Neoortodoksja w natarciu

Słowo Bez Ducha jest martwe ! To nie nauczanie. To stwierdzenie do zbadania – a nie pretekst do tego, żeby nożyce na stole brzęczały… 😉 Pismo Święte to nie Słowo Boże. Święty Tekst nieożywiony przez Ducha Świętego w sercu człowieka staje się martwą literą prawa (ludzkiego, pojmowanego rozumem na sposob ludzki), służącą jako pożywka do wzrostu wszelkiej maści faryzeuszom…

Osoba, która wypowiedziała powyższe twierdzenia, być może nieświadomie, jednak otwarcie reprezentuje poglądy wyrażane przez teologów neoortodoksji. Aby zrozumieć jak wielki błąd popełnia rozważymy jej argumenty:


Porzucenie Pisma

Zwolennicy neoortodoksji twierdzą, że Pismo Święte nie jest obiektywnym Słowiem Bożym. Taka postawa jest poszukiwaniem „objawienia” poza Biblią. Neoortodoksynjy teolog powiada:

„Biblia nie jest Słowem Bożym, gdy leży na półce. Biblia jest dobrym modelem i dynamicznym świadectwem, które zawiera potencjał umożliwiający jej stanie się Słowem Bożym”.

We wspaniałym opracowaniu Ogólnego wprowadzenia do Biblii Norman Geisler i William Nix tak określają pogląd neoortodoksji:

„Biblia staje się Słowem Bożym, gdy postanowi On wykorzystać ten niedoskonały środek do skonfrontowania człowieka ze swoim doskonałym Słowem… nie w odniesieniu do Boga, lecz jako środek spotkania Boga z człowiekiem w akcie objawienia. W tym egzystencjalnym przeżyciu, kryzysowym spotkani bezsensowne znaki drugkarskie na stronicach papieru wyskakują z Biblii, aby przemówić do człowieka konkretnie i sensownie. W tej „chwili sensowności” Biblia staje się dla danej osoby Słowem Bożym”

Neoortodoksi powiadają, że Biblia wtedy jest natchniona, gdy tworzy w tobie określone przeżycie. J. K. S. Reid dowodzi, że

„Słowo Boże jest zakonserwowane w martwym zapisie”,

dopóki ty i ja nie spotkamy się z nim, a dopiero wtedy stanie się ono żywe. Emil Brunner powiada, że Duch Boży

„nie przechowuje natchnienia między okładkami spisanego słowa”.

Wyzwala się on w przeżyciu. Według neoortodeoksów Bóg nigdy naprawdę nie przemawia twierdząco przez Słowo. Przemawia On osobiście w wewnętrznym objawieniu, gdy zbliżamy się do Niego. Biblia, powiada neoortodoksja, to nie wszystko. Bóg nadal przekazuje objawienie, nadal inspiruje innych, jak inspirował autorów biblijnych.

„Jeżeli Biblia naprawdę jest Słowem Bożym, to nie jest to ostatnie słowo”

– powiada C. H. Dodd, teolog podzielający ten pogląd.

Co się staje, gdy natchnienie Pisma jest zależne od subiektywnego przeżycia i gdy Biblia nie jest ostatnim słowem? Wtedy można mieć tyle samo „objawienia” z materiałów napisanych i wygłoszonych w czasach dzisiejszych.
.


Charyzmatyczne tango

Powstaje pytanie: Czy charyzmatycy podzielają taki pogląd? Oczywiście pod pewnym względem charyzmatycy są dalecy od nowej ortodoksji. Czyż nie mówią oni, że kochają Słowo Boże i traktują je jako nathcnioną i nieomylną prawdę Bożą? Tak, to prawda, ale wypowiedzi niektorórych z nich brzmią tak niepokojąco, jak wypowiedzi neoortodoksów.

Dobrym przykładem tego jest artykuł Charlesa Farah, zamieszczony w magazynie Christian Life. Farah, wykładowca w dziedzinie teologii i historii na Oral Roberts University, pisze następująco:

„Tak więc, im chrześcijanie coraz bardziej zbliżają się do świata Nowego Testamentu, tym coraz mniej polegają na rozsądku i przeżyciu jako środkach poznania, a coraz bardziej – na poznaniu pneumatycznym”

A jak Farah określa „poznanie pneumatyczne”? Powiada, że:

„jest to poznanie przewyższające wszystkie inne poznania, postrzeganie ponad wszystkie inne postrzegania, pewność ponad wszystkimi pewnikami, zrozumienie przewyższające wszystkie inne zrozumienia”

Stwierdzenie to ma charrakter mistyczny. Czy Farah wyznaje dwudziestowieczną wersję gnostyzycmu (herezja z drugiego wieku, też mówiąca o „pneumatycznym poznaniu” i wiedzy zarezerwowanej tylko dla wybranj grupy, która ma szczególny wgląd w duchową prawdę)?

Czy mamy pójść poza rozsądek i doświadczenie Słowa Bożego? Pójście do „poznania ponad poznanie” jest pójściem poza objawione Słowo Boże. Biblia posiada pewność. Słowo Boże daje zrozumienie. Dlaczego mamy iść poza zrozumienie? A jednak charyzmatycy stale powiadają: „Musimy mieć więcej” Jednak pozabiblijne objawienie zawsze prowadzi do błędu.”
.


Biblijna odpowiedź

Nie ma nowego objawienia, które by otrzymał człowiek po tym jak został zamknięty kanon Pisma. Pismo pozostaje obiektywnym Słowem Bożym niezależnie od tego, czy jest czytane, czy też leży na półce. Bóg przemówił i to zostało spisane i zawarte w kanonie 66 natchnionych ksiąg. Słowo Boże jest żywe i skutecznie niezależnie od człowieka. I to Słowo ma moc odrodzenia martwego duchowo grzesznika do życia wiecznego. Tak więc nie człowiek czyni Słowo żywym lecz odwrotnie, to Duch Święty używa Słowa ku życiu wybranych do zbawienia.

1 Piotra 1:23 Będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki.
.
Hebr. 4:12 Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca.

Chrześcijanin nie może wykraczać poza nauczanie Pisma Świętego. Nie może opierać się na ludzkiej tradycji, mistycznych przeżyciach, doświadczeniach, snach wizjach czy pozbablibijnym objawieniu, ponieważ to wszystko nie zawiera Bożego Słowa, nie jest interpretacją Słowa, nie posiada natchnienia i nie jest objawieniem lecz kłamstwem.

Judy 1:3 uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętym
.

Obj 22:18 Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej księdze
.

Przysł. 30:6 Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie strofował i abyś nie okazał się kłamcą.
.

5 Mojż. 4:2 Nie przydacie do słowa, które ja wam rozkazuję, ani ujmiecie z niego, abyście strzegli przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam rozkazuję.
.

5 Mojż. 12:32 Cokolwiek ja wam rozkazuję, tego strzedz będziecie, abyście czynili; nie przydasz nic do tego, ani też ujmiesz z tego.
.

1 Kor. 4:6 To wszystko zaś, bracia, odniosłem do samego siebie i do Apollosa ze względu na was, abyście się nauczyli na naszym przykładzie nie wykraczać ponad to, co jest napisane, żeby jeden nie pysznił się drugim przeciw innemu.
.

1 Piotra 4:11 Jeśli ktoś przemawia, niech mówi jak wyroki Boga
.

2 Piotra 1:19-20 19. Mamy też mocniejsze słowo prorockie, a wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach; 20. To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi.
.

2 Tes. 2:15 Dlatego, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanych nauk, o których zostaliście pouczeni czy to przez (naszą) mowę, czy przez nasz list.
.

1 Kor. 11:2 A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i zachowujecie nauki tak, jak je wam przekazałem.
.

Gal. 3:15 Bracia, mówię po ludzku: Przecież nawet zatwierdzonego testamentu człowieka nikt nie obala ani do niego nic nie dodaje.
.

Judy 1:17 Wy zaś, umiłowani, pamiętajcie słowa wcześniej wypowiedziane przez apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa
.

2 Piotra 3:1-2 1. Umiłowani, piszę do was już ten drugi list. W nich przez przypominanie pobudzam wasz czysty umysł; 2. Abyście pamiętali słowa wcześniej wypowiedziane przez świętych proroków oraz przykazanie od nas, którzy jesteśmy apostołami Pana i Zbawiciela.
.

Rzym. 15:4 Wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z Pism mieli nadzieję.
.

2 Piotra 1:3 Jako że jego Boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty
.

Izaj. 8:20 Do prawa i do świadectwa! Jeśli nie będą mówić według tego słowa, to w nim nie ma żadnej światłości.
.
Tyt. 2:1 Ty zaś mów to, co jest zgodne ze zdrową nauką.

Na podstawie, źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email