Groźba idolatrii

Rzym. 1:24-25 Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą.Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie, i służyli jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.    

Dlaczego Bóg wydał ludzi na zatracenie? Ponieważ czcili bałwana, wytwór swojej wyobraźni, obraz Boga a nie prawdziwego Boga. Odrzuciwszy prawdę objawienia wybrali oddawanie czci stworzonemu bogu – fałszywej reprezentacji Bożej istoty.

Wiemy, że Bóg ma Boską naturę, która jest wieczna, nieposiadająca początku ani końca, niezmienna. Stąd płynie prosty wniosek, że Bóg nie został stworzony.

Wszyscy zgodzą się, że taką naturę ma Ojciec. Jednak fanatycy i odszczepieńcy będą twierdzić, że Duch Święty nie jest Bogiem lecz jakąś formą bezosobowej energii. Będą też twierdzić, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem lecz stworzeniem, człowiekiem, którego Ojciec podniósł do rangi czegoś w rodzaju pół-boga.

Zatem według zwodzicieli Bóg Pisma Świętego jest bardzo podobny do allaha, księżycowego bożka bliskiego wschodu, który jest idolem, wytworem ludzkiej imaginacji. A ponieważ został on stworzony przez umysł człowieka, jest obrazem człowieka. Jednoosobowym bytem. Zupełnie jak człowiek, który go wymyślił.


Co na to Pismo Święte?

Bóg jest zawsze ten sam

Psalm 102:27-28 27 Ale ty zawsze jesteś ten sam, a twoje lata nigdy się nie skończą.28 Synowie twoich sług będą trwać u ciebie,a ich potomstwo zostanie przed tobą

Rabini Izraela z pewnością odnosili ten fragment do Boga jako Ojca. Jednak Nowy Testament przypisuje go również i Synowi (Hebr. 1:12 wskazuje na Syna jako podmiot)

Bóg jest niezmienny

Mal. 3:6 Gdyż ja Pan nie zmieniam się, przetoż wy, synowie Jakubowi! nie jesteście zniszczeni

W Bogu nie ma zmian

Jakub 1:17 Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności

Bóg Syn jest ten sam na zawsze

Hebr. 13:8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki
.
Hebr. 1:12 Ty zaś jesteś ten sam, a twoje lata się nie skończą

Oba teksty nie mogą dotyczyć drugiej, czyli ludzkiej natury Mesjasza, ponieważ jako człowiek podlegał zmianom, choćby rósł, uczył się (Łuk. 2:52 A Jezusowi przybywało mądrości i wzrostu). Mowa o Boskiej naturze Chrystusa. I co ciekawe oba teksty potwierdzają zasady unii hipostatycznej o której czytamy w Filipan 2 (zobacz artykuł Carmen Christi a zielonoświątkowa jedność Bóstwa)

  • Bez zmiany natur (immutabiliter gr. atreptos) – ani Boska ani ludzka natura Mesjasza nie uległy zmianie (Bóg Syn ciągle ten sam)
  • Bez pomieszania (inconfuse gr. asynchytos) – Boska natura Mesjasza nie pomieszała się z ludzką (Bóg Syn ciągle ten sam)
  • Bez rozdzielenia (indivise gr. adiairetos) – obie natury składają się na jedną osobę a nie dwie (Bóg Syn ciągle ten sam)
  • Bez rozłączenia (inseparabiliter gr. achoristos) – Mesjasz jest ciągle Bogiem i człowiekiem (Bóg Syn ciągle ten sam)
Bóg jest zawsze, czas nie ma dla Niego znaczenia

Psalm 90:2-42 Zanim zrodziły się góry, zanim ukształtowałeś ziemię i świat, od wieków na wieki ty jesteś Bogiem.3 Obracasz człowieka w proch i mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy.4 Tysiąc lat bowiem w twoich oczach jest jak dzień wczorajszy, który minął, i jak straż nocna

Bóg Syn jest wieczny

Jan 8:56-58 56 Abraham, wasz ojciec, z radością pragnął ujrzeć mój dzień. I ujrzał, i radował się.57 Wówczas Żydzi powiedzieli do niego: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? 58 Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:Zanim Abraham był, ja jestem

Wypowiedź Pana Jezusa odnosi się do Jego wieczności. Pismo w innym miejscu stwierdza to jeszcze dobitniej

Mich. 5:2 Ale ty, Betlejem Efrata, choć jesteś najmniejsze wśród tysięcy w Judzie, z ciebie jednak wyjdzie mi ten, który będzie władcą w Izraelu, a jego wyjścia (וּמוֹצָאֹתָ֥יו umowsaotaw) są od dawna, od dni wiecznych (עוֹלָֽם׃ owlam).

וּמוֹצָאֹתָ֥יו umowsaotawiść na przód, pochodzenie, metaforycznie urodzić się
עוֹלָֽם׃ owlamwieczność

Dwie prawdy przedstawia tekst Micheasza. PIerwszą z nich jest zrodzenie Syna przez Ojca. Drugą jest to, że urodzenie to miało miejsce przed wiecznością, przed stworzeniem czasu. I tak Syn jest zrodzony z Ojca i nieposiadający początku istnienia, wieczny.

Bóg Syn nawet podczas wcielenia był wszechobecny

Jan 3:13 A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie
.
Jan 17:24 Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem,

Wypowiedzi dokonał wcielony i przebywający na ziemi Bóg Syn. On powiedział, że pomimo iż jest obserwowany na świecie ludzi do którego zstąpił, to jest jednocześnie i w niebie.

Wszechmogący Bóg jest pierwszy i ostatni

Obj. 1:8 Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący
.
Obj. 21:6 I powiedział do mnie: Stało się.Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia

Bóg Syn będący początkiem i końcem sam nie ma ani początku ani końca

Hebr. 7:3 Bez ojca, bez matki, bez rodowodu,niemający ani początku dni, ani końca życia,ale upodobniony do Syna Bożego,pozostaje kapłanem na zawsze

Bóg Duch Święty jest wieczny i nie ma początku ani końca.

Hebr. 9:14 To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków,by służyć Bogu żywemu?

.


Bóg Syn przybiera drugą naturę

Będąc w postaci Bożej Chrystus, aby wykupić potomstwo obietnicy zwane dziećmi Abrahama (a nie Adama co potwierdza doktrynę o ograniczonym odkupieniu) przyjął na siebie drugą naturę. Stał się całkowicie człowiekiem będąc jednocześnie całkowicie Bogiem.

Hebr. 2:15-17 15 I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. 16 Bo zaiste nie przyjął natury aniołów, ale potomstwa Abrahama. 17 Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci,aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu

Bóg Syn ogołocił się z wszystkich należnych Mu jako Bogu przywilejów. Jego uniżenie polegało na przyjęciu ludzkiej natury.

Filip. 2:6-8 6 Który,będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież; 7 Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi; 8 A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej

Jednak w tym samym czasie Chrystus ciągle był tym samym, niezmiennym, wiecznym i wszechmocnym Bogiem, który w czasie ziemskiej pielgrzymki podtrzymywał przy istnieniu cały wszechświat za pomocą swojego Słowa.

Hebr. 1:3 (Syn) będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego(Boga)istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach

.


Bóg Duch Święty

WIemy, że Duch Święty jest wieczny i że tworzył cały wszechświat wszystko co dziś może zostać empirycznie zaobserwowane przez stworzenie.

  1. Czas
  2. Siły – też duchowe jak anioły
  3. Akcje
  4. Przestrzeń
  5. Materię

Hebr. 9:14 przez Ducha wiecznego
.
1 Mojż. 1:1-21 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. 2 A ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami

Duch Święty zawsze pochodzi od Ojca i Syna. Zatem jeśli kiedykolwiek Ducha Świętego by nie było, nie byłoby też ani Ojca ani Syna. Niemożliwym jest aby istniał Ojciec i Syn bez Ducha.

Jan 15:26 Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który wychodzi od Ojca, on będzie świadczył o mnie.
.
Rzym. 8:9 Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy.

Wniosek: istnienie Ducha Świętego nie podlega zmianom, On zawsze jest

Wiemy, że Duch Święty jest wszechmocny. Gdy zacieniał Marię aby poczęła Jezusa, uczynił to swoją mocą jako Najwyższy Bóg

Łuk. 1:35 Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię.
.
Zach. 4:6 Nie wojskiem ani siłą stanie się to, ale Duchem moim, mówi Pan zastępów

Wniosek: Duch Święty jako Bóg posiada identyczną moc co Ojciec i Syn, która nigdy się nie zmienia.

Podobnie jest z wszechobecnością Ducha Świętego. Jest transcendentnie obecny wszędzie, jednocześnie nie jest zależny od stworzenia ani nie jest podatny na jego działanie

Psalm 139:7-12 7 Dokąd ujdę przed twoim Duchem? Dokąd ucieknę przed twoim obliczem? 8 Jeśli wstąpię do nieba, jesteś tam; jeśli przygotuję sobie posłanie w piekle, tam też jesteś. 9 Gdybym wziął skrzydła zorzy porannej, aby zamieszkać na krańcu morza; 10 I tam twoja ręka prowadziłaby mnie i twoja prawica by mnie podtrzymała. 11 Jeśli powiem: Na pewno zakryją mnie ciemności, to i noc będzie dokoła mnie światłem. 12 Nawet ciemność nic przed tobą nie skryje, a dla ciebie noc świeci jak dzień, ciemność jest jak światłość.

Wniosek: Lokacja Ducha Świętego nie ulega zmianie. On jest wszędzie

Duch Święty wie wszystko i nie podlega procesowi nauczania. Jego wiedza jest identyczna z wiedzą Ojca i Syna. To wszechwiedza

Izaj. 40:13-14 13 Kto kierował Duchem PANA, a kto był jego doradcą, aby go pouczać? 14 Kogo się radził, aby nabyć rozumu? Kto pouczył go o ścieżkach sądu? Kto nauczył go wiedzy i wskazał mu drogę roztropności?
.
1 Kor. 2:10 Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga.,

Wniosek: Wiedza Ducha Świętego nie ulega zmianie. On jest wszechwiedzący co wyklucza możliwość nabywania wiedzy a przez to zmiany stanu świadomości

Podsumowanie: Ponieważ żaden z atrybutów Ducha Świętego nie ulega zmianie, takich jak istnienie, wszechwiedza, wszechmoc, wszechobecność a także świętość wnioskujemy, że Duch Święty jest na zawsze ten sam i nigdy się nie zmienia. Duch Święty jest Bogiem.
.


Konsekwencje idolatrii

Ojciec jest niestworzony, wieczny i niezmienny.Syn jest niestworzony, wieczny i niezmienny. Duch jest niestworzony, wieczny i niezmienny. Bóg jest Trójjedyny. To jeden Byt w trzech osobach. Rzecz nie do pojęcia dla człowieka przyzwyczajonego do oddawania czci stworzeniu a nie Stwórcy, którego istota wykracza poza ludzkie zrozumienie. Bóg przestrzega każdego bałwochwalcę:

Psalm 50:21 Sądziłeś, że jestem do ciebie podobny, ale będę cię napominał i postawię ci to przed oczy
.
1 Kor. 6:9 Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy ,ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą

To dotyczy również wiary w “opłatkowego Jezusa”. Opłatek nie jest Synem Bożym i nie może być czczony jak Bóg (ponieważ zaraz po zjedzeniu opłatek idzie do żołądka a potem zostaje wydalony do ustępu – por. Mat. 15:17). Kto to czyni idzie na zatracenie.

Print Friendly, PDF & Email