Przedmowa

W dobie wylania się bardzo licznych duchów zwodniczych w Kościele i w świecie możemy mieć problem jak rozpoznać który duch lub nauka pochodzi od Boga a która od szatana lub człowieka. Żyjemy w czasach kiedy odradzają się stare herezje z czasów starożytności i średniowiecza oraz powstają też zupełnie nowe. W tym natłoku herezji i fałszywych nauk można dostać przysłowiowego bólu głowy bo nigdy w historii Kościoła nie było ich aż tyle co dziś.

Bóg jednak przewidział taką sytuację i w Swoim Słowie zostawił nam wskazówki jak możemy rozpoznać z jakim duchem mamy do czynienia.

Skuteczny sposób

Apostoł Jan w swoim liście zostawił nam wskazówki co do rozeznawania Ducha Bożego od fałszywego ducha zwodniczego. Nakazał nam nie ufać każdemu duchowi ale je badać i rozpoznawać. Jest to wezwanie i nakaz apostolski dla wszystkich wierzących. Jesteśmy za to osobiście odpowiedzialni. Zajrzyjmy do Pierrwszego Listu Jana

1 Jana 4:1-6

(1) Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat.
.
(2) Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki Duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest.
.
(3) Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch Antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie.
.
(4) Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie.
.
(5) Oni są ze świata; dlatego mówią, jak świat mówi, i świat ich słucha.
.
(6) My jesteśmy z Boga; kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy Ducha Prawdy i ducha fałszu.

Na pierwszy rzut oka tekst ten wydaję się nam mało jasny bo historyczny fakt że Jezus Chrystus przyszedł w ciele uznają przecież muzułmanie, Żydzi ortodoksyjni, Świadkowie Jehowy a nawet niektórzy ateiści. Dodatkowo fakt jest taki, że większość teologów (słusznie zresztą) odnosi ten tekst do zwalczania herezji gnostyckiej i doketyzmu głoszącej że ciało materialne jest z natury złe (w przeciwieństwie do świata duchowego) i z tego powodu Jezus udawał wcielenie w ludzkie ciało i swoje cierpienie na Krzyżu.

Jednak sam Apostoł kategorycznie twierdzi że jego słowa dotyczą rozeznawania wszelkiego ducha a nie jedynie niektórych. Pamiętać należy że choć Apostoł Jan pisał po grecku to jako Żyd myślał po hebrajsku i chciał nam przekazać coś co jest batem na wszelkie duchy zwodnicze.


Kontekst kulturowy

Aby prawidłowo zrozumieć jak badać duchy głoszące za pośrednictwem ludzi określone nauki warto sięgnąć wpierw do pierwszego rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza w świetle hebrajskiego kontekstu kulturowego I wieku n.e.

Trzeba wyjaśnić wpierw co oznacza imię Jezus i co ono oznacza w języku hebrajskim. W języku hebrajskim imię Jezus to Jeszua co dosłownie oznacza zbawienie. Jeszua to skrócona forma hebrajskiego imienia Jehoszua które dosłownie oznacza Jahwe Który Zbawia. Ewangelista Mateusz podaje nam że imię Mesjasza pochodzi z nakazu Bożego i określa ono tożsamość Mesjasza i rolę jaką ma On odegrać na scenie świata i stwierdza on wyraźnie:

Mat. 1:20-23 „I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi Syna i nadasz Mu imię Jezus (Jahwe Który Zbawia); albowiem ON zbawi lud Swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło Słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nadadzą Mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami.”

Imiona mają w Biblii ogromne znaczenie duchowe i często określają cel, tożsamość i służbę osoby która je posiada np. Abram potem Abraham, Szymon potem Piotr. W przypadku Jezusa jest nawet lepiej bo to nie rodzice wymyślili imię dla Dziecka Marii (jak to zazwyczaj bywa) ale rozkazał to sam anioł z nieba pochodzący od samego Boga. Udowadnia to, że Dziecko Marii według słów anioła ma być wcielonym Bogiem Jahwe i ma sam zbawić Swój lud od jego grzechów.
.


Rozpoznawanie duchów

W świetle tego Apostoł Jan mówi nam jak mamy rozpoznawać Ducha Świętego od duchów zwodniczych i daje nam taką radę

1 Jana 4:1-3 „Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus (czyli „Jahwe Który Zbawia”) Chrystus przyszedł – (liczba pojedyncza,czas przeszły) w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus („Jahwe Który Zbawia”) Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie”.

Innymi słowy Test Janowy z 1 Jana 4:1-3 na rozeznawanie duchów zwodniczych pokazuje, że duchy zwodnicze będą

  • albo zaprzeczać człowieczeństwu Jezusa – (gnostycy, doketyści)
  • albo Jego Boskości-(arianie)
  • lub że przyszedł raz-(czas przeszły) co obala Jezusa Eucharystycznego który nieustanie dalej przychodzi w czasie Mszy Świętej.

Pokazuje to nam jak rozeznawać duchy demoniczne i fałszywych nauczycieli. Jezus jest Bogiem i człowiekiem w Jednej Osobie i temu duchy zwodnicze będą zaprzeczać przez fałszywe objawienia lub fałszywych nauczycieli. Prawdziwy Duch wskazuje na Jezusa który posiada obie te natury a fałszywy temu zaprzecza. .

Słowo przyszedł jest w liczbie pojedynczej co odsiewa herezje monoteletyzmu (według której Jezus ma jedną wolę a nie dwie), monofizytyzmu (według której nastąpiło połączenie natur ludzkiej o Boskiej w jedną), nestorianizmu (ludzka i Boska natura Jezusa złączona jedynie na płaszczyźnie funkcjonalnej, a nie ontologicznej) i tym podobne. Czyli mówiąc wprost, że kto zaprzecza iż Bóg, czyli Jahwe Który Zbawia, przyszedł w ludzkim ciele – (w oryginale sarx) jest z ducha Antychrysta.
.


Demoniczne podłoże

Herezja podważająca Trójjedynego Boga ma podłoże demoniczne bo w drugim rozdziale oczytamy:

1 Jana 2:22-23 „Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus – (Jahwe Który Zbawia) jest Mesjaszem? Ten jest Antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna. Każdy, kto podaje w wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca”.

Z tego wersetu wynika że Świadkowie Jehowy, Mormoni, Żydzi ortodoksyjni, muzułmanie nie mają Boga za Ojca bo nie uznają Boskości Jego Syna i biblijnej definicji Mesjasza a do tego są określenia jako Antychryści.


Test Janowy

Zbawia Jezus – Bóg Jahwe

Teraz bardziej zrozumiałe są słowa z Ewangelii Jana

Jan 20,30-31 ”(30) I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze; (31) te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus – (Jahwe który Zbawia) jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego”.

Dlaczego mamy mieć żywot w Imieniu Jego? Bo on jest Jahwe Który Zbawia. Krótko mówiąc, wszystko się zgadza. Robić coś w czyjeś imię oznacza w kulturze starożytnej robić coś w czyimś autorytecie. My mamy życie wieczne w wyniku autorytetu jaki posiada Jezus Chrystus.
.

Zbawienie jest z łaski a nie z uczynków

Test Janowy też stwierdza że zbawia nas Bóg Jahwe na co wskazuje imię Mesjasza (czyli Jahwe Który Zbawia w języku hebrajskim ) a nie my sami siebie co pozwala odrzucić wszystkie ruchy głoszące zbawienie z uczynków.
.

Trynitaryzm potwierdzony

Warto też zaznaczyć że słowo Chrystus czyli Mesjasz dosłownie oznacza Pomazaniec lub Namaszczony. Pokazuje to nam że Jezus został przez Kogoś namaszczony a dokładniej przez Boga Ojca o czym mówi

Hebr. 1:9 Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, o Boże, twój Bóg olejkiem radości bardziej niż twoich towarzyszy.

i przez Kogoś posłany

Izaj. 48:16 Zbliżcie się do mnie i słuchajcie tego; od początku nie mówiłem w skrytości; ale od tego czasu, kiedy to się działo, tam byłem. A teraz Pan BÓG posłał mnie, i jego Ducha

Nie namaścił sam siebie i nie posłał sam siebie a zrobił to Ojciec Niebieski i został namaszczony Duchem Świętym bo olejek to symbol Ducha Świętego

Mat 25:1-13 1 Wtedy królestwo niebieskie będzie podobne do dziesięciu dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. 2 Pięć z nich było mądrych, a pięć głupich. 3 Te głupie, wziąwszy swoje lampy, nie wzięły ze sobą oliwy. 4 Lecz mądre wraz z lampami zabrały oliwę w naczyniach. 5 A gdy oblubieniec zwlekał z przyjściem, wszystkie zmorzył sen i zasnęły. 6 O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! 7 Wtedy wstały wszystkie te dziewice i przygotowały swoje lampy. 8 A głupie powiedziały do mądrych: Dajcie nam ze swej oliwy, bo nasze lampy gasną. 9 I odpowiedziały mądre: Nie damy, bo mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. 10 A gdy odeszły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. 11 Potem przyszły też pozostałe dziewice i powiedziały: Panie, Panie, otwórz nam! 12 Lecz on odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. 13 Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.

1 Jana 2:20  Ale wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko.

1 Jana 2:27 Ale to namaszczenie, które otrzymaliście od niego, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak to namaszczenie uczy was o wszystkim, a jest ono prawdziwe i nie jest kłamstwem i jak was nauczyło, tak w nim pozostaniecie.

A skoro Jezus został namaszczony Duchem Świętym przez Boga Ojca to widać tu wyraźnie trynitarną koncepcje Boga i modalizm zostaje obalony jako fałszywa demoniczna nauka. Potwierdza to też Mateusz gdzie widać jako odrębne wszystkie trzy Osoby Boskie.

Mat 3:13-17 13 Wtedy Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, aby być przez niego ochrzczonym. 14 Ale Jan powstrzymywał go, mówiąc: Ja potrzebuję być ochrzczonym przez ciebie, a ty przychodzisz do mnie? 15 A Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. 16 A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody, a oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego na niego. 17 I rozległ się głos z nieba: To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie.

Poza tym w u Jana widać wszystkie (w tej kolejności) Osoby Boskie-Ojca,Ducha Świętego i Jezusa.

1 Jana 4:1-2 1 Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. 2 Po tym poznacie Ducha Bożego: każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga.
.

Antynomianizm obalony

Warto teraz przejść do czwartego rozdziału Pierwszego Listu Jana Jana aby poznać dalsze aspekty rozeznawania duchów zwodniczych.

1 Jana 4:4-6 (4) Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. (5) Oni są ze świata; dlatego mówią, jak świat mówi, i świat ich słucha. (6) My jesteśmy z Boga; kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy Ducha Prawdy i ducha fałszu.”

W wersecie czwartym, tym który mieszka w nas, jest oczywiście Duch Święty a dalej w wersecie piątym Apostoł Jan stwierdza że fałszywi nauczyciele mówią jak świat a świat ich słucha. Trzeba zadać sobie pytanie co mówi świat i czym się kieruje?  Odpowiada na to sam Apostoł Jan w tym samy liście

1 Jana 2:15-17 (15) Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. (16) Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. (17) I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki.

Pożądliwość ciała,pożądliwość oczu i pycha życia to jest czego pragnie ten świat a więc Test Janowy wyklucza wszystkie ruchy pseudo-chrześcijańskie głoszące Ewangelię Sukcesu bo mówi ona to czego chce słuchać ten świat. Warto przy okazji zobaczyć jak ten sam Test Janowy przeszli Adam i Ewa i Jezus

1 Mojż. 3:1-7 1 A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta polne, które PAN Bóg uczynił. Powiedział on do kobiety: Czy Bóg rzeczywiście powiedział: Nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? 2 I kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew tego ogrodu; 3 Ale o owocu drzewa, które jest pośrodku ogrodu, Bóg powiedział: Nie będziecie z niego jeść ani go dotykać, abyście nie umarli. 4 I wąż powiedział do kobiety: Na pewno nie umrzecie; 5 Ale Bóg wie, że tego dnia, gdy z niego zjecie, otworzą się wasze oczy i będziecie jak bogowie znający dobro i zło. 6 A gdy kobieta spostrzegłae, że owoc drzewa był dobry do jedzenia i miły dla oka, a drzewo godne pożądania dla zdobycia wiedzy, wzięła z niego owoc i zjadła; dała też swemu mężowi, który był z nią; i on zjadł. 7 I otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski.

Mat 4:1-11 1 Wtedy Jezus został zaprowadzony przez Ducha na pustynię, aby był kuszony przez diabła. 2 A po czterdziestu dniach i czterdziestu nocach postu poczuł głód. 3 Wówczas przystąpił do niego kusiciel i powiedział: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. 4 A on odpowiedział: Jest napisane: Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. 5 Wtedy diabeł wziął go do miasta świętego i postawił na szczycie świątyni. 6 I powiedział mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest bowiem napisane: Rozkaże o tobie swoim aniołom i będą cię nosić na rękach, abyś nie uderzył swojej nogi o kamień. 7 Jezus mu odpowiedział: Jest też napisane: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, swego Boga. 8 Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich wspaniałość. 9 I powiedział do niego: Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. 10 Wtedy Jezus powiedział mu: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, swemu Bogu, będziesz oddawał pokłon i tylko jemu będziesz służył. 11 Wówczas diabeł go opuścił, a oto aniołowie przystąpili do niego i mu służyli.
.

Duch Prawdy jest Bogiem

Ostatni werset Testu Janowego stwierdza

1 Jana 4:6 „My jesteśmy z Boga;kto zna Boga,słucha nas,kto nie jest z Boga nie słucha nas”.

W tym wersecie Jan stwierdza że kto nie wierzy jemu i pozostałym Apostołom w temacie o którym mówił w poprzednich wersetach nie jest z Boga i nie zna Boga. Dodaje na koniec że po tym można rozpoznać Ducha Prawdy i ducha fałszu. Zacznę od końca. Duch fałszu to oczywiście szatan w Ewangelii Jana zdefiniowany jako ojciec kłamstwa

Jan 8:44 Wy jesteście z waszego ojca – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Jednak kim jest Duch Prawdy o którym mówi Apostoł Jan w 1 Jana 4:6? Odpowiedz znajdujemy w czternastym i szesnastym rozdziale Ewangelii Jana, które mówią o Duchu Prawdy.

Jana 14:16-17 „(16) Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – (17) Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo Go nie widzi i nie zna; wy Go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.”

Jana 16:7-14 7 Lecz ja mówię wam prawdę: Pożyteczniej jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do was. 8 A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. 9 O grzechu, mówię, bo nie uwierzyli we mnie. 10 O sprawiedliwości, bo idę do mego Ojca i już więcej mnie nie zobaczycie. 11 A o sądzie, bo władca tego świata już jest osądzony. 12 Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. 13 Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy. 14 On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi.

Duch Prawdy został zdefiniowany jako Duch Święty przez Jezusa w Ewangelii Jana ale i przez Apostoła Jana w jego pierwszym liście. Poza tym ten Duch Prawdy-(Duch Święty) jest tej samej Boskiej natury co Mesjasz.

Słowo inny w grece to allon (w odniesieniu do Ducha). I nie oznacza ono inny co do rodzaju lecz inny tego samego rodzaju. Słowo allon różni się od słowa heteron. Heteron użyte zostało w Galacjan 1:6 do opisania innej ewangelii (co do rodzaju).

  • Allon – inny ale tego samego rodzaju
  • Heteron – inny co do rodzaju

Zatem Jezus i Duch Święty są tego samego rodzaju rodzaju. Tj. są jednym Bogiem. Warto dodać że Duch Prawdy – (Duch Święty) został nazwany Prawdą czyli identycznie jak sam siebie określił Jezus w Ewangelii Jana

Jan 14:6 „Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem Droga i Prawda, i Żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze Mnie.”

1 Jana 5:6 ”On jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus; nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi, a Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest Prawdą.”

Wskazuje to zarówno na Boskość Jezusa i Boskość Ducha Świętego, bo który człowiek,anioł lub prorok ośmielił by siebie nazwać Drogą,Prawdą i Życiem. Jezus nie mówi że zna Drogę,Prawdę i Życie. On nią jest!!!

Dzieje 4:10-12 10 Niech wam wszystkim i całemu ludowi Izraela będzie wiadomo, że w imieniu [Jahwe Który Zbawia] z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, przez niego on stoi przed wami zdrowy. 11 On jest tym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, który stał się kamieniem węgielnym. 12 I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.

Pytanie do zastanowienia dla każdego zgodne z przesłaniem 1 listu Jana

„Czy wyznajesz, że Jahwe Który Zbawia, przyszedł w ludzkim ciele?”

 

Michał Głazowski

Print Friendly, PDF & Email