Maria w islamie

Kol. 2:18 Niech nikt, kto ma upodobanie w poniżaniu siebie i kulcie aniołów, nie pozbawia was nagrody, wdając się w to, czego nie widział, i pyszniąc się bezpodstawnie cielesnym sposobem myślenia;

Wiele wieków temu młody Mahomet nie znając Biblii zetknął się z wypaczoną formą Chrześcijaństwa i odniósł wrażenie, że Chrześcijanie wierzą w Trójce Świętą składającą się z Boga Ojca, Jezusa Chrystusa oraz …Marii! (źródło, od 1:05:50 )

To nie jedyna gafa Koranu na temat Marii matki Jezusa. Postać Marii (Marjam) jest błędnie interpretowana jako połączenie Maryi, Matki Jezusa (sura 5:78), oraz starotestamentowej Marii (Miriam),  siostry Aarona (sura 19:28).

(źródło)

To właśnie jest powód dla którego zrobiłem rażące odstępstwo od dotychczasowej formy artykułów i rozpocząłem od odniesienia się do Koranu.


Ludowy zabobon miarą prawdy

Judy 1:8 Podobnie ci ludzie rojący sny plugawią ciało, gardzą panowaniem i bluźnią przełożonym.

Ludzie żyjący w Polsce wiele wiedzą o Marii z ludowych opowieści przypisując jej (albo obrazom z jej wizerunkiem) wiele cudownych uzdrowień czy  niewyjaśnionych zjawisk. Jest to jednak taka sama ”prawda” jak to, że Maria zalicza się do Trójcy Świętej.

Dla większości ludzi trudno jest otworzyć Biblię i czytać na temat Marii bez jednoczesnego łączenia prawdziwej postaci z legendami powtarzanymi przez wieki. Dlatego odwołanie się do Koranu jest bardziej poruszającym wezwaniem niż polemizowanie ze swojskimi nadużyciami dotyczące jej osoby. Błędem jest również odrzucenie Marii jako sposób na pozbycie się ze swojej głowy pozabiblijnych myśli, opowieści czy przesądów; jest to co najwyżej metoda dla ludzi leniwych umysłowo!
.


Pozycja Marii w planie Bożym

Łuk. 1:38  I powiedziała Maria: Oto służebnica Pana, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł.

Maria pojawia się wcześnie w Ewangeliach jako pobożna, młoda kobieta, którą Bóg wybrał aby urodziła Jezusa. Nie zajmuje ona centralnej pozycji przesłania; To BÓG jest w centrum i Jego plan zbawienia przez swojego Jednorodzonego Syna. Maria wykonuje Bożą Wolę, za co należy się jej uznanie odpowiednie człowiekowi, który jest posłuszny Bogu. Czy możemy w jakiś sposób zmierzyć wielkość Marii? Może w ten sam sposób jak mierzymy wielkość Jana Chrzciciela?

Jezus powiedział: Zaprawdę powiadam wam: Nie powstał z tych, którzy rodzą się z kobiet, większy od Jana Chrzciciela [zatem i Maria nie była większa] (Mat. 11:11). Wielkość Jana nie wynika ze słów jakie mówił, ani z cudów jakie wykonał (nie dokonał żadnego!). Jan przygotował ludzi na publiczną służbę Jezusa, tak jak Maria wcześniej troszczyła się o niego kiedy był dzieckiem.

– Maria była wierną żoną
– Maria była wybraną kobietą
– Maria była kochającą matką, ale…
– W niebie jest tylko jeden tron !!!

Maria rodzi i wychowuje Jezusa, a następnie rodzi inne dzieci (por. Mat. 13:55)
.


Grzesznica Maria

Kiedy Jezus rozpoczyna swoją trzyletnią działalność Maria znika z pola widzenia, by pojawić się w nieco niefortunnej sytuacji

Wpadka Marii
.
Marek 3:20-21 Potem przyszli do domu. I znowu zgromadził się tłum, tak że nie mogli nawet zjeść chleba. A gdy jego bliscy [w tym rodzicielka Maria, wers 31] o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić. Mówili bowiem: Odszedł od zmysłów

Prawdą jest, że próba pojmania Jezusa nie jest tak dramatyczna jak zaparcie się Piotra czy zdrada Judasza (choć uznanie przez Marię Jezusa za szaleńca wcale nie jest grzechem małej kategorii). Pokazuje to jednak ludzką stronę Marii i cielesnej rodziny Jezusa. Nikt nie jest doskonały, chyba że jest Bogiem, a Maria z pewnością nim nie była! Powstaje więc przed naszymi oczami Biblijny obraz Marii-człowieka, grzesznicy, który nie przystaje do legend o niepokalanej Bogurodzicy, Pośredniczce, Wspomożycielce, itd. Maria, tak jak każdy grzeszny człowiek potrzebuje Zbawiciela i wnosi do zbawienia to samo co każdy z nas;

Maria popełniła grzech, za który Jezus musiał umrzeć na krzyżu!
.


Woda na młyn rozwodnionej teologii

1 Tym. 4:3 Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią.

Obecnie ruch ekumeniczny przeszkadza i katolikom i protestantom w dogłębnym podejściu do zagadnienia jaką rolę Maria odegrała w dziele Zbawienia. (więcej w artykule Perły przed ekumeniczne wieprze). Szeregowi członkowie kościołów nie mając jasno przedstawionej doktryny pozostawieni są sami sobie. Nie chodzi wyłącznie o dogmaty i zagadnienia wiary na poziomie wyższej uczelni teologicznej, ale o przelanie doktryn na poziom codziennego życia. Różnice interpretacyjne przez wieki miały istotny wpływ na ludzkie wybory takie jak;

 • wybór szkoły i pracy,
 • wybór stylu życia,
 • wybór żony / męża,

To, co dla wyznawców jednej konfesjii było normalne, dla innych było nie do przyjęcia. Brak takich podstaw dziś stawia młodych ludzi w potrzebie samodzielnego odkrywania świata, ucząc się niestety na własnych błędach. Wiele dziewczyn mających niewłaściwy obraz kobiety zmarnowało swoje młode lata szukając spełnienia za murami klasztoru. Wielu młodych mężczyzn zmarnowało swoje lata na wypełnianiu utopijnych wizji ”przebudzeniowych”; zamiast zbudować dom i założyć rodzinę zbudowali domy dla kilku cwaniaków z rady nic nieznaczącego, heretyckiego kościoła.
.


Solum traditionem

Maria matka Jezusa pojawia się jeszcze raz pod koniec Ewangelii.

Jan 19:25-27 A stały pod krzyżem Jezusa matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia (Apostoł Jan) , którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój! Potem rzekł do ucznia: Oto matka twoja! I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie.

Zauważmy, że w Biblii Maria nie wzrasta w znaczenie czy popularność wraz z Jezusem. Po Jego śmierci i zmartwychwstaniu nie pojawia się na stanowisku w nowo-powstałym Kościele. Jeszcze bardziej szokującym jest fakt, że w Liście do Hebrajczyków 11 Maria nie jest nawet wspomniana wśród bohaterów wiary! Przyjmowanie popularnych wierzeń na temat Marii jest milczącym przyzwoleniem na wprowadzenie idei, że Biblia jest niekompletna. Gdy już się połknie taki haczyk to sypią się komplikacje takie jak; ile może być Bożych objawień, czy mogą się one wykluczać? Przypisywanie Marii nadzwyczajnych cech jest formą ateizmu, który może nieświadomie ale sprowadza Boga do świata bajkowych postaci. Taki ”bóg urojony” pozwalałby sobie na pomyłki jakie przytrafiają się ludziom. Raz dawał by zbawienie na darmo, innym razem dawałby zbawienie za uczynki, a jeszcze innym razem przez modlitwy Marii, Świętych i czyściec.

Takie fantazjowanie oparte na ludowych wierzeniach jest zabójcze teologicznie i jest nielogiczne. Oznacza że;

 • Bóg nie jest etyczny
 • Biblia nie jest jedynym źródłem objawienia
 • Wiara nie jest racjonalna i nie można jej w używać do wartościowania codziennych, życiowych sytuacjacji.

Całe Pismo przez Boga jest natchnione (2 Tym. 3:16-18); całe oznacza również, że zawiera wszystko czego możemy i powinniśmy dowiedzieć się o Marii! Niestety codziennie obserwujemy charyzmatyczne czy Maryjne objawienia zaprzeczające wystarczalności Słowa Bożego.
.


Biblijna Maria

Łuk. 11:27-28 A gdy on to mówił, pewna kobieta spośród zgromadzonych powiedziała do niego donośnym głosem: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś!  On zaś odpowiedział: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go.

Biblijna Maria jest prostą kobietą nie mająca cech Boga, która się temu Bogu podporządkowała. Jest ona przykładem kobiety i matki, ale jej przykład ma granice, których nie wolno przekroczyć przypisując jej cokolwiek więcej.

Niedoskonałość Marii jaka się objawiła w próbie schwytania Jezusa udowadnia pośrednio autentyczność Biblii, jako objawienie nie pochodzące od człowieka; ludzie idealizują siebie i swoich bohaterów. Bóg jednak widzi zło w sercu człowieka, nawet jeśli ten człowiek wygląda na pozornie dobrego. Biblia jest pełna przykładów ludzi złych, podłych, podstępnych i zasługujących na potępienie. Nawet pozytywni bohaterowie tacy jak opisani w Heb. 11 nie są godni naśladowania w wszystkim co robili.

Zadaj sobie pytania;

 • Jak postać Marii, matki Jezusa wpływa na twoje rozumienie w jaki sposób Bóg objawia się ludziom?
  .
 • Czy kult Marii nie jest konkurencyjny wobec kultu Jezusa w twoim obecnym wyznaniu?
  .
 • Kiedy zauważyłeś pierwszy raz, że powszechnie panująca wiara (Chrześcijaństwo Kulturowe) jest duchowo płytka i nie prowadzi do głębszych odpowiedzi w twoim życiu?
  .
 • Czy czujesz się rozczarowany brakiem odpowiedzi na nurtujące cię pytania ze strony obecnej denominacji do jakiej należysz?
  .
 • Gdy to zrozumiałeś, to czy postanowiłeś wtedy modlić się do Boga o mądrość, czy raczej skorzystałeś z gotowych rad?
  .
 • Czy naiwnie myślisz że ekumeniczna wizyta osób z zaprzyjaźnionego wyznania pozwoli dać odpowiedź na mity panujące w twoim obecnym wyznaniu?

 

Zobacz w temacie

https://www.youtube.com/watch?v=Tok0b2slsLQ&feature=youtu.be&t=3954&fbclid=IwAR0uoqOinKDY-ItDjSfzwsznfMLNhEXckv1kYBd0enk6HxTzpMIZXkuuqyY

Print Friendly, PDF & Email