Przedmowa

“Podczas gdy człowiek naturalny może być intelektualnie zapewniony o istnieniu Boga, że Chrystus jest Jego Synem, że Biblia jest Jego natchnionym Słowem, i że chociaż może on uzyskać dokładne teoretyczne zrozumienie Pisma, nie może on ani rozeznawać, przyjmować ani smakować Duchowo, “musi się narodzić z Ducha” (Jana 3:6), stańcie się “nowym stworzeniem w Chrystusie” (2 Kor. 5:17). –  Arthur Pink, Doktryna objawienia

Wśród neo-ewangelików nierzadkim przypadkiem są członkowie z poważnymi zaburzeniami psychicznymi, którzy w religii poszukują realizacji swoich natręctw. To osoby uznające swoją chorobę za szczególne prowadzenie Ducha Świętego.  Jak ich rozpoznać? Oto oznaki poważnych problemów duchowych wskazujące na możliwy brak upamiętania i zbaweinia.

Szybki test

Która forma uwielbienia jest ci bliższa czytelniku?

Pierwsza forma uwieblienia

 • Wewnętrznie zbliżająca
 • Ważne jest osobiste przeżycie
 • Ważne są uczucia
 • Jest ciekawa
 • Jest pobudzająca
 • Niesie osobiste korzyści
 • Przyciąga uwagę
 • Jest przyswajalna

Druga forma uwielbienia

 • Posiada ustaloną strukturę
 • Koncentruje się na treści
 • Odnosi się do zamysłów
 • Odnosi się do rozsądku i logiki
 • Kształtująca zachowanie
 • Kładzie nacisk na posłuszeństwo, miłość i służbę
 • Wzywa do podjęcia decyzji
  .

Emocjonalizm zamiast rozumnej wiary

Osoby takie myślą, że wiara jest ich emocjami. Nic bardziej mylnego. Oparcie się o emocje cechuje pogańskie religie np. było to obecne w kulcie Baala o czym dowiadujemy się na podstawie materiałów dostarczonych przez Eugene H. Petersona, który udowadnia, że religia Kanaanitów, czyli kult Baala, opierała się na następujących założeniach

„W baalizmie akcent pada na psychiczne zbliżenie i subiektywne przeżycie… Transcendencja bóstwa zostaje przezwyciężona w ekstazie uczuć… Baalizm jest religią zredukowaną do duchowych wymiarów jej czciciela. Jej zasady wymagają tego, aby była ona ciekawa, zastoswalna i podniecająca.
.
Jahwizm był ustanowioną formą zbożnej czci, która koncentrowała się na zwiastowaniu słowa Boga przymierza. Apel był skierowany do woli. Budziła się racjonalna strona człowieka, gdy był on wzywany jako osoba do wyrażenia swojej postawy wobec woli Bożej. W Jahwizmie coś było mówione – słowa wzywały ludzi do służby, miłości, posłuszeństwa, odpowiedzialnego zachowania sie, podjęcia decyzji….
.
Różnica między oddawaniem czci Baalowi a czczeniem Jahwe była różnicą między podejściem do woli Boga przymierza, którego można zrozumieć, poznawać i z oddaniem mu służyć – a podejściem do ślepych sił w przyrodzie, które można jedynie odczuwać, być nimi zaabsorbowanym i naśladować je”

Ponieważ wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, i dowodem tego, czego nie widzimy (Hebr. 11:1) odrzucamy emocjonalizm jako synonim wiary. Człowiek wierzący wie w co wierzy. Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże (Rzym. 10:17) tak więc każdy kto chce prawidłowo wierzyć powinien na przykładzie Apollosa i Apostoła Pawła nauczyć się nie wykraczać ponad to, co jest napisane, żeby jeden nie pysznił się drugim przeciw innemu.(1 Kor. 4:6).

To w zupełności eliminuje emocje, sentyment i własne widzimisię nie tylko jako podstawę wiary ale jako wiarę, ponieważ wiara nie ma z nimi nic wspólnego. My, dzieci Boże  mamy mocniejsze (niż emocje i osobiste przeświadczenia) słowo prorockie, a wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi. (2 Piotra 1:19)

Niski pogląd na Pismo zawsze prowadzi do błędu. Co do emocjonalnych entuzjastów, daję im świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale nie według poznania. (Rzym.  10:2).

Rzym. 12:2 A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga.

Efez. 1:18 Ażeby (Bóg) oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja jego powołania, czym jest bogactwo chwały jego dziedzictwa w świętych;

Efez. 3:18 (Abyście) Mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość;

Efez. 4:23  I (mogli) odnowić się w duchu waszego umysłu;

Filip. 4:8 W końcu, bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota i jakaś chwała – o tym myślcie.

1 Jana 5:20 A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga, i jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.

Koll. 3:10 przyodzialiście się w nowego (człowieka), który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył.

Mimo to, dla emocjonalnych entuzjastów oparcie o Pismo Święte to bałwochwalstwo. W ich mniemaniu znajomość Pisma zastępuje znajomość Boga.
.


Ekumenizm ponad doktryną

Absolutnie żadne duchowe przedsięwzięcia kościoła nie mogą mieć nic wspólnego z wyznawcami obcych religii, jak np. katolicyzm, ruch zielonoświątkowy, adwentyści, świadkowie Jehowy, judaizujący czy charyzmatycy. Pan Jezus kategorycznie tego zabronił mówiąc Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością? (2 Kor. 6:14) oraz Nie będziesz orał wołem razem z osłem (2 Mojż. 22:10).

Ekumeniczna współpraca to odrzucenie różnic doktrynalnych na rzecz wzajemnego wysiłku, który nie przynosi Bożych owoców. Czy dwóch może chodzić razem, jeśli się nie zgadzają? (Amos 3:3) Jest to nie tylko niemożliwe ale i niemoralne.
.


Powierzchowna znajomość Pisma

Wyjątkowo niebezpieczna cecha, która w konsekwencji prowadzi do

 • braku biblijnego poznania,
 • braku biblijnego fundamentu,
 • braku rozeznawania prawdy,
 • braku czujności,
 • powierzchownego zrozumienie grzechu,
 • powierzchownego zrozumienie łaski,
 • powierzchownego zrozumienie nawrócenia,
 • powierzchownego zrozumienie nowonarodzenia,
 • dowolnej interpretacja Biblii,
 • pożądania ekstatycznych zjawisk
 • i przede wszystkim egzaltacji człowieka

Często jest to powiązane z wiarą w to, że Duch Święty taką osobę prowadzi osobiście w szczególny sposób, że nie potrzebne jej studium Pisma, ponieważ Duch objawi co trzeba w odpowiednim czasie. Jest to nieporozumienie, ponieważ Duch Święty oświeca człowieka podczas ciężkiej pracy w Słowie Bożym, które to oświecenie prowadzi do prawidłowej interpretacji Pisma. Nie ma drogi na skróty.

1 Tym. 5:17 Starsi, którzy dobrze przewodzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce.

2 Tym. 2:15 Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy.

Efez. 1:18 Ażeby (Duch) oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja jego powołania, czym jest bogactwo chwały jego dziedzictwa w świętych;
.


Ciągłe nieposłuszenstwo

Emocjonalne i pozbawione znajomości Pisma osoby zawsze będą starały się postawić siebie w centrum uwagi nawet kosztem posłuszeństwa postanowieniom starszych. Tacy ludzie drwią sobie z zaleceń Chrystusa, który nauczał, że wierzący mają naśladować wiarę starszych i być im posłusznymi, gdy powiedział: Bądźcie posłuszni waszym przywódcom i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad waszymi duszami jako ci, którzy muszą zdać z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, bo to nie byłoby dla was korzystne (Hebr. 13:17). Oraz Pamiętajcie o swoich przywódcach, którzy głosili wam słowo Boże, i rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. (Hebr. 13:7).

Niestety bardzo często, aby uzyskać wpływy w zborze tego typu fałszywi bracia będą dążyli do skłócenia zborowników, a ich ulubionym celem są starsi. Jest to ich jedyna broń, ponieważ jeśli o doktryny chodzi, są całkowicie bezsilni.

2 Tym. 3:8 Jak Jannes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak też oni sprzeciwiają się prawdzie, ludzie o wypaczonym umyśle, odrzuceni jeśli chodzi o wiarę.

.


Nieprzewidywalność działań i brak samokontroli

To poważny problem kroczący za grzechem nieposłuszeństwa. Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i zdrowego umysłu (σωφρονισμου sōfronismou – samokontroli 2 Tym. 1:7) powiedział Pan. A człowiek, który nie panuje nad swoim duchem, jest jak miasto zburzone i bez muru (Przysł. 25:18). Pozbawiony samokontroli, emocjonalny antyintelektualista jest łatwym celem dla wszelkiej maści zwodzicieli i fałszywych doktryn, które następnie z lubością wprowadza do zboru, najchętniej podczas prywatnych rozmów, tak aby uniknąć konfrontacji ze starszymi. W ten sposób budowana jest opozycja do zdrowej nauki i starszyzny zarządzającej zborem. Końcowym rezultatem jest rozłam.
.


Dwulicowość

Jest owocem nieposłuszeństwa i braku samokontroli. Człowiek taki zgodzi się na jedno, pomyśli o drugim a zrobi jeszcze coś innego. Na takich ludziach nie można polegać. I choć Chrystus powiedział wasza mowa niech będzie: Taktak, nienie. A co jest ponadto, pochodzi od złego (Mat. 5:37) ludzie tacy są zmuszeni przez ich niespokojnego ducha do działania przeciw Słowu Bożemu.
.


Cielesność

Słabe charaktery cechują brak cierpliwości, żal i potrzeba samorealizacji, popadanie w skrajności od samoponiżenia po agresję. Wszystko to ubrane zostaje w działalności religijne, nadany im zostaje wymiar duchowy. Oni nazywają to prowadzeniem Ducha Świętego. Jednak rzeczy te mają pozór mądrości w religijności według własnego upodobania, w poniżaniu siebie i nieoszczędzaniu ciała, jednak nie mają żadnej wartości, służą tylko do nasycenia ciała.(Kol. 2:23) Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara Łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. (Gal. 5:22-23)

Ludzie cieleśni chcą być bardzo podobni do wierzących, jednak wszystko co mogą osiągnąć to powierzchonwne podobieństwo. Ich wszystkie dzieła nacechowane są cielesnością. Kompulsywne i impulsywne zachowania, egocentryzm, emocjonalizm wydają w ostateczności owoce będące w rzeczywistości działaniem przeciw Bogu i Jego świętemu kościołowi. Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może.  Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. (Rzym.8:7-8), I choć z początku wydawać się może, że ten entuzjazm, ta energia mogą mieć swoje źródło w Bogu, jednak jest to moc nieokiełznana, siła niemal niszczycielska, bo drwiąca z Bożych nakazów. Czy może, moi bracia, drzewo figowe rodzić oliwki albo winorośl figi? Tak też żadne źródło nie może wydać słonej i słodkiej wody (Jak. 3:12) W ostateczności cielesne działania, jeśli nie dyscyplinowane, prowadzą do podziałów w kościele.
..


Słabość do używek np. alkoholizm

Jakżesz łatwo nieumocnieni w Słowie popadają w grzech a winowajcy szukają w osobach trzecich. Kiedy ciężar grzechu i poczucie winy stają się nie do zniesienia nieszczęśnik taki sięga po używki.  Nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni Duchem; (Efez. 5:18) mówi Pismo. Ale czy to dla takiej osoby ma jakiekolwiek znaczenie?
.


Niski pogląd na Boga

Gorliwość bez poznania prowadzi do wypaczonego poglądu na Boga. I tak Bóg staje się prosty w umyśle takiego nieszczęśnika. Staje się on obrazem człowieka, w rzeczywistości idolem, bałwanem. To Bóg-swój-chłop. Do tańca i hulańca. Z takim Bogiem konie można kraść. To Bóg lekceważący swoje Pismo i naukę jaka w nim jest zawarta. Zaiste myśli moje nie są jako myśli wasze, ani drogi wasze jako drogi moje, mówi Pan Ale tak jak wyższe są niebiosa niż ziemia, tak przewyższają drogi moje drogi wasze, a myśli moje myśli wasze (Izaj. 55:8-9). Lekkoduchów Bóg przestrzega: Sądziłeś, że jestem do ciebie podobny, ale będę cię napominał i postawię ci to przed oczy (Psalm 50:21)

Wzniosły pogląd na temat Boga, prowadzi do niedoścignionego uwielbienia. Prowadzi do zwycięskiego życia. Niski pogląd na temat Boga, prowadzi do słabego życia i do niskiego, płytkiego uwielbienia Boga. Niewłaściwy pogląd na temat Boga, prowadzi do niewłaściwego wierzenia, i do niewłaściwego życia. Wszystko zależy od tego, w co wierzymy na temat tego, kim jest Bóg. To niemożliwe żeby mylić się na temat Boga i mieć rację we wszystkim innym. Musimy mieć rację w odniesieniu do Boga. Bóg jest centralnym kamieniem węgielnym w naszych życiach, i to do Niego wszystko musi zostać dopasowane. Nie dopasowujemy Boga do naszego życia, dopasowujemy nasze życie do Boga. – Steven Lawson

.


Kulejące życie rodzinne

Depresja, agresja, stany lękowe, brak samokontroli, alkohol, narkotyki. To wszystko niszczy rodzinę. Przybierający postać pobożności, jednak duchowo zaślepiony człowiek gotów nawet jest powiedzieć: żona nic dla mnie nie znaczy albo mógłbym teraz spalić ten dom, zamknąć drzwi i wyjść z domu tak kocham Boga

Jakżesz odległe jest to od nauczania Apostolskiego, przecież czytamy u Pawa: Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie (Efez. 5:25). Jeśli żona nic dla ciebie nie znaczy, to głosisz, że Kościół nic dla Chrystusa nie znaczy i czynisz z Boga kłamcę. A jeśli ktoś nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, ten wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego. (1 Tym . 5:8)
.


Ekstremalna religijność

Np. kilkunastogidznne modlitwy, które pochłaniają cały czas, krucjaty, autopromocje (zwane przez nich ewangelizacjami). Czas ten mógłby być przeznaczony np. na studiowanie Pisma. Chrystus przestrzegał  A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; oni bowiem sądzą, że ze względu na swoją wielomówność będą wysłuchani. (Mat. 6:7)
.


Błędne zrozumienie prowadzenia Ducha Świętego

Osoba taka gotowa jest dostrzegać dzieło Ducha Świętego w absolutnie wszystkim co ją spotyka. Nawet, jeśli jest to wyjazd do izby wytrzeźwień czy lekarza psychiatry, w opinii takiej osoby jest to dzieło Ducha, jest to Boże prowadzenie.

Nic bardziej dalszego od prawdy Pisma. Postępujcie w Duchu, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem pożąda na przekór Duchowi, a Duch na przekór ciału; są one sobie przeciwne, tak że nie możecie czynić tego, co chcecie.  Lecz jeśli jesteście prowadzeni przez Ducha, nie jesteście pod prawem. (Gal. 5:16-18). Oto prowadzenie Ducha. Ucieczka od cielesnośći, separacja od grzechu, uświęcenie. Problemy emocjonalne, dolegliwości umysłowe nie są prowadzeniem Ducha.
.


Błędne zrozumienie miłości

Polegające na emocjonalizmie, sentymentach i miłości jaką niewierzący kieruje do kota, psa czy małżonki, a nie na zrozumieniu przykazań Bożych i ich wypełnianiu. I kiedy taki człowiek twierdzi, że mógłby dla Boga nawet iść do piekła w rzeczywistości podświadomie wyraża swój strach przed wiecznym zatraceniem.

Jan 15:10 Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowałem przykazania mego Ojca i trwam w jego miłości.

Jan 5:3 Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy jego przykazania, a jego przykazania nie są ciężkie.

2 Jana 1:6 A na tym polega miłość, żebyśmy postępowali według jego przykazań. A przykazanie jest takie, jak słyszeliście od początku, że macie według niego postępować.


Tragiczny finał

Marcin K. wydalony ze zboru w Zabrzu za alkoholizm, pozabiblijne objawienia oraz niesubordynację został przywrócony do społeczności przez Księdza Mateusza Wicharego. W 2023 roku Marcin K. postanowił aby jego córka przystąpiła do sakramentu Eucharystii w kościele rzymsko-katolickim. Eucharystia w KRK traktowana jest jako rzeczywista obecność ciała Chrystusa w wafelku. Jako argument przekonujący go do tej decyzji Marcin K. podał tradycję, w której się wychował.

“Jako biblijnie wierzący chrześcijan znając kościół katolicki w którym się wychowałem straszy piekłem i złością Boga, niby nie powinienem dzieci własnych tam posyłać ale znając prawdę taktuje to jako tradycję rodzinną bo kościół to nie budynek tylko wspólnota, którą tworzą ludzie wierzący, nie ma idealnej drogi dla człowieka nie można mu jej narzucić Bóg sam się upomnie o swoje dzieci i pokaże im drogę którą mają iść, jeżeli ktoś myśli że robi dobre uczynki chodzi do kościoła i to wystarczy bardzo się myli podstawa to mieć z nim relacje poprostu go znać, i tu jest problem bo chcemy widzieć a widzimy tylko na tyle na ile mamy otwarte serce dla Jezusa.” źródło

Odnośnie tej decyzji panowie J.E. Ksiądz Mateusz Wichary oraz Igor Leszczyński, “pastor” zboru do którego należy Marcin K. nabrali wody w usta.

W sierpniu 2023 zabrzański baptysta Marcin K. wymachując na ulicy przedmiotem przypominającym broń “krzyczał, że ma misję”  a według świadków “mówił, że pozbija nas, żebyśmy się pilnowali, bo nas pozabija” źródło

Tak działa neo-ewangelikalny system w Polsce.


Drodzy neo-ewangelicy, po której stronie stoicie?

Cielesnego emocjonalizmu, zakrapianego autopromocją, czy po stronie prawdy Pisma Świętego?

2 Mojż. 32:25-26 25 Gdy Mojżesz widział obnażony lud, bo Aaron uczynił go nagim ku jego hańbie wobec jego wrogów; 26 Wtedy Mojżesz stanął w bramie obozu i powiedział: Kto jest za PANEM, niech przystąpi do mnie. I zebrali się przy nim wszyscy synowie Lewiego.

Na zakończenie słowa niedawno zmarłego męża Bożego

„Prawdopodobnie najgorszą rzeczą jaką można zrobić w świetle faktu, że czasami doktryna wprowadza podziały, to odrzucić doktrynę. To tak, jakby powiedzieć: prawda Boża się nie liczy i broń Boże abyśmy mieli kiedykolwiek posiadać doktrynę w kościele ponieważ jeśli ktoś się przez nią zdenerwuje lub zostanie przez nią urażony, będziemy mieli podział w kościele. Kościół, który nigdy się nie troszczy o doktrynę jest martwym kościołem.” R. C. Sproul


Rozwiązanie testu

Jeśli drogi czytelniku wybrałeś pierwszą formę uwielbienia, twoja religia to Baalizm. Druga forma uwielbienia to Jahweizm.
.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email