Pozorna sprzeczność

Psalm 14:1 Głupi powiedział w swoim sercu: Nie ma Boga. Są zepsuci, popełniali obrzydliwe czyny. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro.

Mat. 5:22 Lecz ja wam mówię: Każdy, kto się gniewa na swego brata bez przyczyny, podlega sądowi, a kto powie swemu bratu: Raka, podlega Radzie, a kto powie: Głupcze, podlega karze ognia piekielnego.

W Psalmie 14:1 Bóg mówi, że tylko głupiec nie uwierzy w niego. Ale w Ewangelii Mateusza 5:22 Biblia mówi, że nie powinniśmy nikogo nazywać głupcem.

Nie rozumiem tego, czy te wersety nie kłócą się ze sobą?


Kontekst jako podstawa rozważania

Kontekst Psalmu 14:1 dotyczy grzesznika, który nie wierzy, że istnieje Bóg (por. Psalm 53:1). Wiemy, że mowa o grzesznikach ponieważ w wersecie tym znajduje się również sformułowanie:

3. Wszyscy zboczyli z drogi, wszyscy jednakowo znikczemnieli. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.

Natomiast Paweł używa szerszego kontekstu Psalmu,

Psalm 14: 1-3 1. Głupi powiedział w swoim sercu: Nie ma Boga. Są zepsuci, popełniali obrzydliwe czyny. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro. 2. PAN spojrzał z niebios na synów ludzkich, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny i szukający Boga. 3. Wszyscy zboczyli z drogi, wszyscy jednakowo znikczemnieli. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.

Używa go do opisania grzeszników w Rzymian

Rzym. 3:9-12 9. Cóż więc? Czy przewyższamy ich? Żadną miarą! Ponieważ przedtem dowiedliśmy, że zarówno Żydzi, jak i Grecy, wszyscy są pod grzechem; 10. Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego; 11. Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. 12. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.

Tak więc, kontekst obu zestawów wersetów dotyczy grzeszników. I zarówno autor Psalmu, jak i Paweł mówią o dosłownym fakcie. W porównaniu z wolą Bożą, grzesznicy nie czynią dobrze, nie szukają Boga: są bezwartościowi i znieprawieni

Rzym. 8:7-8 7. Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. 8. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu.

Jednak w żadnym z tych tekstów nie ma nawet wzmianki ani aluzji o złości czy gniewie. Ale w przypadku tekstu Mateusza 5:22-26 kontekst nazywania kogoś głupcem jest gniewem niesprawiedliwym (Każdy, kto się gniewa na swego brata bez przyczyny). Ten werset mówi o gniewie.

Tak więc w Psalmie 14:1 i Ewangelii Mateusza 5:22 mówimy o dwóch zupełnie różnych sytuacjach: jedna dotyczy znanych faktów, a druga niesprawiedliwego gniewu.
.


Dwa rodzaje gniewu

Powinniśmy również rozpoznać dwa różne rodzaje gniewu

  • sprawiedliwy
    Efez. 4:26 Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce
    .
  • niesprawiedliwy
    Jakuba 1:20 Gniew bowiem człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej.Mat. 5:22 Każdy, kto się gniewa na swego brata bez przyczyny,

Nawet sam Jezus nazwał wielu ludzi głupcami w Ewangelii Mateusza spośród uczonych w Piśmie i faryzeuszy:

Mat. 23:17 Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest większe? Złoto czy świątynia, która uświęca złoto?

W tym kontekście, Jezus był sprawiedliwie zagniewany i wypowiedział siedem nieszczęść na swoich wrogów – nie na swoich braci, ale wrogów Bożych

Mat. 23:13, 15, 16, 23, 25, 27, 29
.
(pierwsze biada) 13. Lecz biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Sami bowiem tam nie wchodzicie ani wchodzącym nie pozwalacie wejść.

(drugie biada) 15. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morza i lądy, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy się nim stanie, czynicie go synem piekła dwa razy takim jak wy sami.

(trzecie biada) 16. Biada wam, ślepi przewodnicy, którzy mówicie: Kto przysięga na świątynię, to nic nie znaczy, ale kto przysięga na złoto świątyni, jest związany przysięgą.

(czwarte biada) 23. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, anyżu i kminku, a opuszczacie to, co ważniejsze w prawie: sąd, miłosierdzie i wiarę. To należało czynić i tamtego nie zaniedbywać.

(piąte biada) 25. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo oczyszczacie kubek i misę z zewnątrz, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości.

(szóste biada) 27. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo jesteście podobni do grobów pobielanych, które z zewnątrz wydają się piękne, ale wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelkiej nieczystości.

(siódme biada) 29. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo budujecie grobowce proroków i zdobicie nagrobki sprawiedliwych;

Jezus nie zgrzeszył

Hebr. 4:15 Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu.

Kiedy Bóg jest na kogoś zagniewany, jest zawsze sprawiedliwy w swoim gniewie

Mat. 21:12-13 12. Wtedy Jezus wszedł do świątyni Boga i wypędził wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni; poprzewracał stoły wymieniających pieniądze i stołki sprzedających gołębie. 13. I powiedział im: Jest napisane: Mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców.
.
Marek 3:5 Wtedy spojrzał po nich z gniewem i zasmucony zatwardziałością ich serca, powiedział do tego człowieka: Wyciągnij rękę! Wyciągnął, a jego ręka znowu stała się zdrowa jak i druga.
.
Marek 11:15 I przyszli do Jerozolimy. A gdy Jezus wszedł do świątyni, zaczął wyganiać sprzedających i kupujących w świątyni oraz poprzewracał stoły wymieniających pieniądze i stołki sprzedających gołębie.
.
Jan 2:13-17 15. A zrobiwszy bicz z powrozków, wypędził wszystkich ze świątyni, także owce i woły, rozsypał pieniądze wymieniających i poprzewracał stoły. 16. A do sprzedających gołębie powiedział: Wynieście to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca domu kupieckiego. 17. I przypomnieli sobie jego uczniowie, że jest napisane: Gorliwość o twój dom zżarła mnie.


Uwagi końcowe

Na koniec zauważmy, że w szerszym kontekście Mateusza 5:21-26 Jezus użył słowa „brat” cztery razy. Ktoś, kto nie wierzy w Boga, nie jest naszym bratem. Tak więc Bóg nie jest w błędzie – i my też nie jesteśmy – gdy nazywa głupcem kogoś, kto nie jest naszym bratem, gdyż jest to prawdą i nie jest w niesprawiedliwym gniewie.

Źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email