Odwiedzając lokalną organizację wyznającą doktryny ducha zielonoświątkowego można doświadczyć praktyki nałożenia rąk przez jedną lub wiele osób, czy to w trakcie modlitwy o osobę, czy to w trakcie„wyganiania demonów” z ludzi „wierzących”.

W praktyce neomontaniści nie posiadają żadnych zasad i ograniczneń dotyczących nakładania rąk. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu biorąc pod uwagę Słowo Boże.

Bóg porządku

Bóg, w którego wierzymy jest Bogiem porządku, zatem wszelkie sprawy dotyczące wiary i praktyki powinny odbywać się w sposób uporządkowany, zgodny z Bożym zarządzeniem

1 Kor. 14:33 Bóg bowiem nie jest Bogiem nieładu, lecz pokoju, jak we wszystkich kościołach świętych.

1 Kor. 14:40 Wszystko niech się odbywa godnie i w należytym porządku.

Kol. 2:5 Choć bowiem ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc wasz porządek i stałość waszej wiary w Chrystusa.

Tyt. 1:5 Zostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia
.


Autorytet i zwierzchności

Bóg jest też źródłem wszelkiego autorytetu i Panem wszelkiej zwierzchności. Tak więc w sprawach duchowych nikt nie może przywłaszczyć sobie autorytetu, jaki może udzielić wyłącznie Bóg.

Kol 1:16 Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.

Kol. 2:10 I jesteście dopełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy;

1 Piotra 3:22 Który, poszedłszy do nieba, jest po prawicy Boga, a zostali mu poddani aniołowie, zwierzchności i moce.

1 Kor. 15:24  A potem będzie koniec, gdy przekaże królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc
.


Osobisty wybór Boga

To Bóg udziela niektórym, wybranym wierzącym autorytetu. W okresie pierwszego kościoła funkcjonował urząd Apostoła i proroka, który miał charakter fundamentalny. Apostołowie i prorocy posiadali szczególne dary uwiarygadniające ich służbę i słowa. W ten sposób Bóg wskazywał na ich prawowierność.  Dziś nie ma Apostołów i proroków.

Mat. 10:1 A przywoławszy swoich dwunastu uczniów, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i aby uzdrawiali wszystkie choroby i wszelkie słabości.

Łuk. 9:1 A Jezus, przywoławszy swoich dwunastu uczniów, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc, aby uzdrawiali choroby.

Łuk. 10:1-20 1 A potem Pan wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejsca, do którego sam miał przyjść. 9 I uzdrawiajcie chorych, którzy w nim są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże. 19 Oto daję wam moc stąpania po wężach, skorpionach i po wszelkiej mocy nieprzyjaciela, a nic wam nie zaszkodzi. 20 Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, ale cieszcie się raczej, że wasze imiona są zapisane w niebie.

1 Kor. 12:11 A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce.

Efez. 4:11 I on ustanowił jednych Apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami;

Hebr. 2:4 Którym (Apostołom) i Bóg dał świadectwo przez znaki, cuda i różnorakie moce oraz przez udzielanie Ducha Świętego według swojej woli.
.


Charakterystyka nakładania rąk

Nauka o nakładaniu rąk stanowi element będący podstawą nauki o Chrystusie

Hebr. 6:1-2 1 Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga; 2 Nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym.

Nakładanie rąk ma charakter autorytatywny dlatego Pismo zaleca ostrożność np. w ustanawianiu biskupów zboru.

1 Tym. 5:22Rąk na nikogo pospiesznie nie wkładaj ani nie bądź uczestnikiem cudzych grzechów. Siebie samego zachowaj czystym.

Analiza przypadków nakładania rąk

Fragment Czynność Efekt Autorytet Płeć
Mat. 8:3 nałożenie rąk uzdrowienie Jezus mężczyzna
Marek 1:40-44 nałożenie rąk uzdrowienie Jezus mężczyzna
Łuk. 5:12-14 nałożenie rąk uzdrowienie Jezus mężczyzna
Mat. 8:15 nałożenie rąk uzdrowienie Jezus mężczyzna
Marek 1:30-31 nałożenie rąk uzdrowienie Jezus mężczyzna
Łuk. 4:38-39 nałożenie rąk uzdrowienie Jezus mężczyzna
Mat. 9:27-31 dotyk uzdrowienie Jezus mężczyzna
Mat. 20:29-34 dotyk uzdrowienie Jezus mężczyzna
Marek 10:46-52 dotyk uzdrowienie Jezus mężczyzna
Łuk. 18:35-43 dotyk uzdrowienie Jezus mężczyzna
Marek 1:31 dotyk uzdrowienie Jezus mężczyzna
Marek 5:23 nałożenie rąk uzdrowienie Jezus mężczyzna
Marek 6:5 nałożenie rąk uzdrowienie Jezus (pomimo niewiary) mężczyzna
Marek 7:31-37 dotyk uzdrowienie Jezus mężczyzna
Marek 8:22-26 nałożenie rąk uzdrowienie Jezus mężczyzna
Łuk. 13:10-17 nałożenie rąk uzdrowienie Jezus mężczyzna
Łuk. 14:1-4 dotyk uzdrowienie Jezus mężczyzna
Łuk. 22:50-51 dotyk uzdrowienie Jezus mężczyzna
Jan 9:1-41 dotyk uzdrowienie Jezus mężczyzna
Dzieje 3:1-11 dotyk uzdrowienie Apostoł od Boga mężczyzna
Dzieje 9:12-17 nałożenie rąk uzdrowienie uczeń mężczyzna
Dzieje 28:8 nałożenie rąk uzdrowienie Apostoł od Boga mężczyzna
Mat. 9:23-25 dotyk wskrzeszenie Jezus mężczyzna
Marek 5:40-41 dotyk wskrzeszenie Jezus mężczyzna
Łuk. 7:11-17 dotyk wskrzeszenie Jezus mężczyzna
Dzieje 20:9-12 dotyk wskrzeszenie Apostoł od Boga mężczyzna
Mat. 19:13-15 nałożenie rąk błogosławieństwo dzieci Jezus mężczyzna
Marek 10:13-16 nałożenie rąk błogosławieństwo dzieci Jezus mężczyzna
Łuk. 18:15-17 nałożenie rąk błogosławieństwo dzieci Jezus mężczyzna
Dzieje 5:12 przez ręce cuda Apostołowie od Boga mężczyzni
Dzieje 9:11-12 przez ręce cuda Apostoł od Boga mężczyzna
Dzieje 6:6 nałożenie rąk ordynacja diakonów Apostołowie od Boga mężczyzni
Dzieje 14:23 nałożenie rąk ordynacja starszych Apostoł od Boga i prorok mężczyzni
Dzieje 8:17-19 nałożenie rąk udzielenie darów Ducha (znaki i cuda) Apostołowie od Boga mężczyzni
Dzieje 19:5-6 nałożenie rąk udzielenie darów Ducha (znaki i cuda) Apostoł od Boga mężczyzna
*1 Tym 4:14 nałożenie rąk udzielenie darów Ducha (do służby) starsi zboru mężczyzni
**2 Tym 1:6 nałożenie rąk udzielenie daru Ducha (do służby) Apostoł od Boga mężczyzna
Dzieje 13:1-3 nałożenie rąk Wysłanie na misję prorocy-nauczyciele mężczyzni

Nie można znaleźć potwierdzenia w Słowie Bożym, że Tymoteusz otrzymał dar mówienia zagranicznymi językami, prorokowania czy też uzdrawiania.

*1 Tym 4:14 Nie zaniedbuj daru, który jest w tobie, który został ci dany przez proroctwo wraz z nałożeniem rąk starszych.
**2 Tym 1:6 Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił dar Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk.

*Dar, o którym mowa tutaj, odnosi się  do pracy i posługi a jest nim dar głoszenia Słowa Bożego

1 Tym. 4:13 Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęcania i nauki.
2 Tym. 1:8 Nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana ani mnie, jego więźnia, lecz weź udział w cierpieniach dla ewangelii według mocy Boga;

Według Słowa Bożego nakładanie rąk służyło jako:

 • Czynność mająca na celu uzdrowienie,
 • Wskrzeszenie,
 • Bbłogosławieństwo dzieci,
 • Dokonanie cudu,
 • Ordynację diakonów i starszych,
 • Udzielenia darów Ducha w postaci darów i znaków
 • Udzielania darów Ducha do posługi (starszych / diakonów)
 • Wysłanie na misję
 • Czynili to tylko mężczyźni
 • Przy uzdrawianiu, wskrzeszaniu, błogosławieństwie dzieci czynił to zawsze jeden mężczyzna
 • Podczas udzielania darów Ducha w postaci znaków i cudów czynił to jeden Apostoł od Boga
 • Podczas udzielania darów Ducha dotyczących służby oraz ordynacji na starszych czyni to grono starszych mężczyzn
  .

Współczesne praktyki zielonoświątkowców

Osoba uczestnicząca na spotkaniu charyzmatyków może z łatwością doświadczyć nałożenia rąk czy to jako”błogosławieństwa”, próby ”uleczenia z choroby””wygonienia demona” czy też ”udzielenia daru”. Te pozornie pozytywne przeżycia stoją w całkowitej opozycji w stosunku do zasad biblijnych ponieważ według doktryny charyzmatycznej

 • Czynność może wykonywać każdy niezależnie od posiadanego autorytetu
 • Kobiety mogą nakładać ręce
 • Można przez nakładanie rąk ”wyganiać demony”
 • Dowolna ilość osób może nakładać ręce na jedną osobę aby ”udzielić darów i znaków”, czego ekstremum są tzw. Tunele Ognia
 • Każdy może w ten sposób próbować ”uzdrawiać”, pomimo że Biblia stwierdza, że nawet w czasach apostolskich, gdy cudowne znaki apostolskie jeszcze funkcjonowały w kościele nie wszyscy mieli możliwość czynienia cudów.

1 Kor. 12:29-30 29 Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy cudotwórcami? 30 Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy tłumaczą?

 • Każdy może w ten sposób ”błogosławić” każdego pomimo, że Pismo naucza inaczej

Hebr. 7:7 A jest to rzecz bezsporna, że mniejszy otrzymuje błogosławieństwo od większego.
.


Wnioski

Efektem zielonoświątkowego chaosu jest zniesienie Bożego autorytetu. W niektórych przypadkach można zaobserwować przenoszenie nieczystych duchów lub ich wpływ naosoby poddane rytuałowi  (tzw. Tunele Ognia w zborze Bethel) przejawiające się utratą kontroli nad ciałem, drgawkami, wizjami, stanami euforii i uniesienia.

Ruch zielonoświątkowy nie jest chrześcijaństwem lecz ruchem spirytystycznym podszywającym się pod chrześcijaństwo.

 

 

Print Friendly, PDF & Email