Wizja Izajasza

Rozważmy jedną z wizji proroka Izajasza, w której dostąpił on zaszczytu stanięcia twarzą w twarz z Bogiem.

Izaj. 6:1…10 1 Roku, którego umarł król Uzyjasz, widziałem Pana, siedzącego na tronie wysokimi wyniosłym, a podołek jego napełniał kościół. 2 Serafinowie stali nad nim, sześć skrzydeł miał każdy z nich; dwoma zakrywał twarz swoję, a dwoma przykrywał nogi swoje, a dwoma latał.

  • Izajasz w wizji zobaczył Boga zasiadającego na tronie w pełni majestatu.
  • Przy Panu stoją Serafiny oddające mu cześć przynależną tylko Bogu.

3 I wołał jeden do drugiego, mówiąc: Święty, święty, święty, Pan zastępów; pełna jest wszystka ziemia chwały jego. 4 I poruszyły się podwoje u drzwi od głosu wołającego, a dom pełny był dymu. 5 I rzekłem: Biada mnie! jużem zginął, przeto, żem człowiek splugawionych warg, a mieszkam w pośrodku ludu, który ma splugawione wargi; a iż króla, Pana zastępów, widziały oczy moje.

  • Bóg nazywany jest świętym po trzykroć. Każda z trzech osób Trójjedynego Boga nazwana jest świętym.
  • Izajasz nazywa Boga “Panem Zastępów”
  • Prorok obawia się o swoje życie, wiedząc że widział samego świętego Boga, a sam jest grzesznikiem.
    .
Wizja Boga

Tak samo o swoje życie obawiał się Manue, który miał widzenie Boga:

Sędz. 13:22 I rzekł Manue do żony swojej: Koniecznie pomrzemy, bośmy Boga widzieli.

Manue spotkał osobiście wiecznego Boga Syna, tyle że przed inkarnacją (ziemskim wcieleniem), który przybrał postać Anioła Pańskiego:

Sędz. 13:21 A potem nie ukazał się więcej Anioł Pański Manuemu, ani żonie jego; i poznał Manue, że to był Anioł Pański.
.

Kim jest Anioł Pański?

Anioł Pański to Jezus zanim narodził się z dziewicy, potwierdzają to następujące cytaty:

1 Mojż. 16:7-13 7 I znalazł ją Anioł Pański u źródła wód na puszczy, nad źródłem, przy drodze Sur. 8 I rzekł: Agaro, służebnico Sarai, skąd idziesz? i dokąd idziesz? a ona odpowiedziała: Od oblicza Sarai, pani swej, ja uciekam. 9 Rzekł jej Anioł Pański: Wróć się do pani swej, a ukorz się pod ręce jej. 10 Rzekł jej zaś Anioł Pański: Mnożąc rozmnożę nasienie twoje, iż nie będzie mogło być zliczone przez mnóstwo. 11 Potem jej rzekł Anioł Pański: Otoś ty poczęła, i porodzisz syna, a nazwiesz imię jego Ismael; bo usłyszał Pan utrapienie twoje. 12 Ten będzie srogim człowiekiem: ręka jego przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich przeciwko jemu; a przed obliczem wszystkiej braci swej mieszkać będzie. 13 I nazwała imię Pana, który mówił do niej: Tyś Bóg widzący mię; rzekła bowiem: Izalim tu nie widziała tyłu widzącego mię?

1 Mojż 22:11 Lecz zawołał nań Anioł Pański z nieba, i rzekł: Abrahamie! Abrahamie! A on rzekł: Owom ja.

2 Mojż. 3:2-4 2 I ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognistym, z pośrodku krza; i widział, a oto, kierz gorzał ogniem, a on kierz nie zgorzał. 3 Tedy rzekł Mojżesz: Pójdę teraz, a oglądam to widzenie wielkie, czemu nie zgore ten kierz. 4 A widząc Pan, iż szedł patrzać, zawołał nań Bóg z pośrodku onego krza, mówiąc: Mojżeszu, Mojżeszu! A on odpowiedział: Otom ja.

Jozue 5:13-15 13 I stało się, gdy Jozue był u Jerycha, że podniósł oczu swych a ujrzał, a oto mąż stał przeciwko niemu, mając miecz swój dobyty w ręce swej; i przystąpiwszy do niego Jozue, rzekł mu: Z naszychżeś ty, czy z nieprzyjaciół naszych? 14 A on rzekł: Nie; alem Ja hetman wojska Pańskiego, terazem przyszedł. Tedy upadłszy Jozue obliczem swem na ziemię, pokłonił się, i rzekł mu: Cóż Pan mój mówi do sługi swego? 15 I rzekł hetman wojska Pańskiego do Jozuego: Zzuj obuwie twoje z nóg  twoich, bo miejsce, na którem stoisz, święte jest; i uczynił tak Jozue.

Sędz. 6:12-13 12 Tedy mu się ukazał Anioł Pański, i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. 13 I odpowiedział mu Giedeon: Proszę Panie mój, jeźli Pan jest z nami, a czemuż na nas przyszło to wszystko? gdzież teraz są wszystkie cuda jego, które nam opowiadali ojcowie nasi, mówiąc: Izali z Egiptu nie wywiódł nas Pan? a teraz opuścił nas Pan, i podał nas w ręce Madyjanitów.

Sędz. 13:21-23 21 A potem nie ukazał się więcej Anioł Pański Manuemu, ani żonie jego; i poznał Manue, że to był Anioł Pański. 22 I rzekł Manue do żony swojej: Koniecznie pomrzemy, bośmy Bogawidzieli. 23 Któremu odpowiedziała żona jego: Gdyby nas chciał Pan zabić, nie przyjąłby z rąk naszych całopalenia, i ofiary śniednej, aniby nam był okazał tego wszystkiego, aniby nam na ten czas był objawił takowych rzeczy.

Zach. 1:12-13 12 Tedy odpowiedział Anioł Pański, i rzekł: O Panie zastępów! i dokądże się nie zmiłujesz nad Jeruzalemem, i nad miastami Judzkiemi, na któreś się gniewał już siedmdziesiąt lat? 13 I odpowiedział Pan Aniołowi onemu, który mówił zemną, słowy dobremi, słowy pociesznemi.

Zach. 3:1-2 1 Zatem mi okazał Jesuego, kapłana najwyższego, stojącego przed Aniołem Pańskim, i szatana stojącego po prawicy jego, aby mu się sprzeciwił. 2 Ale Pan rzekł do szatana: Niech cię Pan zgromi, szatanie! niech cię, mówię, zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Izali ten nie jest jako głownia wyrwana z ognia?

 

Dalej czytamy co Pan zastępów powiedział do Izajasza:

9 A on rzekł: Idź, a powiedz ludowi temu: Słuchajcie słuchając, a nie rozumiejcie, a widząc patrzajcie, a nie poznawajcie. 10 Zatwardź serce ludu tego, a uszy jego obciąż, i oczy jego zawrzyj, aby nie widział oczyma swemi, a uszyma swemi nie słyszał, i sercem swem nie zrozumiał, a nie nawrócił się, i nie był uzdrowion.

Kogo widział Izajasz w wizji?

Kogo widział Izajasz w widzeniu? Kogo Izajasz nazwał Panem zastępów?
.

Perspektywa Starego Testamentu

Z perspektywy czytelnika żyjącego w ekonomii Starego Testamentu jedynym wytłumaczeniem był Bóg Ojciec. Jest to jednak sprzeczne ze Słowem Bożym ponieważ nikt nie może zobaczyć Ojca i żyć:

2 Mojż. 33:20 I rzekł: Nie będziesz mógł widzieć oblicza mego; bo nie ujrzy mię człowiek, aby żyw zostałJan 1:18 Boga nikt nigdy nie widział.

Jan 4:12 Boga nikt nigdy nie widział,
.

Perspektywa Nowego Testamentu

Chrześcijanin żyjący w ekonomii Nowego Testamentu może dojść do wniosku, że Izajasz widział Syna.

Obj 7:10 I wołali donośnym głosem: Zbawienie naszemu Bogu, zasiadającemu na tronie i Barankowi.

Obj.  21:1 I pokazał mi czystą rzekę wody życia, przejrzystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.
.

Perspektywa Apostoła Pawła

Ku zaskoczeniu, Izajasz nie miał widzenia ani Ojca ani Syna. Zobaczmy co o tym widzeniu mówi Apostoł Paweł:

Dzieje 28:25-27 25 Poróżnieni ze sobą rozeszli się, gdy Paweł powiedział to jedno: Słusznie Duch Święty powiedział przez proroka Izajasza do naszych ojców: 26 Idź do tego ludu i mów: Słuchając, będziecie słyszeć, ale nie zrozumiecie, i patrząc, będziecie widzieć, ale nie zobaczycie. 27 Utyło bowiem serce tego ludu, stępiały ich uszy i zamknęli swe oczy, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, i żebym ich nie uzdrowił.

Oba fragmenty są niemalże identyczne, co szczególnie widać porównując obie wypowiedzi w języku greckim. Nie jest możliwe aby Apostoł Paweł cytował kogoś innego niż cytuje prorok Izajasz. Stąd jasno wynika, że według Pawła Panem zastępów czczonym przez Serafy, zasiadającym na tronie chwały jest Duch Święty. Według Pawła Bóg jest Trójjedyny.

 

Print Friendly, PDF & Email