Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą. Mat. 16:18

Życiorys

Tertulian (A.D. 155/160—240/250)  urodził się w Kartaginie w Północnej Afryce, zajmował się prawem przed nawróceniem na Chrześcijaństwo w 193 r. n.e. Jako chrześcijanin był płodnym pisarzem, został nazwany „Ojcem łacińskiego chrześcijaństwa”. Był laikiem i jego pisma były powszechnie czytane. Miał wielki wpływ na Ojców Kościoła w kolejnych pokoleniach, szczególnie na Cypriana. Był pierwszym z zachodnich Ojców który napisał komentarz do Mateusza 16 rozdziału.

.

Słowa wyrwane z kontekstu

W jednym ze swoich pism Tertulian identyfikuje skałę na której kościół będzie zbudowany z osobą Piotra:

Czy było cokolwiek zakrytego przed poznaniem Piotra, który jest nazwany „skałą na której kościół będzie zbudowany”, który również otrzymał „klucze królestwa niebios”, wraz z mocą „rozwiązywania i związywania w niebie i na ziemi”? (Alexander Roberts and James Donaldson, Ante-Nicene Fathers (Grand Rapids: Eerdmans, 1951), Volume III, Tertullian, Prescription Against Heretics 22).

Owszem Tertulian stwierdza, że Piotr jest skałą ale nie mówi tego w sensie pro-papieskim. Wiemy to z innych komentarzy, które napisał. Ale jeśli wyrwiemy z kontekstu tylko ten jeden fragment jest łatwo odczytać to zgodnie z rzymsko-katolicką interpretacją.
.

Skała według Tertuliana

Jednak w innym komentarzu do Mateusza 16: 18-19 Tertulian wyjaśnia co miał na myśli kiedy powiedział że Piotr jest skałą na której kościół będzie zbudowany:

Jeśli z powodu tego, że Pan powiedział do Piotra “Na tej skale zbuduje kościół mój”; „tobie dałem klucze Królestwa Niebios” albo „cokolwiek zwiążesz na ziemi będzie związane w niebie a cokolwiek rozwiążesz na ziemi będzie rozwiązane w niebie”, zakładasz że moc związywania i rozwiązywania była tobie przekazana, to jest każdemu kościołowi związanemu z Piotrem, jakiego rodzaju człowiekiem jesteś, wykrzywiając i całkowicie zmieniając oczywiste intencje Pana w tej wypowiedzi. Przyznaje (zgodnie z intencją tekstu) to (dar) było dane osobiście Piotrowi, On mówi „Zbuduję kościół mój” i „dam ci klucze” i „cokolwiek rozwiążesz i zwiążesz” kościół rozpoczął się od Piotra i przez Piotra, on sam używa klucza i widzicie o jaki klucz chodzi: „Mężowie izraelscy! Posłuchajcie tych słów: Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił” i tak dalej. Więc Piotr jako pierwszy odryglował drzwi, w Chrystusowym chrzcie, wejście do Królestwa w którym są rozwiązane grzechy, które wcześniej były „związane” i ci których grzechy nie były „rozwiązane” są „związane”, zgodnie z prawdziwym zbawieniem… (Alexander Roberts and James Donaldson, The Ante-Nicene Fathers (Grand Rapids: Eerdmans, 1951), Volume IV, Tertullian, On Modesty 21, p. 99).

Kiedy Tertullian mówi, że Piotr jest skałą i kościół jest zbudowany na nim, ma na myśli że kościół jest budowany przez niego jako kaznodzieje ewangelii. To głoszenie jest kluczem danym Piotrowi zgodnie z interpretacją Tertulliana. Jest to autorytet do oferowania odpuszczenia grzechów, który daje człowiekowi Ewangelia, którą głosi. Jeśli ludzie odpowiedzą na to przesłanie są rozwiązani ze swoich grzechów. Jeśli odrzucą Ewangelię pozostają związani w grzechach. W słowach poprzedzających ten cytat Tertullian bardzo wyraźnie mówi, że ta obietnica może odnosić się do kogokolwiek oprócz Piotra, więc w żadnym razie nie uczy tu o prymacie Piotrowym.
.

Karlfried Froehlich

Uczony specjalizujący się w Ojcach Kościoła, Karlfried Froehlich mówi, że pomimo, że Tertullian przyznaje, że Piotr jest skałą, nie ma na myśli tego samego co Kościół Rzymsko-katolicki:

“Tertullian uważa Piotra z Mateusza 16:18-19 za reprezentanta całego Kościoła albo przynajmniej jego duchowych członków”  (Karlfried Froehlich, Saint Peter, Papal Primacy, and Exegetical Tradition, 1150-1300, pp. 13. Taken from The Religious Roles of the Papacy: Ideals and Realities, 1150-1300, ed. Christopher Ryan, Papers in Medieval Studies 8 (Toronto: Pontifical Institute of Medieval Studies, 1989)

.

Kłamstwa Rzymu

Jest popularną praktyką Rzymskokatolickich Apologetów omijać część cytowanego tekstu Tertulliana po to, aby móc twierdzić, że promował on papiestwo. Jaskrawy przykład tego znajduje się w popularnej pracy która broni Rzymsko-katolickiego pomysłu papiestwa, zatytułowanej „Jezus, Piotr i Klucze”. Autorzy podali taki cytat z pism Trtulliana:

Teraz dowiaduje się więcej o twojej opinii, żeby zobaczyć czy uzurpujesz sobie prawo do Kościoła. Czy sądzisz, że dlatego, że Pan powiedział do Piotra, „Na tej skale zbuduje kościół mój, dałem ci klucze królestwa niebios”(Mat. 16:18-19a) albo „cokolwiek zwiążesz lub rozwiążesz na ziemi będzie związane lub rozwiązane w niebie” (Mat.16:19b) to władza związywania i rozwiązywania została dana tobie, to jest do każdego kościoła powiązanego z Piotrem? Jakiego rodzaju człowiekiem jesteś, że wykrzywiasz i całkowicie zmieniasz oczywiste intencje Pana w tej wypowiedzi, kierowanej bezpośrednio do Piotra: „Na tobie” – mówi – „zbuduje Kościół mój ; I dam ci klucze; i cokolwiek zwiążesz lub rozwiążesz na ziemi będzie związane lub rozwiązane w niebie” ”, nie do kościoła; (Scott Butler, Norman Dahlgren, David Hess, Jesus, Peter and the Keys (Santa Barbara: Queenship, 1996), pp. 216-217).

,

Kłamstwo obnażone

Porównując ten cytat z tym danym powyżej jest jasne, że autorzy pominęli ostatnią część cytatu. Pominięta część definiuje co Tretullian miał na myśli przez stwierdzenie, że Chrystus buduje Kościół na Piotrze i przekazuje mu autorytet. Przypomnijmy, że to co chciał powiedzieć przez te słowa  to, że Chrystus buduje swój kościół na Piotrze, poprzez budowanie go przez niego kiedy on głosił ewangelię. Jest to interpretacja jasno sprzeczna z Rzymsko Katolicką perspektywą. Ominięcie tego, jest wykrzywieniem nauczania Tertulliana i sugerowaniem, że nauczał on czegoś czego w rzeczywistości nigdy nie głosił. Więc, przez stwierdzenie że Piotr jest kamieniem kościoła, Tertullian nie ma na myśli tego samego co Kościół Katolicki. Piotr jest kamieniem dlatego, że jemu został dany przywilej bycia tym, który jako pierwszy otworzy, Królestwo Niebios dla ludzi.
.

Maximus z Tours

To jest podobne do poglądu Maximusa z Tours kiedy mówi:

„Jest on nazwany kamieniem ponieważ on jako pierwszy położył fundament wiary między narodami” (Ancient Christian Writers (New York: Newman, 1989), The Sermons of St. Maximus of Turin, Sermon 77.1, p. 187)

.

Podsumowanie

Nie tylko my widzimy jasne wyparcie jakiejkolwiek wiary w papiestwo w egzegezie Terulliana z Mateusza 16, to widoczne jest również w jego praktyce. W późniejszych latach Terutllian oddzielił się od kościoła Katolickiego i stał się Montanistą. Jasne jest, że nie podtrzymywał poglądu promowanego przez Sobór Watykański I, że społeczność z Biskupem Rzymu była kryterium do mierzenia ortodoksji i inkluzywności w Kościele Bożym.

Źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email