Przedmowa

Jer. 23:25-27 25. Słyszałem, co mówią prorocy, którzy prorokują kłamstwa w moje imię, mówiąc: Miałem sen, miałem sen. 26. Jak długo to będzie w sercu tych proroków, którzy prorokują kłamstwa? Są przecież prorokami złudy własnego serca; 27. Którzy zamierzają sprawić, aby mój lud zapomniał moje imię przez swoje sny, które każdy opowiada swemu bliźniemu, jak ich ojcowie zapomnieli o moim imieniu dla Baala.

Potęga reguły teizmu wolnej woli – reguły Antychrysta – nakazuje jej wyznawcom deptać po świętej doktrynie wystarczalności Pisma Świętego (Sola Scriptura). Poszukując nowych doznań a także uparcie zdobywając sławę kosztem normatywnych nakazów chrześcijańskiego postępowania objawionych w Biblii (Sola Fide), fałszywi prorocy ogłaszają, iż posiadają wiedzę niepoznawalną za pomocą rozumu (gnoza).

Łże-kaznodzieje choć nominalnie przywłaszczyli sobie Ducha Świętego negują Jego objawienie poprzez odrzucenie Ewangelii (Sola Gratia) na rzecz uniwersalnego odkupienia (Arminianizm). “Widzący”  twierdzą, że czczą Boga lecz w rzeczywistości obiektem religijnej rewerencji a nawet kultu czynią siebie samych. Wypowiedź Andrzeja Cyrikasa, głównego lidera ChWE i samozwańczej głowy całej denominacji jest doskonałym przykładem takiego procederu:

“Spoczął na mnie Duch Święty, a ja wiem o tym; ale dzisiaj już tak się nie dzieje!. Mój język bez ludzkiego udziału modli się w nieznanych mi słowach; ale ten dar już nie istnieje! Mój Bóg namacalnie mnie dotykał i uzdrawiał ale ten dar już nie funkcjonuje! Mój język wypowiadał proroctwa, które się spełniły ale ten dar również nie funkcjonuje! Mój Bóg daje mi zrozumieć rzeczy, któych rozumieć nie potrafię i pozwala mi wiedzieć o tym, o czym wiedzieć nie mogę; ale tych darów już nie ma!”Andrzej Cyrikas, źródło

Zwodziciele i hochsztaplerzy (tacy jak Andrzej Cyrikas) dowodzą prawdziwości swoich przekonań nie Słowem Bożym ale mocno akcentując osobiste przeżycia. A mówiąc kolokwialnie, detronizują Boga i zajmują Jego miejsce, narzędziem w tym procederze są rzekome dary Ducha Świętego, spośród których szczególnie istotną rolę odgrywa “dar proroctwa”.

Otóż, szanowni czytelnicy, nie istnieją w Słowie Bożym żadne fragmenty nauczające iż prawdy teologicznej należy dochodzić na podstawie doświadczenia. Atak na zasadę Sola Scriptura nie może pozostać bez odpowiedzi. Rozważmy zatem dar proroctwa przykładając do tego biblijną miarę.


Definicja

Daniel 9:24 Siedmdziesiąt tygodni zamierzono ludowi twemu i miastu twemu świętemu na zniesienie przestępstwa, i na zgładzenie grzechów i na oczyszczenie nieprawości, i na przywiedzienie sprawiedliwości wiecznej, i na wstrzymanie (וְלַחְתֹּם֙ wə·laḥ·tōm) widzenia i proroctwa, a na pomazanie Swietego świętych.
.
חָתַם chatham –  zakończyć, zablokować, przeszkodzić, zatamować, zapieczętować, zamknąć, zatrzymać.

Mając na myśli proroctwo wyznawcy pentekostalni nie odwołują się po prostu do cytatów z Biblii lub wyjaśnień i zastosowań Pisma Świętego. Przez proroctwo zielonoświątkowcy, charyzmatycy i neocharyzmatycy rozumieją wypowiedzi w epoce postapostolskiej, które, jak twierdzą, są bezpośrednimi objawieniami od Boga. Co o tym wszystkim powinni sądzić chrześcijanie, a zwłaszcza wierzący Reformowani?

Poniżej przedstawione zostaną trzy testy dotyczące trwającego proroctwa, a także odpowiedzi na dwa pentekostalne uniki.
.

Test 1 – dokładność przepowiedni

Pierwszy test polega na zadaniu i uzyskaniu odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czy słyszałeś nauczanie współczesnego proroka, które jest sprzeczne z nauką Biblii?
  .
 • Czy proroctwa pentekostalne zawierają fałszywe przepowiednie?
  .
 • Czy znasz proroctwo, któremu zaprzeczyły wydarzenia?

Jeden ze znanych mi braci zadał te pytania wielu zwolennikom pentekostalizmu, a wszyscy ludzie, z którymi rozmawiał, odpowiedzieli na nie: „Tak!” tym samym kładąc na siebie samych potępiający akt oskarżenia!

David Wilkerson, charyzmatyk anglikański, w 1972 przewidział roku, że w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy upadnie Mur Berliński. Ale upadł 17 lat później, w 1989 roku![1] Co w tym przypadku zrobił kościół? Co kościół zrobił w wielu innych przypadkach, w których przepowiednie pentekostalne okazały się fałszywe? Jeśli nie we wszystkich przypadkach, przynajmniej w ogromnej większości, kongregacje zielonoświątkowe i charyzmatyczne nie robią absolutnie nic poprzez dyscyplinę kościelną. To tyle, jeśli chodzi o trzeci znak prawdziwego kościoła

Belgijskie Wyznanie Wiary
Artykuł 19 Cechy prawdziwego Kościoła i co go różni od fałszywego
.

[…] Znaki służące rozpoznaniu prawdziwego Kościoła to: wykład czystej doktryny Ewangelii; jasne sprawowanie sakramentów, jak to zostało ustanowione przez Chrystusa; praktykowanie dyscypliny w karceniu grzechu; czyli pokrótce – zarządzanie wszystkim zgodnie z nieskalanym Słowem Bożym, odrzucanie wszystkiego z nim sprzecznego i rozpoznanie Jezusa Chrystusa jako jedynej Głowy Kościoła. Zatem prawdziwy Kościół może być rozpoznany, a żaden człowiek nie ma prawa się od niego odłączyć […]
.

Jeśli zaś chodzi o fałszywy kościół, to przypisuje on sobie i swoim obrządkom więcej władzy i znaczenia niż to czyni Słowo Boże i nie bierze na siebie jarzma Chrystusa. Nie sprawuje sakramentów w sposób wskazany przez Chrystusa w Jego Słowie, lecz dodaje do nich lub od nich ujmuje, jak mu się podoba; polega bardziej na ludziach niż na Chrystusie i prześladuje tych, którzy żyją świętym życiem zgodnie z Bożym Słowem i napominają go za jego błędy, zawiść i bałwochwalstwo […]

W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy:

5 Mojż. 18:22 Gdy prorok będzie coś mówił w imieniu PANA, a to się nie spełni ani nie nastąpi, to jest to słowo, którego PAN nie wypowiedział, lecz prorok mówił to z zuchwalstwa. Nie bój się go

Jeśli chodzi o proroka, który wypowiada przepowiednię, która się nie spełnia, „ten prorok umrze

5 Mojż. 1:20 Natomiast prorok, który odważy się mówić słowo w moim imieniu, którego mu nie nakazałem mówić, albo będzie mówił w imieniu obcych bogów, taki prorok poniesie śmierć.

Pierwszy List do Koryntian mówi nam, że odpowiednikiem tego w Nowym Testamencie jest ekskomunika.

1 Kor. 5:5 Wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała…

Czy ktoś słyszał o ekskomunikowaniu zielonoświątkowca, ponieważ jego proroctwa się nie spełniły? Prorocy z Kansas City utrzymują, że jeśli 2/3 ich proroctw się spełni, jest to „całkiem nieźle”, ponieważ jest to o wiele więcej niż kiedykolwiek wcześniej! Wszyscy prorocy z Kansas City przyznali, że dokonali przepowiedni, które się nie spełniły.

Charyzmatyk John White, który prorokował, że będzie żył, ale później umarł, powiedział, że skoro wszyscy jesteśmy ludźmi, współcześni prorocy będą popełniać błędy w swoich przepowiedniach (nawet jeśli Bóg przez nich przemawia)! Czy wiecie, ile fałszywych proroctw jest koniecznych do ujawnienia osoby jako fałszywego proroka? Jedno! Tylko jedno! Każdy, kto wypowiada choć jedną fałszywą przepowiednię w imię Boga powinien zostać ekskomunikowany jako kłamca i fałszywy prorok.
.


Test 2 – doktrynalna ortodoksja

Wyobraźmy sobie zielonoświątkowego proroka, wypowiadającego przepowiednię, która rzeczywiście się wydarza. Jednak ten, który to przewidział, naucza fałszywej doktryny. Jak oceniamy taką rzecz? Księga Powtórzonego Prawa zajmuje się tym i dostarcza nam naszego drugiego testu.

5 Mojż. 13:1-5 1. Jeśli powstanie pośród was prorok albo ktoś, kto ma sny, i ukaże ci znak lub cud; 2. I stanie się ten znak albo cud, o którym ci oznajmił, i powie: Pójdźmy za innymi bogami, których ty nie znasz, i służmy im; 3. Nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, który ma sny, gdyż PAN, wasz Bóg, doświadcza was, aby poznać, czy miłujecie PANA, swego Boga, z całego swego serca i całą swoją duszą. 4. Za PANEM, swoim Bogiem, będziecie chodzić, jego będziecie się bać, przestrzegać jego przykazań i słuchać jego głosu, będziecie mu służyć i do niego lgnąć. 5. A ten prorok albo ten, który ma sny, poniesie śmierć, gdyż namówił do odstępstwa od PANA, waszego Boga (który wyprowadził was z ziemi Egiptu i odkupił was z domu niewoli), by sprowadzić cię z drogi, którą PAN, twój Bóg, nakazał ci iść. W ten sposób wykorzenisz to zło spośród siebie. 

Wersety 1-2 mówią o proroku, który dokonuje „znaku lub cudu”, który się dokonuje. Ale ten prorok naucza również fałszywej doktryny. Nawet jeśli spełnił się jego znak, cud lub przepowiednia, on również ma zostać uśmiercony jako fałszywy prorok (werset 5) lub, w terminach Nowego Testamentu, ekskomunikowany.

Księga Powtórzonego Prawa 13 wyjaśnia, że celem Boga w tym wszystkim jest wypróbowanie Jego wyznającego ludu. Jeśli naprawdę kochasz Boga całym sercem i przestrzegasz Jego przykazań, nawet jeśli ktoś czyni cudowne znaki, ponieważ naucza fałszywej doktryny, musisz się go wyrzec i ekskomunikować (wersety 3-5).

Gdyby jutrzejsze gazety rano donosiły o niezwykłych przepowiedniach zielonoświątkowców, które się spełniły – powiedzmy, że stolica kraju została zniszczona przez trzęsienie ziemi, a prorocy ze zgromadzenia zielonoświątkowców to przepowiadali – to i tak nie przyjęlibyśmy ich jako posłańców Chrystusa. Czemu? Ponieważ z ich proklamacjami łączy się Arminianizm i inna fałszywa doktryna. W ten sposób Bóg będzie cię poddawał próbie:

„Czy miłujesz mnie? Czy kochasz prawdę? A może bardziej interesują cię znaki i cuda fałszywego kościoła?”


Test 3 – fundament Kościoła

Idąc dalej, oto trzeci test. Powiedzmy, dla celów argumentacji, że jest człowiek, który twierdzi, że jest chrześcijańskim prorokiem i który przepowiada proroctwa, które zawsze się sprawdzają i który naucza ortodoksyjnych doktryn. Co byś wtedy zrobił? Powinieneś pamiętać List do Efezjan, który mówi, że „apostołowie i prorocy” są „fundamentem” kościoła Chrystusowego.

Efez. 2:20 Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus;

Ten fundament został położony w I wieku i będąc fundamentem, nigdy więcej nie może zostać ponownie położony ani rozszerzony! Doktryna Apostołów i proroków, fundament, znajduje się w pełnym, wystarczającym, nieomylnym i bezbłędnym Słowie Bożym.

Dlatego też, niezależnie od tego, czy pozabiblijna przepowiednia  spełni się i czy jej inne doktryny są ortodoksyjne, każda osoba, która twierdzi, że jest prorokiem otrzymującym bezpośrednie objawienie od Pana, jest z definicji kłamcą i fałszywym prorokiem. Czemu? Ponieważ Bóg nie daje już bezpośredniego objawienia, ponieważ już położył fundamenty swojego Kościoła w Piśmie Świętym, które wydał przez Apostołów i proroków, których posłał prawie 2000 lat temu!
.


Dwa uniki

Istnieją dwie główne próby wyjścia z tego.
.

Dwa rodzaje proroctwa

Pierwszym uchyleniem jest twierdzenie, że istnieją dwa rodzaje proroctw:

 1. Nieomylne i bezbłędne proroctwa znajdujące się w Biblii oraz
 2. Omylne i błędne współczesne proroctwa, które mogą i zawierają błędy.

Tak naucza m.in. Wayne Grudem.

Argumentem, do którego skłonili się pentekostaliści tylko dlatego, że wiedzą (a praktycznie wszyscy inni też wiedzą), że w ruchach zielonoświątkowych, charyzmatycznych i neocharyzmatycznych istnieje wiele nieudanych proroctw. Bezpośrednie objawienie od Boga jest z definicji autorytatywne, nieomylne i bezbłędne, ponieważ jest On Bogiem prawdy, który „nie może kłamać” w przeciwieństwie do proroków Ruchu Odnowy i ich apologetów.

Tytus 1:2 W nadziei życia wiecznego, które obiecał przed dawnymi wiekami ten, który nie kłamie, Bóg;

Gdzie kościół zawiódł….

Drugi unik – i to jest coraz bardziej popularne – polega na twierdzeniu, że Bóg przemawia dziś do nieewangelizowanych pogan (zwłaszcza, jak się wydaje, muzułmanom) poprzez sny lub wizje. Wielu byłych muzułmanów powiedziało, że Chrystus ukazał się im w ich islamskich krajach we śnie lub wizji i powiedział im, aby udali się do takiego a takiego miejsca, aby słuchać Słowa Bożego z takiego a takiego kościoła lub od tej czy innej osoby.

Istnieje nawet pewna liczba prezbiteriańskich i reformowanych osób, które akceptują ich roszczenia. Dla niektórych z tych protestantów jest to początek ich własnego przejścia do zielonoświątkowców lub charyzmatyków, podczas gdy inny przynajmniej osłabia zrozumienie prawdy o wystarczalności Pisma Świętego, osłabia to także ich sprzeciw wobec herezji ciągłego objawienia.

Rzym. 10:14 Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez kaznodziei?

Odkładając na bok pytania o rodzaj kościoła lub chrześcijan (prawdziwy czy fałszywy), do którego udali się ci muzułmanie i do jakiego rodzaju Jezusa zostali nawróceni (czy prawdziwy Chrystus czy fałszywy Chrystus), zaprzeczamy, że Bóg daje bezpośrednie objawienie poprzez sny lub wizje, nawet dla nieewangelizowanych pogan, nawet w krajach islamskich. Robimy to, ponieważ otrzymanie objawiającego snu lub wizji od Boga, zwłaszcza takiego, które nie głosi Bożego sądu nad odbiorcą (por. Dan. 2:4), czyni osobę prorokiem.

Prorok ma dwa aspekty swojego urzędu.

 1. Po pierwsze otrzymuje bezpośrednie objawienie od Boga,
 2. Po drugie przekazuje je ludziom.

Ale nadzwyczajny urząd proroka ustał, ponieważ był to tymczasowy urząd związany z położeniem fundamentów kościoła nowotestamentowego (Efez. 2:20). Dzisiaj zamiast tego mamy zwyczajny urząd proroka włączony do urzędu wierzącego. Jest to stały urząd dany wszystkim chrześcijanom, w którym badamy Pismo Święte i dzięki Duchowi poznajemy umysł Jezusa Chrystusa, a następnie mówimy o Nim innym.

Kol. 1:9-10 9. Dlatego i my od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu; 10. Abyście postępowali w sposób godny Pana, by podobać mu się we wszystkim, w każdym dobrym uczynku wydając owoc i wzrastając w poznawaniu Boga;


Wezwanie do upamiętania

To, czego potrzebujemy dzisiaj, to nie fałszywych proroków lub fałszywych proroctw, ale właściwego wykonywania urzędu proroka przez wierzącego, aby

 • słuchał
 • kochał
 • był posłuszny
 • i świadczył o Jezusie Chrystusie

Tak jak jest to określone w Piśmie Świętym i poprzez wierne przepowiadanie Jego Ewangelii przez prawdziwych pastorów pełniących funkcję pastora lub nauczyciela. Tam, gdzie zatraca się miłość do wiary raz przekazanej świętym tam jest zgromadzenie lub jednostka szeroko otwarta na odnowienie.

Tam, gdzie miłość do Boga, Jego Chrystusa i Jego Słowa jest silna, Kościół opiera się solidnie na jedynym prawdziwym fundamencie, a zatem jest całkowicie niezainteresowany syrenią pieśnią fałszywych proroków i ciągłym proroctwem!

Judy 1:3 Umiłowani, podejmując usilne starania, aby pisać wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętym.

Na podstawie źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email