Wprowadzenie

Werset z Pisma Świętego do dzisiejszego nauczania:

2 Tym. 2:15 Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy. 

Nasze czytanie wyznaniowe pochodzi z Katechizmu Heidelberskiego,

Pytanie 2: Z czego powinieneś zdawać sobie sprawę, aby żyć i umierać w taki sposób pocieszony?

.

Odpowiedź: Z trzech prawd: po pierwsze – z ogromu własnego grzechu i niedoli; po drugie – ze sposobu, w jaki zostałem z nich wyzwolony; i po trzecie – z wdzięczności, jaką winien jestem Bogu za to wyzwolenie

Umiłowani, temat tej serii kazań z Pisma Świętego jest jednym z najważniejszych tematów dla każdego wierzącego, jest to krytyczne zadanie  aby dobrze rozkładać Słowo Prawdy. Tylko sama Biblia jest Słowem Prawdy. Tylko sama Biblia jest Słowem Bożym, ale jeśli nie czytasz jej, jeśli jej nie studiujesz i jeśli nie rozkładasz jej dobrze, wtedy nic dobrego ci nie da. Biblia jest skuteczna, nigdy nie zawodzi w wykonaniu zamierzonego celu.

Dwa podstawowe zadania Biblii to nawrócenie wybranych i zatwardzenie potępionych, i nigdy w tym nie zawodzi.

Biblia mówi:

Izaj. 55:10-11 10. Bo jak spada deszcz i śnieg z nieba i już tam nie wraca, ale nawadnia ziemię i czyni ją płodną, czyni ją też urodzajną, tak że wydaje siewcy nasienie, a chleb jedzącym; 11. Tak będzie z moim słowem, które wyjdzie z moich ust: nie wróci do mnie na próżno, ale uczyni to, co mi się podoba, i poszczęści mu się w tym, do czego je poślę.

Kochani jest to obietnica od Wszechmogącego Boga i nikt nie może tego powstrzymać.

Biblia mówi:

Hiob 23:13-14 13. Lecz on jest niezmienny, któż go odwróci? Czego bowiem jego dusza zapragnie, to uczyni; 14. Bo on wykona, co postanowił o mnie; u niego jest wiele takich przykładów.


Studiowanie Pisma Świętego

2 Tym. 2:15 Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy. 

Najpierw Jahwe nakazuje nam wszystkim studiować. Edukacja nie jest opcjonalna w chrześcijaństwie, studiowanie jest niezbędną chrześcijańską czynnością.Pan nie pozwoli chrześcijanom żyć w ignorancji, musimy postawić na pierwszym miejscu naukę, musimy studiować logikę, gramatykę itd. Kalwinizm jest logiczną, gramatyczną, kontekstową i dosłowną interpretacją samej Biblii. Głównie po to, by być uczniem Jezusa Chrystusa, by być badaczem prawdy. Bracia i siostry Jezus Chrystus wymaga od nas badania Pisma Świętego, co do którego sądzimy, że mamy w nim życie wieczne,

Jan. 5:39 Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie.

Badanie  Pisma to poważne studiowanie każdego rozdziału i wersetu. Jest to porównywanie Pisma z Pismem, co nazywamy analogią wiary, Jak dobrze znacie Pismo umiłowani? Odpowiedź to: niewystarczająco dobrze.

Biblia mówi:

Przysłów 15:28 Serce sprawiedliwego rozmyśla nad odpowiedzią, a usta niegodziwych tryskają złymi rzeczami.

Ci którzy wierzą Ewangelii studiują ją. To właśnie to co robią. Studiują aby móc udzielić odpowiedzi. Zauważcie że jest cel tego studiowania. Mamy nakaz nie kłamać, ale mówić prawdę. Jeśli nie studiujecie,nie będziecie zdolni głosić prawdy. Jest niemożliwe dla ciebie  przestrzeganie dziewiątego przykazania. Biblia mówi:

Przysłów 19:2 Nie jest też dobrze, by dusza nie miała wiedzy, a kto jest prędkich nóg, grzeszy. 

Znowu czytamy,

Przysłów 19:8 Kto zdobywa rozum, miłuje swoją duszę, a kto strzeże roztropności, znajdzie dobro.

Tylko głupiec nie zgodziłby się z tymi wersetami. Ale dziś jest wielu głupców. Zwróćmy uwagę na wielu głupców, którzy wyznają agnostycyzm i rzymski katolicyzm. To tylko dwa przykłady irracjonalnych ideologii. Wszystkie takie ideologie sprzeciwiają się wiedzy i przyjmują ignorancję. albo jako błogość, albo jako matkę zwiedzenia.

  • Maksymą agnostyka jest „ignorancja to błogość”.
    .
  • Podczas gdy maksymą rzymskiego katolika jest „ignorancja jest matką zwiedzenia”.

Ci pierwsi czynią ludzi zadowolonymi, podczas gdy drudzy czynią ich niewolnikami. Przyjaciele, powinniśmy zwracać uwagę na czytanie. Jeśli nie czytałeś Biblii, rób to natychmiast. Należy czytać codziennie i z wielką powagą. Powinniśmy także czytać dobre chrześcijańskie książki. Posłuchaj mnie przez chwilę, wyłącz swój telewizor i czytaj. Nie ma nic w telewizji, wyłącz te bezmyślne śmieci i przeczytaj Marcina Lutra,Jana Kalwina, Gordona H. Clarke’a itd. Biblia mówi nam,

1 Tym. 4:13 Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęcania i nauki.! 

Apostoł Paweł powiedział nam jak ważne jest studiowanie Biblii kiedy napisał:

2 Tym. 3:15-17 15. I ponieważ od dziecka znasz Pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.16. Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; 17. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany.

Umiłowani,  małe dzieci nie mogą znać Pisma Świętego, chyba że je przeczytają lub jest im ono czytane.  Odłóżcie gry wideo i uczcie swoje dzieci Słowa Bożego. Małe dzieci, mali bracia i siostry czytajcie swoją Biblię, bo może nadejść czas, kiedy nie będziecie już mieć Biblii do czytania. Jeśli chodzi o Biblię, nasze społeczeństwo nie zadowala się po prostu niewiarą. Nie, nasze społeczeństwo otwarcie nienawidzi Biblii i tych którzy jej wierzą. I nie jest to zbiegiem okoliczności, że nasze społeczeństwo zostało strawione przez ignorancję i głupotę. Jest to kara za odrzucenie Biblii. Niemniej jednak, jesteśmy wzywani przez Biblię by być wyedukowanymi. W rzeczywistości główny cel studiowania w edukacji przejawia się w Piśmie Świętym, gdy stwierdza:

Jan. 17:3 A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.

Nasze szkoły dzisiaj okłamują swoich uczniów. Nauczyciele mówią swoim uczniom, że celem edukacji jest dostanie dobrej pracy i bycie bogatym. Ci kłamcy powinni przeczytać swoją Biblię, ponieważ jest ona sprzeczna z ich celem edukacji. Biblia mówi:

Przysłów 16:16 O wiele lepiej jest nabyć mądrość niż złoto; a nabyć rozum lepiej niż srebro.

Celem edukacji jest poznanie jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłał. Czy to nie jest dobry powód do kontynuowania edukacji?
.


Wstyd

2 Tym. 2:15 Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy. 

Kolejna część naszego tekstu przewodniego mówi o wstydzie. Wszyscy, którzy porzucają Słowo Boże, z pewnością będą zawstydzeni na końcu. Pan nakazuje nam studiować, aby uniknąć zagłady, Biblia mówi:

Oz. 4:6 Mój lud ginie z braku poznania; a ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, ja też ciebie odrzucę, abyś już nie był dla mnie kapłanem. Skoro zapomniałeś o prawie twego Boga, ja też zapomnę o twoich synach.

Ci, którzy odrzucają wiedzę, są karani zniszczeniem. Kiedy Bóg postanawia zniszczyć naród, posyła kaznodziejów ignorantów i nauczycieli, aby ogłupili lud. Głupcy są łatwi do kontrolowania, wykorzystania i zniszczenia. Biblia mówi:

Izaj. 56:10-11 10. Jego stróżowie są ślepi wszyscy, nic nie wiedzą, wszyscy są niemymi psami, nie mogą szczekać; są ospali, leżą, kochają drzemać. 11. A są to psy żarłoczne i nienasycone; są to pasterze niezdolni do zrozumienia. Wszyscy udali się w swoją drogę, każdy w swoim miejscu szuka własnego zysku

Ten werset z Izajasza opisuje Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone są z pewnością w tym czasie pod wielkim sądem, bo jego ziemia jest pełna głupich, chciwych kaznodziejów, którzy nie rozumieją Biblii. Ci ślepi przewodnicy słusznie nazywani są psami przez Pismo Święte. Będą bardzo zawstydzeni. Porównaj wstyd dzisiejszych ignoranckich i leniwych kaznodziejów z wierzącymi w Biblię, o których mówi nasz główny tekst, a zobaczysz kolejny ważny punkt. Nasz tekst przewodni mówi, że wierzący w Biblię jest pracownikiem, który nie ma się czego  wstydzić. Ci, którzy nie wierzą Biblii, będą zawstydzeni, ale wszyscy wierzący w Biblię są w stanie śmiało zgodzić się z Pawłem, gdy powiedział:

2 Tym. 1:12 Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale się nie wstydzę, gdyż wiem, komu uwierzyłem, i jestem pewien, że on ma moc zachować to, co jemu powierzyłem,  do owego dnia. 

Ci, którzy wierzą w Ewangelię, mają pewność od Boga i  nie boją się stawiać czoła wyzwaniom dnia dzisiejszego.
.


Rozróżnienie

2 Tym. 2:15 Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy.

Ostatnia część naszego tekstu wiodącego prowadzi nas do rozróżnienia między Ewangelią a Prawem. Wierzący w Biblię wiedzą, w co wierzą, znają swoje doktryny z Pisma Świętego, znają Prawo i znają Ewangelię a w ich interesie jest dobrze rozkładać Słowo Prawdy. Umiłowani, jeśli Biblię można dobrze rozłożyć, musimy uważać, aby jej nie pogmatwać. Biblia mówi nam o tych, którzy są niedouczeni i nieutwierdzeni że:

2 Piotra 3:16 Jak też mówi o tym we wszystkich listach. Są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które, podobnie jak inne Pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu. 

Kiedy Biblia jest właściwie rozkładana, to Prawo i Ewangelia są oddzielone. Przymierze uczynków odróżnia się od przymierza łaski, a usprawiedliwienie tylko przez wiarę jest ustanowione i wywyższone. Religia chrześcijańska naucza, że grzesznicy są zbawieni jedynie z łaski, tylko przez wiarę, tylko przez przypisaną sprawiedliwość Chrystusa. Jednak gdy Biblia nie jest właściwie rozkładana, wtedy Prawo i Ewangelia mieszają się razem.

Przymierze uczynków jest mieszane z przymierzem łaski i powstaje religia Antychrysta. Wszystkie religie inne niż chrześcijańska uczą, że człowiek jest zbawiony przez dobre uczynki, nie tylko przez wiarę, ale przez wiarę i uczynki. Tego uczą wszystkie inne religie. Katolicyzm, islam, judaizm, hinduizm i tak dalej, wszystkie nauczają, że zbawienie jest przez wiarę i uczynki. Tego naucza nawet odstępczy pseudokalwinizm, którego doskonałym reprezentantem był zaliczany do purytan Richard Baxter,  który…

…wypracował własną koncepcję uniwersalnego odkupienia, wywołującą zgorszenie kalwinistów, a jednak zachował pewną postać nauki o indywidualnym wybraniu, czym z kolei zraził do siebie arminian. Odrzucał naukę o reprobacji. Był pod wielkim wpływem amyraldian i przejął wiele ich założeń, w tym hipotetyczny uniwersalizm,  głoszący, że Chrystus przypuszczalnie umarł za wszystkich, jednak jego śmierć przynosi prawdziwe błogosławieństwo jedynie tym, którzy uwierzą. Dla Baxtera śmierć Chrystusa była bardziej prawnym zaspokojeniem roszczeń zakonu, niż zastępczą śmiercią za wybranych grzeszników. Naukę Baxtera o usprawiedliwieniu nazwano neonomizmem (tzn. „nowy zakon”), ponieważ twierdził on, że Bóg ustanowił nowe prawo i oferuje przebaczenie tym, którzy pokutują za złamanie starego prawa. Joel R. Beeke, Purytanie (Tolle Lege s. 51)

Tylko chrześcijaństwo uczy usprawiedliwienia tylko przez wiarę. Jeszcze raz dla jasności, kiedy Biblia jest właściwie rozkładana, kiedy Prawo i Ewangelia są oddzielone, wtedy masz usprawiedliwienie tylko przez wiarę, ale kiedy Prawo i Ewangelia są zmieszane, wtedy mamy rzymskokatolicki dogmat usprawiedliwienia przez wiarę i uczynki.
.


Przykład

Prawo i Ewangelię, można znaleźć w całej Biblii, od Rodzaju do Objawienia. Konfesyjny luteranin C.F.W. Walther słusznie napisał:

“doktrynalna treść całego Pisma Świętego zarówno Starego jak i Nowego Testamentu składa się z dwóch doktryn zasadniczo różniących się od siebie, Prawa i Ewangelii”

Mając to na uwadze, spójrzmy na przykład Prawa i Ewangelii z Księgi Rodzaju:

1 Mojż. 2:16-17 16. I rozkazał PAN Bóg człowiekowi: Możesz jeść do woli z każdego drzewa ogrodu; 17. Ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz.

Ten fragment jest przykładem Prawa. Po tym, jak Adam zgrzeszył, Bóg wypowiada następujące słowa:

1 Mojż. 3:15 I wprowadzę nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę.

Ta obietnica z Księgi Rodzaju jest przykładem Ewangelii. Mówi o nadchodzącym Mesjaszu i jego zwycięstwie nad diabłem. W Nowym Testamencie sam Jezus Chrystus naucza Prawa:

Mat. 5:21-22 21. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, podlega sądowi. 22. Lecz ja wam mówię: Każdy, kto się gniewa na swego brata bez przyczyny, podlega sądowi, a kto powie swemu bratu: Raka, podlega Radzie, a kto powie: Głupcze, podlega karze ognia piekielnego.

To jest przykład Prawa. W rzeczywistości Jezus tutaj wyjaśnia Prawo z błędnych interpretacji i tradycji ludzkich. Jezus powiedział:

Jan. 11:25-26 25. I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. 26. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to?

Wierzyć w Jezusa to ufać Jego dobrej nowinie i obietnicom Ewangelii, ten fragment jest przykładem Ewangelii.

W następnych kazaniach zbadamy, jak zgadzają się Prawo i Ewangelia, zobaczymy, czym się różnią, i zobaczymy, jak ludzie mieszają te dwie rzeczy razem. Ucząc się tego wszystkiego będziemy lepiej przygotowani do właściwego rozkładania Słowa Prawdy.

Na podstawie: źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email