Utrata zbawienia uniwersalnego odkupienia

Niektórzy przytaczają argument na rzecz uniwersalnego odkupienia w oparciu o fragmenty Pisma, które zdają się sugerować, że niektórzy z tych, za których Chrystus umarł mogą jednak zginąć. W takim przypadku problemem staje się to, że Chrystus umierając za wszystkich, nie wszystkich zbawił.

Przede wszystkim chcę powiedzieć, że nawet jeśli niektórzy z tych, za których Chrystus umarł mieliby zginąć, nie dowodzi to tego, iż umarł On za wszystkich zgubionych! Zaprzeczamy jednak temu, że jakikolwiek fragment Pisma mówi, iż ktokolwiek z Bożych wybranych może zginąć. Zbadajmy więc te fragmenty, które tak często używane są przez tych, którym się przeciwstawiamy.


Pokarm zatracenia

Rzym. 14:15  Lecz jeśli z powodu pokarmu twój brat jest zasmucony, już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj swoim pokarmem tego, za którego umarł Chrystus.

Mówi się, że tutaj Paweł naucza, iż ten za którego Chrystus umarł, może zginąć.

Opowiadamy, że nic takiego nie zostało tu powiedziane. Paweł nie robi tu nic ponad to, że ostrzega nas przed czymś, czego nie powinniśmy się dopuszczać. Bycie przed czymś ostrzeżonym, nie oznacza jeszcze, że możemy to zrobić. Musimy także pamiętać, że Pismo używa terminów „święci” i „bracia” określając wszystkich, którzy wyznają swoją przynależność do kościoła Chrystusa.  Fragment ten nie dowodzi, że ktoś, za kogo Chrystus umarł może zginąć. Może jedynie wskazywać na to, że niektórzy z tych o których myślimy jak o braciach, nigdy nimi nie byli, skoro ostatecznie odpadli.
.


Wiedza zatracenia

1 Kor. 8:11 I w ten sposób twoja wiedza zgubi słabego brata, za którego umarł Chrystus.

I tutaj znów mówi się, że ktoś, za kogo Chrystus umarł może zginąć.

Odpowiadamy, że niekoniecznie słowo „zguba” w tym fragmencie oznacza wieczne potępienie. Grzech zawsze niszczy, choć przecież nie zawsze prowadzi do wiecznego zatracenia, skoro grzesznicy bywają przez Chrystusa uratowani. I raz jeszcze to, że ten człowiek nazwany jest tu „bratem” nie musi oznaczać nic więcej ponad to, że to wyznaje. Nie ma tu dowodu na to, że ktoś za kogo Chrystus umarł może zginąć na wieki.
.


Zgubieni choć odkupieni

2 Piotra 2:1 Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezje zatracenia, wypierając się Pana (δεσπότην despoten), który ich odkupił, i sprowadzą na siebie rychłą zgubę

– Aby ten werset mógł być użyty jako dowód na to, że Chrystus umarł za wszystkich, włącznie z tymi, którzy zginą, trzeba wskazać na to

 • że Pan Jezus Chrystus określony jest tu słowem „Pan” (użyto tu greckiego słowa δεσπότης despotes a nie κύριος Kyrios, jak to ma zwykle miejsce.)
 • że  odkupienie przez śmierć Chrystusa określone jest słowem „kupić” (gr. ἀγοράζω Agoradzo)
 • że ci nauczyciele byli prawdziwymi wierzącymi, ludźmi, którzy nie tylko wyznawali wiarę
 • że każdy z Bożych wybranych może zginać i,
 • że śmierć Chrystusa dokonała się za wszystkich

Wszystkie te rzeczy są jednak wysoce niepewne i nie dają podstaw do wyciągania wniosków o uniwersalnym odkupieniu. Zobaczmy:

 • Słowo „Pan” użyte w tym wersecie nie jest greckim słowem, które zazwyczaj w innych miejscach Nowego Testamentu używane jest w odniesieniu do Pana Jezusa Chrystusa. Słowo to odnosi się raczej do Boga jako Pana i Władcy (właściciela) wszystkich ludzi.
  .
 • Słowo „kupić” kiedy używane jest w odniesieniu do śmierci Chrystusa jest zazwyczaj połączone z takimi wyrażeniami jak „krwią”,przez śmierć albo „za cenę”. Nieobecność tych wyrażeń tutaj zostawia je otwarte, tak, że to co jest tutaj odkupieniem jest po prostu ogólnym uwolnieniem od jakichś ciężarów tego życia – tak, jak na to wskazuje werset 20 tego rozdziału

2 Piotra 1:20 Bo jeśli uciekli oni od plugastw świata przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a potem znowu się w nie wikłają i zostają pokonani, to ich ostateczny stan jest gorszy niż pierwszy.

To, na co się tutaj wskazuje to fakt, że Bóg w swojej dobroci zachowuje niektórych od najgorszych opresji zła tego świata. Oni jednak, przez swoje fałszywe nauki, zapierają się Tego, który ich tak ochrania, dlatego też ich końcem jest zguba. Jak ktokolwiek mógłby wywieść z tego dowód na to, że Chrystus umarł za wszystkich?
,


Zbeszczeszczenie przymierza

Hebr. 10:29 Jak wam się wydaje, na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski?

– I w końcu, opierając się na tym wersecie, mówi się, że jeśli ktoś kto został uświęcony, może podeptać Syna Bożego, to musi to oznaczać, że Chrystus za niego umarł, ale jednak go nie zbawił.

 • Fragment ten ma wskazywać na to, jak poważną sprawą jest odstępstwo. Złamanie Prawa Mojżesza było czymś bardzo poważnym. O ile poważniejszą rzeczą jest odrzucenie Ewangelii o Synu Bożym!
  .
 • Ludzie do których odnosi się ten fragment, twierdzą że są wierzącymi. Nic nie wskazuje na to, że jest tak naprawdę.
  .
 • Autor ostrzega swoich czytelników, aby uchronić uch przed zgubą. Mówi: „Jeśli trwamy w świadomym grzechu…”. Nie dowodzi to tego, że prawdziwy wierzący może tak robić. W podobny sposób Bóg ostrzega Józefa, by uciekł do Egiptu bo inaczej Herod zabije dziecię Jezus. Ostrzeżenie zostało dane nie dlatego, że Jezus mógł być zabity (Boże zamierzenia był zupełnie inne), ale by zapewnić Mu ratunek.
  ,
 • Bycie „uświęconym przez krew przymierza” niekoniecznie dowodzi, że chodzi tu o tych, za których Chrystus umarł. Apostołowie często zwracali się do kościołów ogólnie jako do „świętych”. Nie dowodzi to tego, że wszyscy w tym kościele nimi byli. O tych, którzy byli ochrzczeni mówiono czasem jako o „uświęconych” po to, by odróżnić ich od tych, którzy ochrzczeni nie byli.

Niektórzy upierają się, że, ci którzy podeptali krew Syna Bożego to ludzie prawdziwie wierzący. Jeśli tak to musimy uznać, że:

 • wiara i uświęcenie nie są koniecznym znakiem Bożego wybrania
 • prawdziwi wierzący mogą być oddzieleni od Chrystusa

Co do obydwu tych rzeczy, dowiedliśmy już czegoś zupełnie przeciwnego. Fragment ten mówi jasno do wszystkich, którzy tylko wyznają to, że są chrześcijanami, jak straszną rzeczą jest grzech, który jest pogwałceniem tego, co sami wyznają. Jednocześnie jest to ostrzeżenie dla prawdziwie wierzących, by się tego grzechu nie dopuścili. I tak, z pomocą Pana, objaśniłem wam fragmenty Pisma, które często używane są przez tych, którzy chcą udowadniać, że Chrystus umarł za wszystkich, broniąc naszej głównej tezy, że Chrystus umarł tylko za Bożych wybranych.

John Owen, Ograniczone odkupienie


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email