Wszystkie osoby posiadające pomocne informacje na temat państwa Veduta proszone są o kontakt tutaj

Misja zatracenia

Misja Odnowy Życia – Renewal of Life – prowadzona przez Agnieszkę i Ghennadi Veduta to para podróżująca obecnie po Paragwaju głosząc swoje doktryny ludziom nieświadomym, że prowadzeni są tymi naukami na zatracenie. Dlaczego prowadzą ludzi na zatracenie?

Ponieważ odrzucają doktrynę Boga Trójjedynego. Oto co odpowiedzieli na pytanie o naturę Boga:

Bóg Jachwe Stwórca jest jeden. Nie ma trzech „bogów”. Doktryna o Trójcy jest niebiblijną doktryną, a my się opieramy tylko na Biblii. Nie jesteśmy Świadkami Jehowy. Chrystus jest zrodzony z Ojca (nie stworzony, ja ludzie i aniołowie) więc nie jest i nie może być aniołem, gdyż aniołowie nie mogą przyjmować część od ludzi. – wiadomość z dnia 27.11.2016

Definicje

Trynitaryzm

To nauka głosząca, że jest jeden Bóg (monoteizm), istniejący od zawsze w trzech osobach, równych co do istoty, natury i mocy. Różnią się natomiast ze względu na przyjęte funkcje. I tak Ojciec jest Bogiem Yahweh, Syn jest Bogiem Yahweh, Duch jest Bogiem Yahweh. Jednak Ojciec nie jest Synem, Syn nie jest Duchem, a Duch nie jest Ojcem. Tak Bóg jest objawiony w Piśmie Świętym.
.

Unitarianizm

Uznaje Jezusa jako człowieka, którego Bóg zrodził na ziemi z dziewicy Marii. Jezus w tym systemie wierzeń nie jest Bogiem, Jego natura ma swój początek w dniu poczęcia w Marii. Był doskonałym człowiekiem ale tylko człowiekiem. W nagrodę za poniesione trudy Mesjasz stał się wyższy od aniołów ale nie ma ani natury ani statusu równego Ojcu.
.

Adopcjaniści

W różny sposób pojmują Chrystusa. Jedni widzą w nim proroka pełnego Ducha Świętego, drudzy człowieka przyjmującego boską cześć. Dlatego też wyróżnia się adopcjanizm ścisły i poglądy zbliżone do adopcjanizmu. Adopcjanizm ścisły rozumie Jezusa jako człowieka, który został usynowiony przez Boga i podlega mu. Pogląd taki, bliski monarchianizmowi, stoi w sprzeczności z nauczaniem trynitarnym – wyklucza bowiem synostwo Jezusa wewnątrz Trójcy.
.

Modalizm

Uczy, że Jezus jest Bogiem Yahweh ale nie istnieje Bóg Trójjedyny. W zależności od sytuacji Bóg raz jest Ojcem, raz Synem, raz Duchem Świętym.
.

Nauki Vedutów i ich konsekwencje

Nauka reprezentowana przez obu nauczycieli to forma unitarianizmu, bliskim wydaje się adopcjanizm, możliwym modalizm. Implikacje tych nauk są następujące:
.

Jezus jest stworzeniem

Jeśli Jezus nie jest Bogiem Yahweh to jest stworzeniem. Należy zatem oddawać boską cześć stworzeniu I człowiekowi, zatem jest to bałwochwalstwo. Boska cześć oddawana przez wszelkie stworzenie skierowana jest zarówno do Ojca jak i do Syna.

Obj. 5:13 A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w  nich jest, słyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, I chwała, i moc na wieki wieków.

A przecież Bóg nie dzieli się chwałą

Izaj. 42:8 Ja Pan, toć jest imię moje, a chwały mojej nie dam innemu

Pomimo tego Pismo nakazuje oddawać cześć Synowi identyczną z tą jaka należy się Ojcu

Jan 5:23 Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał.

W takim przypadku grzechy wszystkich zbawionych zostały poniesione nie przez Boga Syna, lecz przez człowieka. Jest po pierwsze niesprawiedliwe, to tak jakby zawinił Kowalski a Bóg ukarał niewinnego Nowaka; po drugie to to herezja zatracenia, ponieważ tylko Bóg mógł odkupić swoje stworzenie

Izaj. 46:4 Ja sam aż do starości, i owszem aż do sędziwości was nosić będę. Jam was uczynił, Ja też nosić będę; Ja mówię nosić was będę, i wybawię.

Izaj. 26:4 Miejcie nadzieję w Panu aż na wieki; boć w Panu, w Panu jest skała wieczna.

Izaj. 44:8 Nie bójcież się, ani sobą trwożcie. Izalim wam tego z dawna nie oznajmił, i nie opowiedział? Tegoście wy mnie sami świadkami. Izali jest Bóg oprócz mnie? Niemasz zaiste skały; Ja o żadnej nie wiem

Nauka ta poniża tak Syna jak Ojca. Jeśli bowiem w rozumieniu unitarian Ojciec jest jedynym Bogiem i nie jest nim Jezus to Jezus jest jedynym Panem i Panem nie jest Ojciec. To logiczna żelazna konsekwencja tej nauki. Ludzie ci wierzą w Boga, który nie jest Panem i w Pana, który nie jest Bogiem! A to jest bałwochwalstwo.

1 Kor. 8:6 To dla nas jest jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko, a my w nim, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko, a my przez niego.

Psalm 100:3 Wiedzcie, że PAN jest Bogiem, to on nas uczynił, a nie my sami siebie; jesteśmy jego ludem i owcami jego pastwiska.
.

Politeizm

Jeżeli Jezus nie jest Bogiem Yahweh i nie jest stworzony, to mamy do czynienia z politeizmem. Jezus jest mniejszym Bogiem ale ontologicznie mniejszym od Ojca. To fałsz.

Izaj. 45:5 Jam Pan, a niemasz żadnego więcej, oprócz mnie niemasz żadnego Boga ;

W tym systemie Jezus posiada jakąś tam boskość jednak nie jest ona równa tej Ojca. Jednak Pismo naucza:

Kol. 1:19 Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w nim zamieszkała cała pełnia;

Kol. 2:9 Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa.
.

Ojciec jest swoim Synem

Jeśli Jezus jest Bogiem Yahweh lecz doktryna Trójjedyności Boga jest odrzucona, to logiczną tego konsekwencją jest wniosek, że Ojciec jest swoim Synem, Syn jest Duchem Świętym a Duch Święty jest swoim Ojcem.

Jest to idol Boga, który odcina ludzi od zbawienia, ponieważ Bóg objawił się jako występujące jednocześnie Trzy Osoby.

Marek 1:10-11 10 A zaraz, wychodząc z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i Ducha jak gołębicę stępującego na niego. 11 I rozległ się głos z nieba: Ty jesteś moim umiłowanym Synem, w którym mam podobanie.
.

Wiara, która nie zbawia

Odawanie czci stworzeniu a nie stwórcy jest bałwochwalstwem. Oddawanie chwały zniszczalnemu złowiekowi czy też „mniejszemu bogu” jest tożsame z życiem pozbawionym Bożej sprawiedliwości. Cczenie Ojca, tóy jest swoim Synem to hołd oddany idolowi. Przekręcanie trudnej do zrozumienia, jednak jasno i wyraźnie objawionej w Piśmie i kluczowej dla zbawienia doktryny o Bogu Trójjedynym skutkuje wiecznym zatraceniem.

Rzym. 1:19-23 18 Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. 19 Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. 20 To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. 21 Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. 22 Podając się za mądrych, zgłupieli; 23 I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka,

2 Piotra 3:16 Jak też (Paweł) mówi o tym we wszystkich listach. Są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które, podobnie jak inne Pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu.
..

Grzech pokoleniowy

Kolejną fałszywą i mającą wpływ na zbawienie głoszoną przez Vedutów doktryną jest nauka o grzechu pokoleniowym.

Drogi Bracie, siostro w Chrystusie, czytelniku, byc moze i od ciebie diabel zada abys placil/a cene, gdyz twoi przodkowie raz z uslug szatana skorzystali. Przodkow, siegajac az do pradziadkow jest 14 osob. Niektore grzechy okultystyczne moze znasz, ale ktoz zna wszystkie?…Grzechy te ciaza na wielu ludziach i pokoleniach ! źródło

Refutacja herezji zatracenia

Prawdziwie wierzący są błogosławieni – w żadnym przypadku nie są przeklęci

Gal. 3:13 Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem (bo jest napisane: Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie);

Efez. 1:3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie.

Jest to fundamentalne nauczanie Chrześcijaństwa, nie jest ono drugorzędne

Ezech. 18:20 Dusza, która grzeszy, ta umrze; ale syn nie poniesie nieprawości ojcowskiej, ani ojciec poniesie nieprawości synowskiej; sprawiedliwość sprawiedliwego przy nim zostanie, a niepobożność niepobożnego nań przypadnie.

2 Kor. 5:17 Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

Nauka o grzechu pokoleniowym to odrzucenie Nowego Przymierza. (więcej tutaj).
.

Walka o prawdę

Agnieszce Veduta nie spodobało się, że zwrócono jej uwagę, iż głosi fałszywe doktryny. W jej systemie wierzeń  publiczne obnażenie fałszywej nauki oznacza martwotę duchową. 20 lutego 2017 roku, czyli niemal trzy miesiące po pierwszej rozmowe Agnieszka Veduta napisała:

zle czynisz bo napominasz nie wedlug Biblii, nie masz Ducha Swietego, jesli bys mial napisalbys zmilosci do nas BO TAK UCZY BIBLIA (pisownia oryginalna)

Gdzieś zniknęła z uśmiechem popularyzowana przez małżeństwo Veduta nauka o powszechnej miłości i akceptacji  dla wszystkich ludzi a w jej miejsce pojawił się sąd (powiedzieć nie masz Ducha Świętego to jedno i to samo co  stwierdzić, że dana osoba nie należy do Chrystusa, a zatem nie jest zbawiona, Rzym. 8:9). Zastanawia mnie, czy ta para naucza również aby „nie sądzić abyśmy nie byli sądzeni” i czy ich tak jest jednocześnie nie a nie jest jednocześnie tak?

Mat. 5:37 Ale wasza mowa niech będzie: Tak – tak, nie – nie. A co jest ponadto, pochodzi od złego. 

Jeśli chodzi o napominanie, to zasada ta ma zastosowanie do braci w Chrystusie. W stosunku do zwodzicieli głoszących doktryny zatracenia Biblia zaleca osąd ich teologii oraz publiczne strofowanie i zwalczanie tych nauk:

Jan 7:24 Nie sądźcie po pozorach, ale sądźcie sprawiedliwym sądem.

Przysł. 21:15 Radością jest dla sprawiedliwego czynić sąd

Tytus 1:10-11 Jest bowiem wielu niekarnych, oddających się czczej gadaninie i zwodzicieli… Im trzeba zamknąć usta, gdyż całe domy wywracają, nauczając, czego nie należy, dla brudnego zysku.

Dzieje 18:28 gdyż (Paweł) skutecznie i całkowicie obalał twierdzenia Judaistów, wykazując publicznie z Pism, że Jezus jest Chrystusem
.

Kupczenie Słowem

Jeśli wierzyć Pismu (a my wierzymy) możemy tylko oczekiwać aż wypłynie jakaś afera związana z rodziną Veduta.

Może będą zachęcać do zakupu ziemii w Paragwaju?
A może wpadną na inny pomysł w celu wyzyskania pieniędzy od nieświadomych wyznawców?

Skąd o tym wiemy? Ponieważ jest to cecha fałszywych proroków potajemnie wprowadzających herezje zatracenia:

2 Piotra 2:1-3 1 Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezje zatracenia, wypierając się Pana, który ich odkupił, i sprowadzą na siebie rychłą zgubę. 2 Wielu zaś podąży za ich zgubną drogą, a droga prawdy z ich powodu będzie bluźniona. 3 I z chciwości będą wami kupczyć przez zmyślone opowieści. Ich sąd od dawna nie zwleka, a ich zatracenie nie śpi.

Dlatego wszystkich podążajacych za wcześniej omówionymi fałszywymi i zwodniczymi doktrynami wzywamy do upamiętania i zbadania swoich serc. Kiedyś staniemy przed Bożym sądem, zegniemy kolana przed Wiecznym Bogiem Yahweh, Ojcem, Synem i Duchem i odpowiemy za wyznawane doktryny. Nie pomogą śliczne uśmiechy i radosne postawy Agnieszki i Ghennadi Veduta działających w słonecznym, egzotycznym i pełnym przygód Paragwaju. Każdy odpowie za siebie. Z Bożą naturą nie ma żartów. A nasz Bóg jest ogniem trawiącym.
.


Tragiczny finał

W lutym 2018 roku w internecie pojawiła się następująca wiadomość

“Szanowni Państwo,Na wstępie pragniemy podkreślić, że dalecy jesteśmy od jakichkolwiek pomówień a tym bardziej nie zależy nam na niczyjej krzywdzie. Dobro ludzkie jest tu najważniejsze pomimo tworzących się frakcji zwolenników, przeciwników, za i przeciw. W miesiącu wrześniu 2016r. małżeństwo Agnieszka i Ghennadi Veduta stworzyli projekt „Polacy w Paragwaju – Ecowioska” (opis w załączeniu).Zwerbowali kilkanaście rodzin – TAK Ludzie wpłacili tak mniej więcej ok. 500.000,00 zł – TAK (są te pieniądze lub ich już nie ma w posiadaniu Państwa Agnieszki i Ghennadiego Vedutów – skąd mamy wiedzieć jak się od nas odcięli, a to w ogóle jest na chwilę obecną można podciągnąć albo jest PRZYWŁASZCZENIE. Umów i aktów własności nie mamy – NIE (a miały być zapewniała na jednym z Live Pani Agnieszka Veduta mówiąc, że będą, ale to trzeba było czekać aż właściciel zbierze uprawy, a potem geodeta się opóźniał i co dalej nie wiemy – to wszystko były tylko słowa bez pokrycia.

Być może coś nie wypaliło – nie wiemy. Może się zdarzyć w biznesie, różnie bywa. Ale Państwo Ghennadi i Agnieszka Veduta zapewniają, że swoją działalność prowadzą na zasadach uczciwego biznesu. W uczciwym biznesie strony spotykają się i rozmawiają o rozwiązaniach problemu. My zostaliśmy wykluczeni oficjalnie. A po co mamy upominać się o swoje.Jeżeli nawet Państwo Ghennadi i Agnieszka Veduta ponieśli jakieś koszty w związku z realizacją projektu (udokumentowane oczywiście) i oczywiście uzgodnione z rodzinami to można przeprowadzić bilans i rozliczyć się uczciwie z ludźmi i zamknąć temat.

Ale czy jest dobra wola – ze strony rodzin na pewno.Jak zaczęliśmy pytać co i kiedy bo te formalności jakoś się przedłużają to zostaliśmy wykluczeni z grona tzw. ecowioskowiczów ale bez zwrotu wpłaconych pieniędzy. Więc faktem jest, że jesteśmy wykluczeni i pieniędzy też nie mamy. I jak informujemy ludzi o zaistniałej sytuacji bo wiemy, że Państwo Veduta dalej prowadzą nabór do tej wioski (ale ich tam już nie ma. Teraz wynajmują kolejne mieszkanie na Florydzie, którą nie byli zachwyceni półtora roku temu tak mówili na swoich Live – ale sprzedają ponoć nadal działki w ekowiosce) to staliśmy się „hejterami” a Pan Veduta i Pani Veduta żyją sobie świetnie za Nasze pieniądze.

Pan Veduta ogłasza wszem i wobec jak został skrzywdzony przez tych właśnie Hejterów i KŁAMCÓW jak nas Pani Veduta nazwała na jednym z postów (chyba, że jest wyodrębnione przedmiotowe konto i tam znajdują się zabezpieczone nieopodatkowane nasze środki finansowe – wtedy zwracam honor).Ważną informacją jest również to, że ludzie wpłacili za działki położone o 2 km od miejscowości Hohenau (duża kolonia) a po wpłacie lokalizacja działki przeniosła się o 40 km dalej – dziwna sytuacja.To tak pokrótce ale rzeczowo.P.S. Podkreślam, że niniejszy wpis nie jest pomówieniem Państwa Ghennadiego i Agnieszki Vedutów a Oni sami używają swoich imion i nazwisk oraz wizerunku w sposób jawny – publiczny.My natomiast nie wyraziliśmy zgodny na udostępnianie informacji wrażliwych o nas a do takich należą informacje o imieniu, nazwisku z podaniem naszych planów życiowych.


Wieść niesie

Warto zwrócić uwagę na informacje na jakie można natknąć się w internecie. Oto kilka próbek:

“Stwierdzilam, że ta pani A.V.musiala sie gdzies pochwalic swoim ,,sprytnym’ mężzusiem, więc poszperałam na Naszej Klasie. Agnieszka Veduta z panieńskiego Łukowska-Kielpin -wielkoposkie – w latach  1985-1088 uczęszczała  do szkoły podstawowej (klasa C) w Wyrzysku (woj. wielkopolskie).W latach 1993-1997 -1 LO w Pile. (klasa C -biol-chem ) Mieli firmę – New System International Company w Bydgoszczy ul. Jagiellonska NIP 554 -21-93-966, ale splajtowali, bo inne dane są usunięte. Wcześniej jeszcze, pod nazwiskiem Łukowska razem z Marcinem Łukowskim – przypuszcam, że to jej mąż nr 1 – mieli firmę Klub Rumak w Bydgoszczy ul. Długa 32 NIP 963-25-30-364. Jako Łukowska, brala udzial w handlu nieruchomosciami-bawila sie w doradzrwo kredytowe… Po zapoznaniu sie z ich blogiem, mój wniosek jest VEDUTOWIE LEŻĄ POD FIGURĄ , A MAJA DIABŁA ZA SKÓRĄ  .. źródło

“Pan Veduta jest prawdopodobnie jednym z “animatorów-pionków” firmy Atlantis Group AG, zarejestrownej w Rotkreuz (kanton Zoug, znany z korzystnych warunków fiskalnych) Firma została założona 27.06.2011 i członkiem zarządu jest pewien Vladimir Rudenko, Rosjanin zamieszkały w Rostowie nad Donem, o ile te informacje są jeszcze wiarygodne, ponieważ za każdy nowy wpis w rejestrze handlowym trzeba płacić i często o zmianie adresu nikt nie informuje, (duża luka w przepisach szwajcarskich). Atlantis przypomina ośmiornicę, ma kilka, kilkanaście firm spółek, być może sam jest częścią jakiegoś holdingu. Te firmy to same “wydmuszki”, bez żadnej realnej aktywności ekonomicznej. Posiadają kapitał potrzebny do ich założenia, SA to minimum 100.000 Frs. Te wydmuszki są otwierane w celu lokowania kapitałów na korzystnych warunkach w dyskretnych rajach podatkowych. Najczęściej chodzi im o pranie brudnych pieniędzy. Walka z nimi to syzyfowa praca, bo to są genialne montaże finanowe i duże luki w prawodawstwie nie ułatwiają na wykorzenienie tych procedur. Jak mówi pan Veduta “business is business”, brudne pieniądze maffii i innych gangsterów są zawsze i wszędzie mile widziane.”  źródło

“Veduta miał małą firmę w (szwajcarskim) kantonie Grisons (Gryzonia), która zbankrutowała w 2013 roku. Jeżeli to nie on sam, to ktoś z jego bliskiego otoczenia. Przypuszczam, że miała bliskie połączenia z Atlantis Group. Musiałabym być w Genewie, aby bliżej poznać jej rodowód. Przypomniała mi się afera UBS i ex bankiera Bradley Birkenfed, różnica polega na proporcjach, David kontra Goliath. Veduta jest małym cwaniaczkiem i nigdy nie osiągnie szczytu wirtuozji oszustw finansowych, jego IQ jest rozpaczliwie niskie. Może układać klocki z Anką i jej kulturowym mężem.” źródło

Poniżej zdjęcie zwodzicieli

Wszystkie osoby posiadające pomocne informacje na temat państwa Veduta proszone są o kontakt tutaj

Świadectwa oszukanych

Zastraszony

Co mogę powiedzieć, jestem nadal na miejscu w Paragwaju co prawda nie zainwestowałem (piszę w rodzaju męskim bo piszę z konta mojej żony) w ekowioskę fizycznie pieniędzy, ale straciłem o wiele więcej niż nie jedna osoba która dała im pieniądze, byłem głupi i uwierzyłem mu, przyjechałem tutaj z całą rodziną budować jego dom i pozostałe domy na ekowiosce bo jak wiesz już wiele działek było sprzedanych, chcieliśmy rozpocząć nowe życie spokojniej bez ciągłego biegu, w Polsce zostawiliśmy wszystko, miałem firmę którą zostawiłem swoim pracownikom żeby nie zostali na lodzie, postawiliśmy wszystko na jedną kartę i przegraliśmy.

Byłem tutaj przy Vedutach kiedy zaczęło się okazywać że to ściema, wiem wszystko, wiem jak kłamali jak oszukali ludzi nawet w tych śmiesznych rozliczeniach które kiedy wybuchła cała afera rozsyłali ludziom, kiedy się zorientowałem co to za oszuści było już za późno, w Polsce już pozamiatane, wszystko sprzedane tu na miejscu ogólnie bardzo nam ciężko, próbujemy stanąć na nogi, ale naprawdę ciężko tutaj to idzie. To temat rzeka mogę powiedzieć naprawdę o nich dużo i nie jestem w stanie Tobie tego tak po prostu opisać w jednej wiadomości póki co proszę zachowaj to dla siebie bo tutaj na miejscu znam wielu ludzi których zna G. Veduta i może próbować mi robić pod górkę, ale przyjdzie czas że to wszystko ujawnimy, muszę tylko trochę stanąć na nogi żeby moje dzieci nie były już więcej głodne.


Weronika

U mnie to było tak spotkałam się z Izabella Kędzierska w Jaworznie opowiadała Mi o poznała cudowna osobę czyli Agnieszkę Vedutę i jej męża i że działa z nimi że uzdrawiają w Imię Jezusa i inne piękne świadectwa ich wiary Mi bardzo zależało na rzuceniu papierosów i znalezieniu osób mocno uduchowionych bo takich jest mało wokół Mnie więc ją słuchałam szybko wzięła Mnie nad wodę tam pomodliłyśmy się oczysciła Mnie ochrzciła w wodzie Sosina miała ze Sobą Biblię.

Kiedy wracałyśmy powiedziała że właśnie dostała objawienia że tą Biblię trzeba potargać i zaczęła to robić nie wiem jak Mnie zmanipulowała czemu to zrobiłam nigdy nie myślałam że spotka Mnie taka nauka w życiu ale potargałam z Nią tą Biblię. Pozniej powiedziała że jeżeli mój partner lub rodzina nie będę chcieli uczestniczyć w tym wyznaniu to będę musiała ich zostawić bo nie może być dwóch Panów rządzących w jednym domu. Pozniej powiedziała że Maryja do której się modlę jest bardzo nie istotna jest uśpiona i mam tego nie robić mam się też nie modlić do św Rity wszystko z domu świętego co mam muszę wyrzucić.

Zaczelam się bać i myśleć czy dobrze robię. Wrócilam do domu i zobaczyłam online przez Facebooka że Jestem dodana do jakiejś grupy Misja Odnowy Życia zaprosiła Mnie na zoom tam się modlili za Mnie i dałam świadectwo wiary ich wiary. Pózniej dostałam wiadomość o tym że Jezus każe dawać dziesięcinę co miesiąc i Izabella zaznaczyła że wysyła te pieniądze na misje bo to dzięki misji wszystko działa i mogą pomagać innym zaraz po tym dostałam wiadomość od Izabelli żebym weszła z Nią do biznesu online i sprzedawała jakieś produkty.

Zaczęłam się bardzo źle czuć źle emocje strach lęk straszne poczucie winy zaczęłam czytać na Internecie i tam trafiłam na opis Agnieszki Veduty jak wyciągnęła 500.000 od małżeństwa i zaczęłam myśleć że to normalna sekta kto targa Biblię i mówi o założeniu oazy napisałam do Izabelli że nie chce mieć z nimi nic wspólnego że są sektą i złymi ludźmi. Zdezaktywowałam fb I założyłam nowe konto ja szybko zablokowałam żeby mnie nie zobaczyła. Bylam u księdza na rozmowie dla mnie to tylko albo aż szkody moralne i psychiczne dla innych finansowe ale obiecałam Sobie że zrobię wszystko żeby uświadamiać ludzi i ostrzegać przed Agnieszką Vedutą jej mężem i jej zgrupowaniem👎🏻😪


Sekta się sypie

Jak zawsze w podobnych przypadkach w heretykach, w których brak Ducha Świetego powstaje rozłam i wzajemne oskarżenia. Cytujemy za stroną samych zwodzicieli wiadomość z dnia 13.09.2020:

Uwaga,
Niestety, informujemy, że z dniem 31.08.2020 Ghennadi Veduta został usuniety ze zboru z funkcji starszego zboru oraz członka ze względu na rozmyślne grzechy.
Decyzja ta jest konsekwencja trwania w grzechach i braku pokuty w okresie zawieszenia członkostwa do odwołania, podczas jego postu i wielokrotnym napomnieniu oraz karceniu. Nie uznaje Ducha Jahwe w Agnieszka Veduta i w osobach usługujących z mocą Ducha Świętego oraz nagle zaczął podważać wiele decyzji i zasad funkcjonowania zboru, jak i całą naszą wspólną działalność.
Świadkowie i współdecydujący:
Piotr Długołęcki,
Karol Długołęcki
Piotr Muszyński
Agata Muszyńska
Krystian Strycharz
Tomasz Urbański
Marta Urbańska
Materiały wideo z dowodami jego przyznawania sie do win i przekleństw mam w materiałach zboru Misja Odnowy Życia Jahwe 

źródło

I kolejne świadectwo

 

 

 

 

 

. .

Print Friendly, PDF & Email