Podstawa rozważania

Izaj. 65:17-20 .

17. Oto bowiem stworzę nowe niebiosa i nową ziemię i nie będą wspominane pierwsze rzeczy ani nie przyjdą na myśl.

18. Lecz weselcie się i radujcie na wieki wieków z tego, co ja stworzę, bo oto stworzę Jerozolimę radością i jej lud weselem.

19. I będę się radować z powodu Jerozolimy i weselić z powodu mojego ludu, a nie będzie już słychać w nim głosu płaczu ani narzekania.

20. Nie będzie tam już ani niemowlęcia żyjącego tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swoich dni, bo dziecko umrze jako stuletni, ale grzesznik, choćby miał i sto lat, będzie przeklęty.

21. Pobudują też domy i będą w nich mieszkać, zasadzą winnice i będą jeść z nich owoce.

22. Nie będą budować, by ktoś inny tam mieszkał, nie będą sadzić, by ktoś inny jadł, bo dni mojego ludu będą jak dni drzewa i moi wybrani długo będą korzystać z dzieła swoich rąk.

23. Nie będą trudzić się na próżno ani rodzić, aby się bać, gdyż są potomstwem błogosławionym przez PANA, oni i ich potomkowie wraz z nimi.

24. I będzie tak, że zanim zawołają, ja się odezwę, gdy jeszcze będą mówić, ja wysłucham.

25. Wilk z barankiem paść się będą razem, lew jak wół będzie jeść słomę i proch będzie pokarmem węża. Nie będą szkodzić ani niszczyć na całej mojej świętej górze, mówi PAN.”

Postmilenialny sen o „schrystianizowanym” świecie w przyszłości opiera się ostatecznie na proroctwie Starego Testamentu o nadchodzącym, chwalebnym królestwie Chrystusa Postmilenializm, który nie znajdując poparcia dla swoich tez w obszernym nauczaniu Nowego Testamentu, gdzie raczej czytamy o odstępstwie od kościoła i prześladowaniu go w dniach ostatecznych (Mat. 24:24; Łuk. 21:8; 2 Tes. 2:3; 2 Tym. 3:1-7), odwołuje się do proroctw Starego Testamentu, ponieważ postmilenializm nalega na dosłowną interpretację tego proroctwa.

Według dosłownej interpretacji Izajasza 65 nastąpi ziemskie wypełnienie proroctwa:

 • ziemskie królestwo Chrystusa
 • z cielesnymi rozkoszami,
 • zwłaszcza długim życiem fizycznym

We wcześniejszych artykułach wykazane zostało, że interpretacja Izajasza 65 nie może być ani nie powinna być dosłowna. Proroctwo musi być interpretowane duchowo i zgodnie z tym ma duchowe wypełnienie.

Jaka jest teraz duchowa interpretacja i wypełnienie tego tekstu?


Zakres proroctwa

Izajasz 65:17-25 przepowiada w sposób wyczerpujący całe zbawcze dzieło Boga w Jezusie Chrystusie. Zgodnie ze zwyczajem proroków, Izajasz postrzega tę pracę jako jedno wielkie wydarzenie, tak samo jak odległe góry jako jedno wielkie pasmo. Obejmuje to

 • zarówno doskonałość zbawienia (i Królestwa Mesjańskiego) w Dniu Chrystusa,
  .
 • jak i początek zbawienia (i Królestwa Mesjańskiego) w obecnym wieku między Pięćdziesiątnicą a Dniem Chrystusa.

Całe to zbawienie ma oczywiście swoją podstawę w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa dla świata wybranych przez Boga.
.


Scriptura Scripturam interpretarum

wers 17 Oto bowiem stworzę nowe niebiosa i nową ziemię i nie będą wspominane pierwsze rzeczy ani nie przyjdą na myśl.

Że jest to w rzeczywistości treść proroctwa Izajasza, dowodzi nowotestamentowy komentarz do tego fragmentu. W 2 Liście Piotra 3:13  Apostoł stosuje proroctwo z Izajasza 65:17 do dzieła Bożego w Jezusie Chrystusie w dniu powtórnego przyjścia Chrystusa. W kontekście nauczania, że obecne stworzenie zostanie zniszczone przez ogień,

2 Piotra 3:13 Lecz my, zgodnie z jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość.

Apostoł Paweł poucza nas jednak, że proroctwo spełnia się również w obecnym wieku.

2 Kor. 5:17 Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

Autorytatywnym, nowotestamentowym wyjaśnieniem proroctwa jest to, że zbawcze dzieło Boga w Chrystusie będzie odnowieniem stworzenia dla dobra Kościoła, „wybrańców” z Izajasza 65:22, przy drugim przyjściu Jezusa, które to odnowa już się zaczyna. teraz osobiście w odrodzeniu każdego wybranego do zbawienia.

Izaj. 65:22  Nie będą budować, by ktoś inny tam mieszkał, nie będą sadzić, by ktoś inny jadł, bo dni mojego ludu będą jak dni drzewa i moi wybrani długo będą korzystać z dzieła swoich rąk.

W nowotestamentowych rozważaniach na temat proroctwa nie ma nic, co by wskazywało na istnienie przyszłego ziemskiego królestwa, składającego się z

 • cielesnych korzyści,
 • fizycznej dominacji
 • i światowego pokoju.
  .

Przyszłe wypełnienie proroctwa

W szczególności Izajasz 65:17-25. jest proroctwem nowego świata niebios i ziemi, który Jezus Chrystus stworzy przy swoim powtórnym przyjściu. To jest proste nauczanie Izajasza samo w sobie: „stworzę nowe niebiosa i nową ziemię. To jest nowotestamentowe wyjaśnienie zarówno w 2 Piotra 3:13, już cytowane, jak i w Objawieniu

Obj. 21:1 Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza


Powrót Króla i odnowienie stworzenia

Kiedy Jezus Chrystus przyjdzie ponownie w ciele, pod koniec historii zniszczy obecną formę stworzenia, aby odtworzyć niebiosa i ziemię, które Bóg stworzył na początku, w ich nowej, chwalebnej, ostatecznej formie. Stworzenie będzie miało udział w chwalebnej wolności dzieci Bożych

Rzym. 8:19-22 19. Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów Bożych. 20. Gdyż stworzenie jest poddane marności, nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał, w nadziei; 21. Że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci Bożych. 22. Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem jęczy i razem cierpi w bólach rodzenia aż dotąd.

Nowy dom

wersy 22-23 22. Nie będą budować, by ktoś inny tam mieszkał, nie będą sadzić, by ktoś inny jadł, bo dni mojego ludu będą jak dni drzewa i moi wybrani długo będą korzystać z dzieła swoich rąk. 23. Nie będą trudzić się na próżno ani rodzić, aby się bać, gdyż są potomstwem błogosławionym przez PANA, oni i ich potomkowie wraz z nimi.

Ten nowy świat będzie miejscem zamieszkania, domem – nowej rasy ludzkiej w Chrystusie, wybranego kościoła ze wszystkich narodów, wierzących i ich dzieci
.

Święta góra

wers 25 Wilk z barankiem paść się będą razem, lew jak wół będzie jeść słomę i proch będzie pokarmem węża. Nie będą szkodzić ani niszczyć na całej mojej świętej górze, mówi PAN.

Nowe stworzenie będzie domem dla świętych, ponieważ Bóg Jahwe zamieszka z nimi w Jezusie Chrystusie we wspólnocie wiecznego przymierza. Nowy świat, który nadchodzi, będzie „moją świętą górą”
.

Powszechne szczęście

wers 19 I będę się radować z powodu Jerozolimy i weselić z powodu mojego ludu, a nie będzie już słychać w nim głosu płaczu ani narzekania.

Nie będzie tam żadnego kłopotu ani smutku, absolutnie żadnego – ani jednej łzy
.

Kwestia śmierci

wers 20 Nie będzie tam już ani niemowlęcia żyjącego tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swoich dni, bo dziecko umrze jako stuletni, ale grzesznik, choćby miał i sto lat, będzie przeklęty.

Objawienie nowotestamentowe światło na proroctwo, informuje nas, że powodem tej wielkiej radości jest to, że w nowym świecie nie będzie śmierci. Chrystus, potężny król mesjański, zniszczy dla nas ostatniego wroga.

Obj. 21:4  I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.
.
1 Kor. 15:26 A ostatni wróg, który zostanie zniszczony, to śmierć.

Jak to jest typowe dla proroctw Starego Testamentu, prorok zapowiedział ten nadchodzący świat bez śmierci w przenośni: poprzez długie, ziemskie życie (werset 20). Elementy tej przenośni to:

 • żadne dziecko nie umrze w niemowlęctwie
  .
 • śmierć w wieku 100 lat byłaby uważana za zwykłe dzieciństwo; wszyscy mieszkańcy wypełnią swoje dni.

Rzeczywistość jest taka: nie ma śmierci! życie wieczne w zmartwychwstałej duszy i ciele, ponieważ życie ludu Bożego w nowym świecie będzie nieśmiertelnym życiem zmartwychwstałego Chrystusa. Nowy Testament wszędzie podaje to wyjaśnienie tego i podobnych, symbolicznych proroctw Starego Testamentu, np.

Jan 5:25-26 25. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nadchodzi godzina, i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą, będą żyć. 26. Jak bowiem Ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał życie w samym sobie.

Objawienie 21:4 autorytatywna interpretacja Izajasza 65:20 w Nowym Testamencie nie pozostawia żadnej wątpliwości, Izajasz miał na myśli: „I Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie”.  Przeklęci grzesznicy zostaną wykluczeni z nowego świata, żyjąc wiecznie pod przekleństwem Boga w piekle

Izaj 65:20b ale rzesznik, choćby miał i sto lat, będzie przeklęty.
.
Obj. 21:8 Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć.


Świat zwierząt

werset 25 Wilk z barankiem paść się będą razem, lew jak wół będzie jeść słomę i proch będzie pokarmem węża.

Zniesienie przekleństwa z umiłowanego przez Boga świata na podstawie odkupieńczej śmierci Chrystusa i mocą Jego odnawiającego Ducha rozciągnie się na zwierzęta. W nowym stworzeniu będą zwierzęta, tak jak były zwierzęta w pierwotnym stworzeniu 1 i 2 Księgi Rodzaju.

Będą doświadczały odkupienia Chrystusa tak, że będą żyć ze sobą w pokoju, tak jak w pierwotnej fazie stworzenie przed przestępstwem pierwszego i niewiernego królaW świecie zwierząt i roślin nie będzie śmierci.

1 Mojż. 1:29-31 29. I Bóg powiedział: Oto dałem wam wszelkie rośliny wydające z siebie nasienie, które są na powierzchni całej ziemi, i wszelkie drzewo mające owoc drzewa, wydające z siebie nasienie – będą one dla was pokarmem. 30. I wszelkim zwierzętom ziemi, i wszelkiemu ptactwu niebieskiemu, i wszystkiemu, co pełza po ziemi i ma w sobie życie, pokarmem będą wszelkie rośliny zielone. I tak się stało. 31. I Bóg widział wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór i poranek, dzień szósty.


Nowy, wspaniały świat

Całkowity brak śmierci w nowym świecie będzie skutkiem doskonałego oczyszczenia z grzechu stworzenia. Piotr mówi nam, że „…w którym mieszka sprawiedliwość” (2 Piotra 3:13). Zamieszka tam tylko sprawiedliwość. Nie będzie tam żadnej nieprawości. Wszyscy bezbożni ludzie zginą pod sądem Bożym

Izaj. 65:7 Za wasze nieprawości i nieprawości waszych ojców, mówi PAN, którzy palili kadzidło na górach i hańbili mnie na pagórkach; dlatego wymierzę im w zanadrze za ich dawne czyny.

 • Czyż to nie wspaniałe zbawienie?
  .
 • Czyż wierzący i ich potomstwo nie mają wielkiej nadziei, która jest w stanie obficie utrzymać ich we wszystkich obecnych uciskach?
  .
 • Czyż wieczne królowanie i królestwo Jezusa Mesjasza nie jest chwalebne?

Czyż Jego zwycięstwo nie okaże się jako nie mające sobie równych? Wszyscy wrogowie zniszczeni, nawet śmierć. Cały lud Boży doskonale uwolnił się od smutku i śmierci do błogości społeczności z trójjedynym Bogiem w Jego Obliczu, Jezusem Chrystusem.

Samo stworzenie przekształciło się w nowy świat, którego dobroć i wspaniałość sprawiają, że stara forma świata odchodzi na zawsze w zapomnienie.
.


Duchowe wypełnienie

Całe to wypełnienie Izajasza 65 będzie duchowe. Proroctwo zobrazowuje przed nami, tak jak przed prawdziwym Izraelitą w czasach Izajasza,

 • duchowe zbawienie;
 • duchowe błogosławieństwa;
 • życie duchowe;
 • i rzeczywiście, świat duchowy.

Ponieważ ostatni Adam jest duchowy i oczekujemy życia duchowego w naszym duchowym ciele w duchowym stworzeniu

1 Kor. 15:42-50 42. Tak też jest ze zmartwychwstaniem umarłych. Sieje się ciało w zniszczalności, a jest wskrzeszane w niezniszczalności; 43.Sieje się w niesławie, a jest wskrzeszane w chwale, sieje się w słabości, a jest wskrzeszane w mocy; 44. Sieje się ciało cielesne, a jest wskrzeszane ciało duchowe. Jest ciało cielesne, jest też ciało duchowe. 45. Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. 46. Jednak pierwsze nie jest to, co duchowe, ale to, co cielesne, potem duchowe. 47.Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, drugi człowiek – sam Pan z nieba. 48. Jaki jest ten ziemski, tacy i ziemscy; a jaki jest niebieski, tacy i niebiescy. 49. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego, tak będziemy nosili obraz niebieskiego. 50. To zaś mówię, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć królestwa Bożego ani to, co zniszczalne, nie odziedziczy tego, co niezniszczalne.


Obecne wypełnienie proroctwa

Drugie konkretne wypełnienie Izajasza 65 to duchowe życie w Chrystusie przez wiarę każdego odrodzonego dziecka Bożego w okresie między Pięćdziesiątnicą a powtórnym przyjściem. To jest autorytatywne wyjaśnienie proroctwa Izajasza przez Apostoła w 2 Liście do Koryntian

2 Kor. 5:17 Jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem

Każdy chrześcijanin jest już nowym stworzeniem, wypełniając proroctwo Izajasza 65. Nowy świat, który nadchodzi w Dniu Chrystusa, już wdziera się do obecnego świata przez Ewangelię w mocy Ducha Świętego Chrystusa. Włamuje się do serca każdego wybranego dziecka Bożego. To czyni go nowym stworzeniem. W jego życiu jest

 • początek wyzwolenia z grzechu, smutku i śmierci;
  .
 • początek radości; pożytecznej, świętej pracy;
  .
 • początek społeczności z Bogiem; życia wiecznego

Świadczy o tym jego wyznanie i zachowanie. To sprowadza na niego prześladowania wrogów nowego świata, tych, którzy nienawidzą Mesjasza i sprzeciwiają się Jego panowaniu.
.


Wnioski

Ten potężny początek nowego świata w życiu chrześcijanina tu i teraz nie prowadzi jednak stopniowo do kulminacji królestwa Chrystusa w stworzeniu. Odrodzeni święci nie wyznają koncepcji „złotego wieku” postmilenializmu.

Jak nasze obecne, ziemskie ciało stanie się przyszłym, duchowym ciałem przez cud zmartwychwstania w Dniu Chrystusa, tak teraźniejszość, żałosne, ziemskie stworzenie stanie się przyszłym, chwalebnym, duchowym stworzeniem przez cud odtworzenia w Dniu Chrystusa. „Oto”, mówi Jahwe przez proroka, „tworzę nowe niebiosa i nową ziemię”.

 • Człowiek nie może tego osiągnąć.
 • Odkupiony człowiek nie może tego dokonać.
 • Nawet postmilenialista.

Na podstawie źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email