Jezus, mój Pan i mój Bóg

1. W Ewangelii Jana 20:28 Tomasz odnosi się do Jezusa (po grecku) jako ho kurios mou kai ho theos mou. To tłumaczy się dosłownie jako „ten mój Pan i ten mój Bóg”. Dlaczego Jezus w Ewangelii Jana 20:29 stwierdza, że Tomasz doszedł do właściwego wniosku („uwierzyłeś”)? Jeśli Jezus naprawdę nie był Panem i Bogiem Tomasza, czy Jezus nie powinien skorygować go za fałszywe założenie lub bluźniercze stwierdzenie?

Jan 20:28-29 28. Wtedy Tomasz mu odpowiedział: Mój Pan i mój Bóg (Κύριός καὶ ὁ Θεός μου ho Kurios kai ho theos mou)! 29.Jezus mu powiedział: Tomaszu, uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.


Jehowa Stworzyciel wszechrzeczy

2. Jehowa mówi u Izajasza

Izaj. 44:24 ...Ja, PAN, wszystko czynię: sam rozciągam niebiosa, rozpościeram ziemię swoją mocą;

Jak to pogodzić z nauką Strażnicy, że Jehowa najpierw stworzył Chrystusa, a potem Chrystus stworzył wszystko inne, skoro Jehowa wszystko stworzył sam bez niczyjej pomocy?
.


Pierworodny stworzenia

3. Jeśli, jak uczy Strażnica, tytuł Pana Jezusa jako „pierworodnego” w Liście do Kolosan 1 odnosi się do „pierwszego stworzenia” i nie jest określeniem pierwszeństwa, jak wyjaśnić Jeremiasza 31:9, gdzie Bóg oświadcza że Efraim jest Jego pierworodnym? Z Pisma Świętego jasno wynika (1 Mojż. 41:51-52), że Manasses, a nie Efraim, był pierworodnym w czasie. Czy zatem Jezus, jako Stwórca, nie jest raczej wyższy od stworzenia, a nie pierwszym stworzeniem stworzonym przez Jehowę?

Kol. 1:15 On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia.
.
Jer. 31:9 Przyjdą z płaczem i przyprowadzę ich wśród modlitw, a poprowadzę ich nad strumienie wód prostą drogą, na której się nie potkną. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym.
.
1 Mojż. 41:51-52 51. Józef nadał pierworodnemu imię Manasses, gdyż mówił: Bóg dał mi zapomnieć o całej mojej udręce i o całym domu mego ojca. 52. A drugiemu nadał imię Efraim, gdyż mówił: Bóg rozmnożył mnie w ziemi mego utrapienia.

πρωτότοκος prototokos –  dosł. zajmujący najwyższą pozycję, górujący nad
.


Jedyny zbawiciel

4. Jeśli tylko Bóg może zbawić – a nie ma innego Zbawiciela niż Bóg (Izaj 43:11) – to czy nie oznacza to, że Nowy Testament odnosi się do Jezusa jako Zbawiciela, wskazuje na Jego Bóstwo? Jeśli nie, to jak pogodzić rolę Jezusa jako Zbawiciela z Izajaszem 43:11 i Ozeaszem 13:4?

Izaj. 43:11 Ja, ja jestem PANEM i oprócz mnie nie ma zbawiciela.
.
Oz. 13:4 Ale ja jestem PAN, twój Bóg, od wyjścia z ziemi Egiptu, a nie będziesz znał innego Boga oprócz mnie. I nie ma innego zbawiciela oprócz mnie.

Zobacz także list Tytusa

Tyt. 1:3-4 3. I we właściwym czasie objawił swoje słowo przez głoszenie, które zostało mi powierzone zgodnie z nakazem Boga, naszego Zbawiciela; 4. Do Tytusa, mego własnego syna we wspólnej wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.


Jedyny obiekt wiary

5. Skoro Jezus stawiał Siebie na równi z Ojcem jako właściwy obiekt wiary człowieka (jak uczynił w Jana 14:1), czy nie byłoby to bluźnierstwem, gdyby sam Jezus naprawdę nie był Bogiem i Zbawicielem? Podobnie, jak może być wolą Ojca, aby „wszyscy ludzie oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu” (Jana 5:23), jeśli Bóg mówi w Izajasza 48:11, że „nie da [Swojej] chwały” komukolwiek innemu”?. Jak wyjaśnić też słowa Jezusa z Jana 17:5 w świetle powyższych rozważań?

Jan 14:1 Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie.
.
Jan 5:23 Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał.
.
Izaj. 48:11 Ze względu na siebie, na siebie samego, to uczynię, bo jakże miałoby być splugawione moje imię? Przecież mojej chwały nie oddam innemu.
.
Jan 17:7 A teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od ciebie.


Jeden Bóg

6. Jak pogodzić stwierdzenie Jehowy z 5 Mojż. 32:39, że „nie ma poza Nim boga”, a także stwierdzenie z Księgi Izajasza 45:5, że „nie ma Boga poza Nim”, ze Strażnicą nauczającą, że Jehowa jest Bógiem zaś Jezus jest bogiem obok Niego?

5 Mojż. 32:39 Spójrzcie teraz, że to ja, tylko ja jestem, a nie ma innych bogów oprócz mnie. Ja zabijam i ożywiam, ja ranię i ja leczę, i nikt nie wyrwie z mojej ręki.
.
Izaj. 45:5 Ja jestem PANEM i nie ma żadnego innego, oprócz mnie nie ma żadnego Boga. Przepasałem cię, chociaż mnie nie znałeś;
.
Izaj. 43:10 Wy jesteście moimi świadkami, mówi PAN, i moim sługą, którego wybrałem, abyście poznali mnie i wierzyli mi, i zrozumieli, że to ja jestem. Przede mną nie został stworzony żaden Bóg ani po mnie nie będzie.
.
Jan 1:1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.


Brak przedimka określonego

7. W Łukasza 20:38 czytamy, że Jehowa „nie jest Bogiem umarłych, ale żywych”. Greckie słowo theos („Bóg”) zostało użyte bez przedimka określonego ho („the”). Skoro bóstwo Jehowy nie jest pomniejszone przez tę grecką konstrukcję z Łukasza 20:38 , dlaczego Strażnica stara się umniejszyć bóstwo Chrystusa w Jana 1: 1, które używa tej samej greckiej konstrukcji?

Łuk. 20:38 [brak przedimka] Θεὸς δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν,  ἀλλὰ ζώντων Theos de ouk estin nekron, alla zonton – Bóg bowiem nie jest (Bogiem) martwych, ale żywych
.
Jan 1:1 καὶ [brak przedimka] Θεὸς ἦν ὁ Λόγος  kai Theos en ho Logos –  i Bogiem było Słowo

Przedimek nie występuje także w tekstach Mat. 4:4, 5:9, 6:24, szczególnie w 14:33 – gdzie mowa o Synu Boga ([brak przedimka] Θεοῦ Υἱὸς εἶ Theou Hyios ei)!, dalej 19:26, Marek 11:22 – gdzie mowa o wierze w Boga i dziesiątkach innych przykładów.
.


Bóg prawdziwy czy fałszywy?

8. Jeśli Jezus jest tylko „bogiem” zgodnie z wersją PNŚ Jana 1:1 , to czy jest prawdziwym Bogiem czy fałszywym bogiem?

Jan 1:1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.


Ja jestem

9. Ponieważ wszystkie wypowiedzi Chrystusa „Ja jestem” w Ewangelii według Jana („Ja  Jestem chlebem życia”; „Jestem dobrym pasterzem” itd.) Mają być wyraźnie powiązane ze sobą, dlaczego czy PNŚ poprawnie tłumaczy ego eimi jako „ja jestem” w całej Ewangelii Jana, z wyjątkiem Jana 8:58, gdzie tłumaczy ego eimi jako „byłem?” Dlaczego Żydzi chcieli ukamienować Chrystusa w Ewangelii Jana 8, skoro wszystko, co powiedział, to „Zanim był Abraham, byłem” i nie użył Boskiego Imienia „JA JESTEM” z 2 Mojż. 3:14 ?

Jan 6:35 Ja jestem (Ἐγώ εἰμι Ego eimi) chlebem życia.
.
Jan 10:11 Ja jestem (Ἐγώ εἰμι Ego eimi) dobrym pasterzem
.
Jan 8:58 Zanim Abraham był, ja jestem (ἐγὼ εἰμί)
.
2 Mojż. 3:14 Wtedy Bóg odrzekł do Mojżesza: JESTEM, KTÓRY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JA JESTEM posłał mnie do was.


Bóg mocny

10. Skoro Jehowa jest nazywany „potężnym Bogiem” w Izajasza 10:21 , tak jak Jezus jest nazywany „potężnym Bogiem” w Księdze Izajasza 9:6 , czy nie oznacza to, że Strażnica myli się, twierdząc, że „potężny Bóg” odnosi się do mniejsze bóstwo (por . Jer. 32:18 )?

Izaj. 10:21 Resztka zawróci, resztka Jakuba, do Boga mocnego.
.
Izaj. 9:6 Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany. Na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem: Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju;

.
Jer. 32:18 Okazujesz miłosierdzie tysiącom i odpłacasz nieprawość ojców w zanadrze ich synów po nich. Bóg wielki i potężny, PAN zastępów – to twoje imię;


Zmiana natury?

11. Skoro Jezus jest „ten sam wczoraj, dziś i na wieki” (Hebr. 13:8), jak Świadkowie Jehowy mogą twierdzić, że Jezus był aniołem, który stał się człowiekiem, a potem znowu stał się aniołem?

Hebr. 13:8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.


Archanioł Michał?

12. Skoro archanioł Michał nie mógł zganić diabła swoim własnym autorytetem (Judy 1:9), a Jezus mógł i zrobił to (Mat. 4:10), czy to nie dowodzi, że Jezus nie może być archaniołem Michałem?

Judy 1:9 Lecz archanioł Michał, rozprawiając z diabłem, spierał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć przeciwko niemu bluźnierczego oskarżenia, ale powiedział: Niech cię Pan zgromi.
.
Mat. 4:10 Wtedy Jezus powiedział mu: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, swemu Bogu, będziesz oddawał pokłon i tylko jemu będziesz służył.


Bezcielesna istota?

13. Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza 24:39, że nie był duchem i udowodnił to faktem, że miał ciało z ciała i kości. Jak to się ma do nauczania Strażnicy, że Jezus został wychowany jako duchowa istota bez fizycznego ciała?

Łuk. 24:39 Popatrzcie na moje ręce i nogi, że to jestem ja. Dotknijcie mnie i zobaczcie, bo duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam.


Samowskrzeszenie

14. Ponieważ Jezus oświadcza, że wzniesie „tę świątynię” (Jan 2:19), a przez „tę świątynię” ma na myśli swoje własne ciało, jak naucza Jan 2:21 („mówił o świątyni ciała swego”), Czy w tym fragmencie Jezus nie naucza o tym, że sam się wzbudzi z martwych?

Jan 2:19 Odpowiedział im Jezus: Zburzcie tę świątynię, a w trzy dni ją wzniosę.
.
Jan 2:21 Ale on mówił o świątyni swego ciała.
.
Jan 10:17-18 17. Dlatego Ojciec mnie miłuje, bo ja oddaję swoje życie, aby je znowu wziąć. 18. Nikt mi go nie odbiera, ale ja oddaję je sam z siebie. Mam moc je oddać i mam moc znowu je wziąć. Ten nakaz otrzymałem od mego Ojca.


Jedyny Pan panów

15. Jak Jehowa może być „Panem panów” (Psalm 136:3; 5 Mojż. 10:17) i dzielić się tym tytułem z Jezusem z Objawienia 17:14?

Psalm 136:3 Wysławiajcie Pana panów, bo na wieki jego miłosierdzie;
.
5 Mojż. 10:17 Gdyż PAN, wasz Bóg, jest Bogiem bogów i PANEM panów, Bogiem wielkim, potężnym i straszliwym, który nie ma względu na osoby i nie przyjmuje darów.
.
Obj. 17:14 Oni będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są z nim, są powołani, wybrani i wierni.


Pierwszy i ostatni

16. Jak Jehowa może być „pierwszym i ostatnim” (Izaj. 44:6), podczas gdy Jezus posiada ten tytuł w Objawieniu 1:17?

Izaj. 44:6 Tak mówi PAN, Król Izraela i jego Odkupiciel, PAN zastępów: Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga.
.
Obj. 1:17 Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swą prawą rękę, mówiąc mi: Nie bój się! Ja jestem pierwszy i ostatni;


Obiekt najwyższego kultu

17. Jak Jehowa może być Tym, przed którym skłoni się każde kolano (Izaj. 45:22-23), a Jezus również ma ten zaszczyt (Filip. 2:10-11)?

Izaj. 45:22-23 22. Spójrzcie na mnie, abyście byli zbawieni, wszystkie krańce ziemi, gdyż ja jestem Bogiem i nie ma żadnego innego. 23. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszło słowo sprawiedliwe, które jest nieodwołalne: Przede mną będzie się zginać każde kolano, będzie przysięgać każdy język;
,
Filip. 2:10-11 10.Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. 11. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.


Droga dla Jehowy czyli Jezusa

18. Jeśli w Księdze Izajasza 40:3 jest przygotowana droga dla „Jehowy”, dlaczego Marka 1:1-3 odnosi się to do Jezusa Chrystusa? Czy Jan Chrzciciel nie przygotowywał drogi dla Jezusa Chrystusa? Jak więc możemy uniknąć wniosku, że Jezus jest Jehową?

Izaj. 40:3 Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Jehowy, prostujcie na pustyni ścieżkę naszego Boga.
.
Marek 1:1-3 1. Początek ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. 2. Jak jest napisane u proroków: Oto ja posyłam mego posłańca przed twoim obliczem, który przygotuje twoją drogę przed tobą. 3. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Pana, prostujcie jego ścieżki.


Alfa i Omega Wszechmocny

19. W Objawieniu 22:12-13 tym, który nadchodzi, jest wyraźnie Pan Jezus, który jest tutaj określony jako „Alfa i Omega”. Jak więc możemy uniknąć konkluzji, że Objawienie 1: 8 również odnosi się do Jezusa Chrystusa („Alfa i Omega”) i nazywa Go „Wszechmocnym”, ucząc tym samym, że sam Jezus jest Bogiem Wszechmocnym?

Obj. 22:12-13 12. A oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. 13. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni.
i
Obj. 1:8 Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.


Jeden Pan

20. Jeśli w 1 Koryntian 8:6 jest „jeden Pan”, a mianowicie Jezus Chrystus, czy to oznacza, że Bóg Ojciec nie jest Panem? Jak więc Strażnica może twierdzić, że tytuł Ojca „jedynego Boga” wyklucza, że Jezus jest Bogiem?

1 Kor. 8:6 To dla nas jest jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko, a my w nim, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko, a my przez niego.
.
1 Tym. 6:15-16 15. Które [objawienie Pana Jezusa] we właściwym czasie ukaże błogosławiony i jedyny Władca, Król królów i Pan panów; 16. Jedyny mający nieśmiertelność i mieszkający w światłości niedostępnej, którego żaden z ludzi nie widział ani widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen.


Jedyne zbawiające imię

21. Jeśli imię Jehowy jest jedynym imieniem zbawienia (Izaj. 43:11), dlaczego w Dziejach 4:12 powiedziano o Jezusie Chrystusie, że nie ma żadnego imienia poza Jego imieniem, które mogłoby zbawić? Czy nie jest prawdą, że Jezus jest zbawieniem Jehowy, „Bogiem z nami” (Mat. 1:23), jako nasz Zbawiciel?

Izaj. 43:11 Ja, ja jestem PANEM i oprócz mnie nie ma zbawiciela.
.
Dzieje 4:12 I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.
.
Mat. 1:23 Oto dziewica będzie brzemienna i urodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, co się tłumaczy: Bóg z nami.


Boska cześć

22. W PNŚ za każdym razem, gdy greckie słowo proskuneo jest używane w odniesieniu do Boga, jest ono tłumaczone jako „uwielbienie”). Jednak za każdym razem, gdy proskuneo jest używane w odniesieniu do Jezusa Chrystusa, jest tłumaczone jako „hołd” Chociaż jest to to samo słowo w języku greckim. Jaki jest powód tej niespójności?

W odniesieniu do Boga

Jan 4:20 Nasi ojcowie na tej górze czcili (προσεκύνησαν  psrosekunesan) Boga, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy go czcić (προσκυνεῖν proskunein).
.
Obj. 5:14 A cztery stworzenia mówiły: Amen. A dwudziestu czterech starszych upadło i oddało pokłon (προσεκύνησαν  prosekunesan) żyjącemu na wieki wieków.
.
Obj. 7:11 A wszyscy aniołowie stali dokoła tronu i starszych, i czterech stworzeń, i upadli przed tronem na twarze, i oddali pokłon (προσεκύνησαν prosekunesan) Bogu;
.
Obj. 11:16 A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą przed Bogiem na swoich tronach, upadło na twarze i oddało Bogu pokłon (προσεκύνησαν prosekunesan);
.
Obj. 19:4 I upadło dwudziestu czterech starszych i cztery stworzenia, i oddali pokłon (προσεκύνησαν prosekunesan) Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: Amen! Alleluja!

W odniesieniu do Syna Bożego

Mat. 14:33 Ci zaś, którzy byli w łodzi, podeszli i oddali mu pokłon (προσεκύνησαν prosekunesan), mówiąc: Naprawdę jesteś Synem Bożym.
.
Mat. 28:9 Kiedy szły przekazać to jego uczniom, nagle Jezus wyszedł im na spotkanie i powiedział: Witajcie! A one podeszły, objęły go za nogi i oddały mu pokłon (προσεκύνησαν prosekunesan).
.
Mat. 28:17 A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon (προσεκύνησαν  prosekunesan). Niektórzy jednak wątpili.
.
Łuk. 24:52 A oni oddawszy mu pokłon (προσκυνήσαντες proskunesantes) wrócili do Jerozolimy z wielką radością.
.
Hebr. 1:6 I znowu, gdy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niech mu oddają pokłon (προσκυνησάτωσαν proskunesatosan) wszyscy aniołowie Boga.


Cel stworzenia

23. Kolosan 1:16 mówiąc o Jezusie, uczy, że „wszystko zostało stworzone przez niego i dla niego”. Strażnica twierdzi, że Jezus był archaniołem Michałem w czasie stworzenia. Czy anioł stworzyłby wszystko dla siebie ? Jak to wyjaśnć, skoro w Objawieniu 4:11 mówi się, że Bóg Wszechmogący stworzył wszystko dla własnej przyjemności?

Kol. 1:16 Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.
.
Obj. 4:11 Godzien jesteś, Panie, wziąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ ty stworzyłeś wszystko i z twojej woli trwa i zostało stworzone.
.
Przysłów 16:4 Jehowa uczynił wszystko dla samego siebie, nawet niegodziwego na dzień zła.


Stan pośmiertnej bezmyślności

24. Jeśli umarli sprawiedliwi nie mają świadomości, jak w Objawieniu 14:13 można opisać ich jako „błogosławionych” i cieszących się „odpoczynkiem”? Podobnie, jak niegodziwi zmarli mogą „nie odpoczywać w dzień i w nocy” „na wieki” ( Obj. 14:11), skoro zostali unicestwieni i już nie istnieją?

Obj. 14:13 I usłyszałem głos z nieba, który mówił do mnie: Napisz: Błogosławieni są umarli, którzy odtąd umierają w Panu, tak, mówi Duch, aby odpoczęli od swoich prac, a ich uczynki idą za nimi.
.
Obj. 14:11 A dym ich męki wznosi się na wieki wieków i nie zaznają odpoczynku we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon bestii i jej wizerunkowi, i ten, kto przyjmuje znamię jej imienia.


Moc Boża czy Osoba?

25. Jeśli Duch Święty jest bezosobową aktywną siłą Boga, jak można Go okłamywać i nazywać Bogiem w Dziejach 5:3-4 ? Jak można bluźnić bezosobowej sile (Mat. 12:31)? Jak można zasmucić bezosobową siłę (Efez. 4:30)? Jak bezosobowa siła może mieć wolę (1 Kor. 12:11)?

Jak bezosobowa siła może mieć umysł, skoro On „bada” (to samo słowo jest użyte w Jana 5:39) głębokich spraw Bożych i zna zamysł Boga (1 Kor. 2:10-11)? Jak bezosobowa siła może nauczać (Jana 14:26), wydawać rozkazy (Dzieje 8:29; 13:2) i wstawiać się lub modlić (Rzym. 8:26)?

Dzieje 5:3-4 3. Lecz Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan tak napełnił twoje serce, abyś okłamał Ducha Świętego i odłożył sobie część pieniędzy za ziemię? 4. Czy to, co miałeś, nie było twoje? A to, co otrzymałeś za sprzedaż, czy nie pozostawało w twojej mocy? Dlaczego dopuściłeś to do swego serca? Nie okłamałeś ludzi, lecz Boga.
.
Mat. 12:32 I ktokolwiek powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu przebaczone, ale kto mówi przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu przebaczone ani w tym świecie, ani w przyszłym.
..
Efez. 4:30 I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.
.
1 Kor. 12:11 A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce.
.
Jan 5:39 Badajcie (Ἐραυνᾶτε eraunate) Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie
.
1 Kor. 2:10-11 10. Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada (ἐραυνᾷ erauna) wszystko, nawet głębokości Boga. 11. Bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna, oprócz Ducha Bożego.
.
Jan 14:26 Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.
./
Dzieje 8:29 A Duch powiedział do Filipa: Podejdź i przyłącz się do tego wozu
.
Dzieje 13:2 A gdy jawnie pełnili służbę Panu i pościli, powiedział im Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem.
.
Rzym. 8:26 Podobnie i Duch dopomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.


Animalizacja Boga?

26. Biblia używa rzeczy bezosobowych do opisania Ducha Świętego, takich jak woda i ogień. Strażnica argumentuje na tej podstawie, że przez to nie jest On osobą. Cóż więc z Bogiem, który jest nazywany „ogniem trawiącym”, czy też jest  rzeczą bezosobową?

Hebr. 12:29 Nasz Bóg bowiem jest ogniem trawiącym.


Zbawienie z uczynków

27. Ponieważ List do Efezjan 2: 8-9 naucza, że zbawienie jest z łaski przez wiarę, która wiara nie jest z nas samych, ale jest darem Bożym, dlaczego Strażnica uczy zbawienia przez uczynki?

Efez. 2:8-9 8. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. 9. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.

Wiara Bożym darem i dziełem

2 Piotra 1:1 Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
.
Filip. 1:29 Gdyż wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w niego wierzyć, ale też dla niego cierpieć;
.
Dzieje 18:27 Kiedy chciał udać się do Achai, bracia go zachęcili i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, bardzo pomagał tym, którzy uwierzyli dzięki łasce Bożej.
.
Efez. 2:8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.
.
Efez. 6:23 Pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa

1 Kor. 3:5 Kim bowiem jest Paweł? Kim Apollos? Tylko sługami, przez których uwierzyliście, a to tak, jak każdemu dał Pan.
.
.
Rzym. 12:3 Mówię bowiem przez łaskę, która mi jest dana, każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił.
.
Jan 6:29 To jest dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego on posłał.
.
Gal. 5:22 Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara;
.
Kol. 2:12 Pogrzebani z nim w chrzcie, w którym też razem z nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który go wskrzesił z martwych.
.
Hebr. 12:2 Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.


Zgorszenie krzyża

28. Paweł mówi: „broń Boże, abym się chlubił, z wyjątkiem krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa”  W czym się chlubisz? Czy naprawdę potrafisz wyznać Pawła i nadal zachować doktrynę Strażnicy o zbawieniu?

Gal. 6:14 Co do mnie, nie daj Boże, abym się miał chlubić z czegoś innego, jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.

Na podstawie źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email