Pretekst naturalizmu

Łuk. 1:35 A anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.

Naturalizm metafizyczny wkroczył na zachodnie uniwersytety w XVIII i XIX wieku, tak, że nawet seminaria i szkoły teologiczne nie były na niego odporne. Wielu pobożnych profesorów stawiało opór tym, którzy zaprzeczali temu, co nadprzyrodzone, ale inni ulegli panującej modzie, zaprzeczając możliwości cudów, a nawet dosłownego, cielesnego zmartwychwstania Jezusa.

Wiara w narodziny z dziewicy stała się szczególnie krępująca i wiele pracy włożono, aby udowodnić, że w narodzinach Chrystusa nie ma nic nadprzyrodzonego.


Dziewicze poczęcie

Wrogowie chrześcijaństwa nadal atakują dziewicze narodziny Jezusa, a dokładniej Jego dziewicze poczęcie. Najwyraźniej jednak każdy, kto próbuje udowodnić, że Nowy Testament nie naucza takiego cudu, marnuje swój czas. Jak ujawnia dzisiejszy fragment, Apostołowie nie mieli wątpliwości, że poczęcie naszego Zbawiciela było szczególne, wynikło z boskiej interwencji.

Świadectwo Łukasza o wizycie Gabriela u Marii, które Łukasz mógł otrzymać od samej Marii, mówi nam, że Maria była tak zaskoczona, jak każda kobieta, gdyby powiedziano jej, że będzie w ciąży bez współżycia z mężczyzną. Dr R. C. Sproul często przypominał nam, że starożytni ludzie nie byli głupi, ale wiedzieli, w jaki sposób dzieci zwykle przychodzą na świat. Maria wiedziała, że ​​jest dziewicą i że dziewice zwykle nie mogą począć i urodzić dzieci

Łuk. 1:34  Wtedy Maria powiedziała do anioła: Jak to się stanie, skoro nie obcowałam z mężczyzną?

Jednak, jak Gabriel powiedział Marii tego pamiętnego dnia ponad dwa tysiące lat temu, nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga (Łuk. 1:37). Jezus nie miał zwykłego pochodzenia, ale został poczęty dzięki bezpośredniej interwencji Ducha Świętego.

Pośrednik musiał być prawdziwym człowiekiem, ponieważ tylko człowiek mógł odpokutować za grzechy ludzkie (Hebr. 10: 1–18). Zauważyliśmy również, że grzeszna natura, którą odziedziczyliśmy po Adamie, uniemożliwia upadłej istocie ludzkiej, poczętej i urodzonej zwykłymi sposobami, odpokutować za grzech (Rzym. 5: 12–21). Bóg pokonał ten problem poprzez dziewicze poczęcie Jezusa, zapewniając Pośrednika, który jest prawdziwie ludzki, ale nie jest skażony grzechem Adama. We wcieleniu Syn Boży naprawdę stał się ciałem – przyjął prawdziwą ludzką naturę – i zrobił to bez odziedziczenia zepsucia z powodu działania Ducha.

Jan 1:14 A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy.

Wiara w narodziny z dziewicy jest kluczowa dla zbawienia, ponieważ ten cud jest środkiem, za pomocą którego Bóg dał nam bezgrzesznego Pośrednika.
.


Coram Deo

Pytanie i odpowiedź 35 z Katechizmu z Heidelberskiego  mówią nam, że narodziny z dziewicy ukazują, jak Bóg mógł naprawdę zjednoczyć się z prawdziwą ludzką naturą, ale nie został skalany grzechem w tym procesie. Ten cud wcielenia jest jedną z najgłębszych tajemnic wiary, ale nie możemy temu zaprzeczyć. Przychodząc na ziemię i przyjmując prawdziwą, choć nieupadłą, ludzką naturę, Jezus przygotował grunt dla doskonałego odkupienia, jakie miał złożyć na krzyżu.

Pytanie 35: Co znaczą słowa: „…począł się z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny…”?
.
Odpowiedź: Znaczą one, że odwieczny Syn Boga, który przez całą wieczność był, jest i będzie prawdziwym Bogiem, za sprawą Ducha Świętego z ciała i krwi Marii Panny wziął prawdziwą naturę człowieka, aby stać się prawdziwym potomkiem Dawida, we wszystkim podobnym do swoich braci, z wyjątkiem grzechu.
.
Łuk. 1:35 A anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
.
Mat.1:18 A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy Maria, jego matka, została zaślubiona Józefowi, zanim się zeszli, okazało się, że jest brzemienna (gr. ἐν γαστρὶ ἔχουσα en gasti echousa – dosł. w łonie mając) z Ducha Świętego.
.
Gal.4:4 Lecz gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem;
.
Dzieje 13:23 Z jego potomstwa, zgodnie z obietnicą, Bóg wzbudził Izraelowi Zbawiciela, Jezusa.
.
Hebr. 4:15 Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu.

Źródło


Unia hipostatyczna

Hebr. 10:5 Dlatego przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało

Według Słowa Bożego fizyczne ciało Chrystusa jest rezultatem cudownego poczęcia (Łuk. 1:31, 35; por. Rzym. 9:10) – bez fizycznego zbliżenia, obcowania, które w pełni jest dziełem Ducha Świętego:

Dlatego w proto-Ewangelii mowa o nasieniu kobiety a nie mężczyzny, wyrażeniu niespotykanym nigdzie indziej. Tego typu sformułowanie jest bezspornym dowodem tak fizyczności ciała Mesjasza jak i Jego nadnaturalnego poczęcia z Ducha Świętego w dziewicy Marii

1 Mojż. 3:15 I wprowadzę nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomwstwem a jej potomstwem (hbr. זַרְעָ֑הּ zarahnasieniem, gr. (LXX) σπέρματός spermatosnasieniem). 

W komentarzu Johna Gilla do Nowego Testamentu czytamy iż ciało przygotowane przez Ducha nie było osobą, ponieważ w takim przypadku musiałoby dojść do naruszenia zasad unii hipostatycznej , gdzie prawdziwie Boska i prawdziwie ludzka istota zostały zjednoczone:

  • bez zmiany natur (immutabiliter gr. atreptos) – ani Boska ani ludzka natura Mesjasza nie uległy zmianie
    .
  • bez pomieszania (inconfuse gr. asynchytos) – Boska natura Mesjasza nie pomieszała się z ludzką
    .
  • bez rozdzielenia (indivise gr. adiairetos) – obie natury składają się na jedną osobę a nie dwie
    .
  • bez rozłączenia (inseparabiliter gr. achoristos) – Mesjasz jest ciągle Bogiem i człowiekiem

“Ale przygotowałeś mi ciało; lub „dopasowałeś do mnie”; prawdziwe naturalne ciało, które reprezentuje całą ludzką naturę; i jest to starannie wyrażone, aby pokazać, że natura ludzka nie jest osobą. Zostało to przygotowane w księdze zamierzeń i dekretów Bożych oraz w radzie i przymierzu łaski; i zostało osobliwie uformowane przez Ducha Świętego w odpowiednim czasie dla drugiej Osoby, Syna Bożego, aby ubrał się w nie, jak to przedstawia wersja syryjska, „przyoblekłeś mnie w ciało”; aby mógł w nim mieszkać i pełnić w nim wolę Bożą i wykonywać dzieło odkupienia człowieka […] W ten sposób, mając przygotowane dla prawdziwe ciało i gotowy umysł, by je ofiarować, stał się zdolny do ofiary. “- John Gill, Komentarz do Nowego Testamentu źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email