Słowem wstępu

Filip. 2:6 [Syn Boży] będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież;

To jest początek naszej serii o tym, dlaczego Mohamet nie jest prorokiem Boga, porównując go z Panem Jezusem Chrystusem, aby pomóc muzułmanom postrzegać Chrystusa jako

– jedynego naprawdę godnego ich czci i wierności.

Obj. 5:13-14 13. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków.  14. A cztery stworzenia mówiły: Amen. A dwudziestu czterech starszych upadło i oddało pokłon żyjącemu na wieki wieków.


Powód 1: Objawienia Mahometa

2 Mojż. 33:11 I PAN rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem.

Objawienia Mahometa nie pochodzą bezpośrednio od Allaha, ale przez anioła, którego wziął za szatana. (dla odróżnienia Bóg rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, por. 2 Mojż. 33:11; 4 Mojż. 12:8; 5 Mojż. 5:4; 34:10)

Muzułmanie nie kwestionują tego, że Allah rozmawiał z Mahometem przez Jibrila (Gabriel). Ale dlaczego Mahomet nie rozmawia bezpośrednio z Allahem? Dlaczego Allah wybiera komunikowanie się przez anioła, stworzoną istotę? Czy nie chce lub nie może w ten sposób rozmawiać z Mahometem? Ale co ważniejsze – dlaczego Allah pozostawił miejsce na dwuznaczność, na możliwość, że inna istota anielska może udawać Jirbila i przekazywać dalej wiadomości od Boga? A tu właśnie tak się stało.

Szatańskie wersety

Tradycja Islamska (w licznych, autorytatywnych źródłach link tutaj) odnotowuje niepokój Mahometa o obrażanie pogańskich Mekanów swoim przesłaniem czystego monoteizmu. Kuszony w słabości potrzebował objawienia, które by ich przekonało. Gdy recytował Surę An Najm, szatan dał mu do powiedzenia słowa:

“Czy widziałeś Lat i „Uzzę”, a także trzecią (boginię) Manat? [Są to wysoko postawione boginie, na których wstawiennictwa należy się spodziewać!]” Sura 53:19-20.

Kiedy Mekkańczycy usłyszeli te afirmacje swoich bogów, byli zachwyceni i padli na twarz obok muzułmanów. Jibril zwrócił uwagę na błąd Mahometa; Mahomet był zasmucony, ale Allah pocieszał go. Następnie otrzymał te wersety w zamian, potępiając bóstwa mekkańskie jako bezwartościowe:

“Czyż wy możecie mieć mężczyzn, a On jedynie kobiety? Byłoby to podziałem niegodziwym. Są to tylko imiona, którymi wy je nazywacie – wy i wasi ojcowie. Bóg nie zesłał im żadnej władzy. Tacy idą tylko za przypuszczeniem i za tym, czego pragną ich dusze, podczas gdy przyszła już do nich droga prosta od ich Pana.” [Sura 53:21-23]

Wyrok śmierci dla Mahometa

Zwróćcie uwagę na biblijną karę dla tak zwanych proroków, którzy odwodzą ludzi od oddawania czci prawdziwemu Bogu w bałwochwalstwo – mają zostać skazani na śmierć.

5 Mojż. 13:1-5 Jeśli powstanie pośród was prorok albo ktoś, kto ma sny, i ukaże ci znak lub cud; I stanie się ten znak albo cud, o którym ci oznajmił, i powie: Pójdźmy za innymi bogami, których ty nie znasz, i służmy im; Nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, który ma sny, gdyż PAN, wasz Bóg, doświadcza was, aby poznać, czy miłujecie PANA, swego Boga, z całego swego serca i całą swoją duszą. Za PANEM, swoim Bogiem, będziecie chodzić, jego będziecie się bać, przestrzegać jego przykazań i słuchać jego głosu, będziecie mu służyć i do niego lgnąć. A ten prorok albo ten, który ma sny, poniesie śmierć, gdyż namówił do odstępstwa od PANA, waszego Boga (który wyprowadził was z ziemi Egiptu i odkupił was z domu niewoli), by sprowadzić cię z drogi, którą PAN, twój Bóg, nakazał ci iść. W ten sposób wykorzenisz to zło spośród siebie.

Koran twierdzi, że potwierdza Biblię, to zgodnie z własną logiką Mahomet powinien zostać skazany na śmierć jako fałszywy prorok. 

On tobie zesłał Księgę z prawdą, stwierdzając prawdziwość tego, co już było przed nią. On zesłał niegdyś Torę i Ewangelię [Sura 3:3]
.
O wy, którzy wierzycie! Wierzcie w Boga i w Jego Posłańca, w Księgę, którą zesłał Swemu Posłańcowi, i w Księgę, którą zesłał przedtem! A kto nie wierzy w Boga, w Jego aniołów, w Jego Księgi, w Jego Posłańców i Dzień Ostatni – ten zbłądził zbłądzeniem dalekim. [Sura 4:136]
.
My posłaliśmy ich śladami Jezusa, syna Marii, potwierdzającego prawdziwość tego, co było przed Nim w Torze; i Jemu daliśmy Ewangelię, w której jest przewodnictwo i światło, będącej potwierdzeniem tego, co było przed nią, i jako przewodnictwo i napomnienie dla ludzi bogobojnych. I niech lud Ewangelii sądzi według tego, co zesłał Bóg. A ci, którzy nie sądzą według tego, co zesłał Bóg, są ludźmi zepsutymi. [Sura 5:46-47]
.
Powiedz: “O ludu Księgi! Wy nie opieracie się na niczym, dopóki nie wypełniacie Tory i Ewangelii, i tego, co wam zostało zesłane od waszego Pana.” Lecz to, co tobie zostało zesłane, u wielu spośród nich zwiększyło tylko bunt i niewiarę. Nie martw się jednak ludem niewiernych! [Sura 5:68]
.
I nie sprzeczajcie się z ludem Księgi inaczej, jak w sposób uprzejmy – z wyjątkiem tych spośród nich, którzy są niesprawiedliwi – i mówcie: “Uwierzyliśmy w to, co nam zostało zesłane, i w to, co wam zostało zesłane. Nasz Bóg i wasz Bóg jest jeden i my jesteśmy Mu całkowicie poddani. [Sura 29:46]

Kłamstwo Allaha

Zamiast tego Allah wysyła Mohametowi kolejny werset dla wygody:

“I My nie wysłaliśmy przed tobą żadnego posłańca ani proroka, któremu by szatan czegoś nie poszeptał, kiedy ten oddawał się marzeniom. Lecz Bóg ściera to, co podsuwa szatan; potem utwierdza Swoje znaki – Bóg jest Wszechwiedzący, Mądry! “ [Sura 22:52]

Innymi słowy, nie martw się o to Mohamedzie, każdy prorok przed tobą miał ten problem ze słuchaniem – od szatana. Ale to jest sprzeczne z tradycją islamską, która mówi, że był jeden człowiek, którego szatan nie tknął – Jezus!

Recytacja Said bin Al-Musaiyab:

Powiedzial Abu Huraira: “Slyszalem, jak powiedzial Apostoł Allaha: “Nie ma nikogo, kto by sie urodzil wsród potomstwa Adama, lecz szatan go dotyka. Dziecko płacze więc głośno w chwili narodzin z powodu dotknięcia szatana, z wyjątkiem Marii i jej dziecka“. Potem Abu Huraira recytował: “I szukam wraz z Tobą schronienia dla niej i dla jej potomstwa przed wyrzutkiem szatanem” (3.36) (Sahih Al-Bukhari, tom 4, księga 55, numer 641; patrz też tom 4, księga 54, numer 506)


Czy Jezus wypowiedział słowa Boże i tylko słowa Boże?

Teraz zastanówmy się nad interakcją Jezusa z szatanem i nad tym, czy rzeczywiście mówił on słowa Boże i tylko słowa Boże.

Pierwsza interakcja Jezusa z szatanem ma miejsce podczas jego kuszenia na pustyni (Mat. 4:1-11, Łuk. 4:1-14). Za każdym razem Jezus sprzeciwia się mu, nie upada przed nim, nie daje się nabrać na żądną jego sztuczkę, zanim go przegania słowami:

Mat. 4:8 Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, swemu Bogu, będziesz oddawał pokłon i tylko jemu będziesz służył.

Kiedy Piotr próbuje odwieść go od krzyża, Jezus natychmiast rozpoznaje głos wroga

Marek 8:33 Lecz on odwrócił się, spojrzał na swoich uczniów i zgromił Piotra, mówiąc: Odejdź ode mnie, szatanie, bo nie pojmujesz tego, co Boże, ale to, co ludzkie.

Jako wcielony Syn Boży, w pewnym sensie, wszystkie słowa Jezusa są słowami Bożymi – nigdy nie potrzebował anielskiego mediatora. Starotestamentowi prorocy też nie. Zwróćmy uwagę na częstotliwość występowania wyrażenia “Pan mówił”, “a Bóg powiedział” itp. Dawid, na przykład, “pytał o Pana”. Ale czy słowa Jezusa są zawsze w doskonałej harmonii z Ojcem? Tak.

Jan 8:28- 29 28. Dlatego Jezus powiedział do nich: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem, a nie czynię nic sam od siebie, ale mówię to, czego mnie nauczył mój Ojciec. 29. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Ojciec nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co mu się podoba.
.
Jan 8:55 Lecz nie znacie go, a ja go znam. I jeślibym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą. Ale znam go i zachowuję jego słowa.

Jezus mówi nawet swoim słuchaczom, że jego twierdzenie, że mówi od Ojca, można sprawdzić:

Jan 7:17 Jeśli ktoś chce wypełniać jego wolę, ten będzie umiał rozeznać, czy ta nauka jest od Boga, czy ja mówię sam od siebie.

Muzułmanie, czy jesteście gotowi przetestować twierdzenie Jezusa? Ale robi się jeszcze ciekawiej lepiej. Jezus nie tylko wypowiadał słowa Boże i tylko słowa Boże – zniszczył również moc szatana!

Kol. 2:14-15 14. Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam, i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża; 15. I rozbroiwszy zwierzchności [demoniczne] i władze, jawnie wystawił je na pokaz, gdy przez niego odniósł triumf nad nimi.


Wnioski

Mahomet potrzebował anielskiego pośrednika, aby komunikować się z Allahem – Jezus był Bogiem Wcielonym, bez pośrednika komunikującego się z Jego Ojcem. Mahomet poddał się pokusie szatana, który był w stanie wykorzystać go jako rzecznika – Jezus nigdy nie poddał się pokusie. Mówiącego kłamstwa Mahometa Biblia potepia jako fałszywego proroka – tradycja Koranu i islamu potwierdza, że Jezus był bezgrzeszny. Mahomet był bezsilny, aby oprzeć się szatanowi – Jezus pokonał moc szatana na krzyżu.

Na podstawie, źródło

Notka redakcyjna: wszystkie pozabiblijne proroctwa i objawienia są fałszywe i zawsze w ostateczności prowadzą do innego, fałszywego boga.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email