Niewielka róznica

Trzy małe litery, a robią tak wielką różnicę. Chrześcijański – “s, k, oraz i ” odróżnia chrześcijana od tego, który przypomina chrześcijana i wyznacza różnicę między dobrem a złem, życiem czy śmiercią, niebem i piekłem. Nie ma nic lepszego dla duchowej pomyślności niż bycie w chrześcijańskim kościele. Nie ma nic gorszego dla waszego duchowego dobrostanu, niż bycie w kościele przypominającym chrześcijański. Oto kilka cech każdego z nich.

Sola Scriptura

2 Piotra 1:19-21 19 Mamy też mocniejsze słowo prorockie, a wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach; 20 To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi. 21 Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo (Pisma), ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego.

Kościół chrześcijański uczy Pisma Świętego. Jest zaangażowany w nieomylność, wystarczalność, przejrzystość i autorytet Bożego Słowa, dlatego głosi je z tygodnia na tydzień z ufnością i konsekwencją.

Kościół przypominający chrześcijański uczy o Piśmie Świętym. Jest zaangażowany w przekazywanie lekcji życia i wykorzystuje Biblię jako punkt wyjścia do nauczania ludzi, jak prowadzić życie pełne sukcesów i satysfakcji.

Zobacz w temacie


Totalna deprawacja

Rzym. 3:10-18 10 Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego; 11 Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. 12 Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się  nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. 13 Grobem otwartym jest ich gardło, zdradzają swymi językami, jad żmij pod ich wargami. 14 Ich usta pełne są przeklinania i goryczy; 15 Ich nogi są szybkie do rozlewu krwi; 16 Zniszczenie i nędza na ich drogach; 17 A drogi pokoju nie poznali. 18 Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami.

Kościół chrześcijański wyznaje głęboką deprawację człowieka. Przyznaje, że wszyscy jesteśmy głęboko nieuporządkowani tak, że nikt z nas nie ma nawet najmniejszej sprawiedliwości przed Bogiem.

Kościół przypominający chrześcijański głosi wrodzoną dobroć ludzkości. Przyznaje, że nie jesteśmy tym, czym możemy i powinniśmy być, ale zachęca nas do mniemania, że przy dostatecznym wysiłku możemy to osiągnąć.

Zobacz w temacie


Skończona ofiara

Hebr. 10:14 Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni.
.
1 Piotra 3:18 Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga; uśmiercony w ciele, lecz ożywiony Duchem;
.
Hebr. 9:26 Bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Lecz teraz na końcu wieków pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.

Kościół chrześcijański czyni swoją kluczową deklarację zakończonym dziełem Chrystusa. Dobra nowina łaski uwalnia nas od niemożliwego zadania zdobycia własnego zbawienia, a zamiast tego po prostu otrzymuje to, czego Chrystus już dokonał.

Kościół przypominający chrześcijański ma swoją zasadniczą deklarację niedokończonego dzieła ludzkości. Zła wiadomość o uczynkach staje się brutalną i niemożliwą ścieżką zaimponowania Bogu czynami, które przyciągną jego wzrok i zyskają jego przychylność.

Zobacz w temacie


Solus Christus

2 Kor. 5:21 On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.

Kościół chrześcijański głosi zastępczą śmierć Jezusa Chrystusa. Wierząc, że nasz grzech sprowokował sprawiedliwy gniew Boga. Ogłasza on z podziwem, że Syn Boży dobrowolnie wziął na siebie nasz grzech i całą furię gniewu Ojca.

Kościół przypominający chrześcijański głosi bezgniewną miłość Boga i przykładne życie Jezusa Chrystusa, podtrzymując Chrystusa jako ostateczny przykład tego kim człowiek może i powinien być.

Kościół chrześcijański ogłasza wyłączność Jezusa Chrystusa. Jest echem Pisma Świętego mówiącego, że Jezus jest jedyną drogą, prawdą i życiem, i że nie ma innego sposobu na pojednanie z Ojcem jak przez Niego.

Kościół przypominający chrześcijański twierdzi, że Jezus Chrystus może być drogą, ale nie jedyną drogą, oznajmia, że wszystkie drogi prowadzą ostatecznie do tego samego celu.

Zobacz w temacie


Sola Fide, Sola Gratia

Tyt. 3:5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego

Kościół chrześcijański głosi ewangelię usprawiedliwienia wyłącznie dzięki łasce tylko przez wiarę w Chrystusa. Wzywa ludzi do upamiętania się i zwrócenia się do Jezusa Chrystusa o przebaczenie.

Kościół przypominający chrześcijański głosi ewangelię sprawiedliwości społecznej lub osobistego powodzenia. Wzywa ludzi do naprawienia krzywd społecznych lub finansowego wzbogacenia się, do pokuty czyli uczynków.

Zobacz w temacie


Soli Deo Gloria

Łuk. 4:8 A Jezus mu odpowiedział: Idź precz ode mnie, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, swemu Bogu, będziesz oddawał pokłon i tylko jemu będziesz służył

Kościół chrześcijański gromadzi się co tydzień, aby oddawać cześć Bogu z Pisma Świętego zgodnie z Pismem Świętym. Znając swoją desperacką potrzebę boskiej mądrości, czytają Biblię, głoszą Biblię, modlą się Biblią, śpiewają Biblię i tworzą wspólnotę Biblijną.

Kościół przypominający chrześcijański gromadzi się co tydzień w celu wzmocnienia lub rozrywki. Ich usługi są kształtowane bardziej poprzez popkulturę, czy osobiste preferencje niż przez Pismo Święte.

Zobacz w temacie


Wieczne zbawienie i wieczne potępienie

Mat. 25:46 I pójdą ci na męki wieczne, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
.
Obj. 14:11 A dym ich męki wznosi się na wieki wieków i nie zaznają odpoczynku we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon bestii i jej wizerunkowi, i ten, kto przyjmuje znamię jej imienia.

Kościół chrześcijański obwieszcza istnienie nieba i piekła. Utrzymuje autorytet Pisma Świętego i błaga ludzi, aby zwrócili się do Chrystusa i dostapili zbawienia przed nieuchronną zagładą.

Kościół przypominający chrześcijański potwierdza życie pozagrobowe, ale odrzuca możliwość wiecznej kary dla tych, którzy zdecydowali się odrzucić darmową ofertę ewangelii.

Zobacz w temacie


Podsumowanie

1 Tym. 3:15 A gdybym się opóźniał, piszę, abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy.
.
2 Kor. 11:13-15 13 Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, podstępnymi pracownikami, którzy przybierają postać apostołów Chrystusa. 14 I nic dziwnego, sam bowiem szatan przybiera postać anioła światłości. 15 Nic więc wielkiego, jeśli i jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości. Koniec ich jednak będzie według ich uczynków.

Na całym świecie nie ma nic tak cennego jak prawdziwy chrześcijański kościół. Na całym świecie nie ma nic tak niebezpiecznego, jak kościół, który tylko przypomina chrześcijański.

Wybierz swój kościół dobrze.

źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email