Stanowisko zielonoświątkowców

Frazes „litera zabija Duch ożywia” używany jest przez wyznawców ruchu zielonoświątkowego jako narzędzie oddzielenia człowieka wierzącego od Słowa Bożego. Mentalność neomontanistów jest mniej więcej następująca:

 1. Tak, Słowo Boże ma swoje znaczenie, lecz ważniejszy jest Duch, który objawia nam prawdę.
 2. Jeśli oprzesz się o Słowo Boże, oprzesz się o martwą literę. A przecież to Duch ożywia!
 3. Żyjesz w rozdziałach i wersetach więc propagujesz zwiedzione chrześcijaństwo.
 4. Nie wiesz co jest właściwe, więc nie pomagasz ludziom bo ich nie kochasz.
 5. Nie znasz mojego życia więc jak możesz krytykować moją wiarę w oparciu o Słowo Boże?
  .

Wnioski jakie nasuwają się z tej nauki są następujące

 • Oparcie się na Słowie Bożym prowadzi do zwiedzenia i śmierci duchowej.
 • Prawdę znają tylko wybrani „duchowi” chrześcijanie.
 • Prawda ta nie wynika ze Słowa Bożego lecz z tzw. „prowadzenia duchem” czyli osobistych przeżyć człowieka.
 • Kiedy jakas biblijna doktryna jest niewygodna dla zielonoświątkowca zawsze może się zasłonić tym frazesem twierdząc, że ma lepsze, bo pochodzące bezpośrednio od Ducha Świętego zrozumienie tekstu, lub też całkowicie niewygodny tekst odrzucić.

Powyższa herezja nosi nazwę antyintelektualizm i ma swoje korzenie w teologii liberanej i neoortodoksji.
.


Antychrześcijańska wiara liberałów i neoortodoksów

Pismo Święte pozbawione autorytetu

Wspólnym mianownikiem teologii liberalnej było podważanie nieomylnego autorytetu Pisma i postawienie ponad nim czegokolwiek innego jak np. uczucia – i w świetle tego ocenianie Pisma.

Pismo Święte pozbawione Słowa Bożego

Neoortodoksi wierzą, że albo Biblia zawiera Słowo Boże (a nie że cała nim zawsze jest) lub, że staje się Słowem Bożym dopiero gdy przez nią Bóg przemawia do grzesznego człowieka. Zwolennicy neoortodoksji twierdzą, że Pismo Święte nie jest obiektywnym Słowiem Bożym. Taka postawa jest poszukiwaniem „objawienia” poza Biblią. Neoortodoksynjy teolog powiada: „Biblia nie jest Słowem Bożym, gdy leży na półce. Biblia jest dobrym modelem i dynamicznym świadectwem, które zawiea potencjał umożliwiający jej stanie się Słowem Bożym”.

We wspaniałym opracowaniu Ogólnego wprowadzenia do Biblii Norman Geisler i William Nix tak określają pogląd neoortodoksji: „Biblia staje się Słowem Bożym, gdy postanowi On wykorzystać ten niedoskonały środek do skonfrontowania człowieka ze swoim doskonałym Słowem… nie w odniesieniu do Boga, lecz jako środek spotkania Boga z człowiekiem w akcie objawienia. W tym egzystencjalnym przeżyciu, kryzysowym spotkani bezsensowne znaki drugkarskie na stronicach papieru wyskakują z Biblii, aby przemówić do człowieka konkretnie i sensownie. W tej „chwili sensowności” Biblia staje się dla danej osoby Słowem Bożym”

Pismo Święte pozbawione natchnienia

Neoortodoksi powiadają, że Biblia wtedy jest natchniona, gdy tworzy w tobie określone przeżycie. J. K. S. Reid dowodzi, że „Słowo Boże jest zakonserwowane w martwym zapisie”, dopóki ty i ja nie spotkamy się z nim, a dopiero wtedy stanie się ono żywe. Emil Brunner powiada, że Duch Boży „nie przechowuje natchnienia między okładkami spisanego słowa”.

Pismo Święte nie jest narzędziem Boga

Wyzwala się on w przeżyciu. Według neoortodoksów Bóg nigdy naprawdę nie przemawia twierdząco przez Słowo. Przemawia On osobiście w wewnętrznym objawieniu, gdy zbliżamy się do Niego. Biblia, powiada neoortodoksja, to nie wszystko. Bóg nadal przekazuje objawienie, nadal inspiruje innych, jak inspirował autorów biblijnych. „Jeżeli Biblia naprawdę jest Słowem Bożym, to nie jest to ostatnie słowo” – powiada C. H. Dodd, teolog podzielający ten pogląd.

To antychrześcijańska wiara

W przeciwieństwie do odszczepieńczych nauk teologii liberalnej i neoortodoksji wiara chrześcijańska wie i rozumie, że Pismo Święte:

 • to Słowo Boże
 • jest zawsze obiektywnym objawieniem Boga niezależnym od uczuć czytającego
 • Bóg nie przemawia przez wewnętrzne objawienie lecz daje oświecenie Ducha Świętego aby Pismo rozumieć
 • Pismo Święte a nie wewnętrzne objawienie jest narzędziem Boga
 • Całe Pismo Święte jest natchnione z Ducha Świętego .


Refutacja zielonoświątkowej nauki

Rozważmy tekst źródłowy z 2 listu do Korytian

2 Kor. 3:6 On też uczynił nas zdolnymi sługami nowego testamentu, nie litery, ale Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia.

.


…On też uczynił nas zdolnymi sługami nowego testamentu…

Nowe Przymierze to przelanie krwi Chrystusa jako zastępczej ofiary za grzechy wybranych przez Boga osób.

Łuk. 22:20 Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowy testament w mojej krwi, która jest za was wylana.

Nowe przymierze to uczynienie nas martwymi dla Starego Przymierza. Chrześcijanie mają udział w śmierci Chrystusa (Rzym. 6:1-5) i dlatego można ich traktować jak umarłych – m.in. dla Prawa (Rzym. 7:6). Stare Przymierze nie obowiązuje, ponieważ jesteśmy dla niego martwi.

Rzym. 7:4 Tak i wy, moi bracia, zostaliście uśmierceni dla prawa przez ciało Chrystusa, abyście należeli do innego, to znaczy tego, który został wskrzeszony z martwych, abyśmy przynosili Bogu owoc.

Rzym. 7:6 Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy dla tego, w czym byliśmy trzymani, abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery.

W nowym przymierzu przykazania Boże wykonywane są nie jako zewnętrzny nakaz religijny lecz z nieprzymuszonej woli osoby wierzącej.

2 Kor. 3:3 Gdyż wiadomo, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze posługiwanie, napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na żywych tablicach serc.

Ezech. 36:26-27 26 I dam wam serce nowe, a Ducha nowego dam do wnętrzności waszych, i odejmę serce kamienne z ciała waszego, a dam wam serce mięsiste. 27 Ducha mego, mówię, dam do wnętrzności waszej, a uczynię, że w ustawach moich chodzić, a sądów moich przestrzegać, i czynić je będziecie.

Jer. 32:40 I uczynię z nimi przymierze wieczne, że się nie odwrócę od nich, abym im nie miał dobrze czynić; nadto bojaźń moję dam do serca ich, aby nie odstępowali odemnie.
.


…nie litery ale Ducha…

Nie chodzi tu odrzucenie literalnej (dosłownej) interpretacji znaczenia Pisma na rzecz alegorii i uduchowionej, mistycznej  interpretacji, która prowadzi do błędów. Paweł mówi o kodeksie prawa i przepisów w Judaizmie. A z uczynków prawa nie będzie zbawiona żadna osoba.

Gal. 2:16 Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało.

Rzym. 3:20 Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu.
.


…litera bowiem zabija…

Wykonywanie przepisów zakonu nie może nikogo zbawić.

Gal. 3:10 Na wszystkich bowiem, którzy są z uczynków prawa, ciąży przekleństwo, bo jest napisane: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w wypełnianiu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Prawa.
.


…Duch zaś ożywia…

Duch, który ożywia dostępny jest przez Słowo Boże

Jan 6:63 Duch jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są Duchem i są życiem.

To nowy system duchowy, to dobra nowina o zbawieniu nie z uczynków prawa lecz przez łaskę z wiary w śmierć Chrystusa na krzyżu.

Efez. 2:8-9 8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.9 Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.

Gal. 2:16 Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało.

Życie w Duchu oznacza śmierć uczynków ciała.

Rzym. 8:13 Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie, ale jeśli Duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć.
.


Analogia Scriptura

Pismo ciągle w mocy

Chrystus nie anuluje ani nie umniejsza znaczenia Słowa Bożego lecz przez Jego ofiarę prawo wyrażone w przepisach (literze) zostaje zniesione; Chrystus w zamian daje nam dostęp do Ojca w jednym Duchu.

Efez. 2:15-18 15 Znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój; 16 I aby pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, zgładziwszy przez niego nieprzyjaźń. 17 A gdy przyszedł, zwiastował pokój wam, którzy byliście daleko, i tym, którzy byli bliscy. 18 Przez niego bowiem my, obie strony, mamy przystęp w jednym Duchu do Ojca.
.

Rola Pisma Świętego

Dokładna znajomość Pisma Świętego jest kluczowym elementem życia każdego chrześcijanina.

Wiara nie jest emocją lecz przekonaniem wynikającym z rozumu

Hebr. 11:1 A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, i dowodem tego, czego nie widzimy.

Wiarę budujemy w oparciu o Słowo Boże a nie o przeżycia.

Rzym. 10:17 Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże.

Prawdę rozeznajemy przy pomocy Pisma Świętego a nie osobistych przeżyć.

2 Tym. 3:16-17 16 Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; 17 Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany.

Pismo Święte jest żywe i skuteczne w osądzaniu i rozeznawaniu prawdy.

Hebr. 4:12 Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca.

Jer. 23:29 Izali słowo moje nie jest jako ogień? mówi Pan, i jako młot kruszący skałę?

Chrystus odsyłał ludzi do Starego Testamentu, który składał świadectwo o Nim.

Jan. 5:39 Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie.

Codzienne badanie Pisma w celu dotarcia do prawdy to rzecz szlachetna i wskazana.

Dzieje 17:11 Ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się sprawy mają.

Miłość Boża nie polega na afekcie i uniesieniu emocjonalnym. To znajomość i wykonywanie przykazań Bożych.

1 Jana 5:3 Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy jego przykazania, a jego przykazania nie są ciężkie.

2 Jana 1:6 A na tym polega miłość, żebyśmy postępowali według jego przykazań. A przykazanie jest takie, jak słyszeliście od początku, że macie według niego postępować.

Pismo Święte, Stary i Nowy Testament dają wiedzę o zbawieniu przez wiarę (nie przez uczynki).

2 Tym. 3:15 I ponieważ od dziecka znasz Pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.

Bóg tworząc nowego człowieka, rodząc go z góry, daje mu nowe serce które pragnie przestrzegać  przykazanń Bożych.

Jest to zatem wewnętrzna, żywa potrzeba czynienia woli Bożej wynikająca z nowonarodzenia jakie czyni Duch Święty w nas.

Jer. 31:33 Ale to jest przymierze, które postanowię z domem Izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Dam zakon mój do wnętrzności ich, a na sercu ich napiszę go, i będę Bogiem ich, a oni bądą ludem moim.

Jer. 32:40 I uczynię z nimi przymierze wieczne, że się nie odwrócę od nich, abym im nie miał dobrze czynić; nadto bojaźń moję dam do serca ich, aby nie odstępowali odemnie.

Ezech. 36:26-27 26. I dam wam serce nowe, a Ducha nowego dam do wnętrzności waszych, i odejmę serce kamienne z ciała waszego, a dam wam serce mięsiste. 27. Ducha mego, mówię, dam do wnętrzności waszej, a uczynię, że w ustawach moich chodzić, a sądów moich przestrzegać, i czynić je będziecie.

Ezech. 18:27-28 27 Ale gdyby się odwrócił niezbożny od niezbożności swojej, której się dopuścił, a czyniłby sąd i sprawiedliwość, ten duszę swoję zachowa. 28 Bo obaczywszy się odwrócił się od wszystkich występków swoich, których się dopuszczał, pewnie żyć będzie, nie umrze.
.


Wnioski

Codzienne czytanie Słowa Bożego jest wskazane. Rozeznawanie prawdy odbywa się tylko na podstawie Słowa Bożego, nie doświadczeń i jest procesem żmudnym, pracochłonnym i czasochłonnym, podlegającym nieustannej weryfikacji. Słowo Boże jest Duchem i Życiem. Ewangelia zbawienia z łaski, nie z uczynków prawa znajduje się zarówno w Starym jak i Nowym Testemencie. Litera, która zabija to cielesne wykonywanie przepisów zakonu zawartych w Księdze Prawa (pięcioksiąg Mojżesza). Duch, który ożywia to nowy duchowy system zbawienia z wiary. Ten sam Duch, który ożywia, działa w nas przez Słowo Boże, które czytane z pilnością przemienia nasz umysł i serce. Litera bowiem zabija – trwanie w uczynkach zakonu nie zbawia nikogo.  Duch zaś ożywia – nowe przymierze w krwi Jezusa daje życie.
.

Świadectwo Starego Testamentu o Mesjaszu

 • Szatan zrobi szramę na pięcie Mesjasza, 1 Mojż. 3:15
 • Mesjasz prawdziwym i jedynym zakryciem grzechów zobrazowany przez krwawą ofiarę Abla, 1 Mojż. 4:4
 • Mesjasz prawdziwą arką bezpieczeństwa do której wchodzą grzesznicy i płyną przez wody sądu Bożego, 1 Mojż. 6:8
 • Ofiara złożona po sądzie nad światem obrazem ofiary Mesjasza, 1 Mojż. 8:20-22
 • Izaak mający zostać złożony w ofierze i baran złożony w jego zastępstwie obrazem ofiary Mesjasza, 1 Mojż. 22:9-13
 • Ofiara baranka paschalnego chroniąca przed aniołem śmierci obrazem ofiary Mesjasza, prawdziwego baranka, 2 Mojż. 12:21-29
 • Ofiary całopalne, ofiary pojednania, odpuszczenia grzechów wypełnione przez ofiarę Mesjasza, 3 Mojż. 1:1-7
 • Mesjasz prawdziwą skałą zabitą aby wylać wody życia, 2 Mojż. 174 Mojż. 20
 • Mesjasz kamieniem zgorszenia i opoką, Izaj. 8:14-16
 • Mesjasz prorokiem jak Mojżesz, 5 Mojż. 18:15
 • Mesjasz opuszczony przez Boga, wyszydzony, kości rozłączone, serce jak wosk, język wyschnięty, szaty podzielone, Psalm 22
 • Żółć i ocet podana Mesjaszowi, Psalm 69:21
 • Mesjasz zapowiedziany na początku księgi, Psalm 40:7-8
 • Mesjasz zbity, opluty, zelżony, pohańbiony, Izaj. 50:6-7
 • Mesjasz odkupicielem gładzącym grzechy, Daniel 9:24
 • Mesjasz przebity, Zach. 12:10
 • Mesjasz będzie w postaci ludzkiej, Izaj.. 52:13-15
 • Mesjasz bez piękności i urody, Izaj. 53:2
 • Mesjasz wzgardzony, upodlony mąż boleści, Izaj. 53:3
 • Mesjasz zraniony, zbity, biorący nieprawości nasze na siebie, Izaj. 53:4-5
 • Mesjasz wiedziony na śmierć jak baranek, Izaj. 53:7
 • Mesjasz zabity, Izaj. 53:8
 • Mesjasz utrapiony i starty przez Boga, ofiara za nasze grzechy, Izaj. 53:9
 • Mesjasz policzony w poczet przestępców, noszący nasz grzech, Izaj. 53:12
 • Mesjasz zdradzony przez przyjaciela, Psalm 41:9
 • Mesjasz posiada dwie natury: całkowicie Boską i całkowicie ludzką, Mich. 5:2
 • Mesjasz zmartwychwstanie trzeciego dnia (Jon. 1:17; Mat. 12:39-40;  Izaj. 53:11-12)

Orygenes (185 – † 254 a.d.)

“Nie tylko w Starym Testamencie znajduje się zabijająca litera; również w Nowym Testamencie jest „litera, która zabija” tego, kto nie rozumie jego słów w znaczeniu duchowym. Jeśli bowiem w sensie literalnym przyjmujesz słowa: „Jeżeli nie będziecie spożywać ciała mojego i pić krwi mojej” (Jan 6:53), to taka litera zabija.”

Print Friendly, PDF & Email