Sprawiedliwość jako fundament

2 Mojż. 34:7 Zachowujący miłosierdzie nad tysiącami, przebaczający nieprawość, przestępstwo i grzech, lecz nieusprawiedliwiający winnego, nawiedzający nieprawość ojców na synach i na synach ich synów do trzeciego i czwartego pokolenia.

Aspekt usprawiedliwienia, który składa się z podstawy usprawiedliwienia grzesznika, jest fundamentalny, ponieważ usprawiedliwiający Bóg

 • jest,
 • musi być
 • i nie może nie być sprawiedliwy,

Czyli musi być sprawiedliwy. Palące pytanie, które nieuchronnie pojawia się w umyśle bogobojnego mężczyzny lub kobiety, kiedy prawda o usprawiedliwieniu jest właściwie głoszona lub nauczana, brzmi:

„Jak Bóg może być sprawiedliwy, skoro dobrowolnie umarza dług grzechu temu, kto zaatakował najwyższy majestat Boga, gdy uzna za sprawiedliwego tego, który w rzeczywistości jest winny i zdeprawowany? Jak Bóg może być Bogiem sprawiedliwym, skoro usprawiedliwia kogoś, kto nie tylko nie zasługuje na stan sprawiedliwości w obecności Boga, ale także zasługuje na coś przeciwnego — potępienie, przekleństwo i zatracenie?”

Cud łaski usprawiedliwienia – dobrowolne uniewinnienie winnego i usprawiedliwienie niesprawiedliwego – podkreśla wielkość trudności: jak sam usprawiedliwiający Bóg może być sprawiedliwy w tym zbawczym akcie?


Miłość: liberalny bożek

Psalm 116:5 Łaskawy jest PAN i sprawiedliwy, nasz Bóg jest miłosierny

Nie ma trudności dla teologicznego liberała, którego bogiem jest tylko miłość, bożek pozbawiony prawości. Bóg liberałów, podobnie jak sam liberał, na którego obraz został stworzony, może przymknąć oko na grzech i usprawiedliwić go (co nie jest tym samym, co przebaczenie grzechu). Ale dla wierzącego, którego Bóg jest prawdziwym Bogiem objawionym w Piśmie Świętym, sprawy mają się inaczej. Bóg jest

 • nie tylko miłością,
  .
 • ale także sprawiedliwością,
  .
 • doskonałą, budzącą grozę sprawiedliwością.

Jego sprawiedliwość

„wymaga, aby przestępstwo popełnione wobec Najwyższego Majestatu Bożego zostało ukarane najwyższą karą fizyczną i duchową, czyli karą wieczną [1].

Jako sprawiedliwy,

Bóg chce, aby stało się zadość Jego sprawiedliwości. Z tego względu musimy (albo ktoś inny za nas) dać Mu pełną zapłatę za winę.” [2].

Dla Boga przymknięcie oka na grzech, to znaczy pozostawienie grzechu bez kary lub usprawiedliwienie grzesznika poprzez odstąpienie od kary należnej grzesznikowi, byłoby dla Niego zaparciem się samego siebie. Byłoby dla Niego zaparciem się samego siebie, gdyby przyznał, że ataki grzechów na Niego były, jeśli nie usprawiedliwione, to znośne. W ten sposób wyparłby się swojej dobroci i Boskości.
.


Święta sprawiedliwość Boga

Obj. 16:5 I usłyszałem anioła wód mówiącego: Sprawiedliwy jesteś, Panie, który jesteś i który byłeś, i święty, że tak osądziłeś

Choć usprawiedliwienie jest cenne dla prawdziwego chrześcijanina, to „bezbożność” Boga byłaby zbyt wysoką ceną do zapłacenia za błogosławieństwo przypisania sprawiedliwości. Dlatego wierzące dziecko Boże, słysząc poselstwo Ewangelii o Bożym usprawiedliwieniu grzeszników jedynie przez wiarę, nagląco pyta: „Jaka jest podstawa tego łaskawego usprawiedliwienia winnych grzeszników?”. Bóg musi być i pozostać Bogiem w tym dziele zbawienia.

Ponadto w pytaniu jest nuta zaniepokojenia. Takie jest przekonanie wierzącego o Bożej sprawiedliwości, że jeśli zbawcze dzieło usprawiedliwienia nie ma podstawy, to rzeczywistość usprawiedliwienia jest wątpliwa. Bóg nie może zaprzeć się samego siebie, to znaczy odłożyć na bok swojej sprawiedliwości w interesie swojego miłosierdzia.

Dla ziemskich sędziów w Jego królestwie, ustanowiona przez Boga sprawiedliwość polega na tym, że „usprawiedliwią sprawiedliwego i potępią niegodziwego” (5 Mojż. 25:1). Na to, że ta sprawiedliwość jego sług odzwierciedla Bożą sprawiedliwość w sądzeniu, wskazuje modlitwa Salomona w 1 Król. 8:32według jego sprawiedliwości”.

Sprawiedliwość Boża w usprawiedliwianiu niegodziwych i bezbożnych, za darmo — niezależnie od wszelkiej sprawiedliwości tego, kto jest usprawiedliwiony, w rzeczywistości bez jakiejkolwiek łagodzącej dobroci u tego, kto jest usprawiedliwiony — jest zdumiewająca, niespotykana poza cudowną Ewangelią. Taki jest cud usprawiedliwienia, że ​​wierzący pyta ze zdumieniem:

„Jak Bóg jest sprawiedliwy w tym zdumiewającym objawieniu swojej sprawiedliwości?”


Rzecz niesłychana

1 Kor. 2:9 Ale głosimy, jak jest napisane: Czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują

Oko nie widziało, ucho nie słyszało, a serce człowieka nigdy nie wyobraziło sobie, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Konkretnie, oko nie widziało, ucho nie słyszało, a serce człowieka nie wyobraziło sobie sprawiedliwości Bożej w usprawiedliwieniu, a zwłaszcza Jego sprawiedliwości w kwestii podstawowej i koniecznej podstawy usprawiedliwienia.

Bóg jest sprawiedliwy w naszym usprawiedliwieniu przez to, że

 • sam zadośćuczynił swojej własnej sprawiedliwości w odniesieniu do naszej winy,
  .
 • doskonale wypełnił dla nas swoje własne prawo i
  .
 • sam sobie zasłużył na to, abyśmy zostali uniewinnieni od wyroku śmierci i otrzymali werdykt niewinności.

Sprawiedliwość Boża w naszym usprawiedliwieniu polega na trwającym całe życie posłuszeństwie, trwającym całe życie cierpieniu, a zwłaszcza piekielnej śmierci na krzyżu Jezusa Chrystusa, wiecznego Syna Bożego w naszym ciele, a tym samym reprezentatywnej głowy wybranego kościoła w przymierzu łaski.

Istnieje bosko realizowana podstawa usprawiedliwienia – podstawa sądowa: doskonałe posłuszeństwo Jezusa przez całe życie i Jezusowy krzyż. Istnieje ustanowiona przez Boga podstawa usprawiedliwienia – podstawa prawna: doskonałe posłuszeństwo Jezusa przez całe życie wobec Prawa i krzyż Jezusa. Odnośnie krzyża — „krew” Jezusa —Apostoł głosi, że skutecznym celem Boga było, aby „on [Bóg] był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa” (Rzym. 3:26).

Na podstawie (prawnej) krzyża Jezusa Chrystusa Bóg jest sprawiedliwy, gdy usprawiedliwia bezbożnika, na tyle, na ile Jezus spłacił w całości dług cierpienia za usprawiedliwionego i zasłużył sobie na prawo do bycia sprawiedliwym z Bogiem. Na gruncie (prawnym) krzyża Bóg może być usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Chrystusa, o ile Chrystus zgładził winę tego grzesznika.
.


Sprawiedliwy i usprawiedliwiający Sędzia

Cudowna czynność prawna, która jest podstawą usprawiedliwienia, polega na tym, że niewinny Jezus został zaliczony do przestępców”, jak to miało miejsce w przypadku jego ukrzyżowania (Marek 15:28). Ponieważ Jezus został zaliczony do przestępców w miejsce grzesznika, który jest usprawiedliwiony, grzesznik, który ma być usprawiedliwiony, może być zaliczony, czyli policzony, z Jezusem jako ten, który w pełni zadośćuczynił Bożej sprawiedliwości za swoje grzechy. Albo jak Paweł wyraża tę transakcję prawną:

2 Kor. 5:21: [Bóg] On bowiem tego [Chrystusa], który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.

W boskim akcie usprawiedliwienia winny grzesznik staje się sprawiedliwością Bożą na podstawie tego, że Chrystus stał się grzechem, to znaczy winnym za grzech, w miejsce winnego grzesznika.

Sprawiedliwość Boża wymaga, aby grzechy wybranych, wierzących grzeszników, zostały w pełni zapłacone przez cierpienie kary, na jaką te grzechy zasługują, dla podtrzymania i uhonorowania dobroci i świętości Boga.

Sprawiedliwość Boża nie wymaga, aby grzesznik osobiście poniósł tę karę. Wręcz przeciwnie, ponieważ Bóg jest zarówno miłosierny, jak i sprawiedliwy, nie tylko pozwala, aby ktoś inny, kto chce i może, dokonał wymaganej zapłaty w miejsce grzesznika, ale także sam staje się tym innym, który daje podstawę do usprawiedliwienia przez zaspokojenie Boskiej sprawiedliwości.

Ponieważ śmierć Jezusa Chrystusa była (prawną) podstawą (prawnego) usprawiedliwienia wierzącego grzesznika, List do Rzymian 4:25 odnosi się do śmierci Chrystusa jako do usprawiedliwienia grzeszników. Dosłownie tekst brzmi:

Który [Pan Jezus] został wydany z powodu naszych przewinień i zmartwychwstał z powodu naszego usprawiedliwienia

Apostoł naucza, że ​​Bóg wskrzesił Jezusa z martwych z powodu naszego usprawiedliwienia (przez śmierć Jezusa), tak jak śmierć Jezusa nastąpiła z powodu naszych przewinień. Ponieważ Jezus dokonał naszego usprawiedliwienia przez wydanie go na śmierć, Bóg wskrzesił go z martwych trzeciego dnia. Dlatego śmierć Jezusa, jako pełne zadośćuczynienie sprawiedliwości Bożej dla wszystkich, w miejsce których Jezus umarł, była (prawną) podstawą, czyli podstawą, usprawiedliwienia wszystkich, za których umarł.
,


Wyznawana przez wiarę Reformowaną

To, że istnieje sądowa podstawa usprawiedliwienia i że tą podstawą jest zastępcze, posłuszne życie i zastępcza śmierć Jezusa Chrystusa, jest nauczaniem wyznań Reformowanych. Katechizm Heidelberski jest reprezentatywny. Wyjaśniając usprawiedliwienie przez wiarę, Katechizm stwierdza, że ​​Bóg

„uznaje mnie za usprawiedliwionego dzięki doskonałemu zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa, jak gdybym nigdy nie miał i nie popełnił grzechu, jak gdybym to ja sam, a nie Chrystus za mnie, okazał całkowicie posłuszeństwo.”[3].

Usprawiedliwienie nie jest bezprawnym, choć łaskawym aktem ignorowania winy grzesznika. Od usprawiedliwionego grzesznika wymagane jest

 • doskonałe zadośćuczynienie za popełnione grzechy i dziedzictwo grzeszności;
  .
 • doskonała sprawiedliwość zarówno w odniesieniu do winy, jak i bezwzględnego żądania Boga wobec jego ludzkiego stworzenia, aby doskonale podporządkowało się prawu;
  .
 • doskonałe poświęcenie się Bogu w miłości do Boga i bliźniego.
  .

Czynne posłuszeństwo Chrystusa

Rzym. 10:4 Końcem bowiem prawa jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego, kto wierzy.

Godne uwagi w świetle współczesnego zaprzeczania w kręgach Reformowanych, że usprawiedliwienie obejmuje przypisanie wierzącemu grzesznikowi posłuszeństwa Chrystusa Prawu – czynnego posłuszeństwa Chrystusa – jest to, że Katechizm wyraźnie obejmuje czynne posłuszeństwo sprawiedliwości Chrystusa przypisanej grzesznikom w usprawiedliwienie: „świętość Chrystusa”.

Katechizm wyraźnie uczy, że przypisanie doskonałego posłuszeństwa wierzącemu grzesznikowi wynika z „posłuszeństwa, które Chrystus wypełnił dla mnie”, jest oparte na nim i na nim ugruntowane. Usprawiedliwienie ma swoje solidne i niepodważalne podstawy w odniesieniu do sprawiedliwości Bożej. Tą podstawą jest trwające całe życie posłuszeństwo Jezusa Chrystusa wobec Bożej sprawiedliwości, które to posłuszeństwo osiągnęło punkt kulminacyjny w Jego posłusznej śmierci.

Filip. 2:8 A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.


Bierne posłuszeństwo Chrystusa

Rzym. 5:9 Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni jego krwią, będziemy przez niego ocaleni od gniewu.

Podobnie wyjaśnienie Katechizmu piątej prośby modlitwy wzorcowej: „Odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” – prośby o usprawiedliwienie – uzasadnia werdykt przebaczenia na odkupieńczej, satysfakcjonującej śmierci Chrystusa:

„zechciej nam, biednym grzesznikom, nie pamiętać ze względu na krew Jezusa Chrystusa naszych win i zła, do którego bezustannie lgniemy.”[4].


Fundament usprawiedliwienia

Rzym. 3:25 Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów

Usprawiedliwiający akt Boga, choć łaskawy, nie jest bezpodstawny. Gruntem jest „krew Chrystusa”. Ta podstawa jest integralnym elementem ewangelicznej prawdy o usprawiedliwieniu. Poza posłuszeństwem i śmiercią Chrystusa w miejsce wybranych grzeszników, Bóg nie może usprawiedliwić winnych grzeszników. Poza krzyżem Chrystusa Bóg okazałby się niesprawiedliwy, gdyby usprawiedliwiał bezbożnych.

 • Chrześcijańska Ewangelia nie polega po prostu na tym, że Bóg usprawiedliwia grzesznika, który wierzy w Jezusa Chrystusa.
  .
 • Chrześcijańska Ewangelia głosi, że Bóg usprawiedliwia grzesznika, który wierzy w Jezusa Chrystusa, na podstawie zastępczego posłuszeństwa Chrystusa, zwłaszcza posłuszeństwa Jego cierpienia i śmierci.

Podstawą usprawiedliwienia musi być element usprawiedliwienia, który żyje w świadomości wierzącego grzesznika, kiedy Bóg wypowiada na niego swój usprawiedliwiający werdykt. Kiedy winny, ale wierzący grzesznik słyszy błogosławiony werdykt Zbawiciela: „I ja ciebie nie potępiam; idź w pokoju”, istnieje pokusa, na którą grzesznik odpowiada w swojej słabości:

„Ale zgrzeszyłem ciężko! Mój dług jest ogromny! O, jakże zgrzeszyłem przeciw najwyższemu majestatowi Bożemu! Och, jak bardzo skrzywdziłem bliźniego! Dla mnie usprawiedliwienie jest niemożliwe!”

Jeśli z werdyktem „Twoje grzechy są przebaczone; masz sprawiedliwość u Boga”, nie słyszymy uzasadnienia wyroku, „na podstawie tego, co ja sam zrobiłem, aby usunąć twoją winę przez poniesienie pełnej należnej ci kary i na podstawie tego, co zrobiłem, aby zapracować na stanowisko przed boskim Sędzią przez tego, który doskonale wypełnił wobec was prawo Boże” – jeśli, powiadam, nie słyszymy, jako aspektu usprawiedliwiającego werdyktu, słowa krzyża jako podstawy usprawiedliwienia, musimy nadal żyć w przerażającej niepewności, o ile nie w śmiertelnym przerażeniu.
.


Świętość Panu!

2 Mojż. 28:36 Uczynisz też blaszkę ze szczerego złota, a na niej wyryjesz jak na pieczęci: Świętość PANU

Grzech nie może być po prostu zignorowany, usprawiedliwiony ani nie można na niego przymknąć oko nie tylko w odniesieniu do świętego Boga, ale także w odniesieniu do doświadczenia grzesznika. Pomimo wszystkich ich twierdzeń, że jest inaczej, dotyczy to również teologicznego liberała, zdeklarowanego świeckiego humanisty i zdeklarowanego ateisty. Znają Boga; znają Boga jako sprawiedliwego; wiedzą, że Jego sprawiedliwość musi i będzie zaspokojona w odniesieniu do ich grzeszności i grzechów. To jest sekretny terror ich życia.

Ewangelia obejmuje podstawę usprawiedliwienia wraz z usprawiedliwiającym werdyktem: „ze względu na krew Chrystusa”. Ten element usprawiedliwiającego werdyktu łagodzi wszelkie obawy i daje pewność. W usprawiedliwianiu przez Boga tego, kto wierzy w Jezusa, usprawiedliwiający Bóg sam jest sprawiedliwy

Rzym. 3:26 Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. 

Taki jest ścisły, ważny związek między aktem usprawiedliwienia a podstawą usprawiedliwienia, między usprawiedliwiającym słowem: „Twoje grzechy są odpuszczone”, a usprawiedliwiającą podstawą tego słowa, krzyżem Chrystusa, że zaprzeczenie lub zepsucie jednego jest zaprzeczeniem lub zepsuciem drugiego. Konkretnie, znalezienie podstawy lub gruntu usprawiedliwienia w samym grzeszniku oznacza z konieczności pomniejszenie krzyża jako sądowej podstawy usprawiedliwienia. To jest zaprzeczenie krzyża.

Z tego samego powodu zaprzeczenie, że krzyż był zastępczym zadośćuczynieniem w miejsce i na rzecz wybranej ludzkości, oznacza uniemożliwienie usprawiedliwienia, ponieważ w tym przypadku nie ma dla niego podstawy ani gruntu. Albo zaprzeczenie, że krzyż był zadośćuczynieniem Bożej sprawiedliwości, oznacza stwierdzenie, że Bóg jest niesprawiedliwy w przebaczaniu grzesznikom. W tym przypadku przebaczenie odbywa się kosztem Bożej doskonałości sprawiedliwości.

Marcin Luter zwracał uwagę na istotny związek między usprawiedliwieniem a jego podstawą, śmiercią Jezusa Chrystusa:

Ten artykuł — a mianowicie, że sama wiara, bez uczynków, usprawiedliwia nas przed Bogiem — nigdy nie może zostać obalony, ponieważ… tylko Chrystus, Syn Boży, umarł za nasze grzechy; ale jeśli tylko On gładzi nasze grzechy, to ludzie ze wszystkimi swoimi uczynkami mają być wykluczeni z wszelkiego współudziału w uzyskiwaniu przebaczenia grzechów i usprawiedliwienia.
.
Nie mogę też objąć Chrystusa inaczej, jak tylko przez wiarę; Nie można Go objąć uczynkami. Ale jeśli wiara, zanim nastąpią uczynki, obejmuje Odkupiciela, jest niewątpliwie prawdą, że sama wiara, przed uczynkami i bez uczynków, przywłaszcza sobie dobrodziejstwo odkupienia, które nie jest niczym innym jak usprawiedliwieniem, czyli uwolnieniem od grzechu. To jest nasza doktryna; tak naucza Duch Święty i cały Kościół chrześcijański. W tym, dzięki łasce Bożej, będziemy mocno stać, Amen!
[5]

Na podstawie David Engelsma, Ewangeliczna prawda o usprawiedliwieniu

Przypisy

[1] Katechizm Heidelberski Odp. 11
[2] Tamże, Odp. 12
[3] Katechizm Heidelbeski Odp. 60
[4] Tamże, odp. 126
[5] Marcin Luter, cytowany w James Buchanan, The Doctrine of Justification (Edynburg: T. i T. Clark, 1867; repr., Grand Rapids, MI: Baker, 1977), 129.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email