Fundament wiary

Na fundamencie Sola Scriptura spoczywają trzy masywne filary, które kształtują ewangelię i ją podtrzymują w jej najprostszych i podstawowych twierdzeniach. Sola GratiaSola FideSolus Christus, zbawienie jest tylko dzięki łasce, tylko przez wiarę w Chrystusa jedynie.

Rzym pragnął dodać dobre uczynki, członkostwo kościelne, obecność, chrzest, małżeństwo, ostatnie namaszczenie, odpusty, Marię, skarbiec kościoła, itd., itd… Byli wsparciem dla swojej wywrotki, do której dodawali i dodawali i dodawali różnego rodzaju śmieci.

Reformatorzy, ponieważ powrócili do Bożego Słowa, tylko Pisma, sprzeciwili się temu. Jedyną prawdziwą ewangelią jest ta tylko dzięki łasce, tylko przez wiarę jedynie w Chrystusa. I jeśli to znajduje się na swoim miejscu, jeśli fundament jest na swoim miejscu i jeśli te trzy niewzruszone filary są  na miejscu, wtedy dach i iglicę stanowią Soli Deo Gloria – chwała tylko Bogu.

To jest właśnie Reformacja w pigułce. To jest jak cały las ukryty w małym żołędziu. To jest pełna kwestia, która została zredukowana do jej najmniejszych części składowych, ale wszystko opiera się na Sola Scriptura. Reformatorzy postawili ściany na tym fundamencie. Nie może być mowy o żadnym wtargnięciu. Nie może być mowy o żadnych dodatkach, o niczym co zanieczyszczało by czysty fundament Sola Scriptura.

Chciałbym przywołać kilka uwag z samego Pisma dotyczących Sola Scriptura. Innymi słowy chciałbym abyście wraz ze mną pomyśleli, jakie są te znaczące cechy wzięte prosto z Biblii dotyczące Sola Scriptura, tylko Pisma.
.

Natchnienie Pisma

Biblia mówi:

2 Tym. 3:16 Całe Pismo przez Boga jest natchnione

Każda jota, każda kropka, każdy rozdział, każdy werset, każda księga kanonu Pisma jest natchniona przez Boga, powstała z ust Bożych, to nie autorzy zostali natchnieni, a samo Pismo zostało natchnione. Autorzy byli jedynie narzędziami w ręku Boga, który uwiecznił to, co chciał, by oni napisali, używając ich własnych temperamentów, osobowości, ich słownictwa, sięgając do ich pochodzenia i doświadczenia, a mimo to oni napisali dokładnie to, co Bóg pragnął, by zostało napisane.

2 Piotra 1:21 Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego.

Jezus w powiedział:

Mat. 4:4 Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych

Każde słowo Pisma pochodzi z ust Bożych. To tak jakby boskie objawienie w Biblii zostało posłane prosto od samego Boga.

W Hebrajczyków czytamy:

Hebr. 4: 12 Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne

Ta księga jest żywa. Ta księga ma życie Boże w sobie, ponieważ jest oddechem samego Boga, jest natchniona przez Boga. Jezus powiedział

Jana 6:63 Słowa, które powiedziałem do was, są Duchem i żywotem .

Nieomylność Pisma

Nie tylko natchnienie Pisma, ale i również nieomylność Pisma zawarta jest w sola scriptura. A ponieważ Biblia jest natchniona przez Boga, to tym samym jest Słowem Bożym. A ponieważ Bóg jest święty, Bóg nie może kłamać. Bóg jest prawdą i każde słowo Boga jest prawdą.

Tytus 1:2 W nadziei życia wiecznego, które obiecał przed dawnymi wiekami ten, który nie kłamie, Bóg;

Bóg nie kłamie. Czy są takie rzeczy, których Bóg nie może uczynić? Tak, są – Bóg nie może grzeszyć. Bóg nie może zaprzeczyć samemu sobie. Bóg nie może kłamać.

Hebr. 6:18 niemożliwą jest rzeczą, by Bóg kłamał

Jezus stwierdził podczas modlitwy:

Jana 17:17 Twoje Słowo jest prawdą

W Księdze Przysłów czytamy:

Przysł. 30:5 Każde słowo Pana jest prawdziwe

Słowo Boże jest nieomylne. Niech Bóg okaże się prawdomówny, a człowiek kłamcą.
.

Niezawodność Pisma

To, co zostało w Słowie zapisane musi się wypełnić. Słowa Pana nie zawodzą,

Izaj. 40:8 Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki.

Jezus powiedział

Mat. 5:18 Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.
.

Jana 10:35 Pismo nie może być naruszone .

Autorytet Pisma

Ponieważ Słowo Boże jest natchnione, niezawodne i nieomylne, to posiada autorytet samego Boga. Kiedy Biblia przemawia, to Bóg przemawia. A kiedy Bóg przemawia to przemawia On z suwerennym autorytetem w Jego Słowie.

Psalm 19:8 Przykazanie Pana jest czyste. Zakon Pana jest doskonały

To nie są sugestie od naszego Pana. To nie są opcje dane przez Pana. To nie są przemyślenia naszego Pana. To jest Prawo Pana, które jest wiążące dla każdego ludzkiego sumienia i życia. To jest właśnie kazanie Boga do każdego mężczyzny i do każdej kobiety, to dlatego Paweł powiedział

1 Tes.  4:15 Bo to wam mówimy przez Słowo Pana .

Klarowność Pisma

Słowo Boże jest jasnym, jest zrozumiałym, klarownym objawieniem. Jezus powiedział do faryzeuszy:

Mat. 22:31 A co do zmartwychwstania umarłych, czy nie czytaliście?

Macie dwie gałki oczne? Macie dwie komórki mózgowe, które są połączone pomiędzy waszymi uszami? Nie możecie przetrawić informacji, jasnego objawienia w Słowie Bożym? Jezus odpowiadając faryzeuszom powiedział:

Mat. 19:4 Nie czytaliście, że ten, który stworzył ich na początku, uczynił ich mężczyzną i kobietą?

Nie, Bóg jasno przemówił w Swoim Słowie, tak, że żaden człowiek nie ma wymówki w stylu: „Hmm, no ja nie rozumiem, co Bóg mówi”. Bóg się nie jąkał w Swoim Słowie. Bóg przemówił z precyzją i dokładnością i jest to zrozumiałe przesłanie. Potrzebujemy oświecenia Ducha Świętego, tak. Ale każdy brak zrozumienia Biblii, to nie wina Biblii, ale wina człowieka. To, co Bóg powiedział, to powiedział to z ogromną jasnością w Swoim Słowie.

A Rzym to rozumie zupełnie inaczej.
.

Wystarczalność Pisma

Słowo Boże jest w stanie osiągnąć wszystkie Boże cele tu na ziemi, ponieważ Słowo Boże zostało nam dane, by podnieść różne kwestie w człowieku i indywidualnościach tego świata.

Izaj. 55:11 tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem.

Boże zbawcze cele będą wykonane na tym świecie przez Słowo Boże, które jest wystarczające, by wykonać wszystko, czego Bóg zapragnął na tym świecie. Słowo Boże ma moc, by przekonać, ma moc, by nawrócić. Ma moc, by podporządkować. Ma moc, by pocieszać. Ma moc, by poprawiać. Słowo Boże ma moc, ma większą moc niż jakikolwiek przedmiot, który czy ja, czy ty, będziemy kiedykolwiek trzymać w rękach.

Piotr powiedział:

1 Piotra 1:23 Będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki.

Jest tyle życia w tej księdze, że kiedy księga ta zostaje zasadzona na glebie ludzkiego serca, wcześniej przygotowanego przez Ducha Świętego od Boga, i kiedy sam Bóg przez swoją suwerenną łaskę sprawia, że ziarno to kiełkuje, to przynosi życie wieczne. I jest to jedyna księga, która uświęca i upodabnia wierzących do obrazu samego Jezusa Chrystusa.
.

Niezmienność Pisma

Sola Scriptura zakłada niezmienność Pisma. Ono nigdy się nie zmieni. Zawsze będzie takie samo.

Psalm 119:89 Na wieki, o PANIE, twoje słowo trwa w niebie.
.

Psalm 119:160 Wszelki wyrok twojej sprawiedliwości trwa na wieki.
.

Psalm 12:6-7 6 Słowa PANA to słowa czyste jak srebro wypróbowane w ziemnym tyglu, siedmiokrotnie oczyszczone. 7 Ty, PANIE, zachowasz ich, będziesz ich strzegł od tego pokolenia aż na wieki.

To, co prawe, zawsze prawym pozostanie. A to, co złe, zawsze pozostanie złem. Dany sposób zbawienia na zawsze pozostanie tym sposobem zbawienia. Boże objawienie jest niezmienne, ponieważ sam Bóg jest niezmienny.
.

Niezwyciężoność Pisma

 To znaczy, że Pismo jest nadrzędną bronią w rękach mężczyzny i kobiety oddanych Bogu, którzy ją trzymają i używają. Bóg mówi:

Jer. 23:29 Czy moje słowo nie jest jak ogień? – mówi Pan i jak młot, który kruszy skałę?
.

Hebr. 4:12 Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny

Jakim potężnie przenikającym narzędziem jest Słowo żywego Boga. Jest to niezwyciężona broń.
.

Ostateczność Pisma

Nie ma nowego objawienia, które by otrzymał człowiek po tym jak został zamknięty kanon Pisma

Judy 1:3 uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętym
.

Obj 22:18 Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej księdze
.

Przysł. 30:6 Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie strofował i abyś nie okazał się kłamcą.
.

5 Mojż. 4:2 Nie przydacie do słowa, które ja wam rozkazuję, ani ujmiecie z niego, abyście strzegli przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam rozkazuję.
.

5 Mojż. 12:32 Cokolwiek ja wam rozkazuję, tego strzedz będziecie, abyście czynili; nie przydasz nic do tego, ani też ujmiesz z tego.
.

1 Kor. 4:6 To wszystko zaś, bracia, odniosłem do samego siebie i do Apollosa ze względu na was, abyście się nauczyli na naszym przykładzie nie wykraczać ponad to, co jest napisane, żeby jeden nie pysznił się drugim przeciw innemu.
.

1 Piotra 4:11 Jeśli ktoś przemawia, niech mówi jak wyroki Boga
.

2 Piotra 1:19-20 19 Mamy też mocniejsze słowo prorockie, a wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach; 20 To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi.
.

2 Tes. 2:15 Dlatego, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanych nauk, o których zostaliście pouczeni czy to przez (naszą) mowę, czy przez nasz list.
.

1 Kor. 11:2 A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i zachowujecie nauki tak, jak je wam przekazałem.
.

Gal. 3:15 Bracia, mówię po ludzku: Przecież nawet zatwierdzonego testamentu człowieka nikt nie obala ani do niego nic nie dodaje.
.

Judy 1:17 Wy zaś, umiłowani, pamiętajcie słowa wcześniej wypowiedziane przez apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa
.

2 Piotra 3:1-2 3 Umiłowani, piszę do was już ten drugi list. W nich przez przypominanie pobudzam wasz czysty umysł; 2 Abyście pamiętali słowa wcześniej wypowiedziane przez świętych proroków oraz przykazanie od nas, którzy jesteśmy apostołami Pana i Zbawiciela.
.

Rzym. 15:4 Wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z Pism mieli nadzieję.
.

2 Piotra 1:3 Jako że jego Boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty
.

Izaj. 8:20 Do prawa i do świadectwa! Jeśli nie będą mówić według tego słowa, to w nim nie ma żadnej światłości.
.
Tyt. 2:1 Ty zaś mów to, co jest zgodne ze zdrową nauką.

Księga Powtórzonego Prawa mówi, że zgodność z poprzednim objawieniem jest sprawdzianem kanoniczności (5 Mojż. 13:1-4). Jeszcze dobitniej czytamy o tym u Izajasza

Izaj. 8:16 Zawiąż to świadectwo, zapieczętuj prawo wśród moich uczniów.

Użyte w tekście hebrajskie צָרַר tsarar tłumaczone jako “zwiąż” informuje jednoznacznie iż świadectwo Pana jest w restrykcyjny sposób ograniczone do tego, co mówi Prawo (czyli zapięczetowany, tj. niezmienny kanon Pisma). Izajasz zaraz potem dodaje, że ktokolwiek przemawia musi czynić to w całkowitej zgodzie z wcześniejszym objawieniem Prawa.

Izaj. 8:20 Do prawa i do świadectwa! Jeśli nie będą mówić według tego słowa, to w nim nie ma żadnej światłości.

Cokolwiek Bóg chciał przekazać ustnie swojemu Kościołowi i co jednocześnie stanowi depozyt wiary, zostało spisane. Nie istnieje pozabiblijna ustna tradycja uzupełniająca wiarę raz przekazaną świetym.

Mat. 22:31 A co do zmartwychwstania umarłych, czy nie czytaliście, co wam zostało powiedziane przez Boga:

Wszystkie te prawdy są spójne z zasadą Sola Scriptura. Bóg zesłał nam ukoronowanie Swojego przesłania w specjalnym zbawczym uświęcającym objawieniu w prawdzie Swojego spisanego Słowa.

Kościół zawsze był najsilniejszy, kiedy zajmował stanowisko w sprawie Bożego Słowa. Zawsze uprzywilejowana pozycja kościoła na każdym etapie historii kościoła wynikała z twardego stanowiska Sola Scriptura. A jeśli kościół chociaż minimalnie schodzi ze stanowiska Sola Scriptura, to stawia swoją stopę na śliskim zboczu, a kwestią czasu jest kiedy stoczy się w kierunku liberalizmuekumenii, aż dojdzie doagnostycyzmu, a ostatecznie do ateizmu. Uprzywilejowaną pozycją jest Sola Scriptura.

Każda denominacja, która błądzi, błądzi właśnie w tej kwestii. Każde seminarium, które błądzi, błądzi właśnie w tej kwestii. Każdy kościół, który błądzi, błądzi właśnie w tej kwestii. Każda denominacja, każde seminarium i każdy kościół, który jest silny w Bożej łasce, jest silny będąc zakotwiczonym na fundamencieSola Scriptura. To nie podlega negocjacjom.

Nie jesteśmy w tej kwestii po prostu dogmatyczni. Jesteśmy buldogmatyczni! Słowo Boże nie podlega żadnej dyskusji.

Na podstawie źródło


Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email