Dosłowne rozumienie Pisma

Dosłowne rozumienie pierwszego, drugiego i trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju jest jedyną podstawą właściwego poglądu na świat. Jeśli nie akceptujesz tego, jeśli nie rozumiesz tych rozdziałów, jeśli im nie wierzysz, nie możesz wytworzyć prawidłowego poglądu na świat. Musisz zrozumieć, że Bóg stworzył cały wszechświat, taki jakim go widzimy, w sześć 24 godzinnych dni. Musisz zrozumieć Boży cel w stworzeniu człowieka na swoje podobieńśtwo, dającego mu pomocnika, a konkretnie kobietę, musisz zrozumieć to tak samo, jak istontą podstawę fizycznego wszechświata i rolę człowieka w nim. Musisz zrozumieć 3 rozdział Księgi Rodzaju, upadek człowieka. Jeśli nie rozumiesz tych rzeczy, i nie wierzysz w to wszystko dokładnie tak jak jest to przedstawione w Biblii, to masz błędny pogląd na świat i starasz się zrozumieć świat w sposób, w jaki nie da się go zrozumieć. Wszystko, do czego dojdziesz jest błędne, to niezrozumienie pozostawiające cię bez właściwej odpowiedzi.

Człowiek nie wyewoluował do poziomu, w jakim teraz się znajduje, w ciągu milionów lat fizycznej czy też psychologicznej ewolucji. Człowiek nie wyewoluował z czegoś tam w to, czym jest dzisiaj. Człowiek upadł i stał się tym czym jest dzisiaj w jednym akcie, w jednym momencie jednego dnia. Upadł z pozycji doskonałości i niewinności obrazu Boga w głębiny grzechu i deprawacji. Człowiek nie wspiął się nigdzie. Człowiek nie stał się tym czym jest w ciągu milionów lat. Człowiek  z cudowności swojego pierwotnego stworzenia na podobieńśtwo Boże spadł do stanu grzechu i wpadł pod Boży sąd. Krytycznie istotnym jest zrozumienie, że człowiek był stworzony w pełni dojrzałym w ciągu jednego dnia. Zostałstworzony do społeczności z Bogiem i do zażywania przyjemności ze świata, jaki stworzył Bóg. I z doskonałości swego oryginalnego stworzenia człowiek pogrążył się w upadku, który go cechuje od tamtej pory. A wszystko to wydarzyło się w jednym momencie.
.

Księga Rodzaju to nie metafora

Znany i utytuowany filozof i naukowiec Herbert Spencer, zmarły w 1903 roku w swojej naukowej karierze dokonał znamiennego odkrycia, za które zyskał wielkie uznanie. Był do wielki wkład do świata nauki. Spencer odkrył, że cała rzeczywistość jaka istnieje we wszechświecie może zostać zawarta w pięciu kategoriach:

 1. Czas
 2. Siła
 3. Akcja
 4. Przestrzeń
 5. Materia

Nic nie istnieje poza tymi kategoriami. Było to wnikliwe odkrycie dokonane dopiero pod koniec XIX wieku. Pamiętajmy o tym. Spencer ułożył je dokładnie w tej kolejności: czas, siła, akcja, przestrzeń, materia. Jest to logiczna konsekwencja.

Mając to na uwadze posłuchajmy co mówi Księga Rodzaju 1:1

 1. Na początku (czas)
 2. Bóg (siła)
 3. stworzył (akcja)
 4. niebo (przestrzeń)
 5. i ziemię (materia)

W pierwszym wersie Pisma Bóg jasno wyraził to, czego człowiek nie odkrył aż do XIX wieku. Wszystko co istnieje we wszechświecie zawarte jest w tym pierwszym wersie. I albo w to wierzysz, albo to odrzucasz. Albo wierzysz, że ten wers jest prawdziwy i dosłowny a Bóg jest siłą sprawczą albo wierzysz, że Bóg nie jest siłą sprawczą, która wszystko stworzyła. Wtedy pozostają ci przypadek i losowość co jest zaprzeczeniem Słów Bożych:

Przyp. 16:33 Losy wrzuca się w zanadrze, ale całe rozstrzygnięcie ich zależy od PANA.

Świadectwo naukowe Pisma

Kiedykowliek Biblia przemawia w sprawach naukowych zawsze mówi prawdę. To niespotykany fenomen umożliwiający weryfikację prawdomówności Pisma.

Niektórzy krytycy mówią:

„Biblia nie jest prawdziwa ponieważ jest napisane, że Joszua toczył bitwę podczas gdy słońce stało w miejscu.”

Potem dodają:

„Widzicie, to nie jest naukowe. Słońce nie stało w miejscu.”

Co tak naprawdę się wydarzyło? Ziemia przestała się obracać, takie jest naukowe wytłumaczenie. Z perspektywy percepcji tamych ludzi słońce stało w miejscu na niebie. Czy gdy ci sami naukowcy wstają rano i otwierają okno patrząc na niebo i widząc wschód słońca mówią: „Oh jak wspaniale ziemia się obraca”? A gdy patrzą na zachód słońca czy mówią: „jak wspaniale ziemia się obraca”? Naukowcy również używają pojęć wschód i zachód słońca, wskazujących na jego ruch. To jest opis ruchu słońca. Proste wyrażenia z punktu widzenia człowieka. To samo czyni Biblia. Również postrzega rzeczy z perspektywy człowieka.
.

Drugie prawo termodynamiki

To podstawowe prawo mówiące, że material się rozpada zmierzając ku rozkładowi. Interesującym jest, że dokładnie to stwierdza Biblia. Przed upadkiem człowieka to nie była prawda, lecz kiedy nastąpił upadek, Bóg przeklął ziemię. Na scenę wkroczyła śmierć i wszystko zaczęło zaczęło podlegać drugiemu prawu termodynamiki zmierzając ku rozpadowi. Oczywiście prawo to jest w stu procentach przeciwstawne zasadom ewolucji ale naukowcy wolą raczej żonglować prawem termodynamiki i wierzyć w ewolucję. Jak to powiedział jeden z naukowców, tyle im zostało ponieważ odrzucają transcendentnego Boga. W Rzymian 8 napisane jest, że całe stworzenie jęczy i wzdycha oczekując na uwielbienie.

Rzym. 8:20-22 20 Gdyż stworzenie jest poddane marności, nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał, w nadziei; 21 Że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci Bożych. 22 Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem jęczy i razem cierpi w bólach rodzenia aż dotąd.

Hydrologia

Hydrologia zajmuje się procesem cyklu krążenia wody. Spójrzmy na ilustrację z prymitywnego (zdawałoby się) punktu widzenia Starego Testamentu. Możemy zajrzeć do prawdopodobnie najstarszej księgi w Biblii, to jest do Księgi Hioba, gdzie zobaczymy całą hydrologiczną rozprawę.

Deszcz, parowanie, kondensacja

Hiob 36:27-28 27 On wyciąga bowiem krople wód, które padają z pary jako deszcz; 28 Który spuszczają chmury i który obficie spływa na ludzi.

Pójdźmy do Pslamu 135, gdzie jest mowa o deszczu spadającym na ziemię i powracającym do nieba. Oto kolejna faza

Psalm 135:7 On sprawia, że mgły wznoszą się z krańców ziemi; wywołuje błyskawice i deszcz

Wracamy do Księgi Hioba, gdzie nie ma pomyłek. Nie ma tam mowy o ziemi zawieszonej na słoniach, które wszczynają trzęsienia ziemi, kiedykolwiek tylko się trzęsą. Księga hindusów Bhagavad Gita twierdzi, że ziemia jest położona na spłaszczonym miodzie i maśle. Czegoś tak głupiego nie ma w Biblii.

Księga Hioba stwierdza

Hiob 26:8 Zawiązuje wody w swoich obłokach, a obłok nie pęka pod nimi.

Czy to nie cudowne?  Widzimy wodę spadającą, wznoszącą się w parze, kondensowaną w chmurze. W ten sposób przenoszona jest ponad oceanami i ponad ziemią aby spaść ponownie na dół.

Biblia naucza o ograniczeniu rzek, mórz i oceanów:

Hiob 28:10-11 10 Ze skał wykuwa strumienie, a jego oko wypatruje każdej kosztownej rzeczy. 11 Nie pozwala rozlewać się rzekom,
.

Psalm 33:7 On gromadzi wody morskie jak na stos i w skarbcach zbiera głębiny

Astronomia

Przyjrzyjmy się co Słowo mówi o kosmosie. Jest wiele miejsc, do których możemy się odnieść. Na początek Księga Izajasza, wspaniały rozdział, w którym czytamy:

Izaj. 55:9 Ale jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi przewyższają wasze drogi, a moje myśli – wasze myśli.

Pomyślmy o tym. Jak wysokie są niebiosa? Naukowcy dawniej myśleli, że dość wysokie. Dawniej naukowcy twierdzili, że żyjemy wewnątrz kuli, prawda? Pogląd Ptolemeusza był taki, że żyjemy wewnątrz swego rodzaju kuli. Ale Bóg mówi, że niebiosa są tak ogromne, jak ogromna jest różnica między Bogiem a człowiekiem. Mowa o nieskończoności. A dopiero zaczynamy odkrywać nieskończone niebiosa.

Lata temu naukowcy określali ilość gwiazd na 1030 sztuk. Teraz wiedzą, że istnieją setki miliardów gwiazd w naszej galaktyce a galaktyk są miliardy.

Jer. 31:37 Tak mówi PAN: Jeśli można zmierzyć niebiosa w górze i zbadać fundamenty ziemi w dole, wtedy i ja odrzucę całe potomstwo Izraela za to wszystko, co uczynili, mówi PAN.

Czy możemy zejść pod ziemię i ją zbadać? Nie, ponieważ jest wypełniona czymś, w czym nie można przetrwać. Czy można zmierzyć niebiosa wszystkimi teleskopami świata? Nie, bo jeśli kiedykolwiek to miałoby się udać, Bóg stałby się nieprawdziwy, ponieważ powiedzał, że niebios nie da się zmierzyć.

Nawiasem mówiąc, 33 rozdział Jeremiasza dodaje kolejną myśl:

Jer. 33:22 Jak niezliczone są zastępy niebios (czyli gwiazdy) i niezmierzony piasek morski tak rozmnożę potomstwo Dawida, mojego sługi, i Lewitów, którzy mi służą.

Gwiazd jest przynajmniej tyle, ile  ziarenek piachu na każdej plaży na całym świecie. To dużo gwiazd. To właśnie powiedział Bóg. Poza tym mamy kolejny tekst

Jer. 31:35-36 Tak mówi PAN, który daje słońce na światłość w dzień, prawa księżyca i gwiazd na światłość w nocy; który rozdziela morze tak, że huczą jego fale; PAN zastępów – to jego imię. Gdyby te prawa ustały przede mną, mówi PAN, wtedy i potomstwo Izraela przestanie być narodem przede mną na wieki.

Bóg nie porzuci Swego przymierza z Izraelem. Prędzej gwiazdy zgasną, księżyc i słońce przestaną dawać światło. Psalm 19 mówi o słońcu

Psalm 19:6 Wyrusza z jednego krańca nieba i obchodzi je aż na drugi kraniec, a nic nie ukryje się przed jego żarem.

To po prostu niewiarygodne. Dawniej śmiano się z tego mówiąc, że słońce nigdzie nie idzie, słońce stoi w miejscu a ziemia kręci się wokół słońca. Teraz wiemy, że słońce posiada swoją orbitę po której się porusza, i potrzeba miliardów lat aby ją przebyć. A my jesteśmy dosłownie niesieni w przestrzeni, nie tylko poruszając się wokół słońca, ale też poruszając się wraz ze słońcem z niewiarygodną prędkością. Ruch ten posiada dokładną orbitę, którą właśnie odkryto. Tak jak Psalm 19 naucza.
.

Geologia

Czym jest izostazja? Początki tej nauki sięgają roku 1959. To nauka o balansie ziemi. Potrzeba odpowiedniej głębokości w morzu w stosunku do wysokości gór albo ziemia przestanie się prawidłowo obracać. Ziemia potrzebuje doskonałego balansu. Waga musi być doskonale zbalansowana a Bóg doskonale zbalansował glob. Tego właśnie naucza Biblia, podczas gdy naukowcy dawniej twierdzili, że ziemia jest płaska, co jest zupełnie bezsensowne.

Izaj. 40:22 To ten, który zasiada nad okręgiem ziemi – jej mieszkańcy są jak szarańcza; ten, który rozpostarł niebiosa jak zasłonę i rozciągnął je jak namiot mieszkalny;

Bóg przy stworzeniu zbalansował ziemię

Izaj. 40:12 Kto zmierzył wody swoją garścią, a niebiosa piędzią wymierzył? Kto miarą odmierzył proch ziemi? Kto zważył góry na wadze, a pagórki na szalach?

W Księdze Hioba powiedziane jest o ruchu obrotowym ziemi

Hiob 38:13-14 Aby ogarnęła krańce ziemi i aby niegodziwi zostali z niej strząśnięci? Ona zmienia się jak glina pod pieczęcią, a wszystko stoi jak szata.

Gdy potrzeba było zapieczętować pergamin, używano cylindru z podpisem z dwoma patyczkami wychodzącymi z jego końców. Cylinder toczono przez glinkę. Co to mówi o ziemi? Że się obraca jak glinka do pieczętowania. Obraca się jak? Wokół osi. Księga Hioba naucza, że ziemia jest obracającą sferą.

Gdy czytamy Łukasza 17, widzimy, że gdy przyjdzie Jezus, niektórzy ludzie bądą spać, inni pracować w tym samym czasie. Będzie zarówno dzień jak i noc, kiedy On przyjdzie. O czym to nas informuje? O rochu obrotowym ziemi.

Łuk. 17:34-36 34 Mówię wam: Tej nocy dwóch będzie w jednym łóżku, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. 35 Dwie będą mleć razem, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. 36 Dwaj będą na polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.

Coś takiego nie śniło się naukowcom tamych czasów.
.

Grawitacja

W księdze Hioba czytamy o grawitacji i próżni

Hiob 26:7 Rozciągnął północ nad pustym miejscem i ziemię zawiesił na niczym.

Literalnie ziemia wisi w próżni. Tego naucza Bóg.
.

Meteorologia

Waga wiatru nie została odkryta przed współczesnymi czasami, pomimo to Biblia naucza:

Hiob 28:25 Określił wagę wiatrom i odważył miarą wody.

Fizjologia

Upuszczanie krwi zabijało ludzi. Dawniej lekarze upuszczali krwi chorym, pomimo że w Księdze Kapłańskiej jest napisane

3 Mojż. 17:11 Życie wszelkiego ciała bowiem jest we krwi. Ja dałem ją wam na ołtarz dla dokonywania przebłagania za wasze dusze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za duszę.

Nauka pokazuje, że płyn w jelicie, powstały ze strawionego pokarmu, wchłaniany przez naczynia limfatycznekosmków jelitowych dostarczany jest do każdego organu w ciele. Tego właśnie naucza Biblia.

Hiob 10:10 Izali jako mleko nie zlałeś mię, a jako ser nie utworzyłeś mię?

Księgi fałszywych religii

Monier Williams, były profesor Sanskrytu (świętej księgi hinduizmu) w Boden spędził 42 lata studiując księgi Wschodu, oto co powiedział:

„Jeśli chcesz możesz je wszystkie ułożyć na stosie po lewej stronie swojego stołu, a Świętą Biblię po prawej stronie, pozostawioną samą sobie, zostaw między nimi szeroką przestrzeń. A to dlatego, że jest ogromna przepaść między tak zwanymi świętymi księgami Wschodu a Biblią, oddzielając je od Niej kompletnie, beznadziejnie i na zawsze.”

Powiedział to po 42 latach studium ksiąg Wschodu. One nie należą do tej samej ligi co Biblia. Na przykład biblia hinduistów. W świętych pismach hindusów znajdziemy tak fantastyczne nonsensy jak ten:

„Księżyc jest o 50 000 lig wyżej od słońca, i świeci swoim własnym światłem. Noc jest spowodowana przez to, że słońce chowa się za ogromną górę wysoką na wiele tysięcy stóp znajdującą się w centrum ziemi. Ziemia jest płaska i trójkątna, zbudowana z wielu warstw, jedna z miodu, inna z cukru, trzecia z masłą a kolejna z wina. A całość jest niesiona przez głowy niezliczonych słoni, które gdy się trzęsą powodują trzęsienia ziemi.”

Koran

W Koranie przeczytamy, że gwiazdy to nic innego jak pochodnie w dolnym niebie a ludzie zrobieni są z niczego lub z kropli spermy lub z prochu lub czarnego błota, lub też grudki zakrzepłej krwi:

 • sura 3:59 on stworzył go z prochu
 • sura 15:26 „Zaprawdę przywiedliśmy człowieka do istnienia z suchej gliny obrobionej z czarnego błota
 • sura 16:4 „stworzył człowieka zaledwie z kropli spermy
 • sura 19:67 „czy człowiek nie pamięta, że stworzyliśmy go z niczego?”
 • sura 96:2 „stworzył człowieka z grudki zakrzepłej krwi

Tych nonsensów naucza święta księga islamu.
.

Księgi wschodu

Zawierają ogromne błędy dotyczące świata materialnego, powszechne dla Homera, greckiej i rzymskiej mitologii, obecne w szalonych księgach hinduizmu, tradycjach buddyzmu i muzułmanów. Nawet najwięksi geniusze starożytnej filozofii jak Arystoteles, Platon, Plutach, Pliny, Lukrecjusz i inni pisali podobne absurdy. Gdyby choć jeden taki absurd został znaleziony w Biblii, zdyskretytowałby na zawsze jej inspirację przez Boga. Lecz niczego takiego w Biblii nie znajdziemy. Ani jednego przypadku.

James Orr, o pismach muzułman, zoroastrian i buddystów mówi:

„To prosty fakt, że nie ma nic takiego co można by nazwać historią w innych świętych księgach świata. One są, o czym wiedzą ci co je studiują, w większej części gmatwaniną heterogenicznego materiału luźno poskładanego bez porządku, ciągłości czy też jakiejkolwiek jedności.”


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email