Nareszcie mamy to!

Szanowny Akolito Arminianizmu, po latach poszukiwań, wysiłków i potu wreszcie dotarliśmy do niezawodnej formuły umożliwiającej utratę zbawienia! Wprawdzie sprawa nie jest prosta (nie wystarczy powiedzieć przecież “bądź przeklęty Duchu Świety”) to jednak mamy to! Proces jest pracochłonny i wielostopniowy ale możliwości jakie ze sobą niesie “są warte zachodu”.

W wyścigu o utratę zbawienia potrzeba wiele wysiłku i samozaparcia, niezbędnym będzie także wykorzystanie trzech istotnych, powszechnie pielęgnowanych przez innoewangelików cnót:

  1. Oślej upartości (1 Tym. 1:6-7)
  2. Baraniej głupoty (1 Kor. 1:18)
  3. Kreciej ślepoty (2 Kor. 4:4)

Wyposażony w znamienite środki śmiało możesz stanąć do zapasów z tym, o którym twierdzisz, że cię zbawił…


Niezawodny przepis

Ale zanim przejdziemy do konkretów nieco wyjaśnień. Istnieje ewangelia podatna na podeptanie, podobnie i chrystus opuszczający zbawionych. O tak! Tyle że to nie jest nie jest Chrystus wyznawany przez chrześcijan. Ten bowiem, kiedy kwestionowano Jego Mesjanizm powiedział:

Jan 10:24-25 24. Wtedy Żydzi obstąpili go i zapytali: Jak długo będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli ty jesteś Chrystusem, powiedz nam otwarcie. 25. Jezus im odpowiedział: Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Dzieła, które wykonuję w imieniu mego Ojca, one świadczą o mnie.

Pan dowodził, że dzieła, których On dokonuje świadczą iż jest prawdziwym Mesjaszem. Innymi słowy Mesjasza rozpoznaje się po dziele, jakiego dokonuje. Wcześniej zaś Chrystus wyraził się jasno iż Jego dziełem jest pełnić wolę Ojca, wolą Ojca zaś jest aby nikt przez Syna nie był po drodze do nieba utracony, lecz raczej wskrzeszony w dniu ostatecznym.

Jan 6:38-39 38. Zstąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. 39. A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym.

Dziełem Chrystusa wyznawanego przez chrześcijan jest wskrzeszenie w dniu ostatecznym wszystkich wybranych do zbawienia, wszystkich, to znaczy że nikt po drodze nie zginie. Dzieło to świadczy o biblijnym Chrystusie i Jego Ewangelii, o niezwyciężonym Mesjaszu i Jego niezależnej od ludzkiej “wolnej woli” Ewangelii.

Przepis, do którego się dokopaliśmy dotyczy innego chrystusa i innej ewangelii (Gal. 1:8-9) reprezentowanej właśnie przez heretycki Arminianizm. Zatem drogi Akolito Arminianizmu, skoro wierzysz, że zbawienie można utracić,  “gorąco zapraszamy”
.


Krok I ogłoś Bożą łaskę jako niewystarczającą do zbawienia

Wprowadzenie: Wstępnymi założeniami jakie musisz przyjąć są po pierwsze wolność wyboru dobra i zła jaką posiada każdy człowiek oraz  uparta wiara w utratę zbawienia. Dwa nienaruszalne kryteria interpretacji Pisma umożliwiające właściwą zmianę znaczenia fragmentów Słowa zaprzeczających przyjętym założeniom.

Przeszkoda teologiczna: Chrystus powiedział, że zbawienie nie jest z uczynków Prawa czy jakiejkolwiek ludzkiej sprawiedliwości lecz z Bożej łaski, której On udziela komu chce, niezależnie od woli i zabiegów człowieka.

Tyt. 3:5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego;
.
Efez. 2:8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.
.
Dzieje 15:11 Lecz wierzymy, że przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa będziemy zbawieni, tak samo i oni.
.
Rzym. 9:15-16 15. Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. 16. A więc nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie.
.
Rzym. 3:20 Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu.
.
Filip. 3:9I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej która jest z prawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę;

Solucja: Ach przyjacielu, Słowa Chrystusa napewno znaczą coś innego niż jest napisane. Pamiętaj, wszystko powyższe musisz interpretować przy odgórnym założeniu, że zbawienie można utracić! Te udzielenie łaski musi być jakoś zależne od ludzkiej woli a tekst Rzymian po prostu się myli. No przecież Bóg chyba nie zbawia ludzi wbrew ich woli? Nie ma takich fragmentów w Piśmie, może oprócz Rzym. 3:11-12; Efez. 2:13 i Kol. 2:13, ale to są detale na które musisz przymknąć oko, a nawet oba….
.


Krok II uznaj wiarę w Chrystusa za zawodną

Wprowadzenie: Do tej pory nauczyłeś się, że do Pisma należy odgórnie wczytywać doktrynę utraty zbawienia (eisegeza) oraz że odpowiednia ilość grzechu pozbawia darmowej łaski, udzielonej niezależnie od uczynków przeszłych, teraźniejszych i przyszłych.

Przeszkoda teologiczna: Bóg udzielił swoim dzieciom wiary, która jest Jego działaniem a nie człowieka. Wiara zbawiająca, ta która nie chce od Boga odstępować nie wynika z człowieka lecz z Boga, oraz że wiara ta jest owocem zawsze zwycięskiego Ducha Świętego. Chrystus jest nie tylko twórcą wiary w człowieku ale też jej dokończycielem. A to sugeruje, że wiary się nie da utracić, zatem i zbawienia.

Hebr. 12:2 Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.
.
Kol. 2:12 Pogrzebani z nim w chrzcie, w którym też razem z nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który go wskrzesił z martwych.
.
Jan 6:29 To jest dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego on posłał.
.
Gal. 5:22 Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara;

Solucja: Świadectwo Pisma jest nieistotne. Musisz być uparty w z góry założonej doktrynie. Ojciec, Syn i Duch Święty mogą zostać pokonani przez ludzką niewiarę, jeśli będzie ona odpowiednio pielęgnowana. Wystarczy zrozumieć, że ludzka wola stoi ponad Bożą i wiara stworzona oraz dokończona w tobie przez Syna, będąca dziełem Boga w tobie, rozumiana jako owoc Ducha w tobie zostaje zniszczona przez ludzką niewiarę, sam Bóg zaś czmychnie z serca niczym przestraszony zając do lasu …
.


Krok III zmuś Chrystusa do odebrania ci przypisanej spawiedliwości

Wprowadzenie: Wiesz już co to jest eisegeza oraz że przypisana łaska Chrystusa jest bez znaczenia, podobnie wiara, choć od człowieka niezależna może być utracona dzięki niewierze.

Przeszkoda teologiczna: Pan Jezus nie zgrzeszył ani razu przez całe swoje 33 letnie życie i dał dowód doskonałej sprawiedliwości, spełnił cały zakon Boży. Tą doskonałą sprawiedliwość przypisał wszystkim zbawionym aby Bóg widział w nich doskonałość Swojego Syna. Jedyną akceptowalną świętość. Szata ta zakryła wszystkie grzechy, sprawiedliwość przypisana została niezależnie od uczynków a to sugeruje, że zbawienia nie da się utracić.

Gal. 3:13 Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem (bo jest napisane: Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie);
.
1 Kor. 1:30 Lecz wy z niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem;
.
Kol. 2:10 I jesteście dopełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy;
.
2 Kor. 5:21On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.

Solucja: Aby pozbyć się sprawiedliwości Chrystusa trzeba odpowiednio wystarczająco mocno żyć niesprawiedliwie i nagrzeszyć. I teraz najważniejsze: każdy dobry uczynek dodaje wartości sprawiedliwości Chrystusa  i odwrotnie, każdy zły uczynek zbliża cię nieuchronnie do bram piekieł! Zbawienie jest głównie z wiary ale też troszkę z uczynków.
.


Krok IV usuń swoje przebaczenie wszystkich grzechów

Wprowadzenie: Stosując eisegezę odrzucasz już darmową łaskę zbawienia z wiary a nie z uczynków i wies że dzięki uczynkom niewiary pozbawiasz się przypisanej sprawiedliwości Chrystusa, która zakryła wszystkie grzechy.

Przeszkoda teologiczna: Boża łaska jest niezmierzona a im więcej grzechu tym więcej łaski (Jer. 31:20; Rzym. 5:15-20). Łaska obfituje wszędzie tam gdzie pojawia się grzech dzięki wystarczającej ofierze Chrystusa, która uśmierzyła Boży gniew wobec grzesznika. Jednocześnie ożywienie wynika z przebaczenia wszystkich grzechów, stąd płynie prosta konkluzja, że życie to będzie trwać do skonsumowania zbawienia w niebie, czyli mówiąc krótko zbawienia nie da się utracić przy pomocy grzechu.

Efez. 1:7 W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów, według bogactwa jego łaski;
.
Efez. 4:32 Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie.
.
Kol. 2:13 I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy

Solucja: Chociaż przebaczenie dotyczy wszystkich grzechów, przeszłych, teraźniejszych i pryszłych, także grzechu niewiary (Hebr. 3:12; Jan 3:18; 16:8-9), teraz musisz odwrócić nieco biblijną logigkę. Aby utracić zbawienie koniecznie popełnij grzech, który choć został przebaczony i przybity do krzyża, to jednak popełniony usunie jego przebaczenie. Najlepszym grzechem będzie niewiara i tym właśnie zmusisz Syna do porażki, ponieważ choć zapłacił za każdy twój grzech, to jednak Bóg będzie wymagał od ciebie ponownej zapłaty za to, co zostało już uregulowane.
.


Krok V przekonaj Ojca aby nie wywiązał się ze swojego zobowiązania

Wprowadzenie: Z góry zakładając co mówi Pismo udało ci się odrzucić naukę o darmowej łasce przenosząc ciężar zbawienia na siebie, przy jednoczesnym rozpoznaniu sprawiedliwości Chrystusa jako niewystarczającej do zbawienia, ponieważ choć zakrywa ona wszystkie grzechy Bóg i tak będzie cię za nie sądził.

Przeszkoda teologiczna: Bóg w wielu miejscach zapewnił, że Swoją mocą utwierdzi wybranych aż do samego końca ich życia oraz że dokończy dzieła zbawienia aż do dnia objawienia się Chrystusa. I ta sugestia dowodzi iż zbawienia nie da się ani nabyć ani uzyskać ani też utracić ludzkimi wysiłkami

2 Tym. 1:12 Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale się nie wstydzę, gdyż wiem, komu uwierzyłem, i jestem pewien, że on ma moc zachować to, co jemu powierzyłem, aż do owego dnia.
.
1 Kor. 1:8 On też utwierdzi was aż do końca, abyście byli nienaganni w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa.
.
Filip. 1:6 Będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa.
.
1 Piotra 1:5 Którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym.

Solucja: Przyjacielu drwij z tego. Chociaż Pan Bóg powiedział, że nie liczy się z opinią żadnego człowiekiem (Izaj. 43:13) oraz wszyscy ludzie na świecie za nic są poczytani (Dan. 4:35) a także, że nie ma żadnej możliwości storpedowania Jego zamiarów (Przysłów 21:30) teraz czas na rebelię. Obietnica utwierdzenia aż do końca jest nieistotna, moc Boża zachowania jest bez znaczenia. Jak to możliwe? Cóż, kluczem tutaj jest wytrych zwany “wolna wola” otwierający drzwi potępienia. Musisz mocno wierzyć, że ludzka “wolna wola” jest siłą ponad Bożą mocą i to człowiek dyktuje warunki zbawienia. Tak uzbrojony śmiało stawiaj warunki Bogu, żądaj potępienia.
./


Krok VI złam Ojcowską pieczęć Ducha

Wprowadzenie: Eisegeza Słowa dowiodła już, że łaska jest trochę darmowa a trochę wynika z twoich uczynków, zaś sprawiedliwość Chrystusa potrzebuje nieco pomocy w zakryciu grzechów, które bez pomocy Bogu nie mogą zostać po prostu przebaczone gdyż Bóg nie wywiązuje się ze swoich obietnic.

Przeszkoda teologiczna: Ponieważ Bóg jest większy niż wszyscy oraz nikt nie może sprzeciwić się Jego woli siłą rzeczy zapieczętowani przez Ducha Świętego pozostają całkowicie zabezpieczeni i nazwani są przez to utwierdzonymi. Fragmenty zatem sugerują iż pieczęć jest gwarantem zbawienia.

Efez. 1:3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie.
.
Efez. 4:30 I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.
.
2 Kor. 1:21-22 21. Tym zaś, który utwierdza nas razem z wami w Chrystusie, i który nas namaścił, jest Bóg; 22. Który też zapieczętował nas i dał do naszych serc Ducha jako zadatek.

Solucja: Najwyższy czas na złamanie pieczęci Ducha. Wprawdzie Duch Święty stworzył wszechświat i wszystko co widzialne i niewidzialne, oraz panuje nad wszelkim stworzeniem ale zawsze znajdzie się jakiś sposób na pokonanie Boga. Złamanie pieczęci zapewniającej dotarcie do dnia odkupienia nie jest trudne. Ot wystarczy źle pomyśleć o Duchu Świętym, lub powiedzieć przekleństwo i szast prast, Duch Święty zostaje zgaszony a ty jesteś w piekle.
.


Krok VII zmień znaczenie słowa “wieczne”

Wprowadzenie: Ludzka doktryna wczytana do tekstu Pisma dowodzi iż łaska jest zawodna, sprawiedliwość Chrystusa niewystarczająca, przebaczenie warunkowe, Bóg niesłowny a pieczęć z wszechmocnego Ducha Świętego krucha jak chińska porcelana rozbita przez odrobinę złej woli.

Przeszkoda teologiczna: Bóg zapewnił swój lud o wiecznym zbawieniu zdobytym przez Chrystusa osobiście i niezależnym od ludzkiej woli czy uczynków. Środkiem osiągnięcia tego celu jest udzielona przez Boga wiara. To ponownie dowodzi nieutracalności zbawienia.

Rzym. 6:23 Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.
.
Jan 3:16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
.
Jan 5:24 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia.
.
Hebr. 9:12 Ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do Miejsca Najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie.

Solucja: Tu jest pewien problem ale od czego wyobraźnia? Wiecznie napewno nie znaczy znaczy na zawsze. Chrystus zdobył wieczne odkupienie to prawda. Kto został zbawiony ma życie wieczne. Ale nawet jeśli już przeszedłeś ze śmierci do żywota, jak obiecał Pan tym, którzy jeszcze nie znaleźli się w raju, wieczne zbawienie zależne jest od ich decyzji a nie dzieła Chryrsutsa. Wystarczy się rozmyślić i wieczne zbawienie staje się czasowe (no bo już nie masz życia wiecznego kiedy nie chcesz). A jak się od nowa namyślisz, znowu staje się wieczne. Do czasu ponownego rozmyślenia… Zbawienie jest wieczne jeśli tego zechcesz. Zbawiciel jest przecież dżentelmenem, czyż nie?
.


Krok VIII cofnij swoje narodzenie na nowo do Bożej rodziny

Wprowadzenie: Dżentelmen zbawia, jeśli człowiek tego chce, na krzyżu zatem cierpiał nie po to aby kogokolwiek zbawić rzeczywiśćie lecz raczej aby dać szansę na zbawienie. Poza tym dzieło to było częściowe: sprawiedliwość i zapłata za grzechy potrzebują ludzkiej pomocy aby były skuteczne. I oczywiście przez to przebaczenie jest uzależnione od ludzkiej decyzji, zaś słowo bóstwa wątpliwe a pieczęć krucha jak i wieczność czasowa.

Przeszkoda teologiczna: Narodzenie z góry nie jest zależne od człowieka, jego próśb, starań i chęci lecz od Boga jedynie. Dodatkowo każdy zrodzony z góry nie może trwać w grzechu ponieważ przebywa w nim Duch Święty zwalczający chęć czynienia zła. To jasno wskazuje, że zbawienie jest nieutracalne a włączenie do Bożej rodziny permanentne.

Tyt. 3:5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha
.
Jan 1:12-13 12. Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię; 13. Którzy są narodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga.
.
Jan 3:9 Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga.
.
Jan 5:18 Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka.

Solucja: Co za ohydny tyran z tego Boga chrześcijan, jak On śmie gwałcić ludzką wolę? Fragmenty powyższe należy reinterpretować w świetle uznanej za prawdziwą doktrynę wolnej woli człowieka. Bóg zdecydował o narodzeniu na nowo tylko tych, co do których przewidział, że Go wybiorą! Grzeszyć można, pomimo Bożego posiewu, tego dowodzi praktyka, Pismo nie ma racji.
.


Krok IX anuluj dokonaną przez Ojca adopcję

Wprowadzenie: Posłuszne człowiekowi bóstwo nie zmusza nikogo do zbawienia bo ufa w ludzką dobrą wolę i siłę rozumu. Spojrzało ono w tunel czasowy i nauczyło się czegoś nowego, a konkretnie kto zechce być zbawionym i wybierze iść za mejsaszem. I tych właśnie bóstwo wybrało do zbawienia, uzależniając swoją decyzję od ludzkiego wyboru. Nie zaopatrzyło również nikogo w środki łaski wystarczające do osiągnięcia celu czyli życia w niebie. Człowiek jako odpowiedzialny za swoje czyny i grzechy musi się starać aby zbawienia nie utracić.

Przeszkoda teologiczna: Usynowienie nie jest zależne od ludzkich uczynków czy wyborów lecz jedynie od woli Bożej. Dowodem zbawienia jest stała obecność Ducha w zbawionym, przekonuje On o niezmienności postanowienia Bożego, o przeznaczeniu.

Efez. 1:5 Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli;
.
Gal. 4:5-6 5. Aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia. 6. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc Ducha swego Syna, wołającego: Abba, Ojcze!
.
Rzym. 8:15-16 15. Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście Ducha usynowienia, przez którego wołamy: Abba, Ojcze! 16. Ten to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi.

Solucja: Bla bla bla bla. Te fragmenty trzeba ignorować. Przeznaczenie oparte jest o wolę bóśtwa, ale ta wola jest zależna od upodobania, czyli musiałeś się mu spodobać skoro cię wybrało. Lepiej wykorzystałeś naturalne środki łaski, byłeś lepszy od innych i tyle.
.


Krok X odłącz się od miłości Chrystusa

Wprowadzenie: Już rozumiesz, że spodobałeś się bóstwu ponieważ jesteś lepszy od innych, mniej grzeszny i bardziej rozumny. Jako, że bóstwo nie dysponowało ani wystarczającą wiedzą, ani też nie może naruszać swobody wyboru żadnej istoty wszystkie stosowane przez nie środki (usprawiedliwienie, zapłata za grzech, wiara, itd.) są czasowe i nie gwarantują sukcesu. Potrzebne są twoje dobre uczynki, wtedy może ci się jakoś uda pójść do nieba.

Przeszkoda teologiczna: Chrystus powiedział, że nikt i nic we wszechświecie nie zdoła odłączyć zbawionych od Jego miłości. A to jest gwarantem całkowitego zwycięstwa czyli osiągnięcia raju. To ewidentny dowód nieutracalności zbawienia.

Rzym. 8:35-39 35. Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? 36. Jak jest napisane: Z powodu ciebie przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. 37. Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. 38. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy; 39. Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.
.
Efez. 3:19 I poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga.

Solucja: Cóż, najwyraźniej do piekła trafią ci, których Chrystus miłuje i tyle… Ten chrześcijański Zbawiciel ma niezły tupet. Praktyka pokazuje, że nie wszyscy chrześcijanie całkowicie zwyciężają w Chrystusie. Dobrze wiesz, że bóstwo wysyła do piekła tych, a których umarł mesjasz i których miłuje jak swojego syna…
.


Krok XI zrzuć się z trzeciego nieba

Wprowadzenie: Stojąc już twardo na fundamencie twoich dobrych uczynków wiesz doskonale, że bóśtwo zawodzi. Musi się uczyć, jest ograniczone, uzależnione od ludzkich decyzji. W dodatku nie dostarczyło środków łaski w wystarczającej ilości. Bez ludzkiej pomocy, czyli dobrych uczynków, zbawienie jest nieosiągalne. Współpraca, przede wszystkim współpraca.

Przeszkoda teologiczna: Niektóre fragmenty wskazują na przyszłość zbawienia jako całkowitą pewność. Wsazyscy żyjący na ziemi chrześcijanie nazwani są jako już osadzeni w miejscach niebiańśkich i przeniesieni do królestwa Syna. Pewność osiągnięca cielu zbawienia wyklucza możliwość jego utraty.

Efez. 2:5-6 5. I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni; 6. I razem z nim wskrzesił, i razem z nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie;
.
Kol. 1:12-13 12. Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości; 13. Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna;

Solucja: Nikt, nawet Bóg wszechmogący, nie może naruszyć twojej suwerennej decyzji. Zatem powyższe fragmenty trzeba interpretować dopisując do nienaruszalnego tekstu Pisma (5 Mojż. 4:2; 12:32; Przysłów 30:6; Jan 10:35; 1 Kor. 4:6; Obj. 22:18-19) następującą frazę: o ile wytrwacie w wierze. Np. posadził w miejscach niebiańskich o ile wytrwacie w wierze. Oraz przeniósł do króślestwa swego umiłowanego Syna o ile wytrwacie w wierze. Konkludując jeśli nie wytrwasz w wierze to nie zostałeś posadzony w miejsach niebiańskich i nie zostałeś przeniesiony do kólestwa Syna. Zasada sola Scriptura nie może być traktowana zbyt dosłownie. Wystarczy odpowiednio nagrzeszyć czy też przestać wierzyć i fiku miku spadasz z nieba. Czy to nie oczywiste?
.


Krok XII pozbaw wartości wstawiennictwo Syna i Ducha

Wprowadzenie: Wiedząc, że na bóstwo nie można liczyć tak do końca zostałeś pozostawiony samemu sobie i zdany na własne siły. Coś tam na krzyżu się wydarzyło, co dokłanie nie wiadomo, to jednakże dało ci szansę na życie bez grzechu oraz na odpuszczenie grzechów, które wyznasz. Niewyznane grzechy ciągle cię obciążają i jeśli umrzesz świadomy jakiegoś występku, zabierając go do grobu z pewnością zostaniesz strącony do piekła przez kochającego cię bożka. Sprawiedliwość mesjasza zostanie odebrana, odpuszczenie grzechów wstrzymane, przelana krew bezskuteczna.

Przeszkoda teologiczna: Duch Święty wstawia się za zbawionymi do Ojca szczególnie w momentach, gdy ci nie wiedzą ani jak ani o co się modlić. Syn Boży przedstawiając Ojcu Swoją krew przelaną za wszystkie grzechy wszystkich wybranych do zbawienia wstawia się za nimi. Greckie słowo użyte dla określenia funkcji Syna i Ducha w obu przypadkach to παράκλητος parakletos czyli adwokat, wstawiennik (por. Jan 14:16).  Zatem nie jest istotne czy grzechy chrześcijan są przez nich wyznane ani oskarżenia szatana, demonów, Zakonu, innych ludzi ani nawet ich samooskarżenia nie mają żadnej mocy. Nikt nie może skutecznie oskarżać wybranych Bożych właśnie ze względu na wstawiennictwo Syna, który ofirawował siebie za wybranych jako przebłaganie a uczynił to przez Ducha Świętego. Ojciec usprawiedliwia na podstawie tego wstawiennictwa co eliminuje heretycką koncepcję utraty zbawienia.

Rzymian 8:26 Podobnie i Duch dopomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.
.
Rzym. 8:33-34 33. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. 34. Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami.
.
Hebr. 9:14,  24 14. To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu? 24. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga;

Solucja: Bóg chrześcijan jest niesprawiedliwy. Nie wybrał wszystkich do zbawienia a tylko niektórych. Nie chcesz z takim Bogiem mieć nic do czynienia. Bóg ktory od początku do końca sprawuje zbawienie? Wybiera kogo chce, daje im wiarę, obmywa z wszelkiego grzechu i prowadzi do celu nie tracąc po drodze nikogo łamie ludzką wolną wolę. Bóg chrześcijan to Suweren, rzeczywiście nie liczącyc się z człowiekiem i jego życzeniami. Bóg który zbawia wbrew woli człowieka? To niedorzeczna koncepcja. W niewoli grzechu trzyma szatan i to właśnie dlatego człowiek ma wolną wolę aby wybrać zbawienie i się uwolnić z niewoli diabła!
.


Krok XIII zabierz ze sobą Ducha Świętego i Syna Bożego do piekła

Wprowadzenie: Przypomnijmy co osiagnąłeś do tej pory. Ogłosiłeś Bożą łaskę jako niewystarczającą, uznałeś wiarę Chrystusa za zawodną. Zmusiłeś Chrystusa do odebrania ci przypisanej sprawiedliwości zakrywającej wszystkie grzechy. Usunąłeś swoje przebaczenie grzechów. Przekonałeś Ojca aby nie wywiązał się ze Swojego zobowiązania i złamałeś Jego pieczęć Ducha. Zmieniłeś znaczenie biblijnego słowa “wiecznie” i cofnąłeś swoje narodzenie na nowo przez co anulowałeś swoją adopcję przez Ojca. Odłączyłeś się od miłości Chrystusa i spadłeś z trzeciego nieba. Wstawiennictwo Ducha i Chrystusa uczyniłeś bezwartościowym.

Przeszkoda teologiczna: Zbawiony nie może trafić do piekła, ponieważ sam jest częścią ciała Chrystusa zaś Chrystus mieszka w nim przez Ducha Świętego. Sama koncekcja potępienia raz zbawionych jest nie tylko niebiblijna ale i skazuje Dwie Osoby Boga na wieczne męki w jeziorze ognistym.

Efez. 1:13-14 13. W nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię waszego zbawienia, w nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym; 14. Który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie nabytej własności, dla uwielbienia jego chwały.
.
2 Kor. 1:22 Który też zapieczętował nas i dał do naszych serc Ducha jako zadatek.
.
Rzym. 11:29 Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże.
.
1 Kor. 12:13 Bo wszyscy przez jednego Ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego Ducha.
.
Efez. 5:29-30 29. Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Pan kościół. 30. Gdyż jesteśmy członkami jego ciała, z ciała jego i z kości jego.

Solucja: Choć zapewne zmówiłeś modlitwę grzesznika, należałeś do jakiegoś zgromadzenia jakiś czas a może nawet ktoś na ciebie nałożył ręce i zacząłęś mówić niezrozumiałym bełotem myśląc, że to dzieło Ducha Świętego, wyznaj teraz swoimi ustami co następuje: nigdy nie byłem chrześcijaninem. Witaj w piekle.

1 Jana 2:19 Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas.


Witaj w domu, ta karczma Rzym się nazywa…

Epistemologicznie obiektywne Słowo Boże przekonuje z doskonałą precyzją iż zbawienia nie można utracić. Z drugiej strony ludzka filozofia i wstępne błędne założenie utracalności zbawienia narusza zasady interpretacji Słowa i prowadzi do idolatrii. A gdy to się już stanie, gdy człowiek uwierzy w tego innego boga i inną ewangelię, musi polegać na swojej własnej sprawiedliwości.

Zbawienie przestaje być wiarygodne, ponieważ osadzone w Bożęj obietnicy. Raczej zależy od ludzkiej chęci pokuty, która przywdziewa szatę sprawiedliwości i wznawia proces obmywania z grzechów. Do czasu ponownego niewyznanego grzechu, wtedy znowu szata jest zdejmowana. Aż do czasu pokuty. To troszkę jak gra w rosyjską ruletkę. Kto wie, może przed śmiercią człowiek nawróci się poraz tysięczny i zbawienia nie straci, bo Bóg uhonoruje ludzką decyzję?

Jest to nic innego jak Rzymskokatolicka soteriologiczna koncepcja, według której podczas Upadku człowiek stracił tylko dona superaddita, czyli dar prawości, jaki dał mu Bóg, pozostawiając człowieka nie do końca zdeprawowanego, ale tylko częściowo zdeprawowanego. Idea ta powraca w Arminianizmie. Zasady te pojawiają się w

a) przekonaniu, że człowiek może współpracować z Bogiem i Jego zbawieniem
.
b) przekonaniu, że grzesznik jest usprawiedliwiony przynajmniej częściowo przez swoją osobistą sprawiedliwość
.
c) nauce, że niektóre grzechy są śmiertelne, a inne nie

Poniżej ustępy adekwatnych Kanonów Katechizmu Katolickiego. Doprawdy zbieżność doktrynalna nie jest przybadkowa.

KKK 162 Wiara jest darem danym człowiekowi przez Boga. Tennieoceniony dar możemy utracić.
.
KKK 166 Wiara jest aktem osobowym, wolną odpowiedzią człowieka na inicjatywę Boga, który się objawia.
.
KKK 180 Wiara jest aktem ludzkim, świadomym i wolnym, który odpowiada godności osoby ludzkiej.
.
KKK 1033 Umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i nie przyjmując miłosiernej miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego wyboru na zawsze oddzielonym od Niego. Ten stan ostatecznego samowykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi określa się słowem „piekło”.
.
KKK 1861 Grzech śmiertelny jest – podobnie jak miłość – radykalną możliwością wolności ludzkiej. Pociąga on za sobą utratę miłości i pozbawienie łaski 1742 uświęcającej,to znaczy stanu łaski. Jeśli nie zostanie wynagrodzony przez żal i Boże przebaczenie, powoduje wykluczenie z Królestwa Chrystusa i wieczną 1033 śmierć w piekle; nasza wolność ma bowiem moc dokonywania wyborów nieodwracalnych, na zawsze. Chociaż możemy sądzić, że jakiś czyn jest w sobie ciężką winą, powinniśmy sąd nad osobami powierzyć sprawiedliwości i miłosierdziu Bożemu.
.
KKK 1993 Usprawiedliwienie ustanawia współpracę między łaską Bożą i wolnością człowieka. Jej wyrazem ze strony człowieka jest przyzwolenie wiary na słowo Boże, które wzywa go do nawrócenia, oraz współdziałanie miłości z poruszeniem Ducha Świętego, który go uprzedza i strzeże

Tak jak diabeł podszedł postępem pana Twardowskiego i sprowadził go do karczmy zwanej Rzym, aby zabrać jego duszę tak i ty zostałeś oszukany przez teologię o jezuickich źródłach. Szanowny Akolito witaj w domu. Witaj w religii Rzymu, ta hererja Arminianizm się nazywa.


Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email