Błędna interpretacja

1 Jana 2:1-2 1. Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. 2. I on jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata.

Mówi się, że wyrażenie „cały świat” musi oznaczać „wszyscy ludzie na świecie” i że wyrażenie „nie tylko za nasze” w sposób szczególny mówi o wszystkich, o każdym człowieku jako tym, za kogo Chrystus umarł, poza już wierzącymi.

„Świat” oznacza ludzi żyjących na świecie, tak że „cały świat” oznacza nie więcej niż „ludzi żyjących na całym świecie” tak jak mówi się o odkupionych w

Obj 5:9  I śpiewali nową pieśń: Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu.


Do kogo pisze Jan?

Chociaż prawdą jest, że Pismo skierowane jest do całego kościoła, to wiele jego części zostało napisane do konkretnych ludzi. W świetle tego faktu Pisma muszą być rozumiane. Widzimy więc:

 • Że Jan był apostołem szczególnie wśród Żydów
  .
  Gal. 2:9 I gdy poznali daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, abyśmy my poszli do pogan, a oni do obrzezanych.
  .
 • Że pisze do tych, którzy już wcześniej słyszeli Boże Słowo, a wiemy że Boże Słowo było posłane najpierw do Żydów
  .
  1 Jana 2:7  Bracia, nie piszę wam nowego przykazania, ale przykazanie stare, które mieliście od początku. Tym starym przykazaniem jest słowo, które słyszeliście od początku.
  .
  Rzym. 3:1-2 1. Na czym więc polega wyższość Żyda? Albo jaki jest pożytek z obrzezania? 2. Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone słowa Boże.
  .
 • Że odróżniając „nas” od „świata” wyraźnie wskazuje na to, że Jan pisze do ludzi, którzy tak jak on są Żydami
  .
 • Że Jan często występuje przeciwko fałszywym nauczycielom. Skoro pisze o takich nauczycielach „wyszli spośród nas” w sposób oczywisty zwraca się do Żydów.
  .
  1 Jana 2:19 Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas.

Jeśli pamiętamy o żydowskiej nienawiści do wszystkich pogan i ich przekonaniu, że tylko ich naród jest Bożym ludem, czy mogłoby być coś bardziej naturalnego niż to, że Jan chciał podkreślić, iż Jezus umarł nie tylko za wierzących Żydów, ale za wszystkich wierzących na całym świecie? Jest jeszcze jeden fragment, który wyraża tę samą prawdę

Jan 11:52 A nie tylko za ten naród, ale też po to, aby zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże.

Jan wyraźnie chce zapobiec temu, aby żydowscy chrześcijanie nie popadli w stary błąd uważając, że są jedynymi chrześcijanami. Jan podkreśla, że na cały świecie są także chrześcijanie z pogan. Nie ma tu nauczania o Chrystusie umierającym za wszystkich ludzi.
.


Dlaczego Jan pisze?

Pisze, by pocieszyć wierzących znękanych swoimi grzechami, aby nie popadli w rozpacz. Stąd:

 • Tylko wierzący mogą być pocieszeni tym, że Chrystus jest ich orędownikiem
 • Tylko wierzący mogą być pocieszeni; na niewierzących ciąży Boży gniew
 • Jan określa ich jako „dzieci” za których grzechy Chrystus „jest ubłaganiem”

Innymi słowy, Jan zwraca się tylko do wierzących. Jakim pocieszeniem mogłoby być dla wierzących to, że Chrystus umarł za wszystkich ludzi, z których wielu nie będzie zbawionych? Werset ten nie niesieni żadnego pocieszenia, jeśli nie rozumiemy jego znaczenia w ten sposób, że Chrystus jest Zbawicielem wszystkich wierzących żyjących gdziekolwiek na świecie.
.


Co oznacza tu słowo „ubłaganie”?

Hebr. 9:5 Nad arką były cherubiny chwały, które zacieniały przebłagalnię (ἱλαστήριον hilasterion). Nie ma teraz potrzeby szczegółowo o tym wszystkim mówić.

ἱλαστήριον hilasterion – miejsce przebłagania

Greckie słowo ἱλαστήριον hilasterion odnosi się do słowa „przebłaganie”.  Takie użycie tego słowa pozwala nam zrozumieć jego znaczenie. „Przebłagalnia” była masywną złotą płytą, która służyła do przykrywania Arki w której znajdowały się kamienne tablice Prawa

2 Mojż. 25:17-22 17. Uczynisz też przebłagalnię ze szczerego złota. Jej długość będzie na dwa i pół łokcia, a jej szerokość – na półtora łokcia. 18. I uczynisz dwa złote cherubiny: wykujesz je ze złota na obu końcach przebłagalni. 19. Jednego cherubina uczynisz na jednym końcu, a drugiego cherubina na drugim końcu. Z samej przebłagalni uczynicie cherubiny na obu jej końcach. 20. A cherubiny będą mieć skrzydła rozpostarte ku górze, zakrywając swymi skrzydłami przebłagalnię. Ich twarze zaś będą zwrócone ku sobie, twarze cherubinów będą zwrócone ku przebłagalni. 21. I położysz przebłagalnię na wierzchu arki, a w arkę włożysz świadectwo, które ci dam. [Prawo czyli Zakon] 22. Tam będę się z tobą spotykać i sponad przebłagalni, spomiędzy dwóch cherubinów, którzy są nad arką świadectwa, będę z tobą rozmawiać o wszystkim, co ci rozkażę dla synów Izraela

Prawo, które oskarżało ludzi wskazując na ich grzech, przykryte było przebłagalnią. Był to obraz tego jak Jezus Chrystus zakrył Boże Prawo, by nie mogło już oskarżać nikogo, kto w Niego wierzy. Jezus jest dla wierzących ubłaganiem (przebłagalnią). Czy można prawdziwie powiedzieć, że wszyscy, każdy człowiek na świecie został uwolniony z przekleństwa grzechu? Czy można prawdziwie twierdzić, że w tym sensie, Chrystus jest ubłaganiem za grzechy całego świata?
.


Co więc oznacza „CAŁY świat”?

Wyrażenie to pojawia się w Nowym Testamencie kilka razy i często nie oznacza wszystkich, każdego człowieka, jak na przykład:

Łuk. 2:1 A w tych dniach wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat.
– spisane miało być tylko Cesarstwo Rzymskie
.
Rzym. 1:8 wiara [rzymian] słynie na cały świat
– w tym czasie, w wielu częściach świata nie słyszano o istnieniu kościoła w Rzymie
.
Kol. 1:6 [Ewangelia]  dotarła do was, jak i na cały świat
– w tym czasie, było wiele części świata, które nie przyjęły Ewangelii
.
Obj. 3:10 Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi
– cierpieć ma cały świat – nie oznacza to jednak każdego człowieka, niektórzy zostaną od tego zachowani

W tych i wielu innych miejscach, cały świat oznacza w sposób nieokreślony po prostu wielu ludzi. W wielu miejscach Pisma także takie wyrażenie jak „wszelkie ciało” oznacza nie więcej niż różnego rodzaju ludzi, np.

Psalm 98:3 Pamiętał o swoim miłosierdziu i swojej prawdzie wobec domu Izraela; wszystkie krańce ziemi ujrzały zbawienie naszego Boga.

Czasami cały świat oznacza wszystkich z wyjątkiem wierzących chrześcijan, jak np.:

1 Jana 5:19 Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat [oprócz chrześcijan] tkwi w niegodziwości.
.
Obj. 12:9 I zrzucony został wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, zwodzący cały świat [oprócz chrześcijan]

Te przykłady wyraźnie pokazują, że wyrażenie „cały świat” niekoniecznie musi być rozumiane w swym najszerszym znaczeniu. Znaczenie to musi być rozumiane tak, jak pozwala na to kontekst, w którym się ono znajduje.
.


Podsumowanie

Zakończę więc tym, że ten fragment Pisma odnosi się do dzieła Chrystusa dokonanego dla wszystkich wierzących, zarówno Żydów jak i pogan. Mówi on, że jest On rzeczywistym ubłaganiem za ich grzechy. Nikt poważnie nie będzie twierdził, że wszyscy ludzie na całym świecie są prawdziwie przez Chrystusa zbawieni. Nic tu też nie pomoże wskazywanie na to, że Chrystus jest wystarczającym przebłaganiem za każdego człowieka.

Jakub nie doznałby pocieszenia tylko dlatego, że usłyszałby, iż w Egipcie jest obfitość zboża. Głodowałby, gdyby to zboże nie zostało mu rzeczywiście dane. Tak więc Chrystus jest pocieszeniem tylko dla tych, którzy na całym świecie są prawdziwie zbawieni.

John Owen, Ograniczone odkupienie


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email