Powołanie urzędów

Bóg powołuje urzędy w kościele (które są darami dla kościoła) w odpowiedniej kolejności. Są to oddzielne urzędy Apostoła, proroka, ewangelisty, pasterza-nauczyciela..

Efez. 4:11 I on ustanowił jednych apostołami (urząd), drugich prorokami (urząd), innych ewangelistami (urząd), a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami (urząd);

1 Kor. 12:28 A Bóg ustanowił niektórych w kościele najpierw jako apostołów (urząd), potem proroków (urząd), po trzecie nauczycieli (urząd), potem cudotwórców (dar), potem dary uzdrawiania (dar), niesienia pomocy (dar), rządzenia (κυβέρνησις kubernésis) (dar), różne języki (dar).


Kolejność powoływania urzędów

 • najpierw powołani zostają Apostołowie
 • potem prorocy
 • po trzecie pasterze-nauczyciele
 • po czwarte ewangeliści

Następne udzielone zostają rozmaite dary np. umiejętność mówienia wieloma zagranicznymi językami, niesienia pomocy, uzdrawiania, czynienia cudów, zarządzania (κυβέρνησις kubernésis – poprawnie, ktoś, kto kieruje (sternik) statkiem; (w przenośni) boskie powołanie, które upoważnia kogoś do prowadzenia w sprawach odnoszących się do kościoła)

Apostołowie I prorocy sprawowali urzędy o charakterze fundamentu kościoła, na którym wszystko inne zostało ustanowione. Mowa oczywiście funamencie doktrynalnym, o nauce Apostolskiej, nowym objawieniu, które usłyszeli od Jezusa osobiście a Duch Święty im je przypomniał tak, że zostało spisane w formie Ksiąg Biblii.

Efez. 2:20 Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus

Efez. 3:4-5 4 Dlatego czytając to, możecie zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa; 5 Która w innych wiekach nie była znana synom ludzkim, jak teraz została objawiona jego świętym apostołom i prorokom przez Ducha;

Gal. 1:11 (Apostoł Paweł o sobie) A oznajmiam wam, bracia, że głoszona przeze mnie ewangelia nie jest według człowieka. (nie jest zasłyszana od człowieka)

Jan 14:26 (do Apostołów) Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

 


.


Powstawanie kościoła apostolskiego

Kolejność powoływania służb nie jest przypadkowa. Ma silny związek z procesem powstawania i rozbudowy kościoła.

 • Kiedy w dniu pięćdziesiątnicy kościół zmienia swój charakter z żydowskiego na apostolski czyli narodowy, nie istnieje ani jedna księga Nowego Testamentu. Jedyne oparcie w Słowie to Stary Testament.
  .
 • Apostołowie i prorocy uwiarygodnieni przez znaki i cuda rozprzestrzeniają kościół i głoszą boże objawienia. Definiowanie urzędu (daru) proroka jako przepowadającego przyszłość jest niepełne. Prorok to człowiek uwiarygodniony przez Boga poprzez znaki i cuda i mówiący w Jego imieniu nowe objawienia, może oznaczać też człowieka, który głosi Słowo Boże nie będące nowym objawieniem (głosi prawdy spisanego Słowa Bożego).
  .
 • W lokalnych zborach nie czyta się Nowego Testamentu (ten jeszcze nie istnieje)
  .
 • Za to obecne są boże objawienia wypowiadane przez proroków (o charakterze praktycznym a nie doktrynalnym).
  .
 • Nie ma nauczycieli ani pasterzy.
  .
 • Nie istnieje jeszcze struktura zarządzania gdyż niemożliwym jest wybranie starszych wg. kryteriów w 1 Tym. 3:1-7 oraz Tyt. 1:5-9
  .
 • Powoli powstaje Nowy Testament (przekazany głównie Apostołom) który staje się dostępny we wszystkich zborach bożych

Kol. 4:16 A gdy ten list zostanie u was przeczytany, dopilnujcie, aby przeczytano go także w kościele w Laodycei, awy abyście przeczytali ten z Laodycei.

 • Funkcje Apostołów i proroków przejmują ewangeliści i pasterze-nauczyciele. Ci ostatni opierają się na spisanych objawieniach (księgi Nowego Testamentu) a nie na cudach i objawieniach jak Apostołowie i prorocy.
  .
 • Równolegle gdy lokalne kościoły rosną liczebnie i zanikają objawienia, Nowy Testament zostaje ukonstytuowany i stanowi podstawę do nauczania Słowa Bożego.
  .
 • Pojawiają się zarządzający zborami starsi-nauczyciele.

Apostołowie od Boga a apostołowie od ludzi.

ἀπόστολος apostolos – wysłannik, delegat, reprezentant, ktoś wyznaczony przez inną osobę, przekazujący wieść

W grece słowo to było bardzo powszechnie używane. Np. gdy ktoś wysyłał syna do garncarza aby zakupić naczynia, syn stawał się apostołem (wysłannikiem) swojego ojca. Słowo to nie miało żadnego duchowego znaczenia do czasów Jezusa.

I tak apostołowie od ludzi nie są Apostołami bezpośrednio wybranymi prez Boga, pomimo, że w obu przypadkach użyto słowa apostoł są to dwie różne kategorie. Podobny rozdział można zaobserwować jeśli chodzi o biskupów i diakonów. Czasem wyrażenie biskup i diakon używane jest jako funkcja w zborze, czasem jako czynność wykonywana przez osobę bez piastowania formalnego urzędy w kościele.

Dzieje 1:20 Jest bowiem napisane w Księdze Psalmów: Niech jego dom będzie pusty, niech nikt w nim nie mieszka; oraz: Jego biskupstwo (επισκοπην episkopēn – dozorowanie) niech przejmie inny.

Psalm 109:8 Niech jego dni będą krótkie, a jego urząd (פְּ֝קֻדָּת֗וֹ pequddatow dozorowanie) niech przejmie inny.

פְּ֝קֻדָּת֗וֹ pequddah – odpowiedzialność, nadzorowanie
πισκοπή episkope – nadzorowanie (również biskup)

Judasz zaliczany był do grona Apostołów, nie był biskupem, nie sprawował urzędu w kościele.

Trzymając się sztywno sugerowanej przez doktrynę wyznawców ducha zielonoświątkowego zasady, że nie ma różnicy między Apostołami od Boga i wysłannikami (apostołami) od ludzi (kościoła) dochodzimy do paradoksu. Należy bowiem uznać, że każdy Apostoł to biskup. A ponieważ każdy biskup (pastor / starszy brat / prezbiter – to są synonimy) sprawuje biskupstwo (urząd nadzorowania), wniosek byłby taki, że każdy starszy brat to apostoł. A jednak Słowo wyodrębnia Apostołów, którzy są darem od Boga, zgodnie z

Efez. 4:11  I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami;

Są to całkowicie rozdzielne funkcje / dary. Podobnie jest z diakonami. Paweł nie był diakonem, jednak był sługą kościoła

Efez. 3:1…7 1 Dlatego ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa dla was, pogan; 7 Stałem się jej sługą (διακονος diakonos) według daru łaski Boga danej mi przez działanie jego mocy.

διακονος diakonos – sługa, administrator

Władza świecka (nosząca miecz i mszcząca się w gniewie) nie może być diakonem w kościele

Rzym. 13:1-4 1  Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy innej, jak tylko od Boga, a te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga. 2 Tak więc kto się sprzeciwia władzy, sprzeciwia się postanowieniu Boga. Ci zaś, którzy się sprzeciwiają, sami na siebie ściągają potępienie. 3 Przełożeni bowiem nie są postrachem dla uczynków dobrych, ale złych. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. 4 Jest bowiem sługą (διακονος diakonosBoga dla twojego dobra. Ale jeśli czynisz zło, bój się, bo nie na próżno nosi miecz, gdyż jest sługą (διακονος diakonosBoga, mszczącym się w gniewie nad tym, który czyni zło.
.,


Wnioski

12 Apostołów od Boga posiadających dar apostolski i będących fundamentem kościoła to Piotr, Andrzej, Jakub Zebedeuszowy, Jan , Filip, Bartłomiej, Tomasz, Mateusz, Jakub Alfeuszowy, Juda, Szymon Gorliwy, Maciej. To Apostołowie wysłani do Izraela. Apostoł od Boga, Paweł posiadał dar apostolski ale nie był jednym z dwunastu, to Apostoł pogan, również fundament. Tylko Apostołowie od Boga mogli udzielać darów Ducha Świętego.

Misjonarze, czyli apostołowie od ludzi, sprawujący funkcję wysłannika kościoła ale nie posiadający daru mocy apostolskiej to Jakub brat Pański, Barnaba, Sylwan, Tymoteusz.

Tak jak nie każdy nadzorujący jest biskupem i nie każdy sługa to diakon tak nie każdy wysłannik jest Apostołem od Boga. Niektórzy Apostołowie od Boga działali wspólnie z wysłannikami kościoła również zwanymi apostołami jednak nie będącymi bezpośrednio wybranymi przez Boga (np. Paweł chodził z Tymoteuszem, Piotr z Sylwanem).

We współczesnym kościele nie ma tzw. Apostołów od Boga, mogących udzielać spektakularnych darów Ducha Świętego przez nałożenie rąk i którym towarzyszą znaki i cuda. Za to powszechnie są obecni wysłannicy kościoła np. delegaci na zjazdy eklezjalne, wybrani bracia ku pomocy bratnim zborom w innych miastach. Urząd misjonarza, jako nacechowany darem czynienia cudów również przeminął wraz z przeminięciem darów apostolskich.

Obecnie to pastorze-nauczyciele pełnią funkcję głosicieli Ewangelii.

Print Friendly, PDF & Email