Trudy pielgrzyma

2 Kor. 1:3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy

W świecie częstych i niejednokrotnie niepokojących, a nawet niszczących zmian, wielką pociechą wierzącego jest to, że zna i służy niezmiennemu Bogu. Wobec

 • zwolnień i niepewności co do naszego zatrudnienia,
 • wahań na giełdzie,
 • obaw o zdrowie nasze lub naszych bliskich,
 • rewolucji w krajach arabskojęzycznych
 • i obaw o przyszłość,

wspiera nas prawda:

Mal. 3:6 Gdyż ja, PAN, nie zmieniam się, dlatego wy, synowie Jakuba, nie zostaliście zniszczeni.


Bóg naszą tarczą

Psalm 125:1-2 1. Ci, którzy ufają PANU, są jak góra Syjon, która się nie porusza, ale trwa na wieki. 2. Jak góry otaczają Jeruzalem, tak PAN otacza swój lud, teraz i na wieki.

Jahwe jest wielkim, wszechmocnym, wszechwiedzącym, wszechmądrym Bogiem, u którego nie ma absolutnie „żadnej zmiany” ani nawet „cienia zmiannności” (Jakuba 1:17). Tylko On może oświadczyć o sobie: „JESTEM KTÓRY JESTEM” (2 Mojż. 3:14). On jest zawsze Trójjedyny (jako Ojciec i Syn i Duch Święty); zawsze doskonale błogosławiony, bogaty i pełny; zawsze suwerenny, dekretujący i zarządzający wszystkim w niebie, na ziemi i na morzach

Psalm 135:6 Wszystko, co PAN chce, to czyni na niebie i na ziemi, w morzu i we wszystkich głębinach.

Bóg jest zawsze niezmienny w swoich różnorodnych cnotach, słusznej woli, chwalebnych celach i wiernych obietnicach w Panu Jezusie.

 • Miłosierdzie Najwyższego względem swego ludu w Chrystusie „trwa na wieki”, jak potwierdza Psalm 136 w każdym z 26 wersetów!
  .
 • Dzieło łaski zostanie dokończone w każdej z owiec Chrystusa (Filip. 1:6), „których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, ich też uwielbił” (Rzym. 8:30).
  .
 • Nieskończona moc i łaska Boża są zobowiązane do obrony i zachowania Jego wybranego Kościoła (Psalm 125:1-2), będącego przedmiotem nieustannej opieki Tego, który nigdy „nie zdrzemnie się ani nie zaśnie” (Psalm 121:4)
  .

Miłosierny Ojciec

Jan 16:33 Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat.

Nawet straszne grzechy Jego ludu nie powodują, że życzliwość Jahwe wobec nas zmienia się czy też stygnie, nie wspominając już o tym, że grzechy te nie pobudzają Boga do nienawiści. Zamiast tego, z powodu swojej wielkiej miłości do nas, karci nas, tak jak dobry ojciec karci swego syna, abyśmy skłonili się ku upamiętaniu z naszego zła, abyśmy w ten sposób ponownie doświadczyli Jego miłosierdzia w przebaczeniu naszych win

Hebr. 12:5-11 5. I zapomnieliście o napomnieniu, które jest kierowane do was jako synów: Mój synu, nie lekceważ karania Pana i nie zniechęcaj się, gdy on cię napomina. 6. Kogo bowiem Pan miłuje, tego karze, a chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. 7. Jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Jaki to bowiem syn, którego ojciec nie karze? 8. A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedy jesteście bękartami, a nie synami. 9. Poza tym nasi cieleśni ojcowie nas karali, a szanowaliśmy ich. Czyż nie tym bardziej powinniśmy poddać się Ojcu duchów, abyśmy żyli? 10. Tamci bowiem karali nas przez krótki czas według swego uznania. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy byli uczestnikami jego świętości. 11. A żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli ćwiczeni.


Źródło pocieszenia

Jak to ujął Malachiasz: „Ja jestem Panem, nie zmieniam się; dlatego wy, synowie Jakuba [pomimo waszych wielu ohydnych występków], nie jesteście zniszczeni” (Mal. 3:6). To jest nasza pociecha, że ​​nic nie jest w stanie oddzielić wierzących ludzi, wybranych Jahwe od niezmiennej miłości Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym

Rzym. 8:35-39 35. Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? 36. Jak jest napisane: Z powodu ciebie przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. 37. Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. 38. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy; 39. Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.

Wszystkich tych, których Chrystus umiłował, „umiłował aż do końca” (Jan 13:1), aż do gorzkiej i haniebnej śmierci na krzyżu, kiedy Syn Boży oddał swoje życie za owce, które dał Mu Ojciec. Jako Druga Osoba Trójcy Świętej, Jezus Chrystus jest „wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Hebr. 13:8), a ponieważ On się nie zmienia, nie jesteśmy – i nigdy nie możemy zostać – zniszczeni!

Psalm 12:5 Ze względu na ucisk ubogich i jęk nędzarzy teraz powstanę – mówi PAN – zapewnię bezpieczeństwo temu, na kogo zastawiają sidła.

Na podstawie źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email