Ciężka praca

1 Tym. 4:13-15 13 …pilnuj czytania, zachęcania i nauki. 14 Nie zaniedbuj daru, który jest w tobie, który został ci dany przez proroctwo wraz z nałożeniem rąk starszych. 15 O tym rozmyślaj (μελετάω meletao – rozmyślaj i praktykuj aż do bólu), temu się oddawaj, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich.

Publiczna służba Słowem Bożym to praca ciężka, której oddanie się powinno graniczyć z bólem. Dobry nauczyciel będzie nieustannie zanużał się w Słowo. Rezutlatem tego będzie rozwój umiejętności rozkładania Słowa jasno widoczny dla słuchaczy.

Ten, kto głosi kazania dwa razy w tygodniu będzie nauczał około tysiąca razy w czasie dekady. Mając na uwadze, że jedno kazanie to około 10 stron maszynopisu, rocznie będzie to 1 000 stron, 10 000 w czasie dziesięciu lat. To bardzo ciężka praca.


Podsatawowe założenia nauczania ekspozycyjnego

Kwestia fundamentu

1 Tym. 3:15 A gdybym się opóźniał, piszę, abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy.

Założenie złego fundamentu spowoduje, że budynek będzie wadliwy. Zupełnie jak w przypadku krzywej wieży w Pizie, która została zbudowana na zbyt płytkiej opoce i zaczęła się przechylać, a w przyszłości napewno upadnie, tak też Kościół, jeśli będzie zbudowany na złym fundamencie w końcu się zawali.

Kościół jest filarem i podporą prawdy, która wymaga odpowiedniego postępowania w domu Bożym. Implikacje wersu 15 są następujące

Biblijna filozofia służby

 • Jest istotnym dla Chrystusa jak lokalny kościół postępuje
 • Istnieją złe metody na budowanie kościoła
 • Chrześcijanie a nawet przywódcy chrześcijańscy nie posiadają automatycznie wiedzy jak postępować w kościele
 • Żaden kościół czy przywódca nie ma prawa ustanawiać własnych sposobów działania kościoła
 • Bóg powiedział nam jak kościół ma funkcjonować a my mamy postępować tak, jak życzy tego sobie Bóg
  .

Wskazówki

Niepodlegające negocjacjom zasady określające wskazówki dla wyborów i decyzji w kościele znajdziemy w Listach Pastoralnych (1 i 2 Tymoteusza oraz Tytusa). Znajdziemy w nich wiele istotnych oznak dla biblijnej filozofii służby:

 • Wysoki pogląd na Boga
 • Wysoki pogląd na Słowo
 • Biblijny pogląd na ludzi
 • Biblijny pogląd na kościół
 • Centralne miejsce Chrystusa i Ewangelii
  .

Wysoki pogląd na Słowo

To głęboki respekt dla Słowa. Kościół należy do Boga. Paweł identyfikuje Kościół jako filar i podporę prawdy. Oto cel istnienia Kościoła. Kościół istnieje aby podtrzymywać prawdę. Kościół jest fundamentem, na której spoczywa prawda. Zatem Kościół zarówno

 • podtrzymuje prawdę w sensie nauczania i obrony prawdy,
  oraz
 • stanowi trwałą platformę, z której prawda jest nauczana

Jest oczywistym, że prawda o jakiej mowa znajduje się tylko i wyłącznie w jednym źródle, spisanym Słowie Bożym. Zdefionowane to zostało w tekście Jana

Jan 17:17 Twoje słowo jest prawdą
.


Cechy Słowa Bożego

Paweł zachęcał Tymoteusza, aby ten trzymał się mocno nauki spisanego Słowa Bożego przestrzegając go jednocześnie przed wzrostem prześladowania ze strony fałszywych nauczycieli.

2 Tym. 3:14-15 14 Ty zaś trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś; 15 I ponieważ od dziecka znasz Pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.

Następnie podane zostają cechy Pisma Świętego
.

Natchnienie

Całe Pismo jest natchnione przez Boga

Całe Pismo: Kontekst Listu wskazuje na Nowy i Stary Testament jako natchnione Pisma.

1 Tym. 5:18 Mówi bowiem Pismo: Młócącemu wołowi nie zawiążesz pyska (odniesienie do 5 Mojż. 25:4 ), oraz: Godny jest robotnik swojej zapłaty (odniesienie do Łuk. 10:7)

W 2 Piotra 3:16-17 wszystkie Pisma Pawła zostały zidentyfikowane jako Pismo Święte. List ten powstał w roku 67-68 a.d zatem w rok po napisaniu ostatniego Listu Pawła (2 Tymoteusza), zatem stwierdzenie musi odnosić się do całej twórczości Pawła.

Natchnione: gr. θεόπνευστος theopneustos – wszystkie słowa zawarte w Piśmie Świętym pochodzą z Bożych ust, to produk Bożego oddechu, one mają Boskie pochodzienie.
.

Adekwatność

i pożyteczne

Całość Pisma jest pożyteczna. Greckie słowo ὠφέλιμος ofelimos oznacza użyteczność, pożyteczność, przydatność, pomocność.

Biblia jest wiecznie i zawsze adekwatna i stosowna. My nie czynimy Słowa Bożego takim, jest to jego imanentna cecha, ponieważ pochodzi z ust Bożych.

Nie wszyscy jednak wzywający imienia Chrystusa postrzegają BIblię jako taką, ponieważ do Chrystusa nie należą. Ci będą poszukiwać kazań łechcących uszy, mimo to Apostoł nakazuje aby głosić Słowo nawet gdy nikt nie chce słuchać prawdy w nim zawartej.

2 Tym. 3:2-3 2 Głoś słowo Boże, nalegaj w porę i nie w porę, upominaj, strofuj i zachęcaj ze wszelką cierpliwością i nauką. 3 Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią.

Innymi słowy obowiązkiem kaznodziei nie jest głosić tego co ludzie chcą usłyszeć lecz to co Bóg powiedział.
.

Wystarczalność

2 Tym. 3:15 15 I ponieważ od dziecka znasz Pisma święte, które cię mogą (δυνάμενά dynamea – są zdolne, posiadają taką zdolność) uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.

Część tej wystarczalności to całkowita zdolność spisanego Słowa Bożego do doprowadzenia do zbawienia.

2 Tym. 3:17 Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany (ἐξηρτισμένος  exertismenos).

Gdy ten wiecznie adekwatny przekaz od Boga jest nauczany wtedy człowiek Boży jest przygotowany nie częściowo lecz w pełni do każdego Bożego dzieła.

ἐξαρτίζω exartizo oznacza zdolność do sprostania wszystkim wymaganiom,  całkowite wyposażenie,

Człowiek Boży to Starotestamentowy termin, często używany w odniesieniu do proroków, którzy byli pracownikami Bożymi, jednak odnosi się tutaj do każdego wierzącego.
.

Autorytet

2 Tym. 4:1-2 1 Zaklinam cię (Διαμαρτύρομαι diamartyromai) więc przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych w czasie swego przyjścia i swego królestwa; 2 Głoś (κήρυξον keruxon) słowo Boże,
.

διαμαρτύρομαι diamartyromai – tutaj: uroczyście nakazuję.

κηρύσσω keruso proklamować w taki sposób, jak to czyni królewski herold

Kaznodzieja głosząc Słowo Boże przemawia z takim samym autorytetem w jakim czyniłby to sam Bóg, gdyby był osobiście obecny w danym miejscu. To oznacza, że kazanie nie polega na dyskusji lecz autorytatywnej proklamacji Bożego przesłania.

1 Tym. 4:11 To nakazuj i tego nauczaj.

Tyt. 2:15  To mów, do tego zachęcaj i strofuj z całą powagą (ἐπιταγῆς  epitates – autorytetem); niech nikt tobą nie gardzi.

To potężne, autorytatywne, przez Boga natchnione Słowo powinno być przez Kościół


Owoce wysokiego poglądu na Słowo

„Wszędzie tam, gdzie widzimy Słowo Boże głoszone w sposób czysty i słyszane a sakramenty (chrzest i Wieczerza Pańska) zarządzane zgodnie z instytucją Boga, nie ma wątpliwości, że istnieje Kościół Boży”. – Jan Kalwin

Pismo będzie w centrum służby w Kościele

W czasie wspólnego uwielbienia występują kolejne elementy składowe:

 • śpiewanie Słowa Bożego
 • czytanie Słowa Bożego
 • dawanie
 • nauczanie Słowa Bożego
 • sprawowanie chrztu i wieczerzy Pańskiej
 • modlenie się Słowem Bożym

Sześć z tych elementów mają do czynienia z tym, co członkowie kongregacji czynią. Jednak gdy głoszona jest nauka Słowa, mamy do czynienia z Bożym działaniem – wtedy Bóg przemawia do ludu.

Największym i najważniejszym celem każdego nabożeństwa jest głoszenie i nauczanie Słowa BożegoMarcin Luter

Drama, muzyka, filmy, dialog – nie zastąpią nauki Słowa Bożego. Absolutnie negatywny przykładem “uwielbienia” znajdziemy u charyzmatyków w postaci ekstatycznej i szalonej muzyki.
.

Słowo Boże będzie skrzętnie traktowane z wielkim szacunkiem i pieczołowitością

2 Tym. 2:14-15 14 To wszystko przypominaj, zaklinając ich przed Panem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to niczemu nie służy, tylko prowadzi do zguby słuchaczy. 15 Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy

Pozabiblijne rzeczy nie będą miały miejsca w społeczności, a Słowo będzie dobrze rozkładane – jego znaczenie będzie właściwie wyjaśniane.
.

Kościół będzie charakteyrozowało głoszenie ekspozycyjne

Oczywiście zawsze istnieje czas i miejsce dla nauczania tematycznego. Jednakże złym tego przykładem jest współczesna praktyka, gdzie

 • pastor wybiera sobie temat,
 • następnie decyduje co chce powiedzieć,
 • potem otwiera konkordancję i dobiera wyrwane z kontekstu fragmenty Pisma
  .
Nauczyciele nie będą unikać biblijnego języka

Gdzie Słowo Boże jest naprawdę istotne, gdzie istnieje wiara, że słowa zawarte w Piśmie Świętym to rzeczywisty produkt oddechu Boga, to ci, którzy nauczają będą używać biblijnych słów jak np.

 • grzech
 • uświęcenie
 • usprawiedliwienie
 • uwielbienie
 • przebłaganie
 • odkupienie
 • zapłata
 • zbawienie

Żyjący w czasach wojny secesyjnej R. L. Dabney w swojej książce Evangelical Eloquence argumentował że upadek Kościoła można zaobserwować w użyciu biblijnego języka,  napisał:

“Gdy Kościół jest zdrowy to używa biblijnych słów w celu przekazywania biblijnej prawdy. W stanie upadku Kościół będzie kontynuował naukę biblijnej prawdy, używając jednak do tego świeckiego słownictwa. W ostatecznym stanie rozkładu i upadku kościół opuści prawdę.”

Innymi słowy, gdy Kościół staje się dramatycznie niezdrowy, ludzie zaczynają nauczać biblijnej prawdy przy użyciu niebiblijnego słownictwa. To znak utraty ufności do Słowa Bożego.
.

Konsekwentny i oczywisty wysiłek aby wierzyć i praktykować Słowo Boże

Słowo Boże nie jest tylko nauczane ale i praktykowane. Cokolwiek Biblia naucza jest czynione. Kościół nie będzie starał się nauczać pod publiczkę, nie będzie unikał trudnych czy niepopularnych tematów, np.

 • prawda o grzechu homoseksualizmu
 • rola kobiety w domu i kościele
 • fizyczna dyscyplina dzieci
 • rzeczywistość piekła
 • historyczność pierwszych 11 rozdziałów Księgi Genezis
 • ekskluzywność ewangelii
 • pewności absolutnej prawdy

Nie jest istotnym, czy kultura znajdzie się po drugiej stronie barykady. Zadaniem nauczycieli Słowa jest nauka prawdy w nim zawartej. Liczy się to, co Biblia ma do powiedzenia.

Rzym. 3:4 niech Bóg będzie prawdziwy, a każdy człowiek – kłamcą,

Właściwa postawa: nawet gdybym miał być jedyną osobą we wszechświecie, która w to wierzy – jeśli tak mówi Bóg w swoim słowie, tak będę głosił.

Na podstawie nauczania Toma Penningtona, źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email