Argument wyznawców powszechnej łaski

Psalm 5:4-6 .

4. Ty bowiem nie jesteś Bogiem, który miłuje nieprawość, zły z tobą nie zamieszka.

5. Głupcy nie ostoją się przed twymi oczyma. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość.

6. Wytracisz tych, którzy mówią kłamstwa. PAN brzydzi się człowiekiem krwawym i podstępnym.

Psalm 5:5 mówi, że Bóg nienawidzi wszystkich popełniających nieprawość. Zwolennicy powszechnej łaski argumentują z tego tekstu, że skoro wybrani byli „czyniącymi niegodziwości” przed ich nawróceniem, Bóg musiał ich w jednym czasie „nienawidzić”  i jednocześnie „kochać”  wieczną miłością.

Teoria zwolenników powszechnej łaski zakłada, że Bóg wiecznie nienawidzi potępionych, ale jednocześnie kocha ich za życia (i wyraża tę miłość w dobrych rzeczach opatrznościowych  jak zdrowie, przyjaźń, słońce, okresy urodzajne itp.).

Poniżej biblijna refutacja tego argumentu


Odparcie argumentu

Wyznawcy dobrointencyjnej oferty ewangelii argumentują, że tak jak wybrani do zbawienia mogą być winni nieprawości, tak też są nienawidzeni przez Boga. Naprawdę? Trzeba więc zapytać, co Bóg miał na myśli, kiedy o swoim prawdziwym Izraelu przez Swego Ducha powiedział ustami nikczemnego Balaama:

4 Mojż. 23:21 Nie dostrzegł nieprawości w Jakubie ani nie widział przestępstwa w Izraelu. PAN, jego Bóg, jest z nim, a okrzyk króla – przy nim.

To oczywiście wyjaśnia cierpliwą miłość Boga do grzesznego, godnego potępienia ludu. Chociaż prawdą jest, że wybrani mogą przez jakiś czas żyć niegodziwie w niewierze, a nawet muszą zostać nawróceni spośród niegodziwych, to nie jest to perspektywa tego Psalmu i innych, które używają podobnego języka.

Psalmy mają zwyczaj przedstawiania absolutnych kontrastów między

  • sprawiedliwymi i niegodziwymi,
    .
  • tymi, którzy należą do Boga w Chrystusie sprawiedliwym, a tymi, którzy nie są i nigdy nie będą

Nie zapominajmy, że Psalm błaga Boga w sprawie złych:

werset 10 Spustosz ich, Boże! Niech upadną przez własne zamiary. Z powodu ich licznych występków odtrąć ich, ponieważ buntują się przeciwko tobie

Pamiętajmy, że w Psalmach przemawia Chrystus. Czy mamy wierzyć, że Chrystus mówi w ten sposób o Swoich owcach, w tym o tych „innych owcach”, które zostały Mu dane, a jednak zagubiły się w ciemności?

Jana 10:16 A mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. Również te muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.

Chrystus miałby nienawidzieć swoje owce tak jak złych i modlić się o ich całkowite zniszczenie? Nonsens. Bo jeśli tak, to jest to modlitwa bez odpowiedzi. Jakie to dla nas szczęście! …
.


Praktyczna aplikacja

Nie oznacza to jednak, że Psalm ma niewiele do powiedzenia dziecku Bożemu. To właśnie Boża nienawiść do niegodziwości, a następnie Jego nieustająca nienawiść do tych, którzy bez skrupułów oddają się niegodziwości, daje silną zachętę do odejścia od niegodziwych i ich dróg.

Ci, których Bóg nienawidzi w Psalmie 5, nie stoją przed Jego oczyma

werset 5 Głupcy nie ostoją się przed twymi oczyma.

Ci, których Bóg nienawidzi zostają zniszczeni

wersety 6, 10 Wytracisz tych, którzy mówią kłamstwa… Spustosz ich, Boże!

Dlatego mowa tutaj o przeznaczonych na potepienie (Rzym. 9:21-22; Przysłów 16:4; 1 Piotra 2:8; 2 Piotra 2:3; Judy 1:4; Mat. 11:25-26; Psalm 139:16; 2 Mojż. 9:16; Hiob 12:14; Izaj. 45:9) a nie o wybranych do zbawienia przed ich nawróceniem (Jan 15:16; Rzym. 8:29-30; Efez. 1:4-5; 1 Tes. 5:9; Mat. 11:25-26; Psalm 139:16).

Podobnie jest z tymi, których Bóg nienawidzi w Psalmie 11, bo idą do piekła

Psalm 11:5-6 5. PAN doświadcza sprawiedliwego, ale jego dusza nienawidzi niegodziwego i tego, kto kocha bezprawie. 6 Spuści na niegodziwychdeszczsideł,ognia i siarki, a palący wicher będzie udziałem ich kielicha.


Wnioski

Wybrani przed nawróceniem żyją w grzechu. Ale nie jest prawdą, że Bóg ich nienawidzi, nawet gdy byli niewierzący. Bóg wiecznie kochał swój lud w Chrystusie

Rzym. 9:13 Jak jest napisane: Jakuba umiłowałem, ale Ezawa znienawidziłem.

Dlatego wszystkich prowadzi do upamiętania

Jer. 31:3 Powiedz: Dawno PAN mi się ukazał, mówiąc: Owszem, umiłowałem cię wieczną miłością, dlatego przyciągam cię swoim miłosierdziem.

Jesteśmy pod Jego gniewem przed naszym nawróceniem

Efez. 2:3 Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni.

Ale Bóg nigdy nas nie nienawidził, ponieważ Jego nienawiść jest Jego zdeterminowaną rezolucją by odsunąć od Siebie przeznaczonych na potepienei i ukarać ich na wieki.

Na podstawie źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email