Boska cześć Maryi

1 Sam. 15:23 Bunt bowiem jest jak grzech czarów, a upór jest jak nieprawość i oddawanie czci obrazom.

Katolicy twierdzą uparcie, że Maryja jest pośredniczką do Boga, współodkupicielką i nieskalaną grzechem istotą, która została wzięta do nieba żywcem, i której Bóg nakazuje oddawanie boskiej czci.

Ale ktoś zaraz powie, że katolicy rzymscy i prawosławni twierdzą, że nie oddają rzekomo boskiej czci Maryi. Jest to bzdura, ponieważ mamy dowód w postaci książki pt. ”Traktat o prawdziwym nabożeństwie do najświętszej Maryi Panny” autorstwa Ludwika Maria Gringona de Montforta. Książka ta ma reimprimatur i nihil obstat (czyli zezwolenie i akceptację władzy Rzymu na jej wydanie), która na stronie 206 zawiera taki oto straszny tekst:

“Ponieważ oddałeś się Jej całkowicie z duszą i ciałem, Ona, hojna z hojnymi i hojniejsza niż najhojniejsi, odda się Tobie nawzajem w sposób cudowny ale prawdziwy tak że śmiało możesz Jej powiedzieć: Twój Ci ja jestem zbawże mnie, lub z ukochanym uczniem: Wziąłem Cię Maryjo jako wszystko dobro moje. Możesz powtórzyć także za św. Bonawenturą: Droga moja Pani i Zbawczyni, będę działał z ufnością i nie będę się bał bo Ty jesteś moją siłą, moją chwała w Panu.
.
Jestem całkiem Twoim i wszystko co posiadam Twoją jest własnością. O chwalebna Dziewico błogosławiona ponad wszystkie stworzenia, pragnąłbym Cię położyć jako pieczęć na me serce bo miłość Twoja jest silna jak śmierć.”

.


Miecz Pisma Świętego

Te słowa to totalne bluźnierstwo w kontekście nauczania Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu bo Słowo mówi:

Dzieje 4:10-12 „To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie mażadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni”.

Izaj. 42:8 „Ja, któremu na imię jest Jahwe, chwały mojej nie odstąpię innemu ani czci mojej bożkom”.

Poza tym w filmie “Objawienia Maryjne” ta maryjna zjawa też twierdzi, że zbawiła świat, że jest bramą do nieba itp. blużnierstwa uwłaczające jedynemu Zbawicielowi Panu Jezusowi.

Izaj. 43:11”Ja Pan tylko ja istnieje i poza mną nie ma żadnego zbawcy.

Spytamy jak w kontekście tych wersetów z Biblii i cytatów z tych objawień fatimskich i tej książki Ludwika Maria Gringona de Montforta jak można dalej uprawiać kult maryjny? Te objawienia nazywają Maryję Zbawczynią, a tylko Jezus jest przecież jedynym Zbawicielem świata (Dzieje 4:12). Maryja nazywana jest pośredniczką wbrew nauczaniu Pisma

1 Tym. 2:5 Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus;

Jak widać teologia rzymsko-katolicka o Maryi zbudowana jest na nauce demonów i pogańskich praktykach. Przeczytajmy też werset z który mówi, że oddawanie czci obrazom jest grzechem.

1 Sam. 15:22-23 Nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom

W Biblii Tysiąclecia ten werset jest zmieniony i brzmi tak: Bo opór jest jak grzech wrózbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Nie jest on zgodny z tekstem hebrajskim tego wersetu.

אָ֫וֶן aven – grzech, nieprawość, bezbożność
תְּרָפִים teraphim – obraz, idol, fizyczny obiekt kultu religijnego i uwielbienia

Nie powinno to nikogo dziwić, nie jest to jedyny taki przypadek. Religia rzymska znana jest z asymilacji pogańskich kultów i obrządków. Jak choćby kultu diabła, który przyjął imię baskijskiej bogini Mari czczonej przez wiedźmy w drugim tysiącleciu przed naszą erą, o czym pisał Walter Burkert. Obecnie Mari czczona jest przez katolików jako Święta Marina.

Michał Głazowski


Potwierdzenie w KKK

Dowód na to, że dla rzymskich katolików Maryja jest Bogiem podany został w katolickickim katechizmie. Otóż trzecie przykazanie dekalogu (według katolików drugie) odnoszą oni również do niej…

2 Mojż. 20:7 Nie będziesz brał imienia PANA, twego Boga, nadaremnie, gdyż PAN nie zostawi bez kary tego, który bierze jego imię nadaremnie.
.
5 Mojż. 5:11  Nie będziesz brał imienia PANA, twego Boga, nadaremnie, gdyż PAN nie zostawi bez kary tego, który bierze jego imię nadaremnie. 

Porównajmy z definicją KKK

KKK 2146
.
Drugie przykazanie zabrania nadużywania imienia Bożego, to znaczy
.
– wszelkiego nieodpowiedniego używania imienia Boga,
– Jezusa Chrystusa,
– NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
– i wszystkich świętych.

Alfons Maria Liguori (ur. 27 września 1696 w Marianelli koło Neapolu, zm. 1 sierpnia 1787 w Pagani koło Neapolu) – włoski duchowny katolicki, założyciel redemptorystów, biskup, kaznodzieja, poeta, kompozytor, prawnik, święty Kościoła katolickiego, doktor Kościoła oddawał boską cześć Maryi eliminując jednocześnie ze zbawienia Jezusa Chrystusa, poneiważ tylko w Maryi widział zbawienie.

„Czczę Cie, wielka Królowo, i dziękuję Ci za wiele łask, którymi mnie obdarzyłeś w przeszłości; przede wszystkim dziękuję Ci za to, że uratowałaś mnie od piekła, na które tak często zasługiwałam. Kocham Cię, Pani najbardziej godna ze wszystkich miłości, i przez miłość, którą Cię niosę, obiecuję Ci służyć w przyszłości i czynić to, co w mojej mocy, aby pozyskać innych dla Twojej miłości. W Tobie pokładam całą moją ufność, całą moją nadzieję zbawienia. Przyjmij mnie jako swego sługę i okryj płaszczem Twej opieki, Matko Miłosierdzia.” –  Modlitwa św. Alfonsa de Ligouri do Najświętszej Maryi Panny

Według tego duchowego dewianta Maryja to

 • Wielka Królowa
 • istota udzielająca wiele łask
 • ratuje od piekła
 • obiekt nawyższej miłości
 • istota której się służy
 • istota dla której się zdobywa uczniów
 • w niej pokłada się całą ufność
 • to cała nadzieja zbawienia
 • matka miłosierdzia

Maryja, czy też pogańska Sofia, zastąpiła Chrystusa jako współczującego Arcykapłana i Pośrednika (Hebr. 5:2; 1 Tym. 2:5) zdobywając serca nieodrodzonych pogan zamknęła ich w kulcie, który chrześcijańskim był jedynie z nazwy. Świadczą o tym nawet rzymsko katoliccy historycy:

“Po soborze w Efezie kościoły Wschodu i Zachodu oddały cześć Maryi Dziewicy […] Narody były jakby olśnione obrazem tej boskiej matki, która połączyła w swojej osobie dwa najczulsze uczucia natury: czystość dziewicy i miłość matki; symbol łagodności, rezygnacji i wszystkiego, co wzniosłe w cnocie; kto płacze z cierpiącymi, wstawia się za winnymi i nigdy nie pojawia się inaczej, jak jako posłaniec przebaczenia lub pomocy? Przyjmowali ten nowy kult z entuzjazmem, czasami zbyt wielkim, ponieważ u wielu chrześcijan stał się on całym chrześcijaństwem. Poganie nawet nie próbowali bronić swoich ołtarzy przed postępem kultu Matki Bożej; otworzyli przed Maryją świątynie, które zamknęli dla Jezusa Chrystusa i wyznali swoją klęskę.” – Beugnot, tom. II, księga XII, rozdz. 1, s. 261-272.

Maryja oficjalnie została zrównana z Bogiem poprzez zrównanie mocy Maryi z mocą Boga. Ale choć moc katolickiej Maryi jest równa Bogu, to jednak Bóg jest poddany Maryi. Siłą rzeczy katolicka Maryja stała się głową Boga i całego stworzenia. To ona rozkazuje Bogu, to ona, stworzenie, jest panią Stwórcy:

“Gdy więc czytamy w pismach św. Bernarda, św. Bernardyna, św. Bonawentury i innych świętych, że zarówno w niebie, jak i na ziemi, wszystko, nawet sam Bóg, podlega Najświętszej Maryi Pannie, to chcą oni przez to powiedzieć, że władza i moc, której Pan Bóg raczył Jej udzielić, jest tak wielka, że zdaje się, jakoby posiadała tę samą władzę, co Pan Bóg, a Jej modlitwy i prośby są u Pana Boga tak wszechpotężne, że uchodzą wprost za rozkazy przed Majestatem Bożym, który nigdy nie odrzuca próśb swojej ukochanej Matki, dlatego że zawsze są pokorne i zgodne z Jego wolą”Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, s.9 źródło

Ponadto ten sam autor, na stronie 59 owego bluźnierczego dzieła dowodzi, że Maryja uznana została, obok Ojca i Syna, za źródło Ducha Świętego. Otóż duch Marii to Duch Święty, to duch, który prowadzi wszystkich wierzących, piszą heretyccy katolicy!

“Ci, których prowadzi duch Maryi, są dziećmi Maryi, a więc i dziećmi Boga. Spośród wszystkich czcicieli Najświętszej Dziewicy prawdziwymi i wiernymi Jej poddanymi są tylko ci, którzy kierują się Jej duchem. Powiedziałem, że duch Maryi jest Duchem Bożym, gdyż Maryja nigdy nie kierowała się własnym duchem, lecz jedynie Duchem Bożym, który tak Ją opanował, że stał się Jej własnym.”

Wnioskujemy zatem, że Bóg w rzymskim katolicyzmie to cała Maria.Ona jest

 • Ojcem w mocy,
 • Synem w cierpieniu
 • Duchem w prowadzeniu.

Jednak Maria równa Bogu w mocy, cierpieniu i prowadzeniu wyższa jest od Boga co do statusu. Ojciec, Syn i Duch Święty stali się pokornymi sługami rozkazującej Maryi. Jest to czysty baalizm w żeńskim wydaniu. Historia dowodzi, iż żadnej herezji nie da się całkowicie wyplenić. Powracają one zawsze ze zdwojoną siłą uderzając w prawdę, Kościół zatem powinien stale mieć się na baczności.

Piekło będzie wypełnione bałwochwalcami oddającymi cześć Maryi.

Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email