Poprawki w tłumaczeniu

Różne zastosowania przedimek określony ho i spójnika και kai wyrażone w pięciu ostatnich regułach i ich wyjątkach, muszą obszernie zilustrować każdemu uważnemu czytelnikowi różnicę i szczegółowość tych zdań, które podlegają pierwszej zasadzie głównej; i dlatego można teraz bardziej pewnie wskazać kilka ważnych poprawek, które powinny być dokonane w tłumaczeniu Nowego Testamentu, jeśli kilka zdań, które wchodzą w zakres pierwszej zasady, będą należycie rozważone – poprawki, które mogą być sprawiedliwie bronione, przez autorytet kilku przykładów, z których te zasady zostały utworzone.


Przypomnienie pierwszej reguły

Pierwsza reguła gramatyczna w jasny i precyzyjny sposób dowodzi, że Jezus Chrystus to Bóg Jahwe, Syn lecz nie Ojciec, tym samym potwierdza ona doktrynę Trójjedyności Boga i rozbija w pył heretyckie nauki antytrynitarian.

Definicja: Kiedy spójnik łączny καί kai łączy dwa rzeczowniki w tym samym przypadku, [viz. rzeczowniki (materialne lub przymiotnikowe lub przymiotniki / imiesłowy) opisu osobistego odnoszące się do urzędu, godności, powinowactwa lub związku oraz atrybutów, właściwości lub jakości, dobrych lub złych, jeśli przedimek określony ho lub którykolwiek z jego przypadków poprzedza pierwszy tych rzeczowników, przymiotników lub imiesłów i nie jest powtarzany przed drugim rzeczownikiem, przymiotnikiem lub imiesłowem, ten ostatni odnosi się zawsze do tej samej osoby, która jest wyrażana lub opisywana przez pierwszy rzeczownik, przymiotnik lub imiesłów: tj. oznacza dalszy opis osoby o tej samej nazwie.

Konstrukcja gramatyczna
.
przedimek określony / pierwszy rzeczownik / spójnik καί kai / drugi rzeczownik

.

Chrystus to Wielki Bóg i Zbawiciel

Tyt. 2:13 Oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa;

 του   μεγαλου   θεου   και   σωτηρος 
 tou  megalou  theou  kai  sōtēros
 wielkiego   Boga   i   Zbawiciela 
t_ Gen Sg m a_ Gen Sg m n_ Gen Sg m n_ Gen Sg m
przedimek określony w dopełniaczu przymiotnik rzeczownik w dopełniaczu poprzedzany przez του spójnik rzeczownik w dopełniaczu nie poprzedzany przez του
 • Oba rzeczowniki są w tym samym przypadku (dopełniacz)
 • Przedimek określony poprzedza pierwszy rzeczownik
 • Drugi rzeczownik nie jest poprzedzany przez przedimek określony
 • Drugi rzeczownik odnosi się do tej samej osoby, która jest opisywana przez pierwszy (Wielki Bóg to ta sama osoba co Zbawiciel czyli Jezus Chrystus)
  .


Przypomnienie drugiej reguły

Definicja: Powtórzenie przedimka określonego przed drugim rzeczownikiem, gdy spójnik łączny καί kai zostanie pominięty, będzie miało ten sam skutek i moc: oznacza to dalszy opis tej samej osoby, własności lub rzeczy, wyrażony przez pierwszy rzeczownik.

Konstrukcja gramatyczna
.
przedimek określony / pierwszy rzeczownik /przedimek określony / drugi rzeczownik

.

Zbawiciel to Bóg

Łuk. 1:47 I rozradował się mój duch w Bogu, moim Zbawicielu;

τω  θεω  τω  σωτηρι  μου 
to Theo to soteri mou
tym konkretnym Bogu tym konkretnym Zbawicielu mym
t_ Dat Sg m  n_ Dat Sg m  t_ Dat Sg m  n_ Dat Sg m  pp 1 Gen Sg 
przedimek określony w celowniku rzeczownik w celowniku poprzedzany przez τω przedimek określony w celowniku rzeczownik w celowniku poprzedzany przez τω zaimek osobowy w dopełniaczu
 • Oba rzeczowniki są w tym samym przypadku (celownik)
 • Przedimek określony poprzedza tak pierwszy jak i drugi rzeczownik
 • Oba rzeczowniki odnoszą się do tej samej osoby, (nasz konkretny Zbawiciel to nasz konkretny Bóg)
  .

Przypomnienie trzeciej reguły

Pominięcie spójnika łącznego καί kai między dwoma lub więcej rzeczownikami (tego samego przypadku) osobistego opisu lub zastosowania, nawet bez przedimka określonego przed drugim rzeczownikiem, będzie miało ten sam skutek: tj. będzie oznaczać dalszy opis tej samej osoby, własności lub rzeczy, wyrażony przez pierwszy rzeczownik,

Konstrukcja gramatyczna
.
opcjonalny przedimek określony / pierwszy rzeczownik / drugi rzeczownik / trzeci rzeczownik, itd

.

Bóg to nasz Zbawiciel

1 Tym. 1:1 Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa według nakazu Boga, naszego Zbawiciela, i Pana Jezusa Chrystusa, który jest naszą nadzieją;

κατ επιταγην θεου σωτηρος ημων
kat epitagen Theou soteros hemon
ze względu na nakaz Boga Zbawciela naszego
Prep n_ Acc Sg f n_ Gen Sg m n_ Gen Sg m pp 1 Gen Pl
przyimek rzeczownik w bierniku pierwszy rzeczownik w dopełniaczu drugi rzeczownik w dopełniaczu zaimek osobowy w dopełniaczu
 • Pierwszy rzeczownik nie jest poprzedzony przedimkiem określonym
 • Pierwszy i drugi rzeczownik są w dopełniaczu
 • Oba wskazują na to, że Zbawiciel i Bóg to jedna i ta sama osoba
  .

Przypomnienie czwartej reguły

Definicja: Inaczej to wygłada w przypadku gdy rzeczowniki, przymiotniki czy imiesłowy nie dotyczą osobistego opisu lub zastosowania; wtedy opisują różne rzeczy lub jakości, np.

Konstrukcja gramatyczna
.
pierwszy rzeczownik / drugi rzeczownik / trzeci rzeczownik, itd.

Łaska, miłosierdze i pokój

1 Tym. 1:2 Do Tymoteusza, mego własnego syna w wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga, naszego Ojca, i Chrystusa Jezusa, naszego Pana.
.
2 Tym. 1:2 Do Tymoteusza, umiłowanego syna. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana.
.
Tyt. 1:4 Do Tytusa, mego własnego syna we wspólnej wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.

χαρις ελεος ειρηνη
charis eleos eirene
łaska miłosierdzie pokój
n_ Nom Sg f n_ Nom Sg m n_ Nom Sg f
pierwszy rzeczownik w mianowniku drugi rzeczownik w mianowniku trzeci rzeczownik w mianowniku
 • Trzy występujące po sobie rzeczowniki są w mianowniku
 • Żaden rzeczowik nie jest poprzedzony przedimkiem określonym
 • Żaden z nich nie jest opisem osobistym czy osobistym zastosowaniem
 • Każdy z nich odnosi się do innego podmiotu
  .

Przypomnienie piątej reguły

Ma zastosowanie gdy rzeczowniki, przymiotniki czy imiesłowy nie dotyczą osobistego opisu lub zastosowania.

Definicja: Także gdy przed pierwszym rzeczownikiem nie występuje przedimek określony ho (lub jakakolwiek inna jego forma gramatyczna), wstawienie spójnika καί kai przed następnym rzeczownikiem lub nazwą w tym samym przypadku oznacza, że drugi rzeczownik odnosi się do innej osoby lub rzeczy niż pierwszy

Konstrukcja gramatyczna
.
pierwszy rzeczownik / spójnik / drugi rzeczownik / spójnik / trzeci rzeczownik, itd.

Jeden Bóg i jeden Ojciec

Efez. 4:6 Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich

εις θεος και πατηρ
eis Theos kai Pater
jeden Bóg i Ojciec
a_ Nom Sg m n_ Nom Sg m Conj n_ Nom Sg m
przymiotnik w mianowniku pierwszy rzeczownik w mianowniku spójnik drugi rzeczownik w mianowniku
 • Oba rzeczowniki są w mianowniku
 • Żaden z nich nie jest poprzedzany przedimkiem określonym
 • Żaden rzeczownik  nie jest opisem osobistym czy osobistym zastosowaniem
 • Pierwszy rzeczownik odnosi się do pierwszego podmiotu, którym jest Bóg Trójjedyny
 • Drugi rzeczownik poprzedzany spójnikiem και kai odnosi się do innego podmiotu niż pierwszy, wskazuje konkretnie na Pierwszą Osobę Boga
 • Tekst rozróżnia między Bogiem rozumianym ogólnie oraz Ojcem, czyli pierwszą osobą Boga Trójjedynego
  .
  .

Szósta reguła

Jest używana gdy rzeczowniki, przymiotniki czy imiesłowy nie dotyczą osobistego opisu lub zastosowania.

Definicja: I tak jak wstawienie spójnika και kai między rzeczownikami tego samego przypadku, bez przedimków określonych (zgodnie z piątą regułą), oznacza, że ​​drugi rzeczownik wyraża inną osobę, rzecz lub jakość, od poprzedniego rzeczownika, tak samo, ten sam efekt towarzyszy spójnikowi και kai, gdy każdy z rzeczowników jest poprzedzony przedimkami określonymi,

Konstrukcja gramatyczna
.
przedimek okreśłony / pierwszy rzeczownik / spójnik / przedimek określony / drugi rzeczownik / spójnik /przedimek określony / trzeci rzeczownik, itd.

.

Łaska i prawda

Jan 1:17 Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.

η χαρις και η αληθεια
he charis kai he aletheia
ta konkretna łaska i ta konkretna prawda
t_ Nom Sg f n_ Nom Sg f Conj t_ Nom Sg f n_ Nom Sg f
przedimek określony w mianowniku pierwszy rzeczownik w mianowniku spójnik przedimek określony w mianowniku drugi rzeczownik w mianowniku
 • Oba rzeczowniki są w mianowniku
 • Oba są poprzedzane przedimkiem określonym
 • Żaden rzeczownik  nie jest opisem osobistym czy osobistym zastosowaniem
 • Łaska i prawda odnoszą się do różnych jakości
  .
Pismo i słowo

Jan 2:22 Gdy więc zmartwychwstał, jego uczniowie przypomnieli sobie, że im to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wypowiedział Jezus.

τη γραφη και τω λογω
te grafe kai to logo
to konkretne pismo i to konkretne słowo
t_ Dat Sg f n_ Dat Sg f Conj t_ Dat Sg m n_ Dat Sg m
przedimek określony w celowniku pierwszy rzeczownik w celowniku spójnik przedimek określony w celowniku drugi rzeczownik w celowniku
 • Oba rzeczowniki są w celowniku
 • Oba są poprzedzane przedimkiem określonym
 • Żaden rzeczownik  nie jest opisem osobistym czy osobistym zastosowaniem
 • Pismo i słowo mówione to dwie różne kategorie prawdy (pierwsza z nich spisana, druga przekazana ustnie)
  .
Bóg Ojciec i Chrystus

Kol. 2:2 Aby ich serca były pocieszone, będąc zespolone w miłości, a to ku wszelkiemu bogactwu zupełnej pewności zrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga i Ojca i Chrystusa;

του θεου και πατρος και του χριστου
tou theou kai patros kai tou christou
tego konkretnego Boga i Ojca i tego konkretnego Chrystusa
t_ Gen Sg m n_ Gen Sg m Conj n_ Gen Sg m Conj t_ Gen Sg m n_ Gen Sg m
przedimek określony w dopełniaczu pierwszy rzeczownik w dopełniaczu spójnik drugi rzeczownik w dopełniaczu spójnik przedimek określony w dopełniaczu trzeci rzeczownik w dopełniaczu
 • Wszystkie rzeczowniki są w dopełniaczu
 • Pierwszy rzeczownik jest poprzedzany przedikmiek określonym
 • Między pierwszym a drugim rzeczownikiem występuje spójnik και kai
 • Drugi rzeczownik nie jest poprzedzony przedimkiem określonym zatem w dalszym ciągu opisuje pierwszy (Bóg jest Ojcem)
 • W związku z tym drugi spójnik και kai, po którym występuje przedimek określony wskazuje na opis kolejnej osoby (jest nią Chrystus)
 • Tekst naucza o dwóch osobach, Bogu Ojcu i Chrystusie, co obaleniem doktryny modalizmu (gdzie Ojciec i Chrystus to jedna i ta sama osoba)
  .
Babka i matka

2 Tym. 1:5 Pamiętając nieobłudną wiarę, która jest w tobie, a która najpierw mieszkała w twojej babce Lois i w twojej matce Eunice, jestem też pewien, że i w tobie mieszka.

τη μαμμη σου λωιδι και τη μητρι
te mamme sou loidi kai te mater
tej konkretnej babce twojej lois i tej konkretnej matce
t_ Dat Sg f n_ Dat Sg f pp 2 Gen Sg n_ Dat Sg m Conj t_ Dat Sg f n_ Dat Sg f
przedimek określony w celowniku pierwszy rzeczownik w celowniku zaimeg osobowy drugi rzeczownik w celowniku spójnik przedimek określony w celowniku trzeci rzeczownik w celowniku
 • Wszystkie rzeczowniki są w celowniku
 • Pierwszy rzeczownik jest poprzedzany przedikmiek określonym
 • Drugi rzeczownik nie jest poprzedzony przedimkiem określonym zatem w dalszym ciągu opisuje pierwszy (babka ma na imię Lois)
 • Spójnik και kai, po którym występuje przedimek określony wskazuje na opis kolejnej osoby (jest nią matka Eunika)
 • Babka nie jest tą samą osobą co matka, Lois to nie Eunika
  .
  .,

Wyjątek od piątej i szóstej reguły

Wyjątkiem tutaj są oddzielne i różnych działania, które mają być przypisane jednej i tej samej osobie; w takim przypadku, jeśli zdanie nie jest wyrażone zgodnie z trzema pierwszymi zasadami, ale wydaje się być wyjątkiem od tej szóstej reguły, lub nawet do piątej, (ponieważ wyjątek ten dotyczy obu reguł), kontekst musi wyjaśniać lub wskaż wyraźnie osobę, do której odnoszą się te rzeczowniki:

Wyjątki od piątej reguły

1 Kor. 1:24 Lecz dla tych, którzy są powołani, zarówno dla Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa – moc Bożą i mądrość Bożą.

Tak moc jak i mądrość o jakich tutaj mowa należą do Boga, zostało to określone przez odpowiedni rzeczownik

Obj. 20:2 I chwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.

Diabłem i szatanem jest jedna i ta sama osoba

.

Wyjątki od szóstej reguły

1 Tes. 3:6 Teraz zaś Tymoteusz wrócił od was do nas i zwiastował nam radosną wieść o waszej wierze i miłości, i o tym, że nas zawsze dobrze wspominacie, pragnąc nas widzieć, podobnie jak my was.

Tym, który zwiastował radosną wieść jest ta sama osoba, która wróciła, czyli Tymoteusz.

itd.


Krótkie podsumowanie

Reguła I (PRKR, przedimek określony- rzeczownik- kai – rzeczownik {pojedynczy, osobowyl})

Sharp jasno dał do zrozumienia, że jego intencją było tylko udowodnienie Reguły I absolutnie bez wyjątku. Pozostałe pięć Reguł podano, aby pokazać kontrast z Regułą I. Jednak pozostałe pięć jest bardzo pomocne dla tłumacza. Sam Sharp twierdził, że Reguła I nie posiada absolutnie żadnego wyjątku w Nowym Testamencie, gdy stosuje się ją do osobowych rzeczowników pojedynczych, które nie są nazwami własnymi. Jednak ta sama zasada obowiązuje w większości przypadków nawet w przypadku rzeczowników osobowych w liczbie mnogiej. Typową konstrukcją PRKR byłaby Efez. 1:3 „Bóg i Ojciec”. Zarówno „Bóg”, jak i „Ojciec” odnoszą się do tej samej osoby.
.

Reguła I (PRPR przedimek określony – rzeczownik – przedimek określony – rzeczownik {osobowy})

Druga Reguła mówi, że nawet w przypadku przedimka określonego przed drugim rzeczownikiem, jeśli pominięto „kai”, efekt jest taki sam jak w Regule I. Oba rzeczowniki odnoszą się do tej samej osoby.
.

Reguła III (PRR, przedimek określony – rzeczownik – rzeczownik {osobowy})
Trzecia Reguła modyfikuje drugą, oba rzeczowniki nadal odnoszą się do tej samej osoby, niezależnie od tego, czy przedimek określony jest zawarty lub pominięty przed drugim rzeczownikiem, o ile pominięto również „kai”.
.
Reguła IV (PRR, przedimek określony – rzeczownik – rzeczownik {nieosobowy})

Czwarta Reguła jest tak naprawdę wyjątkiem od trzeciej Reguły. Jeśli rzeczowniki są nieosobowe (rzeczy), a „kai” i przedimek określony są pominięte, efekt jest odwrotny – odnoszą się do różnych rzeczy.
.

Reguła V (RKR, rzeczownik – kai – rzeczownik {osobowy lub nieosobowy})

Piąta zasada dotyczy zarówno rzeczowników osobowych jak i nieosobowych. Gdy żaden rzeczownik nie posiada przedimka określonego, odnoszą się do różnych osób lub rzeczy.
.

Reguła VI (PRKPR, przedimek określony – rzeczownik – kai – przedimek określony – rzeczownik {osobowy lub nieosobowy})

Szósta reguła dotyczy również rzeczowników osobowych i nieosobowych. Efekt jest dokładnie taki sam jak w Regule V. Gdy oba rzeczowniki mają przedimek określony odnoszą się do różnych rzeczy.

Źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email