Wstęp

Od czasu do czasu, kiedy wyrażałem swoją dezaprobatę dla nauk Ruchu Wiary agresywnie wkraczających do kościołów, spotykałem się z zarzutem że ograniczam, więcej, że ‘puszkuję’ Pana Boga.

Skąd się to wzięło?

Nauki te wychodzą z założenia, że Bóg jest o wiele większy niż to, co objawił o sobie w Biblii i może działać inaczej, niż to, co objawił o swoim działaniu w Biblii.

Od ‘może’ do ‘na pewno’

W następnym kroku tego toku myślenia to ‘może’staje się już pewnikiem, że Bóg na pewno działa inaczej, niż to co objawił o sobie w Biblii. I tutaj zaczyna się problem. Bo na jakiej podstawie mamy stwierdzić, jak działa Bóg ponad to, co objawił w Biblii i czy wolno nam te ‘nowe objawienia czy działania’badać w świetle Biblii?
.

Fantazja i wyobraźnia

I tutaj z pomocą przychodzi fantazja i wyobraźnia osób twierdzących, że mają ‘namaszczenie od Pana’, albo że ‘Pan im powiedział’ to lub owo. A że fantazja i wyobraźnia tych ‚pastorów’ jest wielka, zatem i ich Pan Bóg jest większy niż ten, który objawił się w Biblii. Jak wielki zatem jest Pan Bóg? Tak wielki, jak wielka jest wyobraźnia i fantazja tych, którzy swoje myśli traktują jako słowo od Pana.  Badanie tych nowych objawień, zaczynających sie od słów – ‚Pan mi powiedział’, w świetle Biblii, jest ograniczaniem i ‚puszkowaniem’ Pana Boga (więcej o proroctwach tutaj). Ze strony zwolenników współczesnych cudotwórców, proroków i apostołów słyszałem stwierdzenia, że

“Pan Bóg MOŻE działać inaczej, niż objawił to w Biblii”

oraz zarzut –

“A ty kim jesteś, aby mu tego zabronić”?
.

Łowca herezji, faryzeusz

Więcej, poprzez odwoływanie się w takich sytuacjach do Biblii w celu sprawdzenia jak się rzeczy mają, można zasłużyć sobie na etykietę ‘łowcy herezji’ albo ‘faryzeusza’, który zna Pismo, ale nie zna‘prawdziwego życia z Bogiem.‘ Dla nich ‘prawdziwe życie z Bogiem’ polega na podporządkowaniu się ich fantazjom odnośnie działania Boga. Badanie tych fantazji w świetle Biblii jest kierowanie się ‘literą, która zabija.’ Tak, to prawda, Słowo Boże ‘zabija’ te fantazje i pokazuje, że są wymysłem człowieka, który jest zbyt leniwy, aby poznawać i głosić  Boga Biblii, i chciwy własnej chwały do tego stopnia, że własne wymysły głosi jako słowa od Boga. No cóż, wolę już być nazwany ‘łowcą herezji’ czy ‘faryzeuszem’, niż dać się zwodzić‘namaszczonym przywódcom’, którzy własne myśli i fantazje uznają za głos od Pana Boga. Ci ludzie nie głoszą Boga Biblii, ale Boga własnej wyobraźni, którego Paweł zalicza do tej samej kategorii, co bóstwa zrobione ze złota, srebra, kamienia czy wytworu sztuki, o czym mówił w kazaniu w Atenach:

Dzieje 17:24-31 

(24) Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych

(25) ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko.

(26) Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania,

(27) żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas.

(28) Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy.

(29) Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. 

(30) Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali,

(31) gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych.

Jerzy Marcol, źródło


Fragmenty do rozważenia

Ezech. 13 „Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada prorokom głupim, którzy postępują według własnego ducha, chociaż nic nie widzieli! Twoi prorocy, Izraelu, są jak lisy w ruinach. Nie weszli w wyłom i nie usypali kamiennego wału wokół domu izraelskiego, aby mógł się ostać w bitwie w dniu Pana. Mieli fałszywe widzenia i prorokowali kłamliwie. Mówią: To jest słowo Pana, chociaż Pan ich nie posłał,a jednak
.
– zwróćmy na to szczególną uwagę – 
.
OCZEKUJĄ, że spełni się ich słowo. Czy nie mieliście fałszywych widzeń i nie wypowiadaliście kłamliwych wyroczni, gdy mówiliście: To jest słowo Pana – chociaż Ja nie przemawiałem? Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Ponieważ mówiliście fałszywie i prorokowaliście kłamliwie, dlatego Ja jestem przeciwko wam – mówi Wszechmocny Pan. Wyciągnę swoją rękę przeciwko prorokom, którzy mają fałszywe widzenia i prorokują kłamliwie; w zgromadzeniu mojego ludu nie będą. Wpisani nie będą w poczet domu izraelskiego i do ziemi izraelskiej nie wejdą – i poznacie, że Ja jestem Wszechmocny Pan.”
.
Ezech. 13:9 I moja ręka będzie przeciwko prorokom, którzy widzą rzeczy złudne i wróżą kłamstwo. Nie będą w zgromadzeniu mego ludu i w poczet domu Izraela nie będą wpisani, i do ziemi Izraela nie wejdą. A poznacie, że ja jestem Pan BÓG
.
Ezech. 14:9 A jeśli prorok dał się zwieść i mówił słowo, (że to) ja, PAN, zwiodłem tego proroka. Wyciągnę na niego swoją rękę i zgładzę go spośród mego ludu Izraela
.
5 Mojż. 5:20 Wszakże prorok, któryby sobie hardzie począł, mówiąc słowo w imieniu mojem, któregom mu mówić nie rozkazał i któryby mówił w imię bogów obcych, niech umrze prorok takowy.
.
5 Mojż. 13:8-10 8 Nie ulegniesz mu ani go nie usłuchasz; twoje oko nie zlituje się nad nim, nie zmiłujesz się nad nim ani nie ukryjesz go; 9 Ale koniecznie go zabijesz; najpierw twoja ręka będzie nad nim, by go zabić, a potem ręka całego ludu. 10 I ukamienujesz go na śmierć, ponieważ chciał odwieść cię od PANA, twego Boga, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli;


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email