Czego dokonała śmierć Chrystusa?

Musimy przyjrzeć się fragmentom Pisma, które mówią o tym czego przez swoją śmierć Chrystus dokonał. Są wersety, które ukazują co Bóg zamierzył osiągnąć przez śmierć Chrystusa:

Łuk. 19:10 Bo Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło

– Jasno wynika z tego, że Bóg przez śmierć Chrystusa w rzeczywistości zamyślił zbawić zgubionych grzeszników.

Mat. 1:21  I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.

– Cokolwiek więc było potrzebne, by zbawić grzeszników, miało zostać dokonane przez Jezusa Chrystusa.

1 Tym. 1:15 Wiarygodne to słowa i godne całkowitego przyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy.

– Nie pozwala nam to przypuszczać, że Chrystus przyszedł, aby po prostu uczynić zbawienie możliwym; podkreśla to, że przyszedł, by grzeszników rzeczywiście zbawić.

Hebr. 2:14-15 14 Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła; 15 I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli.

– Czy można wyrazić to jaśniej? Chrystus przyszedł, aby rzeczywiście zbawić grzeszników.

Efez. 5:25-27 25 Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie; 26 Aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo; 27 By stawić przed sobą kościół chwalebny, niemający skazy ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny.

– Nie sądzę, aby było możliwe, by powiedzieć to jaśniej niż zrobił to Duch Święty w tym fragmencie: Chrystus umarł, by oczyścić, uświęcić i uwielbić Kościół.

Jan 17:9;19 9 Ja proszę za nimi. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są twoi. 19 A ja za nich uświęcam samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

– Musimy oczywiście także usłyszeć to, co sam Zbawiciel mówi o celu, jaki miała Jego śmierć. Umarł, aby niektórzy (nie cały świat bo nie o to się modli – w.9) mogli zostać prawdziwie poświęceni (uczynieni świętymi).

Gal. 1:4 Który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby nas wyrwać z obecnego złego świata według woli Boga i Ojca naszego;

– Tutaj, raz jeszcze celem śmierci Chrystusa jest prawdziwe wyzwolenie nas.

2 Kor. 5:21 On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.

– Dowiadujemy się, więc że Chrystus przyszedł aby grzesznicy mogli stać się sprawiedliwymi.

Śmierć Chrystusa miała na celu

 1. zbawić,
 2. wyzwolić,
 3. uświęcić
 4. i usprawiedliwić

tych, za których On umarł. Pytam:

 • Czy wszyscy są zbawieni, wyzwoleni, uświęceni i usprawiedliwieni?
 • Czy też Chrystus próbując osiągnąć ten cel, poniósł porażkę?

Rozsądź sam, czy Chrystus umarł za wszystkich, czy też tylko za tych, którzy rzeczywiście są zbawieni i usprawiedliwieni?
.


Rzeczywiste dzieło Chrystusa

Po drugie, są wersety w Piśmie, które mówią nie tylko o tym jaki był zamierzony cel śmierci Chrystusa, ale czego ona w rzeczywistości dokonała. Oto sześć wersetów, które wybrałem:

Hebr. 9:12-14 12 Ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do Miejsca Najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. 13 Jeśli bowiem krew wołów i kozłów oraz popiół z jałówki, którymi skrapia się nieczystych, uświęca aż do oczyszczenia ciała; 14 To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu?

– Są tu wymienione dwa bezpośrednie skutki śmierci Chrystusa – wieczne odkupienie i oczyszczenie sumień. Ktokolwiek tego doświadczył jest jednym z tych, za których Chrystus umarł.

Hebr. 1:3 Który, będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach

– Dla tych, za których Chrystus umarł dokonało się więc duchowe oczyszczenie.

1 Piotra 2:24 On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości; przez jego rany zostaliście uzdrowieni.

– Tutaj mowa jest o tym, czego dokonał Chrystus – zaniósł nasze grzechy na krzyż.

Kol. 1:21-22 21 I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał; 22 W jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem

– Osiągnięty został prawdziwy pokój pomiędzy tymi za których Chrystus umarł, a Bogiem Ojcem.

Obj. 5:9-10 9 I śpiewali nową pieśń: Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. 10 I uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami, i będziemy królować na ziemi.

– W sposób oczywisty nie dotyczy to wszystkich ludzi, ale prawdziwie opisuje tych, za których Chrystus umarł.

Jan 10:27-28 27 Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną. 28 A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki.

– Sam Chrystus wyjaśnia, że życie zostało dane „jego owcom” (w.27). To duchowe życie, którym cieszą się wierzący, zostało osiągnięte i darowane im dzięki śmierci Chrystusa.

Z tych sześciu wersetów, a można by użyć wiele więcej, możemy wywnioskować co następuje: Jeśli śmierć Chrystusa rzeczywiście dokonuje

 1. odkupienia,
 2. obmycia,
 3. oczyszczenia,
 4. zniesienia grzechów,
 5. pojednania nas z Bogiem
 6. i zyskuje dla nas życie wieczne
 7. oraz czyni nas obywatelami Królestwa,

to musiał On umrzeć tylko za tych, którzy te rzeczy osiągają. Nie jest prawdą, że doświadczają ich wszyscy. To jasne! Zbawienie więc wszystkich ludzi, nie może być zamierzonym celem śmierci Chrystusa.
.


Za kogo umarł Chrystus?

Po trzecie, istnieje grupa wersetów biblijnych, które opisują tych, za których umarł Chrystus.

Często mówi się o nich jako o „wielu” np.

Izaj. 53:11 Z udręki swojej duszy ujrzy owoc i nasyci się. Mój sprawiedliwy sługa swoim poznaniem usprawiedliwi wielu, bo sam poniesie ich nieprawości
.
Marek 10:45 Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i aby dać swe życie na okup za wielu.
.
Hebr. 2:10 Wypadało bowiem temu, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby, doprowadzając wielu synów do chwały, wodza ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienie.

Ale tych „wielu” w innych miejscach opisano jako:

 • owce Chrystusa

Jan 10:15  Jak mnie zna Ojciec, i ja znam Ojca; i oddaję moje życie za owce

 • dzieci Boże

Jan 11:52 A nie tylko za ten naród, ale też po to, aby zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże.

 • dzieci, które mu dał Bóg

Jan 17:11 A nie jestem już na świecie, ale oni są na świecie, a ja idę do ciebie. Ojcze święty, zachowaj w twoim imieniu tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak i my.
.
Hebr. 2:13  I znowu: Będę pokładał w nim ufność. I znowu: Oto ja i dzieci, które dał mi Bóg.

 • Jego wybrani

Rzym. 8:33 Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia.

 • lud, który uprzednio sobie upatrzył

Rzym. 11:2 Bóg nie odrzucił swego ludu, który przedtem znał. Czyż nie wiecie, co Pismo mówi o Eliaszu? Jak się skarży przed Bogiem na Izraela

 • ci, których grzechy On zgładził

Hebr. 9:28 Tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia.

Te opisy nie są oczywiście prawdą w odniesieniu do wszystkich ludzi. Widzisz więc, że zamierzonym celem śmierci Chrystusa, jak to opisuje Biblia, nie może być zbawienie każdego człowieka.

John Owen

Print Friendly, PDF & Email