Prawda to czy mit?

Wśród ekspozytorów Słowa Bożego, nawet tych z tzw. “górnej półki” istnieje rozpowszechniony pogląd, jakoby żydowski arcykapłan miał linę przywiązaną do kostki w czasie, gdy wchodził do Miejsca Najświętszego w Jom Kipur, tak że gdyby umarł z racji swojej grzeszności, można go było wyciągnąć, ponieważ nikt inny nie miał prawa tam wchodzić.

Poznajmy prawdę o tym teologicznym “fakcie”


Biblijny strój arcykapłana

Po pierwsze, według lina nie jest częścią stroju arcykapłana opisanego w Piśmie Świętym

2 Mojż. 28:4-39
.
4. Oto szaty, które wykonają: pektorał, efod, ornat, tunika haftowana, mitra i pas. I uczynią te święte szaty dla twego brata Aarona i jego synów, aby mi sprawowali urząd kapłański.

5. I wezmą złoto, błękitną tkaninę, purpurę, karmazyn i bisior.

6. I uczynią efod ze złota, błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i skręconego bisioru, haftowany.

7. Będzie on miał dwa naramienniki zszyte na dwóch końcach i tak będą razem połączone.

8. A pas, którym będzie przepasany efod, zostanie podobnie uczyniony ze złota, błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i skręconego bisioru.

9. I weźmiesz dwa kamienie onyksu i wyryjesz na nich imiona synów Izraela;

10. Sześć ich imion na jednym kamieniu i sześć pozostałych imion na drugim kamieniu, według kolejności ich narodzenia.

11. Tak jak rytownik, który wykuwa pieczęć, wyryjesz na obu kamieniach imiona synów Izraela i osadzisz je w złotych oprawach.

12. I umieścisz te dwa kamienie na naramiennikach efodu jako kamienie pamiątkowe dla synów Izraela. I Aaron będzie nosić ich imiona przed PANEM na obu swych ramionach na pamiątkę.

13. Uczynisz też złote oprawy;

14. A także dwa łańcuszki ze szczerego złota. Upleciesz je i przymocujesz te plecione łańcuszki do opraw.

15. Uczynisz też pektorał wyrokowania, wyhaftowany, podobnie jak efod. Uczynisz go ze złota, błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i skręconego bisioru.

16. Będzie kwadratowy, złożony we dwoje, na piędź długości i na piędź szerokości.

17. I uczynisz w nim oprawy dla kamieni, cztery rzędy kamieni, w tym porządku: karneol, topaz i szmaragd w pierwszym rzędzie;

18. W drugim zaś rzędzie: karbunkuł, szafir i diament;

19. W trzecim rzędzie: hiacynt, agat i ametyst;

20. W czwartym rzędzie: beryl, onyks i jaspis. Będą one osadzone w złotych oprawach.

21. A tych kamieni z imionami synów Izraela będzie dwanaście, według ich imion. Będą ryte jak na pieczęci, każdy z własnym imieniem, według dwunastu pokoleń.

22. Uczynisz do pektorału łańcuszki plecione ze szczerego złota.

23. Do pektorału uczynisz też dwa złote pierścienie i przymocujesz te dwa pierścienie do obu jego rogów.

24. I przewleczesz dwa złote łańcuszki przez oba pierścienie na rogach pektorału.

25. Drugie zaś końce obu łańcuszków przymocujesz do dwóch opraw i przytwierdzisz z przodu do naramienników efodu.

26. Uczynisz też dwa złote pierścienie, które przymocujesz do dwóch rogów pektorału na wewnętrznym brzegu, który jest od strony efodu.

27. Do tego uczynisz kolejne dwa złote pierścienie, które przymocujesz do dwóch stron efodu u dołu, naprzeciwko jego połączenia, powyżej pasa efodu.

28. Te pierścienie zwiążą pektorał z pierścieniami efodu sznurem z błękitnej tkaniny, aby był nad pasem efodu, żeby pektorał nie odstawał od efodu.

29. I Aaron będzie nosił imiona synów Izraela na pektorale wyrokowania, na swych piersiach, gdy będzie wchodził do Miejsca Świętego, na wieczną pamiątkę przed PANEM.

30. Włożysz też do pektorału wyrokowania Urim i Tummim, które będą na sercu Aarona, gdy będzie wchodził przed PANA. I Aaron nieustannie będzie nosił na sercu przed PANEM sąd synów Izraela.

31. Uczynisz też ornat pod efod, cały z błękitnej tkaniny.

32. A na wierzchu w środku będzie miał otwór. Dokoła otworu będzie pleciona obwódka na wzór pancerza, aby się nie rozdzierał.

33. Uczynisz też u jego dołu jabłka granatu z błękitnej tkaniny, purpury i karmazynu dokoła brzegu, a między nimi dokoła złote dzwonki;

34. Złoty dzwonek i jabłko granatu i znowu złoty dzwonek i jabłko granatu, dokoła dolnego brzegu ornatu.

35. I Aaron będzie to miał na sobie podczas służby, aby słychać było jego dźwięk, gdy będzie wchodził do Miejsca Świętego przed PANA i gdy będzie wychodzić, żeby nie umarł.

36. Uczynisz też blaszkę ze szczerego złota, a na niej wyryjesz jak na pieczęci: Świętość PANU.

37.Przymocujesz ją do sznura z błękitnej tkaniny i będzie na mitrze, będzie na przodzie mitry.

38. I będzie na czole Aarona, aby nosił Aaron nieprawość poświęconych rzeczy, które synowie Izraela poświęcać będą przy wszystkich świętych darach. Będzie nieustannie na jego czole, aby im zjednał łaskę u PANA.

39. Utkasz tunikę z bisioru, mitrę także uczynisz z bisioru, wyhaftujesz też pas.

Czy zatem jest to późniejszy dodatek powstały na kanwie żydowskich tradycji?


Legenda

W. E. Nunnally, profesor nadzwyczajny wczesnego judaizmu i początków chrześcijaństwa w Central Bible College, a także adiunkt języka hebrajskiego, The Assemblies of God Theological Seminary stwierdza:

„Lina rzekomo przymocowana do  arcykapłana jest legendą. Ma ona niejasne początki w średniowieczu i wciąż się powtarza. Nie można tego znaleźć nigdzie w Biblii, Apokryfach, Zwojach znad Morza Martwego, Józefie Flawiuszu, Pseudepigrafie, Talmudzie, Misznie ani żadnym innym źródle żydowskim. Po prostu tego tam nie ma ”

Talmud odnotowuje, że pewien saduceusz został kiedyś mianowany arcykapłanem. Podczas nabożeństwa Jom Kipur rozległ się hałas i inni kapłani myśleli, że umarł, i natychmiast „inni kapłani weszli za nim” do sanktuarium. W tym tekście nie ma odniesienia do żadnej liny wokół nogi.

Zatem choć historia ta jest nieprawdziwa to mimo wszystko stała się jedną z tych wszechobecnych bajek należących do kategorii teologicznych “urban legend” propagowanych na kazaniach przez pastorów, którzy nie sprawdzili dokładnie kwestii…
.


Źróło bredni

Jednak historia liny mogła powstać w Zohar, głównym tekście żydowskiej kabały, który pojawił się po raz pierwszy około XIII wieku. Warto zauważyć, że Zohar zawiera w sobie  wiele fałszywych doktryn, takich jak gnostycyzm, mistycyzm i reinkarnacja. W heretyckiej księdze istnieją nawet dwie wersje tej historii, które kolidują ze sobą: raz mowa o linie przymocowanej do stopy, raz o złotym łańcuchu u nogi….

Zohar, Parshat Acharei Mot, 67a. Zohar tom 16 Emor (102a), sekcja 34. Jom Kipur, par. 251.
„Miał wejść w miejsce bardziej niż święte niż wszyscy. Pozostali kapłani, lewici i lud stali wokół niego w trzech rzędach i wznosili nad nim ręce w modlitwie, a do jego nogi przywiązywano złoty łańcuch. Zrobił trzy kroki, a wszyscy pozostali zatrzymali się i nie poszli za nim dalej. Zrobił jeszcze trzy kroki i poszedł na swoje miejsce; jeszcze trzy i zamknął oczy i połączył się z wyższym światem” „Rav Icchak powiedział:„ Kiedy wszedł, przywiązano linę do stopy Kohena, tak że gdyby tam umarł, mogli go wyciągnąć ”.

 .


Logiczne wykluczenie

W Księdze Kapłańskiej Nadab i Abihu, dwaj synowie Aarona, zginęli, gdy ofiarowali Panu w przybytku nieuprawniony ogień.

3 Mojż. 10:1-2 1. A Nadab i Abihu, synowie Aarona, wzięli każdy swoją kadzielnicę, włożyli do nich ogień, nałożyli na nie kadzidła i ofiarowali przed PANEM obcy ogień, którego im nie nakazał. 2. Wtedy wyszedł ogień sprzed PANA i pochłonął ich, i pomarli przed PANEM.

Ale dalej czytamy, że w synowie Uzziela (Miszael i Elzafan) zostali poinstruowani, aby „zbliżyć się” i odzyskać ciała. Nie używali liny, a w tym przypadku lina najprawdopodobniej nie przetrwałaby ognia wychodzącego od Boga.

3 Mojż. 10:3-7 3. Wówczas Mojżesz powiedział do Aarona: Oto co PAN powiedział: W tych, którzy zbliżają się do mnie, będę uświęcony i będę uwielbiony przed całym ludem. I Aaron zamilkł. 4. Mojżesz wezwał Miszaela i Elsafana, synów Uzziela, stryja Aarona, i powiedział do nich: Zbliżcie się i wynieście waszych braci sprzed świątyni poza obóz. 5. Podeszli więc i wynieśli ich w ich tunikach poza obóz, jak Mojżesz nakazał. 6. Potem Mojżesz powiedział do Aarona i jego synów, Eleazara i Itamara: Nie obnażajcie swoich głów ani nie rozdzierajcie swoich szat, abyście nie pomarli i aby Bóg nie rozgniewał się na całe zgromadzenie. Lecz wasi bracia, cały dom Izraela, niech opłakują ten pożar, który PAN rozpalił. 7. Nie odchodźcie od wejścia do Namiotu Zgromadzenia, abyście nie pomarli, ponieważ oliwa namaszczenia PANA jest na was. I postąpili według słowa Mojżesza.

Zamiast tego, Bóg dał swoje konkretne instrukcje przez Mojżesza w czasie usuwania zmarłych kapłanów. Z powyższego fragmentu łatwo wywnioskować, iż tak naprawdę nie potrzeba żadnej liny do wyciągania arcykapłana, który umarłby w Miejscu Najświętszym lub gdziekolwiek w tabernakulum lub świątyni.

Istnieją również pewne trudności związane z tzw. Halakhą czyli żydowską interpretacją prawa. Otóż dodanie złotego łańcucha / liny” oznaczałoby dodanie niedopuszczalnego elementu do ubrania najwyższego kapłana w Jom Kipur – znanego jako „yitur begadim”. Byłoby to potraktowane niezwykle poważnie, ponieważ każde odstępstwo od zasad ubioru kapłańskiego wiązałoby się z karą śmierci. Lina noszona wokół stopy mogła stanowić dodatkowe szaty. Metalowy łańcuch mógł powodować problemy z prawami czystości. Złoto kolidowałoby z prawem nakazującym aby w dniu Jom Kipur arcykapłan nosił tylko biel.

Wielcy teologowie aby zachować swoje wielkie pozycje powinni poprawić swoje teologie 🙂

Na podstawie

– Did high priest have rope tied?, źródło
– Where is the Rope for high priests?, źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email