Jedyny Pan

Chrześcijanin ma miłować Boga z całego swojego serca i może mieć tylko jednego Pana i Boga. Chwała należy się tylko Bogu. Za te prawdy nasi bracia przelewali krew, kiedy niezłomnie odstępcza rzymska religia nakazywała wielbienie zjawy zwanej Matką Boską. Poddawani zmyślnym i wyszukanym torturom, paleni na stosie, chrześcijanie oddawali swoje życia z okrzykiem na ustach – Soli Deo Gloria!


Chwała Bogu Trójjedynemu

Mając za sobą tak wielki obłok męczenników za wiarę raz przekazaną świętym, wołamy w zgodzie ze Słowem Bożym:

1. Jest tylko jedna istota we wszechświecie, której mamy oddawać cześć i służyć, jest tą istotą Bóg wszechmogący

Łuk. 6:13 (powt.Mat. 6:24) Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim wzgardzi

2. Wszyscy prawdziwie wierzący czyli chrześcijanie są sługami Boga

Rzym. 6:22 Lecz teraz, uwolnieni od grzechu, gdy staliście się sługami Boga, macie swój pożytek ku uświęceniu, a na końcu życie wieczne..

3. Paweł nazywał tak sam siebie, nazywał się sługą Boga

Tyt. 1:1 Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa według wiary wybranych Bożych i poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością

4. Synonimem wyrażenia „sługa Boga” jest wyrażenie „sługa Jezusa”. Paweł używa tych dwóch wyrażeń zamiennie.

Rzym. 1:1 Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany apostoł, odłączony do głoszeniu ewangelii Boga

5. Uznajemy, że służenie Jezusowi jest tożsame ze służeniem Bogu. Jezus Chrystus jest Bogiem. Dlatego cześć oddawana Bogu Jezusowi ma być identyczna z czcią oddawaną Bogu Ojcu. Kto tego nie czyni nie ma ani Ojca ani Syna.

Jan 5:23 Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał

.


Konkluzja

Skoro Pismo naucza, że nie można dwom Panom służyć, oraz że Ojciec jest Panem oraz Syn jest Panem, a także mając na uwadze, że Duch Święty jest nazwany Panem Zastępów, Bogiem wiecznie pochodzącym od Ojca i Syna, to jedyną konkluzją jaka się nasuwa jest ta:

Bóg to jedna nieskończona istota współdzielona przez trzy Osoby, Ojca, Syna i Ducha.
Bóg jest Trójjedyny

Soli Deo Gloria

Print Friendly, PDF & Email