Kwestia urojenia

Zach. 4:6 Wtedy odpowiedział mi: Oto słowo PANA do Zorobabela: Nie wojskiem ani mocą, ale moim Duchem, mówi PAN zastępów

Niektórzy ludzie głoszą, że Duch Święty to bezosobowa moc Boża. Energia Boga. Pośród nich Świadkowie Jehowy należą do najbardziej zagorzałych przeciwników osobowości Ducha Świętego. Twierdzą, że Duch Święty jest „aktywną siłą Bożą”, a nie osobą (patrz np. „Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym” 2009 s. 219). Za chwilę jednak zrozumiemy, że Duch Święty posiada wolną wolę, uczucia, rozum, cele, zamysły i aspiracje a także, że jest wieczny. Zatem jest trzecią osobą Boga (obok Ojca i Syna).

.

Duch Święty posiada wolną wolę

1 Kor. 12:11 A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając (διαιροῦν diairoun) każdemu z osobna, jak chce (βούλεται bouletai).

βούλομαι boulomai – chcę, mam zamiar, pragnę, życzę sobie, to mocny termin podkreślający z góry ustalony (i wynikający z decyzji) zamiar kierowania planem (pragnienie i wdrożenie tego planu w życie)
διαιρέω diaireo – wydzielać przez wybór, od słów:
διά dia – przez, z powodu, ze względu na
ἱρέω haireo – wybieram, preferuję; czasownik podstawowy, w grece zawsze występuje w stronie deponensu medialnego kładzie nacisk na osobisty cel osoby dokonującej wyboru

Deponens medialny – w grece czasownik w stronie zwanej deponens medialny wskazuje na podmiot działający w swoim własnym interesie, lub we własnym imieniu;

Konkluzja: W momencie narodzenia z góry chrześcijanina to Duch Święty decyduje o rodzaju daru jaki jest mu przydzielany. Duch Święty działa we własnym interesie osiągając w ten sposób swoje cele.

Niemożliwym jest, aby Duch Święty działał we własnym interesie podejmując decyzje:

a) będąc bezosobową mocą (moc nie posiada swoich celów)
b) w oderwaniu od woli, celów i interesów pozostałych dwóch Osób Trójjedynego Boga (zachodziłaby potencjalna sprzeczność interesów)

Są to decyzje ustalone jeszcze przed stworzeniem świata przez trzy osoby Boże w jedności istoty Bożej. Wola Ojca, Syna i Ducha jest jedna.
.

Jan 1:13 Którzy są narodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga.

Jak. 1:18 Ze swojej woli (βουληθεὶς bouletheis) zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami jego stworzeń.

Jan 3:5-6…8 5 Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. 6 Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem….8 Wiatr wieje, gdzie chce, i słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha

Tyt. 3:5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego

παλινγενεσίας, ἀνακαινώσεως Πνεύματος palignesias, anakainoseos, Pneumatos – regeneracji, odnowienia, Ducha – wszystkie rzeczowniki napisane zostały w dopełniaczu, co oznacza, że regeneracja i odnowienie jest dziełem zależnym od Ducha.

Konkluzja: Narodzenie z góry jest suwerennym aktem Boga (monergizm) całkowicie niezależnym od człowieka, wynikającym z Bożej woli. Ewangelia jest środkiem uzyskania zbawiającej wiary, natomiast Duch Święty dokonuje bezpośredniego aktu narodzenia wierzącego na nowo, przy czym Jego działanie jest wykonywane według ustalonego przez Ducha planu. Tak jak wiatr wieje gdzie chce, tak też Duch ożywia śmiertelników gdzie chce i kiedy chce (akt wolicjonalny).

Zatem jeśli Duch Święty byłby tylko mocą, która działa jak chce i kiedy chce to:

a) byłaby to moc poza Bożą kontrolą
b) która działa zgodnie ze swoją wolą, z pominięciem woli pozostałych dwóch Bożych Osób (Ojca i Syna)

Rozumiemy jednak, że Ojciec, Syn i Duch mają jedną wolę a wolicjonalne dzieło Ducha Świętego jest całkowicie zgodne z wolą i interesem Boga Trójjedynego.
.


Duch Święty posiada osobistą agendę

Dzieje 10:19-20 19 A gdy Piotr rozmyślał o tym widzeniu, powiedział do niego Duch: Szukają cię trzej mężczyźni. 20 Dlatego wstań, zejdź i idź z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem.

Dzieje 8:39 A gdy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch go więcej nie widział, ale jechał swoją drogą, radując się.

Konkluzja: Duch Święty jest osobą, powiedział przecież o sobie JA w pierwszej osobie. Duch Święty używa zrozumiałego języka jako środka komunikacji (powiedział do nich; ja ich posłałem). Jest osobą wydającą innym polecenia (wstań, zejdź i idź), przekonującą do swoich zamierzeń (idź bez wahania). Ale to nie wszystko. Duch Święty jest suwerenny, ponieważ Jego wola dominuje nad wolą człowieka (porwał Filipa).

Jeśli Duch Święty jest mocą wykonującą wolę Boga to:

a) nie mówiłby o sobie jako o osobie
b) nie wydawałby osobistych poleceń
c) nie przekonywałby przez osobiste zachęty
d) nie mógłby suwerennie przejmować kontroli nad ludźmi

Nazywanie Boga Ducha Świętego zwykłą mocą jest wykluczone ze zwględu na cechy, które wskazują na Boską osobę.
.


Duch Święty posiada uczucia

Efez. 4:30 I nie zasmucajcie (λυπεῖτε lypeite) Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.

Izaj. 63:10 Ale oni się zbuntowali i zasmucili (וְעִצְּב֖וּ weisebu) jego Świętego Ducha. Dlatego zamienił się w ich wroga i walczył przeciwko nim.

λυπέω lypeo – ból emocjonalny, smutek, żałość, głęboki żal, słowo o głębokiej intensywności, używane np. w stosunku do bólu porodowego (1 Mojż. 3:16 LXX).
עָצַב atsab – niezadowolenie, nie podobać się komuś, ból, zranić uczucia

Konkuzja: Zranienie uczyć Ducha Świętego nie tylko jest możliwe, ale też było przyczyną wrogości Boga do sprawcy i surowo karane.

Jeśli Duch Święty jest mocą to nie można by:

a) zranić Jego uczuć
b) niepodobać się Mu
c) sprawić, że jest smutny
d) zbuntować się Mu

Niedorzecznym jest przypisywanie uczuć bezosobowej mocy. Ponieważ jednak Duch Święty jest jedną z trzech Bożych osób posiada On swoją wolę, interesy i uczucia, które są w całkowitej jedności z tymi jakie ma Ojciec i Syn.
.


Duchowi Świętemu można bluźnić a także wielbić Go

Mat. 12:31 Dlatego mówię wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom przebaczone, ale bluźnierstwo (βλασφημία blaspsemia) przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie ludziom przebaczone.

1 Piotra 4:14 Jeśli was znieważają z powodu imienia Chrystusa, błogosławieni jesteście, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was, który przez nich jest bluźniony (βλασφημεῖται blaspemeitai), ale przez was jest uwielbiony (δοξάζεται doksezetai)

βλασφημία blaspsemia – obraźliwy lub grubiański język, drwina, naśmiewanie się, bluźnierstwo
δοξάζω doksazo – chwała, uwielbienie; przypisać właściwą wagę poprzez rozpoznanie prawdziwej istoty (wartości).

Konkluzja: Ponieważ rolą Ducha Świętego jest kierowanie do Chrystusa jako Zbawiciela, bluźnierstwo skierowane przeciw tej pracy i wymierzone w osobę Ducha nie może zostać odpuszczone.

Jan 16:8-11 8 A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. 9 O grzechu, mówię, bo nie uwierzyli we mnie. 10 O sprawiedliwości, bo idę do mego Ojca i już więcej mnie nie zobaczycie. 11 A o sądzie, bo władca tego świata już jest osądzony. 

Mając powyższe na uwadze wnioskujemy, że:

a) absurdalnym jest stwierdzenie, że wszelkie bluźnierstwo przeciw Bogu posiadałoby niższą wartość niż słowa wypowiedziane przeciw jakiejś bezosobowej energii
b) uwielbienie oddawane bezosobowej energii jest bałwochwalstwem

Jednak  obserwujemy nieustanne uwielbienie Ducha Świętego przez wierzących, szczególnie wyrażone we właściwym rozpoznaniu Jego istoty i osoby (jako Trzeciej Osoby jednego Boga).
.


Duch Święty ma rozum, potrafi rozeznawać, jest wszechwiedzący

1 Kor. 2:10 Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada (ἐραυνᾷ erauna czas teraźniejszy, strona czynna) wszystko (πάντα panta), nawet głębokości Boga.

ἐρευνάω erauno – poszukiwać wnikliwie, sprawdzać, szukać aby wiedzieć
πᾶς, πᾶσα, πᾶν pas, pasa, pan – wszystko, całość, każdą część całości

Konkluzja: Duch dokonuje objawienia prawdy i wiedzy jaka z tych prawd wynika, Duch jest wszechwiedzący, ponieważ zna wszystkie myśli Boga, co jest dostępne tylko Osobie Bożej. Duch jest aktywny w swoim działaniu.

Bezosobowa moc z całą pewnością

a) nie posiada wiedzy, choć może być jej nośnikiem
b) nie prowadzi badań
c) nie ma też możliwości samodzielnego wyrażania się

Jednak Duch posiada wolę, cele, wszechwiedzę i wszechmoc identyczne z tymi jakie posiadają Ojciec i Syn, a to ponieważ Ojciec, Syn i Duch są jedną istotą.
.


Duch Święty posiada wiedzę, swoje opinie, cele i zamysły

Rzym. 8:27 A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł (φρόνημα phronēma) Ducha, ponieważ według woli Boga wstawia się za świętymi.

φρόνημα phronēma – opinia, myśl, cel, aspiracje, najbardziej wewnętrzny poziom osobistej opini, wewnętrzna perspektywa, która determinuje  zewnętrzne zachowanie

Konkluzja: Bóg Ojciec zna zamysł Ducha, Duch zna najgłębsze myśli Boże (1 Kor. 2:10), jest to jedność myśli. Zachowanie Ducha jest zawsze w jedności z zachowaniem Ojca, dlatego też Duch z własnej woli wstawia się za zbawionymi.

Gdyby Duch Święty był bezosobową mocą to:

a) Bóg Ojciec nie potrzebowałby znać zamysłu Ducha
b) nie wstawiałby się za świętymi
c) nie posiadałby własnej opinii
d) nie determinowałby własnego zachowania

Jednak mimo wszystko widzimy, że Duch Święty jest autonomiczną osobą, która jest w całkowitej jedności z Bogiem Ojcem (a co za tym idzie i z Bogiem Synem).
.


Duch Święty jest wszechobecny

Psalm 139:7-8 7 Dokąd ujdę przed twoim Duchem? Dokąd ucieknę przed twoim obliczem? 8 Jeśli wstąpię do nieba, jesteś tam; jeśli przygotuję sobie posłanie w piekle, tam też jesteś.

1 Kor. 2:10 Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga.

Konkluzja: Skoro przed Duchem Świętym nic nie może się ukryć i On aktywnie i wolicjonalnie bada wszystko zatem jest wszechobecny. Duch Święty reprezentuje “oblicze Boże”. Dodatkowo Zaimek dzierżawczy “twoim” oraz użycie czasownika “być” w trzeciej osobie liczby pojedynczej i rodzaju męskim wskazuje jasno na to, że Duch Święty jest wszechobecny jako osoba.

1 Tym. 6:16 Jedyny mający nieśmiertelność i mieszkający w światłości niedostępnej, którego żaden z ludzi nie widział ani widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen.

Jedynie Bóg ma w sobie nieśmiertelność i jedynie Bóg mieszka w światłości niedostępnej dla nikogo. Jednak ponieważ Duch Święty bada i zna wszelkie Boże głębokości zatem musi być obecny w tej niedostępnej światłości. To prowadzi do wniosku, że Duch Święty jest Bogiem, trzecią osobą Trójjedynego.

Zatem jeśli Duch Święty byłby tylko mocą która jest wszędzie to:

a) Psalmista kłamał pisząc, że nie da się uciec przed Bożym obliczem, ponieważ w takim przypadku to Duch Święty jest wszechobecny a nie Bóg.
b) zwykła moc nie może posiadać Oblicza i Majestatu Boga.
c) światłość, w której mieszka Bóg powinna być niedostępna dla Ducha Świętego, przez co nie byłby w stanie badać głębokości Bożych.

Jednak wierzymy, że Bóg w sposób niezależny od czasu, materii i przestrzeni w sposób transcendentny znajduje się i wypełnia całe stworzenie.
.


Duch Święty prowadzi wierzących

2 Piotra 1:21 Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni (φερόμενοι feromenoi) przez Ducha Świętego.

φέρω fero – niosę, dźwigam, prowadzę, czynię publicznie wiadomym, prowadzić do konkretnych wniosków

Konkluzja: To Duch Święty prowadził proroków do konkretnych wniosków. Podłączenie człowieka do jakiegokolwiek źródła energii nie prowadzi go do żadnych teologicznych wniosków. Widać zatem, że prowadzenie jest inteligentnym działaniem osoby, która kieruje myśli podmiotu w określoną, konkretną i przez siebie ustanowioną stronę osiągając przy tym doskonale swój cel (bezbłędne i nieomylne spisane Pismo Święte).

Gdyby Duch Święty był bezosobową mocą to:

a) prowadzenie byłoby pozbawione kierunku
b) efektem końcowym byłby nieuporządkowany chaos
c) Pismo Święte nie mogłoby powstać

Jednak posiadamy w rękach wyraźny dowód na osobowość Ducha Świętego w postaci Pisma Świętego

Duch Święty nie jest bezosobową mocą (jak nauczają strażnicy Russela) czy też unoszącą się mgłą o niebieskim kolorze (co jest wytworem chorych umysłów charyzmatyków).

.


Argumenty dodatkowe

Jezus Chrystus również nazwany jest mocą Bożą a jednak jest osobą.

1 Kor. 1:24 Lecz dla tych, którzy są powołani, zarówno dla Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusamoc Bożą i mądrość Bożą.
.

Moc i Bóstwo to dwie różne kategorie

Rzym. 1:20  To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki.
.

Duch i moc to dwie rózne kategorie

1 Kor. 2:4 A moja mowa i moje głoszenie nie opierały się na powabnych słowach ludzkiej mądrości, ale na ukazywaniu Ducha i mocy;

1 Tes. 1:5 Gdyż nasza ewangelia nie doszła was tylko w słowie, ale także w mocy i w Duchu Świętym, i w pełnym przekonaniu. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was.

Jedno miejsce Pisma to przysłowiowy gwóźdź do trumy wszelkiej maści Jehowitów i Badaczy Pisma, a które ewidentnie rozdziela Ducha od mocy.
.
Zach. 4:6 Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów.

Bóg mógł powiedzieć: “nie ludzką mocą lecz moją mocą to uczynię”, zamiast tego Święty Tekst wskazuje na osobę Ducha Świętego jako egzekutora Bożej woli. Zatem w sensie semantycznym werset ten oddziela moc od Ducha.
.

Bóg Ojciec posiada moc

Rzym. 9:22  A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i dać poznać swoją moc, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przygotowane na zniszczenie;

1 Kor. 6:14  A Bóg i Pana wskrzesił, i nas wskrzesi swoją mocą.

1 Piotra 5:11  Jemu (Ojcu) chwała i moc na wieki wieków. Amen.
.

Bóg Syn posiada moc

Dzieje 10:38 Jak Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim.

2 Kor. 12:9 Lecz powiedział mi: Wystarczy ci moja łaska. Moja moc bowiem doskonali się w słabości. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.

2 Tes 1:7 A wam, uciśnionym, dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy;

2 Tes. 1:9 Poniosą oni karę, wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały jego mocy;

Hebr. 1:6 Który (Jezus), będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach;

2 Piotra 1:3 Jako że jego (Jezusa),  Boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty.
.

Bóg Duch Święty posiada moc. Niedorzecznym zatem jest twierdzenie, że moc posiada moc.

Łuk. 4:14 Jezus zaś wrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy.

Dzieje 1:8 Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi.

Rzym. 15:19 Przez moc znaków i cudów, przez moc Ducha Bożego, tak że obszar od Jerozolimy i okolic aż do Ilirii napełniłem ewangelią Chrystusa.

Rzym. 15:13  A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego.

Efez. 3:16 Aby (Ojciec – wers 14) według bogactwa swej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez jego Ducha.
.

Duch Święty jest nazwany Najwyższym.

Łuk. 1:35 A anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
.

Moc Boga jest mocą Ojca, Syna i Ducha

Mat. 6:24 Odpowiedział mu Jezus: Ty powiedziałeś. Ale mówię wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy mocy Boga i przychodzącego na obłokach niebieskich.

1 Tym. 6:16 Jedyny mający nieśmiertelność i mieszkający w światłości niedostępnej, którego żaden z ludzi nie widział ani widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen.

Judy 1:25 Jedynemu mądremu Bogu, naszemu Zbawicielowi, niech będzie chwała i majestat, moc i władza, teraz i po wszystkie wieki. Amen.

Obj. 1:5-6  5 I od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem i pierworodnym z umarłych, i władcą królów ziemi. Temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią;  6 I uczynił nas królami i kapłanami dla Boga, swego Ojca, jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.

Obj. 11:17 Mówiąc: Dziękujemy tobie, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś, i który masz przyjść, że wziąłeś swą potężną moc i objąłeś królestwo

Obj. 12:10 I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, moc i królestwo naszego Boga, i władza jego Chrystusa, bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.
.

Nie powinno zatem nikogo dziwić, że Duch Święty jest wieczny

Hebr. 9:14 To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu?

Tak więc jeśli ktoś naucza, że Duch Święty nie jest Wiecznym, Wszechwiedzącym, Wszechmocnym i Wszechobecnym Bogiem będącym w całkowitej jedności z Bogiem Ojcem i Bogiem Synem, ale że to jest moc i bezosobowa energia głosi naukę odszczepieńców pozbawionych społeczności z Bogiem, ludzi idących na zatracenie.

Wszystkie takie osoby wzywamy do upamiętania

Kazanie wygłoszone 02.07.2023


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email