Podstawa rozważania

Marek 1:34On zaś uzdrowił wielu cierpiących na różne choroby i wypędził wiele demonów, a nie pozwolił demonom mówić, bo go znały (ᾔδεισαν edeisan).

Co to znaczy, że demony znały Chrystusa? Od kiedy Go znały? I jakie to ma znaczenie dla życia wiecznego? Odpowiedź na powyższe pytania zostaną udzielone w niniejszym artykule.

Analiza gramatyczna

Zwróćmy uwagę na znaczenie podstawowej formy czasownika edeisan

οἶδα iadaznać, pamiętać, dosłownie widzieć przez to poznać, doceniać

Marek użył zaprzeszłej formy tego czasownika

ᾔδεισαν edeisan – były znały
Część mowy: Czasownik
Tryb: Orzekający
Czas: Zaprzeszły
Strona: Czynna
Osoba: Trzecia
Liczba: Mnoga

Czas zaprzeszły, Plusquamperfectum – czas stosowany dla podkreślenia uprzedniości czasowej danego zdarzenia, używanej w odniesieniu do akcji w czasie wcześniejszym niż w przeszłości, o której już mowa. Aby zrozumieć jakie informacje za sobą niesie rozważmy dwa zdania:

 1. Mężczyzna ożenił się z kobietą i poznał ją – w zdaniu tym wstępuje następująca kolejność wydarzeń: najpierw małżeństwo, potem zapoznanie się. Zdanie wskazuje na to, że do czasu małżeństwa mężczyzna nie znał kobiety.
  .
 2. Mężczyzna ożenił się z kobietą i był poznał ją – ta nietypowa i archaicza w języku polskim konstrukcja wskazuje na to, że mężczyzna ożenił się z kobietą, którą wcześniej był poznał. Czyli znał ją zanim doszło do małżeństwa.

Zatem demony były znały Syna Bożego zanim doszło do konfrontacji. Istotnym jest tutaj fakt, że wszystkie demony były znały  i były pamiętały Chrystusa. Powstaje zasadnicze pytanie: od kiedy?
.


Analiza najbliższego kontekstu

Ktoś mógłby zasugerować, że znajomość ta wynikała z wcześniejeszgo przypadku egzorcyzmu, który został opisany kilka wersów wcześniej:

Marek 1:23-26 23 A w ich synagodze był człowiek mający ducha nieczystego, który zawołał: 24 Ach, cóż my z tobą mamy, Jezusie z Nazaretu? Przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kim jesteś: Świętym Boga. 25 I zgromił go Jezus: Zamilcz i wyjdź z niego! 26 Wtedy duch nieczysty szarpnął nim i zawoławszy donośnym głosem, wyszedł z niego.

Innymi słowy pierwsza konfrontacja Chrystusa z jednym demonem spowodowała, że zrozumiały jaką miał On moc, przez co się Go obawiały. Jest to argument fałszywy.

 • wyganiany był jeden demon (w ich synagodze był człowiek mający ducha nieczystego)
 • demon w czasie wypędzenia przemawiał w imieniu wszystkich upadłych aniołów (Ach, cóż my z tobą mamy, Jezusie z Nazaretu? Przyszedłeś nas zniszczyć? )
 • diabeł ten doskonale wiedział, że Jezus jest Świętym Boga

One wszystkie widziały Go wcześniej, poznały Go wcześniej i doskonale Go pamiętały. A także wszystkie oddawały Mu wcześniej cześć….

…Wiem, kim jesteś

Demon nie powiedział: wiem co możesz zrobić. Nie powiedział wiek kim byłeś. On powiedział wiem kim jesteś.

Jan 8:24 Dlatego wam powiedziałem, że umrzecie w swoich grzechach. Bo jeśli nie uwierzycie, że ja jestem (ἐγώ εἰμι ego emi), umrzecie w swoich grzechach.

Jan 8:58 Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham był, ja jestem (ἐγώ εἰμι ego emi).

γώ εμι ego emi – zwrot będący grecką wersją הָיָה hayah – ja jestem z 2 Mojż. 3:14

2 Mojż. 3:14 Tedy rzekł Bóg do Mojżesza: Jestem który Jestem. I rzekł: Tak powiesz synom Izraelskim: Ja Jestem posłał mię do was

…Święty Boga…

Chrystus został nazwany tak ponieważ

 1. Jest całkowicie czysty (święty)
 2. Jest jednorodzonym Synem Boga Ojca
  .
  Jan 1:18 Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg (μονογενὴς Θεὸς monogenes theos), który jest w łonie Ojca, on nam o nim opowiedział
  .
 3. Jest namaszczonym (przeznaczonym) do dzieła Mesjasza, mediatora między Bogiem a człowiekiem

…przyszedłeś nas zniszczyć…

Demony nie obawiały się wypędzenia jako takiego. Po wypędzeniu duchy te wprawdzie błąkały się po miejscach bezwodnych w poszukiwaniu odpoczynku, lecz zawsze szukały możliwości powrotu do swojego domostwa.

Mat. 12:43-45 43 Kiedy nieczysty duch wychodzi z człowieka, przechadza się po miejscach bezwodnych, szukając odpoczynku, ale nie znajduje. 44 Wtedy mówi: Wrócę do swego domu, z którego wyszedłem. A przyszedłszy, zastaje go pustym, zamiecionym i przyozdobionym. 45 Wówczas idzie i bierze ze sobą siedem innych duchów gorszych niż on sam i wszedłszy, mieszkają tam. I końcowy stan tego człowieka staje się gorszy niż początkowy. Tak będzie i z tym złym pokoleniem.

Kiedy nie było w pobliżu osób, w których mogłyby zamieszkać, w ostateczności diabły mogły wejść w zwierzęta

Marek 5:12 I wszystkie te demony prosiły go: Poślij nas w te świnie, abyśmy mogły w nie wejść.

Zatem obawa przed zniszczeniem stanowi dowód prawdziwie Boskiej natury Chrystusa, ponieważ zniszczyć, tzn. wysłać w ogień na wieczne zatracenie, może tylko Bóg

Mat. 10:28 Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu.

Mat. 25:41 Potem powie i do tych, którzy będą po lewej stronie: Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów.
.


Od kiedy demony znały Chrystusa?

Rozważyliśmy już, że demony były znały i były pamiętały Syna Bożego jeszcze zanim On dokonał pierwszego egzorcyzmu i panicznie bały się. Wiemy również, że obawiały się nie samego wypędzenia, lecz tego, co Syn Boży mógł z nimi uczynić, chodzi o wieczne zatracenie w niegasnącym ogniu jeziora, które w założeniu zostało przygotowane właśnie dla szatana i jego aniołów. Jest oczywistym, że demony znały Jezusa od momentu, w którym zostały przez niego stworzone, to znaczy kiedy jeszcze były aniołami nieupadłymi.

Kol. 1:16 Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.

Nawet demony, które z całą pewnością w odpowiednim czasie pójdą na wieczne zatracenie, rozpoznały we wcielonym Chrystusie prawdziwego Boga i dały temu głośne świadectwo. Nawet diabły nie bluźniły wcielonemu Bogu gdy ten fizycznie przebywał na ziemi, lecz oddawały mu szacunek, prosiły i błagały o czasowe zmiłowanie, wiedząc, że ich końcem i tak będzie wieczne zatracenie w jeziorze ognistym. A ty przjacielu? Czy rozumiesz, że Chrystus to prawdziwie człowiek i prawdziwie Bóg, druga osoba Trójjedynego Boga, współistotny Ojcu i Duchowi Świętemu? Czy Bóg jest twoim zbawicielem?

Jeśli nie, miej pewność, że nie wchodzisz przez ciasną bramę.


Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email