Mądrzejsi od Słowa Bożego

2 Tym. 2:17-19

17. A ich mowa szerzy się jak gangrena. Do nich należą Hymenajos i Filetos;

18. Którzy pobłądzili w sprawie prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło, i wywracają wiarę niektórych.

19. Mimo to fundament Boży stoi niewzruszony, mając taką pieczęć: Zna Pan tych, którzy należą do niego, oraz: Niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa.

Mieszkający w Efezie w latach 60 tych I wieku Hymenajos i Filetos byli wyznawcami dość interesującej (w negatywnym sensie) herezji, zgodnie z którą Chrystus powrócił na ziemię ale nie nastąpił Sąd Ostateczny. Byli to, można tak to ująć, prekursorzy a wręcz bohaterowie dla wielu błądzących religii.

Świadkowie Strażnicy są dobrym przykładem religijnej iluzji, gdyż głosząc powtórne przyjście swojego chrystusa w 1876 roku, zmieniając datę na 1914 musieli wyznać wbrew swoim poprzednim przewidywaniom, że głoszony przez nich chrystus wprawdzie przyszedł w 1914 ale jedynie niewidzialnie [1]. Poza matematyczną gimnastyką i kilkoma upiększonymi obrazkami wyznawcy Russella nie mają żadnych dowodów na poparcie swojej herezji.

Podobnie zwiedzeniu uległa Ellen G. White, założycielka sekty Adwentystów Dnia Siódmego. Schorowana, nieco autystyczna i młoda jeszcze dziewczyna będąc pod wielkim wpływem nauk Williama Millera całkowicie popadła w szaleństwo oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa, wyznaczone na 22 października 1844 roku. Gdy Jezus nie przyszedł w oznaczonym dniu, rozczarowanie zwolenników sekty było ogromne. Po nim nastąpiło totalne zamieszanie, a w jego efekcie podziały i przejawy najdzikszego fanatyzmu: sny i wizje, mówienie niezrozumiałym bełkotem, ekstatyczne tańce, wmawianie sobie daru proroczego oraz tym podobne zjawiska [2].

Współczesną sektą głoszącą iż powtórne przyjście Chrystusa miało już miejsce jest tzw. Kościół Boga Wszechmogącego. Tutaj Jezus Chrystus powracając na ziemię postanowił zamieszkać w Chinach jako wyznająca komunizm kobieta. Sektę założył były nauczyciel fizyki Zhao Weishan. Osoby Jezusa dopatrzył się w swojej partnerce – Yang Xiangbin. [3]

Hymenajos, Filetos, oraz idący w ich ślady T.Z. Russel, E.G. White, Zhao Wieshan i wielu innych zwodzicieli okazało się mądrzejszych od Słowa Bożego. Rzecz przez nich głoszona jest bowiem całkowicie sprzeczna z nauczaniem Biblii.


Szybki dowód powtórnego przyjścia Chrystusa

Nie musimy i nigdy nie będziemy musieli zastanawiać się, czy Chrystus być może już powrócił. Żaden chrześcijanin nie tylko Prawdę mówiąc, nie będziemy mieli na to czasu z kilku powodów. Chrystus bowiem powracając powtórnie

A) Wskrzesi wszystkich umarłych, niezależnie od wyznawanej wiary i stanu duchowego

Dan. 12:2 A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzi się, jedni do życia wiecznego, a drudzy ku hańbie i wiecznej pogardzie.
.
Jan 5:28-29 28. Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą jego głos; 29. I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie na potępienie.
.
Jan 11:24 Marta mu powiedziała: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym.
.
Dzieje 24:15 Mając nadzieję w Bogu, że będzie zmartwychwstanie, którego i oni oczekują, zarówno sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych

B) Zgromadzi wszystkich ludzi z każdego krańca świata, żywych

Marek 13:27 Wówczas pośle swoich aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do krańca nieba
.
Mat. 25:31-32 31. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. 32 a. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, 

C) Oddzieli owce od kozłów

Mat. 25:31b, 33 31.b  a on odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. 33. I postawi owce po swojej prawej, a kozły po lewej stronie.

D) Wymierzy karę wiecznego zatracenia swoim wrogom a Kościołowi zapewni wieczną szczęśliwość w odnowionej i zjednoczonych ziemi i niebie

2 Tes. 1:7-8 7. A wam, uciśnionym, dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy; 8. W ogniu płomienistym wywierając zemstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa
.
Mat. 25:46 I pójdą ci na męki wieczne, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

O czasie przyjścia Chrystusa nie wie nikt, zaś gdy Chrystus przyjdzie, czas nie będzie miał znaczenia. Ponieważ nie widzimy powszechnego powstawania ludzi z grobów, nikt nie został zgromadzony przez anioły, nikt nie został oddzielony ani osądzony, co do powtórnego przyjścia Chrystusa: to się jeszcze nie stało, wiemy, że Chrystus jeszcze nie powrócił.
.


Konfesyjne potwierdzenie

W naszej Refomowanej Konfesji czytamy o powtórnych przyjściu Chrystusa na sąd nad żywymi i zmarłymi, którzy staną na Sądzie Ostatecznym, co implikuje wprost konieczność powszechnego zmartwychwstania tak dobrych (tj. zbawionych) jak i złych (nieodrodzonych).

“Na końcu wierzymy, że zgodnie z Bożym Słowem, gdy nadejdzie czas wyznaczony przez Pana (o którym nie wie żadne stworzenie) i gdy liczba wybranych osiągnie pełnię, nasz Pan Jezus Chrystus przyjdzie z nieba, fizycznie i widzialnie, tak samo jak wstąpił do nieba, w pełni chwały i majestatu, aby ogłosić się Sędzią żywych i umarłych, paląc ten stary świat w płomieniach ognistych, aby go oczyścić.
.
Wówczas wszyscy ludzie staną osobiście przed tym wielkim Sędzią, mężczyźni, kobiety i dzieci, którzy żyli na świecie odkąd zaczął istnieć aż po jego koniec, wezwani głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej” [4]

Mimo tak jasnych dowodów część osób. w tym, o zgrozo, nawet tzw. “reformowani” wyznają:

  • albo herezję dyspensacjonalizmu, według której będą dwa powtórne przyjścia Chrystusa i dwa sądy ostateczne, jedno przed milenium, drugie po nim),
    .
  • albo też herezję preteryzmu, zgodnie z którą Chrystus już przyszedł w 70 roku, czego dowodem jest zniszczenie świątyni w Jerozolimie.

Preteryzm utrzymuje, że treść Apokalipsy stanowi proroctwo wydarzeń, które spełniły się w I wieku. Preteryści uważają, że datowanie Księgi Apokalipsy ma ogromne znaczenie i że została spisana przed zburzeniem Jerozolimy w roku 70 n.e.
.


Polemika z preteryzmem

A ich mowa szerzy się jak gangrena.

Preteryzm (od łacińskiego słowa oznaczającego „przeszłość”) jest herezją, która uczy, że drugie przyjście Jezusa Chrystusa jest wydarzeniem z przeszłości. Drugie przyjście Chrystusa miało rzekomo miejsce w 70 r.n.e. Rzekome drugie przyjście Chrystusa było zniszczeniem Jerozolimy.

Ta straszna herezja (to znaczy preteryzm), postmilenijna chrześcijańska rekonstrukcja, jest dziś promowana w kościołach Reformowanych i Prezbiteriańskich, chociaż twierdzi, że unika pełnowymiarowego, konsekwentnego preteryzmu. Chociaż chrześcijański rekonstrukcjonizm jest dobry w krytyce, ma bardzo cienką skórę, jeśli chodzi o przyjmowanie krytyki. Od ponad preteryści bezlitośnie piętnują Reformowany Amilenializm. Rozważmy to potępienie Amilenializmu i Amilenialistów przez patriarchę ruchu:

Amilenializm… (jest) w odwrocie od świata i bluźnierczo poddaje go diabłu. Przez samą swoją przesłankę… że świat będzie się tylko pogarszał… odcina nerwy chrześcijańskiego działania…. (Wraz z premilenialistami) oni (wyznawcy Amilenializmu) są… najbardziej bezsilną częścią amerykańskiego społeczeństwa, mającą najmniejszy wpływ na amerykańskie życie. Obracanie podbijającego świat słowa suwerennego, wszechmocnego i trójjedynego Boga w symbol niemocy nie jest oznaką wiary. To bluźnierstwo [5]

List wielebnego Sandlina ilustruje nieustanny atak i wyśmiewanie Amilenializmu ze strony chrześcijańskiej rekonstrukcji na przestrzeni lat:

„wasz własny wysoce defetystyczny i pośrednio manichejski amilenializm”.

Ale niech Reformowany Amillenialista zaryzykuje krytykę chrześcijańskiej rekonstrukcji, a chrześcijańscy rekonstrukcjoniści zareagują jadowitą, personalną zniewagą: „przekręcony obraz”; „winny oszczerstwa”; „wasz wysoce defetystyczny i pośrednio manichejski amilenializm”; „kłamać na temat tego, w co ludzie naprawdę wierzą”; „bardzo słabe stypendium”; “żenujący”;dlaczego nie prowadzicie egzegezy merytorycznej?”

Cała ta wrzawa ma tendencję, jeśli nie jest zaplanowana, do odstraszenia wszystkich niedoszłych przeciwników chrześcijańskiej rekonstrukcji. Kto ma ochotę zostać postawiony przed sądem przez bystrego młodego prawnika? Kto lubi być wyśmiewany przez potężnych egzegetów, logików i teologów chrześcijańskiej rekonstrukcji? W rezultacie przeciwnicy kłamstwa nieśmiało wycofują się z pola, pozostawiając eschatologię w rękach chrześcijańskiego rekonstrukcjonizmu.

To nie może się zdarzyć. Postmillenialna eschatologia chrześcijańskiej rekonstrukcji jest fałszywą doktryną. To musi być wyeksponowane. Amilenializm, jako Boża prawda – niezwykle ważna prawda – o dniach ostatecznych, musi być broniony przed nikczemnymi atakami chrześcijańskiej rekonstrukcji, która nazywa Amilenializm „bluźnierstwem”. To jest nasze powołanie.
.


Zatykając usta heretykom

Tytusa 1:11 Im trzeba zamknąć usta, gdyż całe domy wywracają, nauczając, czego nie należy, dla brudnego zysku.

“Ile razy zmagałeś się z interpretacją niektórych tekstów biblijnych odnoszących się do czasu powrotu Jezusa, ponieważ nie pasowały one do z góry przyjętego systemu eschatologii? Paruzja Russella traktuje Biblię poważnie, gdy mówi nam o bliskości powrotu Chrystusa. Ci, którzy twierdzą, że interpretują Biblię dosłownie, często potykają się o oczywiste znaczenie tych tekstów czasowych, czyniąc Pismo Święte przeciwieństwem tego, co jednoznacznie deklaruje. Czytanie Russella to powiew świeżego powietrza w pokoju wypełnionym dymem i lustrzaną hermeneutyką.”

Chrześcijańska rekonstrukcja rozumienie nauki Nowego Testamentu, że powrót Chrystusa jest „bliski”; a chrześcijańska rekonstrukcja ma serce nastawione nie na powrót Jezusa, ale na cielesne królestwo swoich marzeń. Preteryści czasem odwołują się do poparcia Charlesa H. Spurgeona dla preterystycznej książki Jamesa Stuarta Russella, The Parousia.

Po pierwsze, zły przykład innej osoby nie usprawiedliwia popełnienia tego samego zła. Po drugie, umieszczenie rekomendacji Spurgeona we wcześniejszych wydaniach książki Russella było mylące, jeśli nie zwodnicze. Pełna recenzja Spurgeona dotycząca The Parousia Russella była krytyczna, a nie pochwalna. Jedynie ostatnia linijka była kwalifikowaną rekomendacją lektury książki. Wyciągnięcie tej kwestii z krytycznej recenzji i uczynienie z niej poparcia było co najmniej wątpliwe.

Apel preterystów do  R. C. Sproula to coś więcej. Sproul polecił Parousię Russella. To jest książka, która umieszcza całą eschatologię objawioną w Piśmie Świętym, z wyjątkiem tysiąclecia Objawienia 20, w przeszłości. To jest książka, która zaprzecza jakiemukolwiek objawieniu przyszłego przyjścia Jezusa Chrystusa. Rekomendacja Sproula jest entuzjastyczna:

„Praca Russella jest jednym z najważniejszych podejść do eschatologii biblijnej, które są obecnie dostępne dla kościoła”.

Od tego czasu Sproul napisał własną książkę o eschatologii, w której wyraża silny pociąg do preteryzmu, jak nauczał Russell. Jest aż nazbyt oczywiste, że był pod silnym wpływem Russella. Chrześcijańscy rekonstrukcjoniści nie omieszkali okrzyknąć popularnego Sproula swoim sojusznikiem. I słusznie.

To sprawia, że ujawnienie preteryzmu jako fałszywej doktryny jest tym bardziej konieczne. Ujawnienie preteryzmu staje się konieczne ze względu na Reformowanych i Prezbiteriańskich chrześcijan, wśród których RC Sproul jest wpływowy:

Ale tak niewielu teologów jest dzisiaj gotowych bronić z prawdziwym przekonaniem i entuzjazmem pierwotnego amilenijnego pesymizmu (sic!), że (protestanccy reformowani) ustanowili rodzaj monopolu operacyjnego: ostatni naprawdę entuzjastyczni obrońcy starszej holenderskiej tradycji milenijnej  [6]

Gary North, poczynił obserwację we wstępie do swojego niedawnego komentarza do Liczb. Wyjaśniając, dlaczego poświęca tak wiele stron na rozważenie protestanckich reformowanych pism na temat eschatologii, North mówi, że protestanccy reformowani ludzie

„są jednymi z nielicznych pozostałych holendersko-amerykańskich kalwińskich obrońców tradycyjnego amilenializmu, którzy są gotowi opublikować ten temat w druku”.

1 Tym. 6:12 Staczaj dobrą walkę wiary, uchwyć się życia wiecznego, do którego też zostałeś powołany i o którym złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.
.
Jakuba 2:1 Bracia moi, niech wiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, Pana chwały, będzie wolna od względu na osobę.

Na podstawie, źródło

[1] Źródło: jw.org
[2] Ellen G. White, Świadectwa dla Zboru, t. I
[3] Źródło: Wikipedia
[4] Konfesja Belgijska Artykuł XXXVII Sąd Ostateczny
[5] Postmilenializm kontra impotentna religia, w: Journal of Christian Reconstruction, 3, nr 2 [Winter, 1976-77]: 126, 127
[6] Sanctions and Dominion: An Economic Commentary on Numbers, ICE, 1997, s. xxviii, xxix


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email