Pełnia Ducha według Pisma

 

Po czym poznać, że jestem pełen Ducha Świętego? W jaki sposób będzie się to przejawiało w moim życiu? Jakie będą tego namacalne owoce? Czy istnieją fizyczne przejawy bycia pełnym Ducha Świętego? Przyjrzyjmy sie czym jest pełnia Ducha i czym przejawia się ona w człowieku według Słowa Bożego.

Niezrozumienie dzieła Ducha Świętego w wierzacym człowieku wynikające z powierzchownego traktowania wiary skutkuje błędnym zrozumieniem duchowym upadkiem (w przypadku ludzi wierzących) i religijnym samozwiedzeniem prowadzącym na zatracenie (podążający za znakami i cudami pseudochrześcijanie). Aby uniknąć wstrząsającego szoku przy powtórnym zmartwychwstaniu ważnym jest zrozumienie, czym przejawia się praca Ducha Świętego. W ten sposób każdy będzie mógł osądzić swoje serce czy trwa w wierze.
.

Pełnia Ducha wiąże się z pełnią radości.

Dzieje 13:52 Uczniowie zaś byli pełni radości i Ducha Świętego.

Nie jest to radość cielesna, przejawiająca się dziwacznymi zachowaniami, lecz wynikająca ze Słowa Bożego i społeczności z Bogiem i innymi wierzącymi.
.

Pełnia Ducha i pełnia wiary to synonimy.

Dzieje 6:5 I spodobało się to całej gromadzie zebranych. Wybrali więc Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii.

Człowiek pełen Ducha Świętego zawsze gotów jest do służenia innym swoimi darami. Tak było w przypadku diakonów, którzy zostali powołani aby usługiwać przy stołach. A w przypadku Szczepana przejawiło się to poprzez obronę prawdy przed zwodzicielami pochodzenia żydowskiego, Wiara ta zaprowadziła Szczepana na śmierć, który będąc pełen Ducha nie zważał na rany kamienowania lecz skupiał się na Bogu.
.

Pełnia Ducha wiąże się z pełnym przekonaniem wyznawanej wiary i dalszym jej przekazywaniem

1 Tes. 1:5 Gdyż nasza ewangelia nie doszła was tylko w słowie, ale także w mocy i w Duchu Świętym, i w pełnym przekonaniu. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was.

Kiedy ewangelia głoszona jest w pełni Ducha, następuje pełne przekonanie do teologicznej prawdy o Chrystusie i nawróceniami. Człowiek pełen Ducha będzie opierał się nie na słowach własnej, ludzkiej mądrości, nie będzie szukał sztuczek przyciągających uwagę, lecz będzie głosił prawdę wynikającą z Pisma w sposób jasny i przejrzysty. I tak Duch Święty będzie przekonywał słuchaczy o grzechu, sprawiedliwości i sądzie.
.

Pełnia Ducha przejawia się obfitością Słowa Bożego w człowieku

Efez. 5:18-19 18 A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni Duchem; 19 Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoim sercu;

Skupienie myśli na Bożym Słowie przy jednoczesnym odrzuceniu myślenia o problemach i kłopotach życia codziennego, odrzuceniem pychy oczu, grzechu i cielesności powoduje wzrost duchowy a także wypełnieniem mocą Ducha Świętego ku wzajemnemu budowaniu.
.

Pełnia Ducha zapewniona jest przez kontakt ze Słowem Bożym i uwielbieniem

Kol. 3:16 Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie ze wszelką mądrością, nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu.

Jednym z owoców wypełnienia człowieka Duchem Świętym jest, poza mądrością teologiczną, ogromna wdzięczność Bogu za zbawienie i Jego osobę. Przejawia się nieustanną wewnętrzną radością, której nie jest w stanie zakłócić żadna okoliczność czy wydarzenie życiowe.
. .

Pełnia Ducha przejawia się w pracy dla Pana.

Rzym. 12:11 (bądźcie) W pracy nieleniwi, pałający duchem, służący Panu;

Osoby leniwe, nieskore do pracy dla Pana Boga nie powinny się spodziewać ani pełni Ducha ani wzrostu Duchowego. W rzeczywistości sprzeniewierząją swój dar Ducha czyniąc go nieaktywnym, przez co ich służba jest nieefektywna.
.

Pełnia Ducha Świętego przejawia się w umacnianiu w wierze braci i ewangelizacją

Dzieje 11:23-24 23 Gdy (Barnaba) tam przybył i ujrzał łaskę Boga, uradował się i zachęcał wszystkich, aby zgodnie z postanowieniem serca trwali przy Panu. 24 Był to bowiem mąż dobry, pełen Ducha Świętego i wiary. I przybyło Panu mnóstwo ludzi.

Aby umacniać braci w wierze i skutecznie ewangelizować należy dobrze rozeznawać Pismo Święte i teologię, jaka z niego wynika. Dlatego też każdy pragnący służyć Bogu powinien studiować spisane Słowo Boże aby móc podnosić upadłych i zawracać zgubionych z szerokiej drogi śmierci.
.

Pełnia Ducha przejawia się w wydawaniu dobrych owoców.

Gal. 5:22-23 22 Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara; 23 Łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa.

Człowiek pełen Ducha zaprawiony jest w trudach i znoju pracy dla Pana Boga, Jezusa Chrystusa. Owoce Ducha, wydawane w czasie złym i niedogodnym wprowadzają przeciwników w zakłopotanie, gdyż wierzący zachowuje się niezgodnie ze standardem przez nich przyjętym. Niewierzący, będący pod władaniem diabła, oczekują cielesnego, a zatem grzesznego, zachowania jako reakcji na ich prowokacje. Chrześcijanie powinni w pokoju i z miłością, życzliwie szerzyć wiarę, zachowując się przy tym łagodnie i powściągliwie. Jest to również probierz zbawienia. Tylko wierzący mogą odczuwać radość przechodząc przez trudności.
.

Pełnia Ducha to trwanie w upamiętaniu z grzechów.

Rzym. 8:13-14 13 Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie, ale jeśli Duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć. 14 Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi.

Dziecko Boże będzie stronić od grzechu i cielesności. Im bardziej wierzący jest pełny Ducha Świętego, tym mniej grzeszny się staje.
.

Pełnia Ducha to odrzucenie fałszywych doktryn

Jan 7:16-17 16 Odpowiedział im Jezus: Moja nauka nie jest moją, ale tego, który mnie posłał. 17 Jeśli ktoś chce wypełniać jego wolę, ten będzie umiał rozeznać, czy ta nauka jest od Boga, czy ja mówię sam od siebie.

Duch Święty uczy człowieka „wszystkiego”, dlatego nie jest możliwe, aby wierzący do końca życia trwał w fałszywych doktrynach, jak chociażby nauki ruchu zielonoświąkowego czy rzymskiego katolicyzmu.

Jan 14:26 Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem
.
Jan 16:13 Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy.

..

Ograniczenia

Bóg ostrzega nas, aby nie gasić Ducha. Lenistwo i grzech do pewnego stopnia ograniczają działanie Ducha Świętego w nas.

1 Tes. 5:19 Ducha nie gaście.

Jest to bardzo ważne, ponieważ zostaliśmy powołani do dobrych uczynków, które mają w nas trwać.
.


Duch Święty, wiara a Pismo

Wiara i przekonanie to synonimy.

Hebr. 11:1 A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, i dowodem tego, czego nie widzimy.

Wiara będąca owocem pełni Ducha pochodzi ze słuchania spisanego Słowa Bożego.

Rzym. 10:17 Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże.

Duch i Słowo Boże to synonymy. Jest tak, ponieważ każde słowo w Piśmie Świętym jest z Boga natchnione (θεόπνευστος theopneustos2 Tym. 3:16).

Jan 6:63 Duch jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są Duchem i są życiem.

Łatwo zauważyć, że pełnia Ducha przejawia się w wydawaniu odpowiednich owoców. I co interesujące, te same owoce wydawane są gdy Słowo Chrystusa, to które czytamy w Biblii, mieszka w człowieku obficie. To oznacza, że Duch Święty i znajomość Pisma są ze sobą nierozerwalnie związane jeśli chodzi o wydawanie owoców. Nie można wydawać owoców Ducha jeśli człowiek nie zna Pisma Święego.

Efez. 5:18-19 18 A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni Duchem; 19 Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoim sercu;
.
Kol. 3:16 Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie ze wszelką mądrością, nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu.

Zatem osoba pełna Ducha zawsze będzie zwracać się ku spisanemu Słowu Bożemu odrzucając jednocześnie pozabiblijne objawienie, sny, wizje i proroctwa.

 


Ruch zielonoświątkowy i jego duch

Podstawową ich tezą  jest to, że Duch Święty objawił im, że w 2001 roku wstąpiliśmy w drugą erę apostolską. W 2001 roku rozpoczęliśmy drugą erę Apostolską. Co to znaczy? Oznacza to, że utracone na długi czas nowotestamentowe urzędy, takie jak prorok i Apostoł, zostały przywrócone, a Duch Święty obdarzył prorocką mocą oraz władzą i autorytetem apostolskim pewnych ludzi z kościoła po 2001 roku.

Dziwi mnie to, że Duch Święty obdarzyłby w ten sposób ludzi, których teologia jest niebiblijna i totalnie dziwaczna. Jestem przekonany, że Duch Święty nie poświadczyłby za tych fałszywych nauczycieli, stąd też wiemy, że to na pewno nie Duch Święty, mimo iż oni tak twierdzą. Ale to Ducha Świętego obwinia się o wszystko. To jest nowość.

Na przykład, mają autorytet równy Apostołom, posiadają władzę taką, jaką posiadali Apostołowie przez Ducha Świętego po to, by czynić cuda, i to wszystko od 2001 roku. Niektórzy z nich wpisują się w kategorię proroków, a inni w Apostołów. Twierdzą, że Duch Święty objawia im się w ten sam sposób, co Apostołom. Ten autorytet i władza zostały ukazane światu dzięki jednemu z Apostołów, który powstrzymał chorobę wściekłych krów w Niemczech – a przynajmniej tak twierdzi.

Dostrzegają demony w publicznych miejscach. Angażują się w konfrontacje z demonami i robią to przy pomocy zawiłych rytuałów, żelaza do wypalania piętn, kołków i prawideł. Wbijają kołki w ziemię, naznaczają piętnami różne rzeczy i ogłaszają, że każdy region należy do Boga. Jeden z nich powiedział, zacytuję wam: “Jesteśmy powołani do władzy nad światem”.

Ruch ten charakteryzuje się super ekstatycznym, dziwacznym zachowaniem. Emocjonalizm doznający amoku, wszelkie szalone objawienia i zachowania. Jest to przypisywanie Duchowi Świętemu działania szatana.

Ruch zielonoświątkowy to duchowa patologia
.Zie


Pełnia ducha zielonoświątkowego zwiedzenia

W ruchu zielonoświątkowym pełnia innego ducha to:

  • mówienie niezrozumiałym bełkotem nazywanym przez nich darem mówienia językami
  • fałszywe i zawodne wizje zwane darem prorokowania
  • nałożenie rąk wyzwalające efekt placebo, nazywane przez nich darem uzdrawiania
  • emocjonalna ekstaza
  • konwulsje na plecach
  • niekontrolowane zachowanie np. wielogodzinny śmiech
  • wycie i krzyki
  • fałszywa i natchniona przez demony teologia
  • przejawy spirytystyczne

Osądźcie sami, czy duch ruchu zielonoświątkowego to Duch Święty?
.


Spurgeon o charyzmatykach

„Znamy ludzi, niestety!  którzy łudzą się, że są wybrani z powodu wizji jakie mieli we śnie lub na jawie – azaliż ludzie miewają sny gdy nie śpią – i podają to jako dowód ich powołania. Ma to taką samą wartość jak łata z pajęczyny na odzieży, będzie to tak dla ciebie pożyteczne w dniu sądu jak przeświadczenie złodzieja o uzyskaniu łaski gdy zajdzie taka potrzeba. Możesz śnić dowolnie długo, że wyśnisz sobie drogę do Nieba, i możesz mieć tyle głupich przekonań w głowie ile jest romansideł w obiegowych bibliotekach, ale nie oznacza to, że są one w Księdzie Boga tylko dlatego, że są one w twojej głowie. Chcemy bardziej pewnego słowa świadectwa niż to, i jeśli go nie mamy, niech Bóg nas broni abyśmy mieli żywić nasze próżne serce słodką myślą, że jesteśmy wybranymi przez Boga.” – Charles Haddon Spurgeon – Election: Its Defences and Evidences s. 7

Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email