Tekst źródłowy

Daniel 9:23-27

23. Na początku twoich błagań wyszło słowo, a ja przybyłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo umiłowany. Tak więc rozważ to słowo i zrozum widzenie.

24. Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono nad twoim ludem i twoim świętym miastem na zakończenie przestępstwa, na zgładzenie grzechów i na przebłaganie za nieprawość, na wprowadzenie wiecznej sprawiedliwości, na opieczętowanie widzenia i proroctwa oraz na namaszczenie Najświętszego.

25. Dlatego wiedz i zrozum, że od wyjścia nakazu o przywróceniu i odbudowaniu Jerozolimy aż do Księcia Mesjasza będzie siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie. Zostaną odbudowane ulica i mur, ale w czasach trudnych.

26. A po tych sześćdziesięciu dwóch tygodniach zostanie zabity Mesjasz, lecz nie za siebie. A lud księcia, który przyjdzie, zniszczy miasto i świątynię i jego koniec nastąpi wśród powodzi; i do końca wojny są postanowione spustoszenia.

27. Utrwali przymierze z wieloma przez jeden tydzień. A w połowie tego tygodnia sprawi, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów, a przez mnóstwo obrzydliwości uczyni spustoszenie aż do końca, i wyleje się to, co postanowione, na tego, który ma być spustoszony.

Interpretacja premilenialna

A. Czego uczą (ogólnie)

 • Twierdzą, że w niedalekiej przyszłości Jezus powróci, aby założyć ziemskie królestwo w Palestynie na tysiąc lat.
  .
 • Uczą, że literalny naród Izraela zaakceptuje Go i stanie się Jego szczególnym ludem, tak jak było w Starym Testamencie.
  .
 • Swoją nazwę, premilenialiści, czerpią z ich doktryny dosłownego tysiąclecia, przed którym Pan powraca (pre oznacza „przed”, milenium oznacza „1000 lat” i pochodzi z Objawienia 20).

B. Utrzymują, że 70 tygodni Daniela , całe proroctwo, jest przeznaczone wyłącznie dla narodowego Izraela, Żydów

 • W ogóle nie ma tu nic dla kościoła.
  .
 • Odwołują się do faktu, że Daniel modlił się o „mój lud Izraela” i dosłowne Jeruzalem.
  .
 • Wskazują na werset 24, gdzie „twój lud” to dosłownie Juda, a „twoje święte miasto” to Jerozolima.

C. Wyjaśniają 70 tygodni jako określony okres

 • Nie dosłownie, gdyż dosłowna interpretacja zajęłaby okres 490 dni — nieco ponad rok.
  .
 • Tydzień w proroctwie to tydzień lat.
  .,
 • 70 tygodni to zatem 70 okresów 7-letnich, czyli 490 lat.

D. Ich podział na 70 tygodni, wzięty jako 490 lat

Punktem wyjścia, zgodnie z tekstem, jest „wyjście słowa, aby przywrócić i zbudować Jeruzalem” (w. 25).

 • Premilenialiści różnią się co do tego, kiedy to nastąpi.
  .
 • Niektórzy twierdzą, że zgodnie z dekretem Cyrusa Juda może powrócić do Kanaanu; inni powołują się na pozwolenie Dariusza na budowę świątyni (por. Ezdrasza 6); inni odnoszą się do listu Artakserksesa z Nehemiasza 2:8.
  .
 • Zależy im na dokładnym ustaleniu punktu wyjścia, aby ich określony okres 490 lat przypadał prawidłowo.

Jest 69 tygodni od tej daty do Księcia Mesjasza (wers 25): „siedem tygodni i sześćdziesiąt i dwa tygodnie” = 69 tygodni

Na podstawie 1 tygodnia = 7 lat, okres 483 lat

W tym momencie premilenializm ma problem, a jego próba rozwiązania problemu zaowocowała wieloma ogromnymi księgami dat i liczb. Problem polega na tym, że trudno uzyskać 483 lata między rozkazem odbudowy Jerozolimy a „Mesjaszem”.

Cyrus zarządził powrót Izraela w 537 r. p.n.e. — jest to najlepsza data na wydanie rozkazu budowy Jerozolimy, ale pozostawia zbyt wiele lat  przed Mesjaszem i dlatego jest nie do przyjęcia w premilanializmie. Tak więc wielu datuje okres od 445 p.n.e., datę listu Artakserksesa z Nehemiasza 2; następnie przenoszą 69-tygodniowy okres (483 lata, ich zdaniem) do jakiejś późnej (arbitralnej) daty w życiu Chrystusa.

Ten 69-tygodniowy (lub 483-letni) okres jest podzielony na dwie części, 7 tygodni i 62 tygodnie (w. 25).

 • 7 tygodni, czyli 49 lat, to czas faktycznej odbudowy Jerozolimy, kończący się mniej więcej w momencie zakończenia Biblii Starego Testamentu.
  .
 • 62 tygodnie, czyli 434 lata, to długi okres między Testamentami, aż do pewnego momentu w życiu Chrystusa. (Niektórzy mówią o Jego chrzcie, inni o Jego triumfalnym wjeździe).

To jest ich pogląd na 70-ty tydzień, jest najważniejszym aspektem premilenialnej interpretacji tego fragmentu i leży w samym sercu doktryny premilenialnej dni ostatecznych.

Ostatni tydzień, określony okres 7 lat, to jeszcze przyszłość.

 • Nie następuje po 69 tygodniach.
  .
 • Pomiędzy 69. a 70. tygodniem leży prawie 2000 lat naszego obecnego wieku.
  .
 • 70. tydzień (z naszego punktu widzenia) nastąpi w przyszłości werset 27.

Przy końcu obecnego wieku kościół zostanie porwany z tego świata w powietrze i powstanie Antychryst. (“on” w wersecie 27 ma odnosić się do Antychrysta przyszłości.) Przez 3½ roku, czyli ½ 70. tygodnia, zawrze przymierze z Izraelem, przywróconym do „Ziemi Świętej” Palestyny. Nagle „w środku tygodnia” (wers .27) zacznie prześladować Izrael. Przez 3,5 roku narodowy Izrael jest prześladowany – to ma być „wielki ucisk” Biblii. Pod koniec 70. tygodnia Jezus powróci, by zniszczyć Antychrysta, ocalić Izrael i ustanowić tysiącletnie królestwo na 1000 lat, podczas którego będzie panować z narodowym Izraelem z Palestyny.

Znaczenie tej interpretacji siedemdziesięciu tygodni, a zwłaszcza 70. tygodnia dla premilenializmu, jest oczywiste: daje im to ogromną lukę między pierwszym przyjściem Chrystusa a rzekomym okresem w przyszłości, kiedy Chrystus będzie miał ponownie do czynienia z narodowym Izraelem, przepaść, podczas której Chrystus gromadzi Kościół.
.


Prawidłowa, biblijna interpretacja

Do poglądu premilenialnego, istnieją dwa podstawowe zarzuty jako całości

Po pierwsze, nie mogą udowodnić, że tygodnie to określone okresy po 7 lat każdy. Często premilenializm podchodzi do tego dość dogmatycznie, ale niesłusznie. Faktem jest, że nigdzie w Piśmie termin tydzień nie oznacza „7 lat”.

Po drugie, fragment ten w żaden sposób nie wskazuje, że 70. tydzień jest oddzielony od poprzedniego 69 ogromnym okresem. Jeśli się nad tym zastanowić, jest to bardzo odważna eisegeza (wczytywanie do fragmentu czegoś, czego tam nie ma). Oczywiście 70. tydzień następuje po 69. tygodniu, tyle że od razu.
.


Czym jest 70 tygodni

Gabriel opowiada Danielowi o jednym 70-tygodniowym okresie

 • Dosłownie jest to 70 „siódemek” (hebrajskie słowo oznaczające tydzień).
  .
 • 70 to liczba symboliczna.

Premilenializm będzie sprzeciwiał się symbolicznemu przyjęciu przez nas liczby; będzie upierał się, że należy to traktować dosłownie. Nasza odpowiedź dla premilenialistów brzmi:„Zrób to. Potraktuj to dosłownie. Wtedy masz okres 490 dni a nie lat.” Premilenializm nie chce brać tego dosłownie, bo chce, żeby to było 490 lat. Ponadto zwracamy uwagę, że proroctwo dotyczące 70 tygodni jest dane Danielowi jako wizja (wers 23: „zrozum widzenie”). Wizja charakteryzuje się symboliką.

23. Na początku twoich błagań wyszło słowo, a ja przybyłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo umiłowany. Tak więc rozważ to słowo i zrozum widzenie.

7 to liczba przymierza Boga z Jego ludem; 10 to liczba pełni. 70 symbolizuje zatem wypełnienie przymierza Jahwe przymierza z Abrahamem i jego potomstwem.

70 tygodni to okres od nakazu odbudowy Jerozolimy do Jezusa Chrystusa, jako okres wypełnienia przymierza. W tym okresie przymierze (7) zostanie spełnione (10). Zrozumienie 70 tygodni nie jest kwestią obliczania dat i liczb. W zasadzie nie jesteśmy zainteresowani żonglowaniem datami i obliczaniem lat kalendarzowych. To, że trwa około 575 lat, nie ma znaczenia.

Ten jeden okres 70 tygodni kończy się wydarzeniem, w którym, zgodnie z wersetem 24., dokonuje się sześć rzeczy, zakończenie występku, itd.

24. Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono nad twoim ludem i twoim świętym miastem na

[1] zakończenie przestępstwa,

[2] na zgładzenie grzechów i

[3] na przebłaganie za nieprawość,

[4] na wprowadzenie wiecznej sprawiedliwości,

[5] na opieczętowanie widzenia i proroctwa oraz

[6] na namaszczenie Najświętszego.

Wszystko to ma miejsce podczas pierwszego przyjścia Jezusa Chrystusa (od Jego wcielenia przez Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie). 70-tygodniowy okres kończy się wraz z pierwszym przyjściem Chrystusa, tak więc z naszego punktu widzenia cały ten okres nie jest wcale przyszłością.
.


Szczegółowy podział 70 tygodni

Okres ten rozpoczyna się wraz z wydaniem polecenia odbudowy Jerozolimy (werset .25).

25. Dlatego wiedz i zrozum, że od wyjścia nakazu o przywróceniu i odbudowaniu Jerozolimy aż do Księcia Mesjasza będzie siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie. Zostaną odbudowane ulica i mur, ale w czasach trudnych.

Jest to dekret Cyrusa, zgodnie z którym Juda może powrócić do Kanaanu w 537 r. p.n.e. Zobacz Izajasza 44:28 i Izajasza 45:13.

Izaj. 44:28 I o Cyrusie mówię: On jest moim pasterzem, bo wypełni całą moją wolę; i mówię do Jerozolimy: Będziesz odbudowana, a do świątyni: Będziesz założona.

.

Izaj. 45:13 Ja go wzbudziłem w sprawiedliwości i wyprostuję wszystkie jego drogi. On odbuduje moje miasto i wypuści moich więźniów, nie za okup ani za dar, mówi PAN zastępów.

Był to przełomowy moment w historii Izraela i wspaniały przejaw wierności Boga. Izrael jest spustoszony, zgubiony. Zadziwiająco, Bóg nakazuje Cyrusowi dać Izraelowi wyzwolenie, życie z martwych.

69 tygodni prowadzi nas do Chrystusa, „Księcia Mesjasza” (wers 25). Okres ten podzielony jest na dwie części:

7 tygodni i 62 tygodnie. 7 tygodni to okres kłopotliwej budowy Jerozolimy pod Zorobabelem Ezdraszem, Nehemiaszem. To prowadzi nas mniej więcej do końca kanonu Starego Testamentu.

62 tygodnie to okres między testamentami. 69 tygodni prowadzi nas do „księcia Mesjasza”.

Premilenialiści spierają się o to, o które wydarzenie w życiu Chrystusa chodzi. To naturalne, że werset 25 odnosi się do przyjścia Mesjasza, czyli Jego narodzin.

 1. Kiedy narodził się Jezus, pojawił się „Mesjasz Książę”.
  .
 2.  „Gdzie jest ten, który się urodził jako król żydowski?” – zapytali mędrcy przy okazji narodzin Jezusa. Zatem 69 tygodni rozciąga się od dekretu Cyrusa do narodzin Jezusa.

Następnie jest 70. tydzień, „jeden tydzień” z wersetu 27.

27. Utrwali przymierze z wieloma przez jeden tydzień. A w połowie tego tygodnia sprawi, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów, a przez mnóstwo obrzydliwości uczyni spustoszenie aż do końca, i wyleje się to, co postanowione, na tego, który ma być spustoszony.

Jest to okres życia i dzieła Jezusa Chrystusa, który należy do Jego pierwszego przyjścia, włączając w to zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i być może wylanie Ducha. Okresem posługi Jezusa był 70. tydzień, okres wypełnienia przymierza (7×10).
.


Obiekcje premilenializmu

26. A po tych sześćdziesięciu dwóch tygodniach zostanie zabity Mesjasz, lecz nie za siebie. A lud księcia, który przyjdzie, zniszczy miasto i świątynię i jego koniec nastąpi wśród powodzi; i do końca wojny są postanowione spustoszenia.

27. Utrwali przymierze z wieloma przez jeden tydzień. A w połowie tego tygodnia sprawi, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów, a przez mnóstwo obrzydliwości uczyni spustoszenie aż do końca, i wyleje się to, co postanowione, na tego, który ma być spustoszony.

Zasadniczo istnieją dwa zastrzeżenia; oba dotyczą wersetów 26-27.

Po pierwsze premilenializm wskazuje, że Mesjasz zostaje zabity po 69. tygodniu (werset 26) i przed 70. tygodniem (werset 27): to samo, jak mówi, dotyczy zniszczenia miasta przez ludność Księcia. Ten ostatni, wszyscy się zgadzają, odnosi się do zniszczenia Jerozolimy przez Rzymian pod rządami generała Tytusa w 70 r. n.e.

Po drugie premilenializm twierdzi, że zarówno śmierć Jezusa, jak i zniszczenie Jerozolimy mają miejsce przed 70 tygodniem, a nie w nim, zgodnie z fragmentem. W ścisłym związku z tym pierwszym zarzutem, premilenializm utrzymuje, że werset 27 („utrwali przymierze”) odnosi się do Antychrysta i do przymierza, które zawrze z Izraelem na końcu świata, kiedy w końcu 70. tydzień przychodzi.
.


Nasza odpowiedź na te zastrzeżenia

Prawdą jest, że śmierć Mesjasza następuje po 69 tygodniu (wers 26); nie jest jednak tak, że tekst mówi, że miało to miejsce przed 70. tygodniem. Ten, który utrwala przymierze w wersecie 27., nie jest Antychrystem, ale Chrystusem: czyni to nie w przyszłości, ale w przeszłości (z naszego obecnego punktu widzenia).
.

Prawda z wersetów 26-27

Zabicie Mesjasza i Jego nie posiadanie niczego (jak to jest w oryginale hebrajskim) jest ukrzyżowaniem Jezusa. Miało to miejsce w 70. tygodniu, który to 70. tydzień to „jeden tydzień” wersetu 27; to właśnie śmierć Mesjasza czyni ten tydzień 70. tygodniem, to znaczy tygodniem wypełnienia przymierza Bożego. Pierwsza część wersetu 27 odnosi się do Mesjasza, Jezusa:

Znaczenie wersetu 27 będzie jaśniejsze z wierniejszego tłumaczenia niż to podane w KJV:

Utrwali (וְהִגְבִּ֥ירwehigbir – potwierdzić, utrwalić, wmocnić) przymierze z wieloma przez jeden tydzień. A w połowie tego tygodnia sprawi, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów, a przez mnóstwo obrzydliwości uczyni spustoszenie aż do końca, i wyleje się to, co postanowione, na tego, który ma być spustoszony.”.

To Jezus Mesjasz który utrwala Boże przymierze „jeden tydzień”. To Jezus Mesjasz kładzie kres wszystkim ofiarom  Starego Testamentu przez swoją jedyną ofiarę z Siebie na krzyżu w połowie 70. tygodnia (por. Hebr 10).

Jeśli ktoś pyta o resztę 70. tygodnia, to jest to, co należy do pierwszego przyjścia Jezusa po Jego śmierci, a mianowicie okresu Jego zmartwychwstania, wniebowstąpienia i wylania Ducha w dniu Pięćdziesiątnicy. Na podstawie tego fragmentu można by słusznie uzasadnić twierdzenie, że koniec 70. tygodnia to zniszczenie Jerozolimy w 70 r.n.e. Wtedy właśnie definitywnie objawiło się nowe przymierze jako wypełnienie starego przymierza
.

Dowód tej interpreta/cji przeciw premilenializmowi

Egzegetycznie niepoprawne jest mówienie „on” w wersecie 27a w odniesieniu do „księcia” w wersecie 26, a tym samym dochodzenie do wniosku, że chodzi o Antychrysta. Faktem jest, że podmiotem wyrażenia w wersecie 26 nie jest „książę”, ale „lud księcia”, czyli Rzymianie, którzy zniszczyli Jerozolimę w 70 r. n.e. Jedynym, głównym tematem całego proroctwa jest „Książę Mesjasz” i dlatego to do Niego „on” odnosi się w wersecie 27a.

Werset 27 mówi o kimś, kto utrwala przymierze.

Premilenializm wyjaśnia to w ten sposób, że Antychryst w przyszłości zawrze przymierze z narodem Izraela. Ale jak pokazuje KJV, werset 27 nie używa hebrajskiego słowa oznaczającego „uczynić”; raczej używa słowa, które oznacza „potwierdzać”; w ogóle nie chodzi o zawarcie nowego przymierza, ale o potwierdzenie już istniejącego przymierza.

Jezus, „Książę Mesjasz”, uczynił dokładnie to przy swoim pierwszym przyjściu: potwierdził przymierze z wieloma.

Przymierze jest przymierzem Boga z Abrahamem i Izraelem, przymierzem, które Izrael naruszył, jak Daniel gorzko lamentował w swojej modlitwie, przymierzem, o którego dochowania Daniel błagał jednak Boga.

Jezus potwierdził to przymierze swoją śmiercią i objawił je w pełnej rzeczywistości jako obejmujące nie tylko wybranych Żydów, ale także pogan.
.


Podsumowanie

70 tygodni wypełnia się wraz z pierwszym przyjściem Jezusa. Przymierze Jahwe zostało potwierdzone — dla wielu wybranych ze wszystkich narodów. Wszystkie błogosławieństwa przymierza, dobrodziejstwa wymienione w wersecie 24, zostały uzyskane przez Mesjasza i są teraz swobodnie rozdawane ludowi Bożemu. My i wszyscy wierzący żyjemy w radości tego wypełnionego przymierza i jego duchowych błogosławieństw w nowej dyspensacji.
.


Inna interpretacja

Inna interpretacja 70 tygodni, podana przez niektórych Reformowanych amillenialistów, jest następująca. 70 tygodni to cały okres od nakazu budowy Jerozolimy do drugiego przyjścia Chrystusa, łącznie z obecnym wiekiem. Od dekretu Cyrusa do pierwszego przyjścia minęło 7 tygodni; od pierwszego przyjścia do pojawienia się Antychrysta w przyszłości wynosi 62 tygodnie; 70. tydzień to krótki okres w przyszłości, podczas którego będzie panował Antychryst i który kończy się powrotem Chrystusa. Interpretacja jest możliwa z powodu innego możliwego odczytania ostatniej części wersetu 25. Ostatnią część wersetu 25 można przetłumaczyć w następujący sposób

: „… Do Mesjasza Księcia będzie siedem tygodni; i sześćdziesiąt i dwa tygodnie ulica zostanie odbudowana” itd.

Według tego tłumaczenia, budowa ulicy i muru w ciągu 62 tygodni jest symbolem zgromadzenia kościoła w nowej dyspensacji.

Ta interpretacja jest błędna z następujących powodów:

 • Podobnie jak widok premilenijny, ta interpretacja zakłada, że werset 27a („on potwierdzi przymierze”) odnosi się do Antychrysta. Wszystko, co zostało powiedziane powyżej przeciwko wyjaśnieniu premilenijnemu wersetu 27, świadczy także przeciwko temu wyjaśnieniu.
  .
 • Czyni to niesprawiedliwość wobec jasnego znaczenia ostatniej części wersetu 25. Budując ulicę i mur Jerozolimy w niespokojnych czasach, Gabriel nie odnosi się do zgromadzenia kościoła, ale do dosłownej odbudowy Jerozolimy po powrocie Judy z niewoli.
  .
 • Najpoważniejszym i oczywistym błędem tej interpretacji jest zniekształcenie stwierdzenia w wersecie 26, że Mesjasz zostanie zabity, lecz nie za Siebie. Zgodnie z tą interpretacją ma to być zniszczenie kościoła przez Antychrysta na końcu świata („po sześćdziesięciu i dwóch tygodniach…”). W rzeczywistości tekst mówi o osobistym zabiciu Mesjasza, czyli o śmierci Jezusa na krzyżu.
  .
 • Tłumaczenie wersetu 25 jest poprawne, tak jak to mamy w KJV

Na podstawie: źródło


Zobac w temacie

Print Friendly, PDF & Email