Bałwochwalstwo pogan i Rzymskich katolików

 

Nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa rzeczy tych, które są na niebie wzgórę, i które na ziemi nisko, i które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, ani im będziesz służył; bom Ja Pan Bóg twój, Bóg zawistny w miłości, nawiedzający nieprawości ojców nad syny w trzeciem i w czwartem pokoleniu tych, którzy mię nienawidzą;2 Mojż. 20:4-5

Jan Kalwin napisał Instytuty Religii Chrześcijańskiej, które w rzeczywistości zdefiniowały biblijny protestantyzm – ruch, który powrócił do wiary Apostołów, Ojców Apostolskich i Ojców Kościoła. Oto co napisał na temat bałwochwalstwa odnosząc się do przebiegłej obrony papistów, którzy twierdzili, że tworząc obrazy wcale nie oddają im boskiej czci.:

„Mówi się, że obrazy nie są uważane za bogów. Żydzi nie byli tak całkowicie bezmyślni, aby nie pamiętać, że był Bóg, który wyprowadził ich z Egiptu, zanim uczynili cielę. W rzeczy samej, jak Aaron powiedział, że to byli bogowie, którzy wyprowadzili ich z Egiptu, w sposób niebezpośredni oznajmił, że chcą zachować Boga, ich wybawiciela, pod warunkiem, że będą widzieli go idącego przed nimi w postaci cielca.

Również poganie nie są tak głupi, aby nie zrozumieć, że Bóg jest czymś innym niż drewno i kamień. Ponieważ wymieniali obrazy z przyjemności, ale zawsze zachowywali w swoich umysłach tych samych bogów, codziennie poświęcali nowe obrazy, nie myśląc, że robili nowych bogów. … Wulgarni, gdy byli oskarżeni, odpowiedzieli, że nie czcili widocznego przedmiotu, ale Bóstwo, które w nim mieszkało niewidzialnie.

Ci, którzy mieli to, co nazwałbym bardziej wyrafinowaną religią, powiedzieli, że ani nie wielbili obrazu, ani żadnego zamieszkującego Bóstwa, ale za pomocą cielesnego obrazu widzieli symbol tego, co było ich obowiązkiem czcić.

Cóż zatem? Wszyscy bałwochwalcy, zarówno żydowscy, jak i pogańscy, zostali pobudzeni w opisany sposób. Niezadowoleni z duchowego zrozumienia, sądzili, że obrazy dadzą im pewniejsze i bliższe wrażenie (Boga). Kiedy raz przyjęto tę niedorzeczną reprezentację Boga, nie było żadnego ograniczenia, zwiedzeni tak wtedy jak i teraz coraz to nowszymi posturami, zaczęli myśleć, że Bóg wywierał swą moc na obrazach. Wciąż Żydzi byli przekonani, że pod takimi obrazami czczą wiecznego Boga, jedynego prawdziwego Pana nieba i ziemi; a poganie także, oddając cześć swoim fałszywym bogom, przypuszczali, że zamieszkają w niebie. Jan Kalwin, Instytuty, Księga I rozdział 11 sekcja 9


Dekalog a fałszywy kult

Pierwsze przykazanie ustanawia obiekt religijnej czci. Jest nim Bóg Jedyny
.
2 Mojż. 20:3 Nie będziesz miał bogów innych przede mną.
 .
Drugie przykazanie naucza o sposobie oddawania religijnej czci Jedynemu prawdziwemu Bogu. Oczywistym jest fakt, że zakaz czynienia figurek, obrazów i innych podobizn dotyczy Boga. A raczej ludzkiego wyobrażenia wyglądu Boga. Ci, którzy Boga nienawidzą oddają cześć wyobrażeniu Boga a nie Bogu. Bóg jest Duchem i nikt nie wie jaką ma postać.
 • Jan 4:24 Bóg jest duchem,
 • Jan 1:18 Boga nikt nigdy nie widział
 • 1 Tym. 6:16 Jedyny mający nieśmiertelność i mieszkający w światłości niedostępnej, którego żaden z ludzi nie widział ani widzieć nie może;
  . .

Zatem utworzenie podobizny Boga Yahweh jest niemożliwe. A jeśli ktoś wykona podobiznę Boga Yahweh, to jest to idol, bałwan, fałszywa reprezentacja Boga. Tworzenie fałszywej reprezentacji Boga Yahwe jest grzechem i podlega karze. Świadczy o tym przypadek złotego cielca. Żydzi chcieli stworzyć wizerunek Yahweh, wielkiego Boga, który wyprowadził ich z niewoli egipskiej.
.

Złoty cielec

Żydzi wyszli z Egiptu, po ponad IV wiekach niewoli. W tym czasie obserwowali ryty egipskiej religii, w którym istotne miejsce posiadał kult byka. Nie był to kult obrazu byka, lecz żywego zwierzęcia. Poświęcony byk, zwany Apis był wielbiony w Memfis, a byk zwany Mnevis w Heliopolis. Oba uznawane były za rzeczywiste wcielone bóstwa.

Żydowski złoty cielec analogicznie symbolizował wcielonego Boga Yahweh

 • 2 Mojż. 32:4-6 4 A wziąwszy je z ich rąk nakazał je przetopić 2 i uczynić z tego posąg cielca ulany z metalu. I powiedzieli: «Izraelu, OTO BÓG TWÓJ, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej». 5 A widząc to Aaron kazał postawić ołtarz przed nim i powiedział: «Jutro będzie uroczystość ku czci Pana (לַיהוָ֖הYahweh) ». 6 Wstawszy wcześnie rano, dokonali całopalenia i złożyli ofiary biesiadne. I usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, żeby się bawić.
  .

Jedyny Bóg, który wyprowadził Żydów z ziemi egipskiej to Yahweh. I temu właśnie Bogu Żydzi stworzyli idola. W ich mniemaniu w idolu fizycznie zamieszkiwał Bóg Yahweh. Potwierdza to wers 1, w którym Mojżesz postrzegany był przez Żydów jako tabernakulum Boga Yahweh.

 • 2 Mojż. 32:1 Wstań, uczyń nam boga, który by szedł przed nami; Mojżeszowi, mężowi temu, który nas wywiódł z ziemi Egipskiej, nie wiemy co się stało.
  .

Lud postrzegał Mojżesza jako tego, w którym fizycznie manifestował się Bóg. To dlatego właśnie Archanioł Michał spierał się z szatanem o jego ciało. Aby Żydzi nie zrobili z truchła Mojżesza kolejnego idola.
.

 • Judy 1:9 Lecz archanioł Michał, rozprawiając z diabłem, spierał się o ciało Mojżesza,
  .

Gdy Żydzi czekając długo uznali, że Mojżesz ich opuścił, wyrazili potrzebę innego namacalnego dowodu Bożego prowadzenia (który by szedł przed nami). Tym namacalnym dowodem, reprezentantem i inkarnacją Boga Yahwe stał się w ich mniemaniu złoty cielec.

Bliski związek między cielcami Jeroboama i cielcem symbolizującym Boga Yahweh jest ukazany w powtarzającym się zwrocie “który cię wyprowadził z ziemi egipskiej”

Dlatego po zastanowieniu się król sporządził dwa złote cielce i ogłosił ludowi: Zbyteczne jest, abyście chodzili do Jerozolimy. Izraelu, oto Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej! 1 Król. 12:28

Żydzi nigdy do końca nie wyzbyli się fałszywego kultu Boga Yahwe reprezentowanego przez idola – złotego cielca.

.

Święty Augustyn (354-430) dobrze powiedział o kulcie obrazów na łonie chrystianizmu w swoim komentarzu do Psalmu CXV mówiąc:

Kiedy człowiek patrzy na obraz podczas modlitwy bądź adoracji nie może oprzeć się wrażeniu że obraz go słucha. Obrazy bardziej zwodzą nieszczęsną duszę  mającą usta, uszy i stopy niż skorygują jej myślenie, ponieważ nie mówią, nie widzą, nie słyszą i nie chodzą.”

Argumenty Jana z Damaszku na kult obrazów niczym się nie różnią od pogańskich argumentów jakie przedstawiali Augustynowi jego pogańscy oponenci. Augustyn stwierdza w swym Komentarzu do Psalmu 113 i pisze:

„Poganie którym wydaję się że mają czystszą religię mówią: -Nie oddaje czci bałwanowi ani diabłu lecz w cielesnym wyobrażeniu uznaje symbol tego czemu powinienem oddawać cześć.- Poganie ośmielają się odpowiadać, że oni sami nie oddają czci cielesnym wizerunkom, lecz boskim siłom, które sprawują nad nimi rządy.”
.

Cielec – fałszywy reprezentant Boga Yahweh został zniszczony a kultyści srogo ukarani za bałwochwalstwo

. 

 • 2 Mojż. 32:20 A porwawszy cielca, którego uczynili, spalił go w ogniu, starł na proch, rozsypał w wodzie i kazał ją pić Izraelitom
  .

Co jest bałwochwalstwem?

Stary Testament nie zabraniał tworzenia posągów i wizerunków.

 • 2 Mojż. 25:18 uczynisz dwa złote cherubiny: wykujesz je ze złota na obu końcach przebłagalni.
 • 2 Mojż. 26:31 Uczynisz też zasłonę z błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i skręconego bisioru; na niej wyhaftujesz cherubiny.
 • 1 Król. 7:29 A na tych listwach, znajdujących się między szczeblami, były lwy, byki i cherubiny, a na szczeblach umieszczona była podstawa z wierzchu, a pod tymi lwami i wołami – elementy plecione.
 • 2 Kron. 9:18-19 18 Tron miał sześć stopni, a podnóżek był ze złota, przymocowany do tronu. Po obu stronach siedzenia były poręcze, a przy poręczach stały dwa lwy. 19 Dwanaście lwów stało na tych sześciu stopniach po obu stronach. Czegoś takiego nie uczyniono w żadnym innym królestwie.

Bałwochwalstwo jest wtedy, gdy dany wizerunek staje się obiektem kultu, niezależnie od tego, co lub kogo przedstawia.
.


Obrazy i figurki Pana Jezusa

Pan Jezus, będąc Bogiem, ogołocił się przyjmując na siebie drugą, ludzką naturę

 • Filip. 2:6-7 6 Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież; 7 Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi;

Nie wiemy jak Pan Jezus wyglądał. Dlatego nie powinniśmy tworzyć wizerunku. Jedyne wskazówki w Piśmie informują nas, że nie posiadał urody ani postawy. Dlatego też nie można czynić wyobrażeń wyglądu ludzkiej natury Pana Jezusa aby oddawać im cześć.

 • Izaj. 53:2 Bo wyrósł jako latorostka przed nim, a jako korzeń z ziemi suchej, nie mając kształtu ani piękności; i widzieliśmy go; ale nic nie było widzieć, czemubyśmy go żądać mieli.
  .

Sami Apostołowie czcili Pana Jezusa jako Boga, a nie Jego fizyczny wizerunek.

 • 2 Kor. 5:16 Dlatego my odtąd nikogo nie znamy według ciała, a chociaż znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już więcej go takim nie znamy.
 • Jan 20:28 Wtedy Tomasz mu odpowiedział: Mój Pan i mój Bóg!
  .

Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie (Jan 4:24). W duchu i w prawdzie, a nie w postaci figurki, obrazka czy opłatka.
.


Tworzenie wizerunków Boga oraz oddawanie im czci podlega karze

Rzym. 1:21-2421 Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. 22 Podając się za mądrych, zgłupieli; 23 I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów. 24 Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą.
.

1 Sam. 15:23Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom.

W zasadzie bałwochwalstwo jest Bożym sądem nad odstępczym kościołem już od czasów Starego Testamentu. Bałwochwalstwo jest sądem Bożym w taki sposób, że to Bóg zaślepia oczy odstępców, aby nie rozumieli iż oddają cześć i chwałę stworzeniu a nie Stwórcy, czyniąc swymi rękami reprezentacje bóstwa, któremu się kłaniają. Bóg potępi wszystkich bałwochwalców.

Izaj. 44:13-20
.

13 Cieśla zaś rozciąga sznur, wyznacza farbowanym sznurem, ciosa toporem, zaznacza go cyrklem i wykonuje go na podobieństwo człowieka, na podobieństwo pięknego człowieka, aby pozostawał w domu.

14 Narąbie sobie cedrów i bierze cyprys i dąb lub to, co jest najsilniejsze spośród drzew leśnych, wsadzi jesion, który rośnie dzięki deszczom.

15 Wtedy służy to człowiekowi na opał: bierze z tego, aby się ogrzać, także roznieca ogień, aby upiec chleb, ponadto robi sobie boga i oddaje mu pokłon, czyni z tego posąg i pada przed nim.

16 Część tego spala w ogniu, przy drugiej części je mięso – przyrządza pieczeń i syci się. Także grzeje się i mówi: Ach, jak mi ciepło, widziałem ogień.

17 A z reszty tego czyni boga, swój posąg. Pada przed nim, oddaje mu pokłon i modli się do niego, mówiąc: Ratuj mnie, bo ty jesteś moim bogiem.

18 Nie wiedzą ani nie rozumieją, bo Bóg zaślepił ich oczy, aby nie widzieli, i ich serca, aby nie rozumieli.

19 I nie rozważają tego w swoim sercu, nie mają wiedzy ani rozumu, by powiedzieć: Część tego spaliłem w ogniu, a na węglu z tego wypiekłem chleb, upiekłem mięso i najadłem się. Czyż z reszty tego mam uczynić coś obrzydliwego? Czyż mam padać przed klocem drzewa?

20 Taki się karmi popiołem, jego zwiedzione serce wprowadziło go w błąd, tak że nie może wybawić swojej duszy ani powiedzieć: Czyż nie jest fałszem to, co znajduje się w mojej prawicy?


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email