Bóg wieczny

Pan Jezus według poglądów grup głąszących innego ducha i innego chrystusa jest istotą posiadającą swój początek. Słowo Boże całkowicie temu zaprzecza.

Izaj. 9:6 Albowiem dziecię narodziło się nam,a syn dany jest nam; i będzie panowanie na ramieniu jego, a nazwią imię jego: Dziwny, Radny, Bóg mocny, Ojciec wieczności (עד אבי ‚ĕby ‛ad), Książę pokoju;

עד אבי  ĕby ‛ad – Ojceic wiecznośći, od którego wieczność pochodzi.

  • Dziecię, jakie się narodziło to Bóg mocny, który przyjął naturę człowieka, nie tracąc swojej Boskiej natury.
  • Dzięcię ma imię Ojciec wiecznośći, zatem od Dziecięcia pochodzi wieczność. Niemożliwym jest, aby wieczność pochodziła od istoty, która ma początek.
  • Chrystus nie ma początku (tak jak nie ma końca).

Bez początku i bez końca dni

On, czyli Chrystus, jest przed wszystkim i nie ma początku dni

Kol. 1: 17 On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu.

Hebr. 7:3 Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, niemający początku dni, ani końca życia, ale upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze.

On, wieczny, dziś uznany jest Synem. – List do Diogneta, II wiek


Na początku było Słowo

Jan 1:1-2 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga.

.

…na początku…

W przeciwieństwie do 1 Listu Jana 1:1, w którym autor użył podobnego sformułowana („od początku”), opisując rozpoczęcie służby Jezusa oraz nauczanie Ewangelii, tutaj sformułowanie to odnosi się do Księgi Rodzaju, w której te same słowa oznaczają początek czasoprzestrzennego wszechświata.

1 Mojż. 1:1 Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
.

…było…

Werset ten podkreśla odwieczne istnienie Słowa (czyli Jezusa Chrystusa). Zanim został stworzony wszechświat, ta druga osoba Trójcy już istniała, czyli Jezus istniał od zawsze

Jan 8:58 Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham był, ja jestem.

Słowo to stanowi przeciwieństwo zwrotu „stało się” (lub „stały się”) z wersetu 3, który mówi o początku czasów.

Jan 1:3 Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało.

Ponieważ motywem przewodnim Ewangelii Jana jest to, że Jezus Chrystus to wieczny Bóg i druga osoba Trójcy, Jan nie umieścił w swej księdze genealogii – tak jak zrobili to Mateusz, Marek i Łukasz. Jezus posiada genealogię jako człowiek, lecz nie posiada jej jako Bóg.
.

…Bogiem było…
Jan 1:1 Bogiem było Słowo
Θες       ν  Λόγος
Theos  ēn ho logos
Bóg (mianownik) był to   konkretne Słowo (mianownik)

.
Podobnie jak w Jana 4:24 Bóg jest Duchem

 Jana 4:24 Bóg jest Duchem
Πνευμα ο θεος
Pneuma ho Theos
Duch (mianownik) ten konkretny Bóg (mianownik)

Zatem Jezus Chrystus był na początku, wszystko co istnieje On stworzył, zarówno to, co widzialne jak i niewidzialne, jest Ojcem wieczności, wieczność od Niego pochodzi, jest Bogiem mocnym. Jezus Chrystus istniał przed swoim wcieleniem jako Bóg wszechmocny, jednak nie jako Ojciec ani nie jako Duch Święty.
.


Wieczność Syna

Mich. 5:2 Ale ty, Betlejem Efrata, choć jesteś najmniejsze wśród tysięcy w Judzie, z ciebie jednak wyjdzie mi ten, który będzie władcą w Izraelu, a jego wyjścia są od dawna, od dni wiecznych.

a jego wyjścia są od dawna, od dni wiecznych…

וּמוֹצָאֹתָ֥יו umowsaotawiść na przód, pochodzenie, metaforycznie urodzić się
עוֹלָֽם׃ owlamwieczność

Druga część tekstu informuje o Boskości Mesjasza, który istnieje wiecznie. Tekst dosłownie naucza, że Chrystus istnieje „od dni wieczności” co oznacza, że nie posiada ani początku ani końca, Jego Boska natura jest wieczna i niezmienna.

Psalm 102:25-27 25 Ty dawno założyłeś fundamenty ziemi i niebiosa są dziełem twoich rąk. 26 One przeminą, ale ty pozostajesz; wszystkie jak szata się zestarzeją, zmienisz je jak płaszcz i będą odmienione. 27 Ale ty zawsze jesteś ten sam, a twoje lata nigdy się nie skończą.

Hebr. 13:8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki


Bóg mocny

Izaj. 9:6 Albowiem dziecię narodziło się nam,a syn dany jest nam; i będzie panowanie na ramieniu jego, a nazwią imię jego: Dziwny, Radny, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju;
.

Izaj. 10:21 Ostatek nawróci się, ostatek Jakóbowy do Boga mocnego.

Bóg przez Pismo Święte nakazał, aby każdy nawracał się do Jego Syna. Syn Boga jest Bogiem mocnym. Jedyna logiczna interpretacja słów zachęcających do nawrócenia się do Boga mocnego to dziecię któremu na imię Bóg mocny. Tym dzieckiem nie może być nikt inny jak Chrystus Pan narodzony w 4 roku przed naszą erą w Betlejem z Ducha Świętego i Marii. Niezrozumienie istoty Jezusa Chrystusa jako wiecznego Boga wszechmocnego, który zachowując całkowicie Boską naturę ogołocił się z chwały poprzez przyjęcie drugiej natury, całkowicie ludzkiej, odcina człowieka od zbawienia.

Hebr. 2:17 Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu

Filip. 2:6 Który, (wiecznie) będąc w postaci Boga (ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων), nie uważał (hēgēsato hegesato) bycia równym Bogu (ἴσα Θεῷ isa theo) za grabież;

ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων – istnieć w postaci Boga
μορφή morphe – forma, zewnętrzny wyraz, który zawiera istotę wewnętrznej substancji tak, że forma jest w kompletnej harmonii z wewnętrzną istotą
ὑπάρχω hupracho – ja jestem, ja istnieję, ja rozpoczynam, ja posiadam
ἡγέομαι hegeomai – przewodniczyć, myśleć, rozważać, mieć opinię, zakładać że
ἴσος isos – równy, identyczny, posiadający identyczną wartość, równy co do substancji i jakości
θεός theos – Bóg, stwórca i właściciel wszechrzeczy, który je wszystkie utrzymuje przy istnieniu

Filip. 2:7 Lecz ogołocił samego siebie (ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν alla heauton ekenosen), przyjmując (λαβών labon) postać (μορφὴν morphen) sługi i stając się podobny do ludzi (ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος en homoiomati anthropon genomenos);

ἑαυτοῦ heautou – samego siebie
κενόω kenoo – opróżnić, pozbawić zawartości, stąd być bez wartości
ὁμοίωμα homoioma – podobieństwo, coś, co zostało uczynione jak coś innego
γίνομαι ginomai – urodzić się, stać się, przyjść do istnienia, wyłonić się – czasownik nie jest dokładnym ekwiwalentem czasownika „być” lecz wskazuje na zmianę stanu 


Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email