Atrybuty Boga

Bóg dla śmiertelnych ludzi niepojętą jest istotą, Jego myśli nie są naszymi myślami, Jego natura nie jest naszą naturą. On jest wszechmocnym, nieskończonym stwórcą. On sprawia, że cała historia przybiera taki obrót, jaki zaplanował przed założeniem świata. Tak jak Bóg posiada niemożliwy do zrozumienia czy nawet wyobrażenia sobie przez ludzi umysł tak posiada też niemożliwą do całkowitego pojęcia naturę. Bóg nie jest odbiciem ludzkiej natury.

Izaj. 45:5 Jam Pan, a niemasz żadnego więcej, oprócz mnie niemasz żadnego Boga; przepasałem cię, aczkolwiek mię nie znasz

Dan. 4:35 A wszyscy obywatele ziemi jako za nic poczytani są. Według woli swojej postępuje, z wojskiem niebieskiem i z obywatelami ziemi, a niemasz, ktoby wstręt uczynił ręce jego i rzekł mu: Cóż to czynisz?

Izaj. 55:8 Boć zaiste myśli moje nie są jako myśli wasze, ani drogi wasze jako drogi moje, mówi Pan

Hiob 9:10 On czyni rzeczy wielkie, a niewybadane i dziwne, którym niemasz liczby

5 Mojż. 29:29 Rzeczy tajemne należą Panu, Bogu naszemu, a jawne nam i synom naszym aż na wieki, abyśmy czynili wszystkie słowa zakonu tego

Rzym. 11:34 Któż bowiem poznał myśl Pana albo kto był jego doradcą?

1 Kor. 2:16 Kto bowiem poznał umysł Pana? Kto go będzie pouczał? Ale my mamy umysł Chrystusa.
.


אֶחָֽד׃ ehad: jedność złożona

Zbiorcze nauczanie Słowa Bożego mówi, że Bóg jest jeden. Jednak jest to jedność złożona.

5 Mojż. 6:4Słuchajże Izraelu: Pan, Bóg nasz, „Pan jeden (אֶחָֽד׃’ e·ā) jest”.
.
Echadאֶחָֽד׃ – jedność złożona
.
„Jeden” w tym miejscu to słowo „Echad” oznaczające „jedność złożoną”, składającą się z wielu części.

.

Mężczyzna i kobieta stają się jednym (ehad) ciałem.

1 Mojż. 2:24„Przetoż opuści człowiek ojca swego i matkę swoję, a przyłączy się do żony swojej, i będą jednem (אֶחָֽד׃ e·ā) ciałem”
..
Dwie osoby mogą więc stanowić jedno

.

Dwa sny faraona są jednym (ehad) snem

1 Mojż. 41:26 „Siedem krów pięknych jest siedem lat, a siedem kłosów cudnych, jest też siedem lat; sen to jeden (אֶחָֽד׃ā)”

Dwa sny = jeden sen

.

Dwa kawałki stają się jednym (ehad)

Ezech. 37:16-17 „16 A ty, synu człowieczy! weźmij sobie jedno drewno, i napisz na niem: Judzie  i synom Izraelskim, towarzyszom jego. Weźmij też i drugie drewno, a napisz na niem: Józefowi drewnu Efraimowemu, i wszystkiemu domowi Izraelskiemu,  towarzyszom jego!  17 I złóż je sobie jedno do drugiego w jedno (אֶחָֽד׃ e·ā) drewno, aby były jako jedno w ręce twojej”
.
Dwa kawałki drewna oznaczające pokolenia Judy i Izraela łączą się w jedno.

.

Jedna  (ehad) całość składa się z kilku elementów

4 Mojż 13:24 „Przyszli potem aż do rzeki Eschol, i urznęli tam gałąź z gronem jednem (אֶחָֽד׃ e·ā) jagód winnych, i nieśli ją na drążku, dwa także granatowe jabłka i figi.”
.
Jedna kiść = wiele gron.

Tak więc już w Starym Testamencie Jahwe objawiając się jako „Adonai Echad” sugeruje bardziej skomplikowane „wnętrze” niż tylko jedną osobę.
.


יָחִיד  jachid: jedność niezłożona

Warto zwrócić uwagę na fakt, że język hebrajski posiada słowo, które zawsze, w każdym przypadku w Biblii, oznacza JEDNOŚĆ NIEZŁOŻONĄ. Tym słowem jest ”יָחִיד jachid”. W Biblii występuje ono 12 razy:

 1. 1 Mojż. 22:2 I  rzekł Bóg: Weźmij teraz syna twego, jedynego (יָחִיד jachidtwego, którego miłujesz, Izaaka, a idź do ziemi Moryja, i tam go ofiaruj na ofiarę paloną, na jednej górze, o którejć powiem.”
  .
 2. 1 Mojż. 22:12 I rzekł Anioł: Nie wyciągaj ręki twej na dziecię, i nie czyń mu nic; bom teraz doznał, iż się ty boisz Boga, i nie sfolgowałeś synowi twemu, jedynemu (יָחִיד jachidtwemu, dla mnie
  .
 3. 1 Mojż. 22:16 Przez siebie samego przysiągłem, mówi Pan: Ponieważeś to uczynił, a nie sfolgowałeś synowi twemu, jedynemu (יָחִיד jachidtwemu;”
  .
 4. Sędz. 11:34 A gdy się wracał Jefte do Masfa do domu swego, oto, córka jego wyszła przeciw niemu, z bębny, i z muzyką; a ta była jedynaczka (יָחִיד jachid), bo nie miał żadnego syna ani innej córki
  .
 5. Psalm 22:20 Ocal od miecza moją duszę, od mocy psów cenną (יָחִיד jachid- jedyną) duszę moją.
  .
 6. Psalm 25:16 Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem nędzny i opuszczony  (יָחִיד jachid -jedyny).
  .
 7. Psalm 35:17 Panie, jak długo będziesz na to patrzeć? Wybaw od zniszczenia moją (יָחִיד jachid -jedynąduszę, od lwów drogą duszę moją.
  .
 8. Psalm 68:6 Bóg samotnym (יָחִיד jachid -jedynymdaje dom, więźniów uwalnia z oków, ale oporni mieszkają w suchej ziemi.
  .
 9. Przysłów 4:3 Byłem bowiem synem mego ojca i miłym jedynakiem  (יָחִיד jachid) w oczach mojej matki.
  .
 10. Jer. 6:26 O córko ludu mojego! przepasz się worem a walaj się w popiele; uczyń sobie żal jako pojedynaku (יָחִיד jachid), żal gorzki; bo na nas nagle burzyciel przypadnie
  .
 11. Amos 8:10 i będzie w tej ziemi kwilenie, jako nad jednorocznym (יָחִיד jachid, a ostateczne rzeczy jej jako dzień gorz kości.
  .
 12. Zach. 12:10 I wyleję na dom Dawidowy, i na obywateli Jeruzalemskich Ducha łaski i modlitw, a patrzyć będą na mię, którego przebodli; i płakać będą nad nim płaczem, jako nad jednorodzonym (יָחִיד jachid)

Nigdy jednak nie zostało to słowo użyte w odniesieniu do jedyności Boga. Tymczasem Majmonides (średniowieczny rabin, twórca 13 zasad wiary judaizmu i komentarza do Talmudu) uznał, że dla zmniejszenia dysonansu i podważenia nauk chrześcijan, od tej pory słowo ehad w jego naukach zamienione będzie na Jachid (oznaczające już jedność niezłożoną, niepodzielną).
.


Bóg jest trójjedyny

Każdy idol, bałwan stworzony przez umysł człowieka będzie odwzorowywał ludzką naturę. I tak Allah to bożek muzułmanów. Jeden byt i jedna osoba. Zupełnie jak jego twórca, Mahomet. Jednak prawdziwy Bóg objawiony w Pismie Świętym nie jest odbiciem ludzkiej natury. Bóg Jahweh to jedna istota współdzielona przez trzy różne Osoby. Ojca, Syna i Ducha Świętego. Problem w zrozumieni istoty Boga przez człowieka polega na tym, że w stworzonym przez Boga świecie nie istnieje żadna analogia, która mogłaby tego zobrazowanie.

To w sumie dobrze. Przecież czcimy Stworzyciela a nie stworzenie.

 

Print Friendly, PDF & Email