Pozycja wyznawców ruchu zielonoświątkowego

Istnieje wiele świadectw a także dokumentów filmowych na których widać, jak wyznawcy skupieni  we współczesnym ruchu zielonoświątkowym padają na plecy pod tzw. ”mocą ducha”. Jest to zjawisko, któremu ciężko zaprzeczyć. Ludzie padają  masowo, wystarczy że ”namaszczony duchem mąż boży” dmuchnie na nich, zakręci marynarką lub dotknie czoła i pchnie lekko. Uznaje się, że leżący na ziemi są pod wpływem ducha. Świadectwa osób, które tego doświadczyły mówią o bezwładzie, braku kontroli nad swoim ciałem, utracie poczucia czasu i rzeczywistości.


Metodologia

Podczas analizy tego zagadnienia przyjmiemy następujące kryteria:

1. Wiarę, czyli to co uznajemy za prawdę, budujemy nie w oparciu o doświadczenia i osobiste przeżycia lecz w oparciu o Słowo Boże.

Rzym. 10:17 Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże.

2. Naszym obowiązkiem jest sztywne trzymanie się Słowa Bożego, nasze duchowe doświadczenia nie mogą być inne niż te jakie zostały opisane w Biblii.

1 Kor. 4:6 To wszystko zaś, bracia, odniosłem do samego siebie i do Apollosa ze względu na was, abyście się nauczyli na naszym przykładzie nie wykraczać ponad to, co jest napisane,

3. Słowo Boże jest ważniejsze od doświadczeń i jako jedyne może rozświetlić duchową ciemność. Sam Apostoł Piotr nie polegał na swoich doświadczeniach lecz na Piśmie Świętym.

2 Piotra 1:19-20 19 Mamy też mocniejsze słowo prorockie, a wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, 20 To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu (ἰδίας idioas – dowolnemu, prywatnemu, osobistemu) wykładowi.

4. Słowo Boże służy do wykrywania błędów, także fałszywych doświadczeń nie pochodzących od Ducha Świętego.

2 Tym. 3:16-17 16 Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; 17 Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany.

Mając powyższe na uwadze postaramy się rozeznać na podstawie Słowa Bożego, czy praktyki neomontanistów faktycznie są dziełem Ducha Świętego, czy też zwodniczego ducha.
.


Miecz Słowa Bożego

Biblia nie podaje ani jednego przykładu, gdzie człowiek pada na plecy ”powalony Duchem Świętym.”Zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie ludzie padali przed Bogiem na twarz lub na kolana. Dotyczyło to tak modlitwy, oddawania czci, jak i widzeń (także w oszołomieniu).  Świadectwo Słowa jest niezmienne. Tak było w okresie Starego Testamentu, w czasie posługi Pana Jezusa na ziemi, po odkupieniu i tak jest i będzie w niebie.

Stary Testament
1 Mojż. 17:3 na twarz Abram widzenie
1 Mojż. 17:17 na twarz Abraham widzenie
1 Mojż. 24:26 na kolana sługa Abrahama cześć
1 Mojż. 24:48 na kolana sługa Abrahama cześć
3 Mojż. 9:24 na twarz cały lud (Izrael) na widok cudu
4 Mojż. 16:4 na twarz Mojżesz modlitwa
4 Mojż. 16:22 na twarz Mojżesz i Aaron modlitwa
4 Mojż. 17:10 na twarz Mojżesz i Aaron widzenie
4 Mojż. 20:6 na twarz Mojżesz i Aaron widzenie
4 Mojż. 22:31 na twarz Bileam (Biliam) widzenie
Jozue 5:14 na twarz Jozue widzenie
Jozue 7:6 na twarz Jozue i starsi Izraela modlitwa
Sędziów 13:20 na twarz Manoach i jego żona na widok cudu
1 Sam. 5:1-4 na twarz idol obcego boga Dagona przed skrzynią przymierza
1 Król. 18:39 na twarz cały lud na widok cudu
1 Kronik 21:16 na twarz Dawid i starsi Izraela widzenie
2 Kronik 20:18 na twarz Jechoszafat i Judejczycy cześć
Ezdrasza 9:5 na kolana Ezdrasz modlitwa
Hiob 1:20 na twarz Hiob cześć
Ezech. 1:28 na twarz Ezechiel widzenie
Ezech. 3:23 na twarz Ezechiel widzenie
Ezech. 9:8 na twarz Ezechiel widzenie
Ezech. 11:13 na twarz Ezechiel modlitwa
Ezech. 43:3 na twarz Ezechiel widzenie
Ezech. 44:4 na twarz Ezechiel widzenie
Daniel 8:17 na twarz Daniel widzenie
W oszołomieniu
Daniel 8:18 na twarz Daniel widzenie
Daniel 10:9 na twarz Daniel widzenie
Nowy Testament
Mat. 17:6 na twarz uczniowie widzenie
Mat.17:14 na kolana ojciec lunatyka prośba
Mat.26:39 na twarz Jezus modlitwa
Marek 1:40 na kolana trędowaty prośba
Marek 5:22 do nóg przełożony synagogi prośba
Marek. 7:25 do nóg matka opętanej prośba
Marek 10:17 na kolana człowiek prośba
Łukasz 5:12 na twarz trędowaty prośba
Łukasz 17:16 na twarz Samarytanin podziękowanie
Łukasz 22:41 na kolana Jezus modlitwa
Po zmartwychwstaniu Jezusa
Dzieje 7:60 na kolana Szczepan modlitwa
Dzieje 9:40 na kolana Piotr modlitwa
Dzieje 20:36 na kolana Paweł modlitwa
Dzieje 21:5 na kolana uczniowie modlitwa
1 Kor. 14:25 na twarz niewierzący cześć
W niebie
Obj. 1:17 do nóg Jan widzenie
Obj. 5:14 na twarz 24 Starców cześć
Obj. 7:11 na twarz aniołowie, Starcy, Cheruby cześć
Obj 11:16 na twarz 24 Starców cześć

.

W Słowie Bożym
 • Osoby pod wpływem widzeń (też w oszołomieniu), w czasie modlitwy, na widok cudów, gdy oddając Bogu cześć padają na twarz lub na kolana.
  .
 • Osoby w tym stanie są w pełni świadome, zachowują pamięć,
  .
 • Poza padnięciem na kolana w celu rozumnej modlitwy wszystkie przypadki dotyczą oddania chwały Bogu, w pobliżu którego dana osoba fizycznie się znajdowała.
  .
 • Padanie na wznak to zawsze negatywne przeżycie towarzyszące śmierci i porażce

1 Mojż. 49:17 Niech będzie Dan wezem na drodze, żmiją na ścieżce, co kąsa w pęcine konia, tak że jeździec spada na wznak.

1 Sam. 4:18 A gdy on wspomniał o Skrzyni Bożej, Heli spadł z krzesła na wznak obok bramy, złamał kark i umarł, gdyż był to mąż stary i ociężały. Przez czterdziesci lat był sędzia w Izraelu.

Izaj. 28:12-13 który im rzekł: To jest odpoczynek, dajcie odpoczynek zmęczonemu, i to jest wytchnienie! Lecz nie chcieli słuchać. 13. Dlatego dojdzie ich słowo Pana: Przepis za przepisem, przepis za przepisem, nakaz za nakazem, nakaz na nakazem, trochę tu, trochę tam – aby idąc padli na wznak i potłukli się, uwikłali sie i zostali złapani.
.

We współczesnym ruchu zielonoświątkowym
 • Osoby, które są ”powalone duchem” padają na plecy.
  .
 • Tracą kontrolę nad ciałem i zmysłami, często tracą pamięć (nie potrafią powiedzieć czego doświadczyły).
  .
 • Zdarzają się wypadki, że osoba która upadła na plecy i nie została złapana doznała obrażeń sama lub uszkodziła inną osobę, a nawet zmarła na skutek upadku.
  .
 • Nie jest to efekt działania Ducha Świętego. Gdy Duch Święty działa osoby pod jego wpływem padają na twarz i nie tracą kontroli nad sobą, zachowują pamięć.
  .
 • Padanie takie nie oddaje Bogu chwały. Chwałę odbiera padający, ponieważ w ten sposób eksponuje swoje rzekome namaszczenie.
  .
 • Jest to pogańska praktya występująca w pogańskich religiach jak hinduizm (dowody tutaj)
  .

A jednak zielonoświątkowcy mają rację 😉

Uważny czytelnik znajdzie miejsce w Słowie, gdzie jasno i wyraźnie widać powalenie przez Ducha Świetego. Było to zaiste namocniejsze przeżycie dla dwóch osób znajdujących się w pierwszym Kościele Apostolskim. Przeżycie to było rzeczywiste, faktyczne i mało tego, potwierdzone jest nam przez Pismo, zatem wiemy iż było prawdziwe. Wszystkie elementy są na miejscu: mamy osobę wyznającą Chrystusa, działenie Ducha oraz upadek. Heretyccy zielonoświątkowcy powinni na tym przykładzie właśnie nauczyć się czym jest powalenie w Duchu i nawrócić się do Boga…

Ananiasz (Dzieje 5)

3 Lecz Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan tak napełnił twoje serce, abyś okłamał Ducha Świętego i odłożył sobie część pieniędzy za ziemię? 4 Czy to, co miałeś, nie było twoje? A to, co otrzymałeś za sprzedaż, czy nie pozostawało w twojej mocy? Dlaczego dopuściłeś to do swego serca? Nie okłamałeś ludzi, lecz Boga. 5 Ananiasz zaś, usłyszawszy te słowa, padł nieżywy. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli.

Safira (Dzieje 5)

7 A po około trzech godzinach weszła także jego żona, nie wiedząc, co się stało. 8 I zapytał ją Piotr: Powiedz mi, czy za tyle sprzedaliście ziemię? A ona odpowiedziała: Tak, za tyle. 9 Wtedy Piotr powiedział do niej: Dlaczego się ze sobą zmówiliście, aby wystawić na próbę Ducha Pańskiego? Oto są przed drzwiami ci, którzy pogrzebali twego męża, i ciebie wyniosą. 10 I natychmiast padła nieżywa u jego stóp. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą. Wynieśli ją więc i pogrzebali obok męża


Wnioski

Padanie na wznak nie jest biblijną formą oddawania czci Bogu, modlitwy do niego czy też doświadczania widzeń. Padanie na wznak we współczesnym ruchu charyzmatycznym to manifestacja ducha, który nie pochodzi od Boga, zatem jest duchem zwodniczym. Celem tej bezbożnej manifestacji jest pogłębienie zwiedzenia doktrynalnego potwierdzonego fałszywym znakiem. Padający wyznawcy ruchu zielonoświątkowego w ten sposób ukazują swoją rzekomą duchową elewację. W rzeczywistości jest to albo przejaw cielesności podobnej do hipnozy, albo demoniczna manifestacja.

Chrześcijanin jest wolny od takich  przeżyć ponieważ posiada Ducha Świętego, który go przed takimi demonicznymi manifestacjami całkowicie chroni:

1 Jana 4:4 Dzieci, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie.

1 Jana 5:18 Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka.

I na koniec ostrzeżenie. Nawet pogański bożek Dagon padł na pysk przed Bogiem (1 Sam. 5:1-4), a wyznawcy ruchu zielonoświątkowego dalej na plecy… dla nich przeżycie jest ważniejsze niż Słowo Boże.

1 Sam. 5:1-4

1 A Filistyni wzięli arkę Boga i zanieśli ją z Ebenezer do Aszdodu.

2 Następnie Filistyni wzięli arkę Boga i wprowadzili do świątyni Dagona, i postawili obok Dagona.

3 A gdy nazajutrz rano Aszdodyci wstali, oto Dagon leżał twarzą do ziemi przed arką PANA. Podnieśli więc Dagona i postawili go na swoim miejscu.

4 Gdy zaś wstali kolejnego dnia rano, oto Dagon leżał twarzą do ziemi przed arką PANA. Głowa Dagona i obie dłonie jego rąk leżały odcięte na progu, z Dagona pozostał tylko tułów.

Szanowni wyznawcy ruchu zielonoświątkowego, czy warto podążać za obcym duchem? Dagon naprawdę źle skończył…


Zobacz w temacie

https://www.youtube.com/watch?v=4qqgmbKJyoI&feature=youtu.be

Print Friendly, PDF & Email