Wstęp

Biblia pięciokrotnie wspomina o koronach przygotowanych dla prawdziwie wierzących chrześcijan. Korony te będą im przyznane przez Boga i według Jego suwerennej woli. Koronę zawsze otrzymuje się od kogoś, kto ją przyznał drugiej osobie. W tym wypadku Osobą przyznającą korony jest sam Bóg, a dostaną je ci, którzy zwyciężają, zaliczają próbę, zawsze jednak w kontekście triumfu osiągniętego przez Chrystusa i nigdy poza tym kontekstem. Dlatego mogłoby się wydawać, że jest to akt, na który zasługujemy, ale jest to tylko pewna część prawdy, ponieważ Boża łaska ma tutaj priorytetowe znaczenie. Bez Bożej łaski nasze zwycięstwo byłoby po prostu niemożliwe.

Korony reprezentują zwycięstwo Chrystusa osiągnięte w nas samych, my zaś jesteśmy odbiorcami tego zwycięstwa. Biblia porównuje życie wieczne do diademu, który wręcza się za zwycięstwo w zawodach sportowych.

Zobaczmy owych pięć koron w sposób szczegółowy.

  • 1) Niezniszczalna korona upamiętniająca zwycięstwo zbawienia nad wszystkim tym, co ulega zniszczeniu i przemijaniu: (1 Kor. 9:25)
  • 2) Korona sprawiedliwości upamiętniająca zwycięstwo zbawienia nad nieprawością: (2 Tym. 4:8)
  • 3)  Niewiędnąca korona chwały upamiętniająca zwycięstwo zbawienia nad nieczystością i skażeniem duchowym: (1 Piotra 5:4)
  • 4) Korona życia upamiętniająca zwycięstwo zbawienia nad śmiercią duchową i fizyczną: (Jakuba 1:12; Obj. 2:10)
  • 5) Korona radości (chluby) upamiętniająca zwycięstwo zbawienia nad prześladowaniem wierzących ze strony szatana oraz ludzi idących na zatracenie (1 Tesaloniczan 2:19)


Korona życia upamiętniająca zwycięstwo zbawienia nad śmiercią duchową i fizyczną

Jakuba 1:12 Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują.
.
Obj. 2:10 Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni, i będziecie znosić ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia.

W obu powyższych fragmentach Pisma Świętego wspomina się o koronie życia, w związku ze zwycięstwem nad śmiercią duchową (Jakuba 1:12), oraz nad śmiercią fizyczną (Obj. 2:10). Przyjrzyjmy się temu dokładniej.


Zwycięstwo nad śmiercią duchową

Jakuba 1:12 Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują.

Ten werset należy rozumieć jako kompendium całego życia chrześcijanina. Greckie słowo tłumaczone tutaj jako “próba” to πειρασμον peirasmon, w powyższym kontekście oznaczające doświadczenie i test. .Życie wierzącego wypełnione jest niezliczoną ilością prób i doświadczeń, które zostają przezwyciężone, ponieważ jako prawdziwie wierzący całkowicie zwyciężamy przez tego który nas umiłował (Rzym. 8:37), po to, by ostatecznie otrzymać koronę życia.
.

Błogosławiony człowiek…

Dosłownie – μακαριος ανηρ makarios anēr – wskazuje na dzieło Boga wykonywane w danej osobie, włączając w nie Jego wybranie, łaskę i miłosierdzie. Bez wcześniejszego działania Boga nikt nie byłby w stanie pokonać jakiejkolwiek próby w obliczu grzechu. To Bóg daje zwycięstwo, poprzez Jezusa Chrystusa.
.

…który znosi próbę…

Gr. ὑπομένω hypomenowytrzymać, wytrwać, podołać – sugeruje wytrwałość pomimo pojawiających się trudności. Człowiek jest błogosławiony przez Boga (Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca światłości wers 17), autora tak próby jak i wytrwania i w tym kontekście opisany jest pasywny i bolesny proces przetrwania próby, przezwyciężenia jej bez doświadczenia klęski i zupełnego upadku. Prawdziwy wierzący skupia się na czekającym go końcowym zwycięstwie, które stanie się widoczne w swej ostatecznej formie, gdy ujrzymy Pana takim, jakim jest Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy on się objawi, będziemy podobni do niego, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest (1 Jana 3:2).

Cały ten łańcuch prób, przeszkód, pokus, nieszczęść, rozczarowań i wszelkich innych widocznych lub ukrytych trudności życiowych przeciwstawia się naszej wierze i miłości do Boga, starając się doprowadzić nas do rezygnacji. Jednak celem Bożego działania nie jest jednak to, abyśmy się poddali, złożyli broń i ogłosili porażkę. Wręcz przeciwnie. Bóg poprzez próby i doświadczenia umacnia nas i pokazuje, czym jesteśmy w Chrystusie: A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. (Rzym. 8:28)

Druga część powyższego wersetu jest szczególnie ważna. Powołanie do zwycięstwa pochodzi od Boga i dotyczy tych, których Bóg postanowił zbawić, wybierając ich ku temu przed założeniem świata.
.

…bo gdy zostanie wypróbowany…

Gr. δόκιμος γενόμενος dokimos genomenos dosłownie: “który stał się wypróbowanym”. Oczywiście nie należy rozumieć tego jako jakąś wybraną, konkretną próbę, lecz jako całe życie pełne różnego typu prób i doświadczeń, które jedno po drugim zostały przezwyciężone prowadząc do jego zakończenia. I jeśli tak się stało, można stwierdzić, że wiara tej osoby jest prawdziwa, ponieważ wytrzymała wszystkie życiowe próby.
.

…otrzyma koronę życia…

Zbawienie, od chwili otrzymania go przez wiarę: Należy tutaj podkreślić, że nie twierdzimy, że indywidualne zbawienie decyduje się u kresu życia w tym sensie, że kto chce być zbawiony musi wytrwać do końca. Jest to popularna, lecz błędna nauka, wytrwałość nie jest warunkiem zbawienia, lecz widocznym jego przejawem. Dostępujemy bowiem zbawienia z Łaski i następuje to w momencie, gdy uwierzymy w Ewangelię.

Rezultatem wiary, wyrażonej zwycięstwem nad życiowymi próbami i doświadczeniami jest otrzymanie przez chrześcijanina “korony życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują”.
.

…którą obiecał Pan tym, którzy go miłują.

Miłość Boga i korona, która jest życiem: “Korona życia” o której czytamy w Objawienia 2:10 to “korona , która jest życiem”, czyli życie wieczne. Zwycięzcy zawodów olimpijskich w czasach starożytnych otrzymywali natomiast jako nagrodę wieniec (koronę) gr. στεφανον (stefanon), wykonany z liści laurowych.

Boga miłują tylko ci, których Bóg wcześniej umiłował: Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. (1 Jana 4:10). Miłość Boga sprawiła, że postanowił On nas zbawić. To dzięki Bożemu dziełu wszyscy zbawieni otrzymają “koronę życia” w dniu, w ktorym staniemy przed Nim osobiście. I chociaż ta chwila jeszcze nie nadeszła wiemy, że mamy życie wieczne, ponieważ to życie jest w każdym Bożym dziecku: Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Dlatego świat nas nie zna, bo jego nie zna. (1 Jana 3:1) oraz Miłość Chrystusa bowiem przymusza nas jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. (2 Kory. 5:14)

Miłość Chrystusa została poznana przez wszystkich wierzących, ponieważ to On dokonał naszego zbawienia. Nikt nie może kochać Boga, jeśli Bóg jako pierwszy nie okaże mu swojej miłości. Boża miłość powoduje to, że my kochamy Boga. Jest to efekt nieodpartej łaski Bożej, która działa z mocą w każdej osobie, którą Bóg zbawia.
.


Zwycięstwo nad śmiercią fizyczną

Obj. 2:10 Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni, i będziecie znosić ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia.

Słowa Pana Jezusa o nadchodzących próbach i doświadczeniach nie dotyczą grzesznych pokus w życiu chrześcijanina. Mówią raczej o trudnościach obecnego życia, na które duży wpływ mają siły zła kierowane przez szatana. Chrześcijanie że Smyrny zostali ostrzeżeni przez samego Pana Jezusa, że ich wierność i miłość zostaną wypróbowane w uciskach, aż do tego, by byli gotowi oddać własne życie. To oznacza, że życie wieczne wymaga od nas gotowości poświęcenia dla Pana naszego życia doczesnego.

SOLI DEO GLORIA


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email