Grzeszność ukrytego grzechu

Głoszenie prawa przez Jezusa jest druzgocącym ciosem przeciwko kłamstwu, że fasada wystarcza.

Nasz Pan wielokrotnie nauczał, że grzech ukryty w środku, ukryty przed wzrokiem wszystkich innych, obciąża tak samo jak grzech, który przejawia się w najgorszych formach bezbożnego zachowania. Ci, którzy nienawidzą innych, są tak samo winni, jak ci, którzy eksponują nienawiść; a ci, którzy oddają się prywatnym pożądliwościom, są tak samo winni jak bezmyślni cudzołożnicy.

Mat. 5: 21-3021. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, podlega sądowi. 22. Lecz ja wam mówię: Każdy, kto się gniewa na swego brata bez przyczyny, podlega sądowi, a kto powie swemu bratu: Raka, podlega Radzie, a kto powie: Głupcze, podlega karze ognia piekielnego. 23. Jeśli więc przyniesiesz swój dar na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie; 24. Zostaw swój dar tam przed ołtarzem, idź i najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i ofiaruj swój dar. 25. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, aby przeciwnik nie wydał cię sędziemu, a sędzia strażnikowi, i aby nie wtrącono cię do więzienia. 26. Zaprawdę powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. 27. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz cudzołożył. 28. Lecz ja wam mówię: Każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. 29. Jeśli więc twoje prawe oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego. 30. A jeśli twoja prawa ręka jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego.

Zatem chrześcijanie nie powinni uważać potajemnych grzechów za mniej poważne i bardziej godne szacunku niż grzechy, które wszyscy widzą. Oto trzy powody, dla których sekretny grzech jest szczególnie odrażający:


Bóg widzi serce

1 Jana 3:20 Bo jeśli nasze serce nas potępia, Bóg jest większy niż nasze serce i wie wszystko.

Pismo mówi nam: „PAN bowiem nie patrzy na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, ale PAN patrzy na serce” (1 Sam. 16:7). Żaden grzech – nawet szeptana klątwa lub przelotna zła myśl – nie jest ukryty przed Bogiem. W rzeczywistości, jeśli zdamy sobie sprawę, że sam Bóg jest jedyną publicznością dla takich tajemnych grzechów, moglibyśmy być mniej skłonni do odpisywania ich tak lekko.

Biblia mówi, że Bóg pewnego dnia osądzi tajemnice każdego serca

Rzym. 2:16 W dniu, w którym Bóg przez Jezusa Chrystusa będzie sądził skryte sprawy ludzkie według mojej ewangelii.
.
Kazn. 12:14 Bóg przywiedzie bowiem każdy uczynek na sąd, nawet każdą rzecz utajoną, czy dobrą, czy złą

Co więcej, ukryte grzechy nie pozostaną tajemnicą.

1 Kor. 4:5 Pan, który oświetli to, co ukryte w ciemności, i ujawni zamiary serc.

Jezus powiedział:

Łuk. 12:2-3 2. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. 3. Dlatego to, co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle, a to, co szeptaliście do ucha w pokojach, będzie rozgłaszane na dachach.

Ci, którzy myślą, że mogą uniknąć wstydu, grzesząc w tajemnicy, pewnego dnia odkryją, że ujawnienie ich tajemnic przed samym tronem Boga jest najgorszym ze wszystkich wstydów. Głupotą jest myśleć, że możemy złagodzić nasz grzech, utrzymując go w tajemnicy. Podwójnym szaleństwem jest wmawianie sobie, że jesteśmy lepsi od innych, ponieważ grzeszymy raczej prywatnie niż publicznie. Zaś szczytem szaleństwa jest przekonanie siebie samego, że możemy uciec od grzechu przez zatuszowanie go.

Przysłów 28:13 Kto ukrywa swe grzechy, nie będzie miał szczęścia, ale kto je wyznaje i porzuca, dostąpi miłosierdzia

Wszelki grzech jest napaścią na naszego świętego Boga, bez względu na to, czy dzieje się to publicznie czy potajemnie. A Bóg, który dostrzega nawet najgłębsze tajemnice serca, wyraźnie widzi nasz grzech, bez względu na to, jak dobrze naszym zdaniem go zakryliśmy.
.


Grzech w umyśle jest owocem teg samego moralnego defektu, który powoduje grzechy

Kiedy Jezus powiedział, że nienawiść pociąga za sobą ten sam rodzaj winy co morderstwo, a żądza jest samą istotą cudzołóstwa, nie sugerował, że nie ma różnicy w stopniu między grzechem, który ma miejsce w umyśle, a grzechem, który się dokonuje. Pismo Święte nie uczy, że wszystkie grzechy są równe.

To, że niektóre grzechy są gorsze od innych, jest zarówno oczywiste, jak i całkowicie biblijne. Pismo wyraźnie uczy tego na przykład, gdy mówi nam, że grzech Judasza był większy niż grzech Piłata

Jan 19:11 Jezus odpowiedział: Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego ten, który mnie tobie wydał, ma większy grzech.
.
Hebr. 10:29
Jak wam się wydaje, na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski?
.
Łuk. 12:47-48 47. Ten zaś sługa, który znał wolę swego pana, a nie był gotowy i nie postąpił według jego woli, otrzyma wielką chłostę. 48. Lecz ten, który jej nie znał i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele się będzie wymagać, a komu wiele powierzono, więcej będzie się od niego żądać.

Ale w Kazaniu na Górze Jezus wskazał, że gniew powstaje z tego samego moralnego defektu co morderstwo; a ten, kto pożąda, cierpi na tę samą wadę charakteru, co cudzołożnik. Ponadto ci, którzy popełniają grzechy myślowe, są winni łamania tych samych zasad moralnych, co ci, którzy popełniają akty morderstwa i cudzołóstwa.

Innymi słowy, tajemne grzechy serca są moralnie równoznaczne z najgorszymi rodzajami złych czynów – nawet jeśli są to grzechy w mniejszym stopniu. Pożądliwa osoba nie ma prawa czuć się moralnie lepsza od bezmyślnego rozpustnika. Fakt, że oddaje się pożądaniu, jest dowodem, że jest ona również zdolna do niemoralnych czynów. Fakt, że nienawidzi swojego brata, świadczy o tym, że w jego sercu czai się morderstwo.

Chrystus uczył nas patrzeć na nasze własne ukryte grzechy z taką samą odrazą moralną, jaką odczuwamy z powodu bezmyślnych aktów grzechu jawnego.
.


Ukryty grzech wiąże się ze złożonym grzechem hipokryzji

Ci, którzy grzeszą skrycie, w rzeczywistości pogłębiają swoją winę, ponieważ do grzechu dodają grzech hipokryzji. Hipokryzja jest poważnym grzechem samym w sobie. Powoduje również szczególnie wyniszczający rodzaj winy, ponieważ z definicji hipokryzja pociąga za sobą ukrywanie grzechu. Jedynym lekarstwem na grzech jest odkrycie naszej winy poprzez szczere wyznanie.

Hipokryzja przenika zatem duszę z predyspozycjami do prawdziwej pokuty. Dlatego Jezus nazwał obłudę „zakwasem faryzeuszy”

Łuk. 12:1 Tymczasem, gdy zgromadziły się wielotysięczne tłumy, tak że jedni po drugich deptali, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: Strzeżcie się zakwasu faryzeuszy, którym jest obłuda.

Hipokryzja działa również bezpośrednio przeciwko sumieniu. Nie ma mowy o hipokryzji bez wyrzutów sumienia. Zatem hipokryzja nieuchronnie toruje drogę najbardziej podłym, nisczących duszę sekretnym grzechom. Tak więc hipokryzja sama się wzmaga, podobnie jak kwas. Strzeż się tego rodzaju zakwasu. Bez względu na to, kto sugeruje ci, że pozory są wszystkim, nie kupuj tego kłamstwa. W rzeczywistości twoje sekretne życie jest prawdziwym lakmusowym sprawdzianem twojej postaci:

Przysłów 23:7 Bo jak myśli w swym sercu, taki on jest

Czy chcesz wiedzieć, kim naprawdę jesteś? Przyjrzyj się uważnie swojemu życiu prywatnemu – szczególnie swoim najskrytszym myślom. Spójrz w lustro Słowa Bożego i pozwól mu odkryć i poprawić prawdziwe myśli i motywy twojego serca.

John MacArthur, źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email