Świadkowie Jezusa

Rolą Boga-Ducha Świętego jest prowadzenie wybranych do Chrystusa. Duch Święty, podobnie jak Bóg-Ojciec i Bóg-Syn, eksponują Chrystusa (Ojciec Świadczy o Chrystusie, Duch świadczy o Chrystusie, Syn świadczy o sobie). Idąc w ślady swojego Wielkiego Boga, kościół, małżonka Chrystusa, również jest świadkiem Chrystusa. Obserwując świat duchowy, jesli chodzi o świadczenie, zauważamy pozycjonalną podrzędną względem Boga-Syna rolę: 

 • Boga Ojca
 • Boga Ducha Świętego
 • Kościoła
 • Proroków Starego Testamentu
 • Pisma Świętego
 • Aniołów
 • Upadłych aniołów
 • Wszelkiego stworzenia, w tym upadłej ludzkości

Wszelkie stworzenie, w tym upadła ludzkość świadczy o Bogu-Synu:
Filip. 2:9-11 9 Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię; 10 Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. 11 I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
.
Upadłe anioły świadkami Boga-Syna:
Marek 1:24 Ach, cóż my z tobą mamy, Jezusie z Nazaretu? Przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kim jesteś: Świętym Boga.
.

Anioły świadkami Boga-Syna:
Obj. 22:16 Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam świadczył o tym w kościołach. Ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida, jasną gwiazdą poranną.
.
Pismo Święte świadkiem Boga-Syna:
Jan 5:39 Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie.
.
Prorocy Starego Testamentu świadkami Boga-Syna:
Jan 1:15 Jan świadczył o nim i wołał: To był ten, o którym mówiłem: Ten, który po mnie przychodzi, uprzedził mnie, bo wcześniej był niż ja.
.
Kościół świadkiem Boga-Syna:
Dzieje 1:8 Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi.
.
Bóg-Duch świadkiem Boga-Syna:
Jan 15:26 Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który wychodzi od Ojca, on będzie świadczył o mnie
.
Bóg-Ojciec świadkiem Boga-Syna
Jan 8:18 świadczy o mnie Ojciec, który mnie posłał.
.
Bóg-Syn swoim własnym świadkiem
Jan 8:18 Ja jestem tym, który świadczy sam o sobie

Chrystus jest w centrum wiary, ponieważ wszyscy świadczą o Nim. Jesteśmy Świadkami Chrystusa. Kościół jest Chrystocentryczny. Tak Stwórca (Bóg-Ojciec, Bóg-Syn i Bóg-Duch Święty) jak i stworzenie poandnaturalne (anioły, upadłe anioły), naturalne (Psalm 19:1-6) i materialne (Pismo Święte), oraz dazwniej prorocy a obecnie Kościół świadczą o Chrystusie. Co więcej, w przyszłości nawet wszyscy ludzie idący na zatracenie dadzą świadectwo Boskości Chrystusa. Wszyscy będą świadkami Chrystusa Pana. Nawet niezbawieni i idący na potępienie, odstępczy świadkowie Jehowy.
.


Modlitwa do Boga-Syna

Ponieważ Chrystus jest w centrum uwielbienia Kościoła, wierzący mają przywilej modlić się do Chrystusa. Oto Biblijne argumenty

Jan 14:13-14 13 A o cokolwiek będziecie prosić w moje imię, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. 14 Jeśli o coś będziecie prosić w moje imię, ja to uczynię.
.
1 Jana 5:12-15 12 Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. 13 To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. 14 Taka zaś jest ufność, którą mamy do niego (Syna Bożego), że jeśli o coś prosimy zgodnie z jego (Syna Bożego) wolą, (Syn Boży) wysłuchuje nas. 15 A jeśli wiemy, że (Syn Boży) nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, wtedy wiemy, że otrzymujemy to, o co go (Syna Bożego) prosiliśmy.

Praktycznym przykładem będzie tutaj przypadek kamienowanego Szczepana, który tak jak wcześniej składał  świadectwo o Chrystusie, tak też w chwili śmierci, pomimo okrutnego bólu zachował on dzięki mocy Ducha Świętego zimną krew oraz siły pozwalające tak oto publicznie oddać chwałę Jezusowi w modlitwie do Niego:

Dzieje 7:59 Tak kamienowali Szczepana, modlącego się tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij mojego ducha.

Widzimy tutaj wszystkie obowiązkowe elementy modlitwy

 1. Inwokacja – Panie Jezu
 2. Prośba – przyjmij mojego ducha
 3. Uwielbienie – męczeńska śmierć to najwyższy wyraz uwielbienia
  .
  Jan 21:19 Powiedział to, dając znać, jaką śmiercią miał uwielbić Boga
  .

Modlitwa do Boga-Ducha Świętego

Immanentną częścią modlitwy jest oddawanie chwały, uwielbienie. W modlitwie dziękujemy Bogu za okazaną łaskę zbawienia (Psalm 21:5, Psalm 84:11, Psalm 106:47), wielbimy Jego imię w trudnościach i doświadczeniach (Psalm 3:3), podziwiamy Jego Święte piękno (Psalm 26:8, Psalm 48:10). Zatem modlić się to uwielbiać a uwielbiać to modlić się. Są to synonimy. Co do modlitwy do Ducha możemy znaleźć przykłady uwielbienia Boga-Ducha Świętego przez Kościół, oddawanie przez chrześcijan Duchowi Świętemu chwały w modlitwie:

1 Piotra 4:14 gdyż Duch chwały Duch Boży spoczywa na was, który przez nich jest bluźniony, ale przez was jest uwielbiony (δοξάζεται doksazetai)
.
δοξάζω doksazo – dosłownie: gloryfikować, uwielbiać, czcić, święcić – opisowo: uwielbiać Boga, tj. przypisywać odpowiednią wagę poprzez rozpoznawanie prawdziwej substancji

 • Duch Święty jest Duchem chwały – tj chwała jest mu przynależna.
 • Duch chwały to Duch Boży
 • Poganie bluźnią Duchowi Bożemu odrzucając zbawienie
 • Chrześcijanie uwielbiają Ducha Bożego
 • Uwielbiać można tylko Boga
 • Uwielbienie to antyteza bluźnienia. Skoro Duchowi Świętemu można bluźnić jako Bogu, można też Go wielbić jako Boga

Jana 4:24 Bóg jest Duchem, więc ci, którzy go czczą (προσκυνοῦντας proskunoutas), powinni go czcić w duchu i w prawdzie.
.
προσκυνέω proskuneo – dosłownie: padam na kolana, głęboki ukłon, cześć

Bóg-Duch Święty jest wielbiony również przez ponadnaturalne stworzenie. Obserwujemy to na przykładzie serafów gloryfikujących zasiadającego na tronie chwały Pana Zastępów. 

Izaj. 6:1-4 1 W roku, w którym umarł król Uzjasz, widziałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełnił świątynię. 2 Serafiny stały ponad nim, a każdy z nich miał po sześć skrzydeł: dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma przykrywał swoje nogi, a dwoma latał. 3 I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty, PAN zastępów. Cała ziemia jest pełna jego chwały. 4 I filary drzwi poruszyły się od głosu wołającego, a dom napełnił się dymem.

 • Chwała Pana wypełnia świątynię
 • Serafy nie mogą patrzeć na Pana Zastępów, dlatego też zakrywają swoje twarze
 • Okrywają również swoje nogi (i dolne części ciała), co może mieć związek z szacunkiem dla Boga w miejscu, w którym On przebywa (por. 2 Mojż. 3:5)

Następnie Pan Zastępów przemówił

Izaj. 6:8-9 8 usłyszałem głos Pana mówiącego:…9 Słuchajcie uważnie, ale nie rozumiejcie, patrzcie uważnie, ale nie poznawajcie. 10 Zatwardź serce tego ludu, uczyń jego uszy ciężkimi do słuchania i zaślep jego oczy, aby nie widział swoimi oczami, nie słyszał swoimi uszami i nie zrozumiał swoim sercem, aby nie nawrócił się i nie był uzdrowiony.

Według Dziejów Apostolskich Izajasz widział na tronie Ducha Świętego.

Dzieje 28:25-27 25 Słusznie Duch Święty powiedział przez proroka Izajasza do naszych ojców: 26 Idź do tego ludu i mów: Słuchając, będziecie słyszeć, ale nie zrozumiecie, i patrząc, będziecie widzieć, ale nie zobaczycie. 27 Utyło bowiem serce tego ludu, stępiały ich uszy i zamknęli swe oczy, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, i żebym ich nie uzdrowił.

W Starym Testamencie obserwujemy inwokację skierowaną do Ducha Świętego zawartą w Księdze Ezechiela. Bóg nakazał prorokowi publicznie, w oboecności wielu świadków przemówić do Ducha Pańskiego, skierować do Niego prośbę o wskrzeszenie zmarłych.

Ezech. 37:9 I(Bóg) powiedział do mnie: Prorokuj (הִנָּבֵ֖א hinabe) do Ducha (הָר֑וּחַ haruah), prorokuj, synu człowieczy, i powiedz do Ducha(הָר֑וּחַ haruah): Tak mówi Pan Jahwe: Przyjdź od czterech wiatrów, tchnienie, i powiej na tych zabitych, i niech ożyją
.
נָבָא nabaprorokować, mówić publicznie w imieniu Boga
ר֫וּחַ ruachduch, wiatr, oddech – w odróżnieniu od czterech wiatrów mowa o Duchu Życia

Ponadto nie ma na świecie religii posiadającej świątynię danego bóstwa, gdzie nie nie modlono się do boga i nie składano by temu bogu dziękczynienia. A przecież ciała chrześcijan to świątynia Ducha Świętego

1 Kor. 3:16 Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka?
/.
1 Kor. 6:19 Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga, i nie należycie do samych siebie?

Odrzucanie uwielbienia i modlitwy do Ducha Świętego zakrawa wręcz o absurd. On jest Bogiem, my jesteśmy Jego świątynią. W związku z tym należy modlić się do Ducha Świętego i oddawać Mu cześć oraz uwielbienie.
.


Implikacje

Ponieważ Duch Święty jest przedstawiony jako Bóg nie do pomyślenia jest, aby była to jedyna z Bożych Osób, do której nie należaloby się modlić… Tylko upadły umysł jest w stanie dojść do takiego wniosku.

Duch Święty jest

Duch Święty jest godny wszelkiej chwały, wszelkiej czci oraz modlitw Chrześcijan.
.


Dowód wczesnochrześcijański

Polikarp, uczeń Apostoła Jana, ten który nie został za nic zganiony w Objawieniu Św. Jana ze względu między innymi na prawidłowe prowadzenie doktrynalne (zbór w Smyrnie) tak oto modlił się przed śmiercią:

“Z tego powodu również wielbię Cię za wszystkiie rzeczy, błogosławię Cię, uwielbiam Cię, razem z wiekuistym i niebiańskim Jezusem Chrystusem, Twoim umiłowanym Synem, któremu z Tobą i DUCHEM ŚWIĘTYM NIECH BĘDZIE CHWAŁA teraz i na wszystkie nadchodzące wieki. Amen”

Tertulian, w jego dziele De oration 12, Spiritus Sanctus jest  adresatem chrześcijańskiej modlitwy; w dziele De baptism 8 Tertulian twierdzi, że epiklezy (wezwania) Ducha był składnikiem usług chrztu, które znał.

Orygenes, na początku jego homilii na temat Księgi Kapłańskiej zachęca do zwracania się nie tylko do Jezusa, ale także do Ducha Świętego w modlitwach, prosząc o zrozumienie tekstu biblijnego (Orig. Hom., Lev. I 1).

Dzieje Tomasza, zawierają dwie modlitwy do Ducha Świętego, a konkretnie epiklezy Ducha w rozdziałach 27 i 50.

Justyn Męczennik, chrześcijański apologeta wyznawał równe uwieblienie Ojca, Syna i Ducha Świętego, zatem modlitwa będąca częścią uwielbienia przynależna jest Bogu Ojcu, Bogu Synowi i Bogu Duchowi Świętemu.

“Zarówno Jemu samemu, jak Jego Synowi, (którego do nas posłał, by nas o tym wszystkim pouczył, a take zastępom otaczających Go i podobnych doń innych dobrych aniołów), wreszcie Duchowi proroczemu, składamy uwielbienie i pokłon, oddając im cześć zgodną z rozumem i prawdą.”Justyn Męczennik, Pierwsza Apologia 6


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email