Trucizna Arminianizmu

Wydaje się, że rośnie liczba umiarkowanych kalwinistów, którym nie podoba się jednoznaczne i kategoryczne odrzucenie pięciu punktów Arminianizmu, mimo że te pięć punktów zaprzecza ich własnemu rozumieniu soteriologii, tj. TULIP-owi. Chociaż ci wyznający kalwiniści nie oklaskują otwarcie Arminianizmu, z pewnością odrzucają jego zagrożenia, nie nazywając jego błędów herezją i nie ostrzegając innych o jego całkowitej niezdolności do uratowania grzesznika przed gniewem Bożym.

W Księdze Hioba udręczony mąż Boży zadał pytanie, które każdy chrześcijanin powinien sobie zadać i odpowiedzieć głośnym „tak”; Hiob zapytał:

Hiob 12:11 Czy ucho nie bada mowy, a podniebienie nie smakuje pokarmu?

 • Czy testujesz słowa, które czytasz i słyszysz z taką skrupulatnością, jak twoje podniebienie smakuje pokarm?
  .
 • Jeśli mleko jest kwaśne, czy wypluwasz je? Jeśli ryba śmierdzi, czy w ogóle wkładasz ją do ust?

Bóg wyposażył naszą ludzką fizjologię w środki ochrony, aby pomóc nam w trawieniu niebezpiecznej żywności, ale czasami nasze dusze nie są tak chronione. Nie dajcie się zwieść, Arminiańska ewangelia w ogóle nie jest ewangelią! Dlatego jest to pokarm religijny pełen duchowych bakterii E. coli, salmonelli i jadu kiełbasianego, a jego wygląd i dźwięk powinny wywoływać natychmiastowe mdłości w duszach każdego, kto poprzez zrozumienie Doktryn Łaski boi się Boga.


Prawdziwa, a fałszywa Ewangelia

Ewangelia suwerennej Bożej łaski w Piśmie Świętym usuwa wszelki ludzki wysiłek prowadzący do zbawienia, wybrania i gloryfikacji, i tej Ewangelii należy wierzyć, jeśli grzesznik ma zostać zbawiony.

Rzym. 10:8-15 8. Ale cóż mówi: Blisko ciebie jest słowo, na twoich ustach i w twoim sercu. To jest słowo wiary, które głosimy: 9. Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. 10. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. 11. Mówi bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. 12. Gdyż nie ma różnicy między Żydem a Grekiem; bo ten sam Pan wszystkich jest bogaty względem wszystkich, którzy go wzywają. 13. Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. 14. Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez kaznodziei? 15. Jakże też będą głosić, jeśli nie zostaną posłani? Jak jest napisane: O jak piękne są nogi tych, którzy opowiadają pokój, tych, którzy opowiadają dobre rzeczy!
.
1 Kor. 12:3 Nikt też nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego.
.
Efez 2:8-9 8. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. 9. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.

Jeśli jednak Ewangelia jest mieszaniną konkurencyjnych eufemizmów teologicznych, to być może naprawdę nie ma znaczenia, w co wierzymy, o ile wszyscy potwierdzamy Jezusa. To ekumeniczne rozwiązanie może być odpowiednie dla niektórych, ale nie jest rozwiązaniem dla tych, którzy zostali uwolnieni przez prawdziwą Ewangelię suwerennej łaski.

Ostrzegamy was, którzy wierzycie, że zarówno ewangelia arminiańska, jak i Ewangelia kalwińska są bramami do życia wiecznego, te dwa przesłania silnie się ze sobą nie zgadzają, co oznacza, że nie można wierzyć, że Bóg akceptuje obie drogi, no chyba że sam Bóg jest autorem pomieszania oraz sprzeczności.

Jest tylko jedna Ewangelia. A wszystkie inne są fałszywe.

Naszym Braciom, którym nie podoba się zajęcie stanowiska przeciwko fałszywej ewangelii Arminianizmu, która nie może zbawić, mówimy wam, zajmijcie to stanowisko, albo będziecie kiedyś żałować. Proszę was, abyście odłożyli na bok strach przed człowiekiem i przypomnieli sobie słowa Pawła z Listu do Rzymian 1:16:

Rzym. 1:16 Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka.
.
Dzieje 20:26-27 26. Dlatego oświadczam wam dzisiaj, że nie jestem winien niczyjej krwi. 27. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej rady Bożej.

Jest tylko jedna Ewangelia, która ma moc zbawienia, a jest nią Ewangelia zbawienia z samej łaski, tylko przez wiarę, tylko w Chrystusa, aby nikt nie mógł się chlubić, oddając całą chwałę i cześć naszemu Panu i Zbawicielowi, Jezusowi.
.


Arminianom należy głosić Ewangelię

Na zakończenie, jeśli ktoś z was ma przyjaciela lub znajomego Arminiana, nie mówcie o nim jak o swoim „bracie w Chrystusie” i nie potępiajcie go. Głoście mu Ewangelię!

Kiedy nazywasz kogoś „bratem”, wysyłasz mu wprowadzającą w błąd wiadomość, że potwierdza tę samą Ewangelię co ty. Arminianie potwierdzają wolność przeciw przyczynową i powszechne odkupienie – których nie można znaleźć w Piśmie Świętym – których żaden prorok Boży, Paweł ani Chrystus nigdy nie głosili.

Żaden chrześcijanin nie powinien nigdy potępiać Arminianina, ale zamiast tego powinien dawać im świadectwo zamiast nazywać go „bratem”. Oczywiście umiarkowani będą argumentować, że ci, którzy zajmują takie stanowisko, są „zwolennikami doskonałej wiedzy”. Ale wydaje się, że obalają argument, który nigdy nie był przedstawiony. Aby rozstrzygnąć ten spór, należałoby odwołać się do Pisma Świętego, a nie do przesądów.

Ewangelia Jana stwierdza, że „owce” nie pójdą za głosem obcych, ale będą uciekać. Jan użył czasu przyszłego dla słowa „uciekać”, ponieważ owcenie znają głosu obcych”.

Jan. 10:5 Ale za obcym nie idą, lecz uciekają od niego, bo nie znają głosu obcych.

Dalej Ewangelia Jana podaje są trzy wskazówki dotyczące czasu teraźniejszego, aby jasno powiedzieć, że „owce”

 • słyszą,
 • znają,
 • i podążają za ich zastępcą i Zbawicielem.

Jan. 10:27  Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną.

Jest to stwierdzenie faktu, że owce  słyszą, znają i podążają za swoim Mistrzem w rzeczywistym czasie. Nie opowiadamy się za tym, aby osoba była w stanie precyzyjnie wyartykułować teologię. Liberalni kalwiniści kochają oskarżać nas o to. Twierdzimy, że

 • niemożliwe jest, aby owce postępowały zgodnie z fałszywą doktryną obcych (którzy uczą o wolnej woli i powszechnym odkupieniu),
  .
 • a jednocześnie odrzucały prawdę zdrowej doktryny głoszonej przez Chrystusa (wybranie i szczególne odkupienie).

Jan 10  się z tym zgadza.

Jeśli ktoś nie zgadza się z tym stanowiskiem, musiałby udowodnić na podstawie Pisma Świętego, że Arminianin – ten, który potwierdza uniwersalne odkupienie i libertariańską wolność – jest chrześcijaninem, pokazując, gdzie w Biblii znajdziemy powszechne odkupienie i wolną wolę lub że te dwie doktryny są podstawą Ewangelii.

Ponadto należałoby udowodnić na podstawie Jana 10, jak Arminianin może odrzucić głos Zbawiciela (który nauczał elekcji i partykularnego odkupienia) i podążać za głosem obcych (którzy nauczają o wolnej woli i powszechnym odkupieniu). Niestety, wszystko, co do tej pory widzieliśmy, to błaganie o odpowiedzi na pytania, apelowanie do ignorancji lub popularnych nauczycieli, aby uzasadnili swoje stanowisko.

Na podstawie: źródło


Zobacz temacie

Print Friendly, PDF & Email