Życiorys

Orygenes (A.D. 185—253/254) był głową katecheckiej szkoły w Aleksandrii w czasach pierwszej połowy III wieku. Był człowiekiem olbrzymiego intelektu i był zdecydowanie najbardziej płodnym pisarzem wieku patrystycznego. Euzebiusz stwierdza, że jego pisma są numerowane w liczbie blisko sześciu tysięcy. Został nazwany największym uczonym chrześcijańskiego antyku. Miał ogromny wpływ na ojców zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie w kolejnych stuleciach.
.

Interpretacja skały

Orygenes jest pierwszym ojcem kościoła, który dał szczegółową ekspozycję znaczenia skały Mateusza 16:18. Jego interpretacja stała się normatywna dla ojców wschodnich i dla wielu na Zachodzie. Oprócz konkretnego fragmentu Mateusza 16 stwierdza, że Piotr jest skałą:

Spójrzcie na wielki fundament tego Kościoła i na bardzo solidną skałę, na której Chrystus założył Kościół. Dlatego Pan mówi: „Niewielka wiara, czemu wątpiłaś?” (Exodus, Homilia 5.4. cytowane przez Karlfried Froehlich, Formy interpretowania Matuesza 16:13-18 w łaciśnskim średniowieczu , Rozprawa (Tubingen, 1963), s. 100).

Ale podobnie jak Tertullian nie miał na myśli tego w sensie rzymskokatolickim.

Często Orygenes jest cytowany jako zwolennik papieskiego prymatu, ponieważ mówi, że Piotr jest skałą. Cytaty, takie jak powyższe, są oddzielone od jego innych stwierdzeń dotyczących Piotra i jego rzeczywistej interpretacji Mateusza 16:18, sugerując tym, że nauczył czegoś czego nie uczy.

W umyśle Orygenesa Piotr jest po prostu reprezentatywny dla wszystkich prawdziwych wierzących i co obiecano Piotrowi jest dawane wszystkim wierzącym, którzy naprawdę idą za Chrystusem. Oni wszyscy stają się tym kim jest Piotr. Jest to pogląd wyrażony w następujących uwagach:

A jeśli my też powiemy jak Piotr „Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego” nie tak, jak to objawiło nam to ciało i krew, ale przez światło Ojca w niebie, które świeciło w naszym sercu. Stajemy się Piotrem, a do nas można powiedzieć słowo: „Ty jesteś Piotrem”. Albowiem skała jest każdym uczniem Chrystusa, z którego pili pijący duchową skałę, którzy poszli za nimi, a na każdej skale zbudowano każde słowo Kościoła, a także politykę zgodnie z nią; Bo w każdym z doskonałych, którzy mają kombinację słów, czynów i myśli, które wypełniają błogosławieństwo, jest kościół zbudowany przez Boga.
.
Jeśli jednak przypuszczasz, że tylko na jednym Piotrze Bóg zbudował cały kościoł, co byś powiedział o Janie synu grzmotu albo o każdym z Apostołów ? Czy inaczej powinniśmy śmiało powiedzieć, że w szczególności przeciwko Piotrowi „bramy Hadesu nie zwyciężą przeciwko nim, ale że będą zwyciężać przeciw pozostałym Apostołom i doskonałym? Czy to nie poprzednio powiedziane słowa: „Bramy Hadesu nie zwyciężą przeciwko nim”, w odniesieniu do wszystkich i każdego z nich?
.
A także powiedzenie „
Na każdej skale zdubuję swój Kościół” ? Czy klucze do królestwa niebieskiego Pan darował tylko Piotrowi, nie otrzyma ich żaden inny błogosławiony? Jeśli jednak obietnica „dam ci klucze do królestwa niebieskiego”, będzie powszechna dla innych, jak nie powinny wszystkie rzeczy wcześniej wypowiedzne i rzeczy, które są połączone jako skierowane do Piotra, być wspólne dla nich?
.
„Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego” Jeśli ktokolwiek powie to do Niego… On otrzyma rzeczy, które zostały powiedziane zgodnie z listem Ewangelii do tego Piotra, ale jak Duch Ewangelii naucza każdego kto staje się taki, jak Piotr był. Dla wszystkich którzy nosili imię „skały” naśladowcy Chrystusa czyli duchowej skały, za którą szli, byli zbawieni, i mogli napić się z duchowej beczki. Oni nosili imię skały tak, jak czynił to Chrystus. Ale również członkowie Chrystusa swą nazwę wywodzą od Niego, nazywają się Chrześcijanami, i ze skały Piotrami…
.
I
do wszystkich powiedzenie Zbawiciela może zostać wypowiedziane: „Ty jesteś Piotrem” aż do słów „Przeważa nad tym” Ale czym jest „tym” ? Czy jest to skała na której Chrystus buduje Kościół, czy sam Kościół ? Dla tej frazy jest to niejasne i dwuznaczne. Czy jest tak jakby skała i Kościół były tym samym? Myślę, że to może być prawdą; Nie przeciwko skale na której Chrystus buduje Swój Kościół, nie przeciw Kościołowi będą dominowały bramy Hadesu. Teraz jeśli bramy Hadesu będą przeważały nad czym i kimkolwiek, nie może być tym skała na której Chrystus buduje Swój Kościół, ani Kościół zbudowany przez Jezusa na skale 
.
(Allan Menzies, Ante–Nicene FathersGrand Rapids: Eerdmans, 1951, Orygenes, Komentarze Mateusza rozdziały 10-11).

Jest to jeden z najważniejszych fragmentów wszystkich pism Orygenesa, pozwalający zrozumieć jego pogląd na skałę Mateusza 16. Jednak ten fragment nie jest zawarty odniesieniach na których powołują się rzymskokatoliccy autorzy książki „Jezus, Piotr i Klucze.” Jest to oczywiste pominięcie znaczenia fragmentu i fakt, że jest on łatwo dostępny w pracy Ojcowie Przed Niceańscy.

Można tylko stwierdzić, że autorzy celowo pominęli fragment, ponieważ jest antytetyczny do pozycji, którą chcą ustanowić.
.


Podsumowanie

John Meyendorff był słynnym i cenionym na całym świecie teologiem prawosławnym, historykiem i patrystystą. Był dziekanem ortodoksyjnego seminarium teologicznego im. Św. Władimira i profesora historii Kościoła i patrystystów. Daje następujące wyjaśnienie interpretacji Orygenesa i jego wpływ na kolejnych ojców na Wschodzie i Zachodzie:

Orygenes wspólne źródło patrystycznej tradycji egzegetycznej, komentuje Mateusza 16:18 interpretuje słynne powiedzenie przypisywane Chrystusowi, a zwłaszcza nie zapisane w kanonicznych Ewangeliach jako odpowiedź Jezusa na wyznanie Piotra: Szymon stał się „skałą”, na której opiera się Kościół, ponieważ wyraził prawdziwą wiarę w boskość Chrystusa. Orygenes kontynuuje: „Jeśli mówimy także:” Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego”, to też stajemy się Piotrem
.
… bo ktokolwiek się łączy z Chrystusem, staje się skałą. Czy Chrystus oddał klucze
królestwa Piotrowi samemu, podczas gdy inni błogosławieni ludzie nie mogą ich przyjąć? Według Orygenesa więc Piotr jest tylko pierwszym „wierzącym”, a klucze, które otrzymał, otworzyły bramy nieba dla niego samego: jeśli inni chcą podążać, mogą „naśladować” Piotra i otrzymać te same klucze. Słowa Chrystusa mają więc soteriologiczne, ale nie instytucjonalne znaczenie. Potwierdzają jedynie, że wiara chrześcijańska jest wiarą wyrażoną przez Piotra w drodze do Cezarei Filipii. W całym ciele patrystycznej egzegezy jest to przeważające zrozumienie logii „Petrie’ego” i pozostaje ono ważne w literaturze bizantyjskiej. Tak więc, kiedy mówił do Piotra, Jezus podkreślił znaczenie wiary jako podstawę Kościoła, a nie organizacji Kościoła jako strażnika wiary.
.
(John Meyendorff, Teologia bizantyjska (Nowy York : Fordham, 1974), ss. 97-98).

James McCue w książce „Luteranie i katolicy w Dialogu” potwierdza te poglady Orygenesaa w tych stwierdzeniach:

Kiedy Orygenes komentuje bezpośrednio Mateusza 16:18, ostrożnie odkłada jakąkolwiek interpretację fragmentu, który uczyniłby Piotra kimś innym niż to, czym każdy chrześcijanin powinien być. … (Jego) jest najwcześniejszym wydanym szczegółowym komentarzem Mateusza 16:18. I co ciekawe widzi to zdarzenie jako lekcję o życiu którym żyć będzie każdy chrześcijanin, a nie informację o urzędzie lub hierarchii czy autorytecie w Kościele.
.
Paul Empie and Austin Murphy, Ed., Prymat papieski w Kościele powszechnym (Minneapolis: Augsburg, 1974), Luteranie i Katolicy w Dialogu V, ss. 60-61).

Orygenes i Tertullian są pierwszymi ojcami odpowiednio ze Wschodu i Zachodu, dający wytłumaczenie znaczenia skały Mateusza 16, a także rolę i pozycję Piotra. Ich poglądy są fundamentalne dla interpretacji tego ważnego fragmentu przez stulecia. Kresy ich nauczania pojawią się w poglądach ojców na Wschodzie i Zachodzie. Warto zaznaczyć, że pierwsi ojcowie Wschodu i Zachodu, którzy dali wyraz egzegezy Mateusza 16, nie interpretują tego fragmentu w sensie pro rzymskim.

Źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email