Definicja

Limitowane odkupienie cyli ograniczone odkupienie zwane jest też konkretnym odkupieniem. To biblijna doktryna, która naucza, że pomimo iż śmierć Chrystusa jest wystarczająca do zbawienia całego świata, to intencją Boga Ojca jest to, aby to odkupienie działało wyłącznie na wybranych, doprowadzając ich do zbawienia bez możliwości odpadnięcia od wiary. Doktryna ta jest przeciwstawna ludzkiej nauce uzależniającej zbawienie człowieka od decyzji człowieka o przyjeciu zbawienia, która to decyzja rzekomo czyni zbawienie efektywnym.

Biblijne odkupienie jest ograniczone co do zakresu (dotyczy wyłącznie wybranych) ale jest nieograniczone co do skuteczności (wszyscy wybrani osiągną doskonałość z Bogiem). Dla odróżnienia heretycka doktryna uniwersalnego zbawienia naucza, że odkupienie jest nieograniczone co do zakresu (wszyscy zostali zbawieni) lecz jest ograniczone co do skuteczności (człowiek musi swoimi uczynkami zasłużyć sobie na odrodzenie a następnie poprzez szereg zabiegów musi wytrwać we wzbudzonej przez siebie samego wierze aby nie odpaść, tak więc w teorii odpada wielu a w rzeczywistości nikt nie jest zbawiony bo to legalizm)

Bóg przeznaczył na zbawienie konkretnych ludzi a nie wszystkich

1 Kron. 17:20-21 20. Panie! nie masz podobnego tobie, i nie masz Boga oprócz ciebie, wedle wszystkiego, cośmy słyszeli w uszy nasze. 21. Któryż inny naród na ziemi jest jak lud twój izraelski, dla którego wyruszył (הָלַ֨ךְ hā·la – poszedł) Bóg, aby go sobie odkupić jako swój lud i uczynić sie sławnym przez wielkie i straszne sprawy, wypędzając narody przed ludem swoim izraelskim, który wykupiłeś z Egiptu?

Mat. 22:14 Wielu jest bowiem wezwanych, lecz mało wybranych.

1 Piotra 2:8-9 8 Kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla tych, którzy nie wierząc, potykają się o słowo, na co też są przeznaczeni. 9 Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej cudownej światłości;

Izaj. 43:7 Każdego, kto nazywany jest moim imieniem i którego dla swojej chwały stworzyłem, ukształtowałem i uczyniłem.
.

Chrystus oddał swoje życie za wybranych, czyli za swój lud, owce i kościół

Izaj. 53:10-11 10. Takci się Panu upodobało zetrzeć go, i niemocą utrapić, aby położywszy ofiarą za grzech duszę swą, ujrzał nasienie swoje, przedłużył dni swoich; a to, co się podoba Panu, przez rękę jego aby się szczęśliwie wykonało. 11. Z pracy duszy swej ujrzy owoc, którym nasycon będzie. Znajomoscią swoją wielu usprawiedliwi sprawiedliwy sługa mój; bo nieprawości ich on sam poniesie.

Mat. 1:21  I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.

Jan 6:35-40 35 I odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do mnie, nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia. 36 Ale wam powiedziałem: Chociaż widzieliście mnie, nie wierzycie. 37 Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz. 38 Zstąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. 39 A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym. 40 I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Jan 10:3-4  3 Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, a on woła swoje własne owce po imieniu i wyprowadza je. 4 A gdy wypuści swoje owce, idzie przed nimi, a owce idą za nim, bo znają jego głos.

Jan 10:11  Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce.

Jan 10:14-15 14 Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają. 15 Jak mnie zna Ojciec, i ja znam Ojca; i oddaję moje życie za owce.

Dzieje 20:28  Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią.

Rzym. 8:33 Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia.

Efez. 5:25 Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie;

Hebr. 2:17 Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu.

Hebr. 9:15 I dlatego jest pośrednikiem nowego testamentu, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia występków, popełnionych za pierwszego testamentu, ci, którzy zostali powołani,otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa.

1 Piotra 2:9 Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej cudownej światłości;


.

Chrystus wstawia się za wybranymi nie za wszystkimi

Jan 17:1-2 1 To powiedziawszy, Jezus podniósł swoje oczy ku niebu i rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Uwielbij swego Syna, aby też twój Syn uwielbił ciebie; 2 Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, abydał życie wieczne tym wszystkim, których mu dałeś.

Jan 17:6-12 6 Objawiłem twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i dałeś mi ich, a oni zachowali twoje słowa. 7 A teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od ciebie. 8 Dałem im bowiem słowa, które mi dałeś, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że wyszedłem od ciebie, i uwierzyli, że ty mnie posłałeś. 9 Ja proszę za nimi. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są twoi. 10 I wszystko moje jest twoje, a twoje jest moje i jestem uwielbiony w nich. 11 A nie jestem już na świecie, ale oni są na świecie, a ja idę do ciebie. Ojcze święty, zachowaj w twoim imieniutych, których mi dałeś, aby byli jedno jak i my. 12 Gdy byłem z nimi na świecie, ja zachowywałem ich w twoim imieniu. Strzegłem tych, których mi dałeś, i żaden z nich nie zginął prócz syna zatracenia, żeby się wypełniło Pismo.

Jan 17:20-21 20 A nie tylko za nimi proszę, lecz i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie;21 Aby wszyscy byli jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś.

Jan 17:24-26 24 Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. 25 Ojcze sprawiedliwy, świat ciebie nie poznał, ale ja cię poznałem i oni poznali, że ty mnie posłałeś. 26 Objawiłem im twoje imię i jeszcze objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich i ja w nich.

Rzym 8:34 Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami.
.

Ludzie za którymi Chrystus się wstawia to ci sami ludzie za których Jezus złożył ofiarę

Hebr. 7:24-27  24 Ten zaś, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające.  25 Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi.  26 Takiego to przystało nam mieć najwyższego kapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa;  27 Który nie musi codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz, ofiarując samego siebie.

Zwróćmy uwagę na kontekst, w którym wejście do miejsca świętego ma wyłącznie cel wstawienniczy

Hebr. 9:12 Ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do Miejsca Najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie.

Hebr. 9:24-28 24 Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga;  25 I nie po to, żeby często ofiarować samego siebie jak najwyższy kapłan, który wchodzi co roku do Miejsca Najświętszego z cudzą krwią;  26 Bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Lecz teraz na końcu wieków pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.  27 A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd;  28 Tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia.
.

Ofiara Chrystusa jest aktywna w usprawiedliwieiniu

Jedynym efektywnym powodem usprawiedliwienia jaki tu widzimy jest poniesienie tych wszystkich występków, które muszą zostać ustpawiedliwione.

Izaj. 53:11 Z pracy duszy swej ujrzy owoc, którym nasycon będzie. Znajomoscią swoją wielu usprawiedliwi sprawiedliwy sługa mój; bo nieprawości ich on sam poniesie.

Argument tutaj jest taki, że śmierć, wskrzeszsenie i wstawiennictwo Chrystusa są same w sobie bezspornie efektywnym powoden dla braku potępienia. Zatem nikt z tych, za których Chrystus umarł i został wskrzeszony aby się za nimi wstawiać, nie będzie potępiony.

Rzym. 8:34 Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami.
.

Ofiara Chrystusa jest aktywna w zbawieniu i oczyszczaniu z grzechów

Efez. 5:25-27 25 Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie; 26 Aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo; 27 By stawić przed sobą kościół chwalebny, niemający skazy ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny.

Tyt. 2:14 Który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.
.

Ofiara Chrystusa jest aktywna w  przebłaganiu Ojca

Przebłaganie oznacza oddalenie lub uśmierzenie gniewu dlatego, z samej definicji, Ojciec nie żywi gniewu przeciw tym, których grzechy zostały przebłagane.

1 Jan 2:2 I on jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata.

1 Jan 4:10 Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy.
.

Ofiara Chrystusa jest aktywna w  powołaniu do nowego życia

Argument tutaj jest prostym stwierdzeniem jeśli / to wtedyJeśli Chrystus umarł za kogoś, to wtedy bez żadnych dodatkowych warunków ta osoba umarła z Nim i z Nim będzie wskrzeszona

2 Kor. 5:14-15 14 Miłość Chrystusa bowiem przymusza nas, jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. 15 A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony.

1 Piotr 3:18 Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga; uśmiercony w ciele, lecz ożywiony Duchem;

Nowe Przymierze obiecuje wiarę, upamiętanie i poznanie Boga

Jer. 31:33-34 33. Ale to jest przymierze, które postanowię z domem Izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Dam zakon mój do wnętrzności ich, a na sercu ich napiszę go, i będę Bogiem ich, a oni bądą ludem moim. 34. I nie będzie więcej uczył żaden bliźniego swego, i żaden brata swego, mówiąc: Poznajcie Pana; bo mie oni wszyscy poznają, od najmniejszego z nich aą do największego z nich, mówi Pan; bo miłosciw będę nieprawosciom ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej.

Dlatego też Jezus umarł w celu zapewnienia wiary, upamiętania i poznania Boga, jako wypełnienie tejjednostronnej obietnicy. To oznacza, że Jego śmierć miała definitywny cel, który był przeznaczony dla niektórych a nie dla wszystkich. Jego śmierć efektywnie zakupiła wiarę wierzącym. Nie wszyscy mają wiarę tak więc Jego śmierć ma zamiar intencyjny, który był ograniczony do konkretnych osób. Tych, których Bóg wykupił do zbawienia czyli wszystkich wierzących.

Ezech. 36:26-27 26. I dam wam serce nowe, a ducha nowego dam do wnętrzności waszych, i odejmę serce kamienne z ciała waszego, a dam wam serce mięsiste. 27. Ducha mego, mówię, dam do wnętrzności waszej, a uczynię, że w ustawach moich chodzić, a sadów moich przestrzegać, i czynić jebędziecie

Jan 3:16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
.

Chrystus odkupił niektórych z każdego narodu

Obj. 5:9 I śpiewali nową pieśń: Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu.
.

Chrystus odkupił niektórych z każdej klasy społecznej

Gal. 3:28 Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety; wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie.

W poniższym tekście pierwszy zwrot wszystkich ludzi odnosi się do wszystkich klas społecznych, definiuje drugie użycie wszystkich ludzi, których Bóg chce odkupić.

1 Tym 2:1-6 1 Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi; 2 Za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i uczciwością. 3 Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela; 4 Który chce, aby wszyscy ludziezostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. 5 Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus; 6 Który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie.

Jan 1:29 A nazajutrz Jan zobaczył Jezusa przychodzącego do niego i powiedział: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.

Poniżej zauważymy, że wszyscy ludzie zdefiniowani są jako szczególni ludzie gorliwi w dobrych uczynkach.

Tyt. 2:11-14 11 Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom; 12 Pouczająca nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych pożądliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie; 13 Oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa; 14 Który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. 

Zwróćmy uwagę, że wielu synów, których Chrystus doprowadza do chwały daje kontekstowe ograniczenie do wyrażenia za wszystkich

Hebr.2:9-10 9 Ale widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów, ukoronowanego chwałą i czcią za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich. 10 Wypadało bowiem temu, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby, doprowadzając wielu synów do chwały, wodza ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienie.

Zwróćmy też uwagę na to, że zwrot względem nas ogranicza kontekstualnie zwrot wszyscy doszli do pokuty.

2 Piotr 3:9 Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazujewzględem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty.

Przebłaganie oznacza uśmierzenie gniewu, zatem albo Jezus uśmierza gniew Boga względem wszystkich bez wyjątku, zatem piekło nie istnieje (tam przecież obecny jest Boży gniew), lub też cały świat oznacza coś innego niż wszycy ludzie jacy kiedykolwiek żyli

1 Jan 2:2 I on jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata.

Słowo świat często jest używane w znaczeniu wielu albo z każdego rodzaju

Jan 11:51-52 51 A nie mówił tego sam od siebie, ale będąc tego roku najwyższym kapłanem, prorokował, że Jezus miał umrzeć za ten naród; 52 A nie tylko za ten naród, ale też po to, aby zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże.

Mat. 10:22 I będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, będzie zbawiony.

1 Kor. 6:12 Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić.

1 Kor. 15:22 Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.

Mat. 2:3 Gdy król Herod to usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima.

Jan 4:29 Chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus?

Dzieje 10:39 A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co czynił w ziemi judzkiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie.

Dzieje 17:21 (A wszyscy Ateńczycy i mieszkający tam cudzoziemcy nie poświęcali czasu na nic innego, tylko na opowiadanie lub słuchanie czegoś nowego).

Dzieje 21:28 Wołając: Mężowie Izraelici, pomóżcie! To jest człowiek, który wszędzie wszystkichnaucza przeciwko ludowi i prawu, i temu miejscu, a nadto jeszcze i Greków wprowadził do świątyni i splugawił to święte miejsce.

Dzieje 26:4 Wszyscy Żydzi znają moje życie od młodości, jak je wiodłem od początku wśród mego narodu w Jerozolimie.

Lub, aby wskazać wszystkie „klasy” czy „narody”, nie wszystkie osoby

Mat. 5:11 Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złorzeczyć, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe, przeciwko wam.

Dzieje 2:17 I stanie się w ostatecznych dniach – mówi Bóg – że wyleję z mego Ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i córki, wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą śnić sny.

Dzieje 10:12 Były w nim wszelkie czworonożne zwierzęta ziemskie, bestie, gady i ptaki nieba.

Słowo “świat” jest często używane w sensie “wiele” lub “całego zbioru”

Łuk. 2:1-2 1 A w tych dniach wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. 2 A ten pierwszy spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii.

Jan 6:33 Chlebem Boga bowiem jest ten, który zstępuje z nieba i daje światu życie.

Jan 12:19 Wtedy faryzeusze mówili między sobą: Widzicie, że nic nie zdziałacie. Oto świat poszedł za nim.

Dzieje 19:27 Należy więc obawiać się nie tylko tego, że nasze rzemiosło zostanie zlekceważone, ale też że świątynia wielkiej bogini Diany, czczonej w całej Azji i w całym świecie, zostanie poczytana za nic i zostanie zniszczony jej majestat.

Rzym. 1:8 Najpierw dziękuję mojemu Bogu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wasza wiara słynie na cały świat.
.

Dodatkowe powody mówiące że odkupienie nie jest dla wszystkich grzechów wszystkich ludzi

Bóg karze ludzi w piekle, co byłoby niesprawiedliwe, gdyby ich grzechy zostały zmazane.

Marek 9:43-44 43 Jeśli twoja ręka jest ci powodem upadku, odetnij ją. Lepiej bowiem jest dla ciebie ułomnym wejść do życia, niż mając dwie ręce, pójść do piekła, w ogień nieugaszony; 44 Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.

Jeśli ktoś mówi, ich grzechy są odkupione lecz odkupienie ich nie dotyczy z powodu niewiary nie rozumie, że niewiara jest grzechem.

Hebr. 3:12 Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego (πονηρα ponera – złego, niegodziwego, bezbożnego ) serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego;

Jan 16:8-9 8 A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. 9 O grzechu, mówię, bo nie uwierzyli we mnie.

Zatem mamy trzy opcje. Ojciec nakłada Swój gniew na ludzi a Syn umarł za:

 1. Wszystkie grzechy wszystkich ludzi
 2. Wszystkie grzechy niektórych ludzi
 3. Niektóre grzechy wszystkich ludzi

W takim przypadku można powiedzieć, że:

 1. Jeśli Chrystus umarł za niektóre grzechy wszystkich ludzi, to nikt nie jest zbawiony
 2. Jeśli Chrystus umarł za wszystkie grzechy niektórych ludzi, to w ich miejsce cierpiał za wszystkie grzechy wszystkich wybranych z całego świata, i to jest prawda
 3. Jeśli Chrystus umarł za wszystkie grzechy wszystkich ludzi, to czemu nie wszyscy są wolni od kary z powodu ich grzechów? Odpowiesz: z powodu niewiary. Spytam, czy niewiara jest grzechem? Jeśli tak, to albo i za ten grzech Chrystus poniósł karę albo za ten grzech Chrystus kary nie poniósł. Jeśli poniósł karę za grzech niewiary, czemu ten grzech stoi na przeszkodzie do zbawienia? A jeśli Chrystus nie poniósł kary za ten grzech, to oznacza, że Chrystus nie umarł za wszystkie grzechy.
  .

Bóg nosi wieczny gniew wobec ludzi, co z definicji oznacza, że jego gniew przeciwko nim nie został zaspokojony

1 Tes. 2:16  Zabraniają nam zwiastować poganom, żeby ci nie byli zbawieni, aby zawsze dopełniali miary swoich grzechów; nadszedł bowiem na nich ostateczny gniew.

2 Tes. 1:6-9 6 Ponieważ jest rzeczą sprawiedliwą u Boga, żeby odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają; 7 A wam, uciśnionym, dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy; 8 W ogniu płomienistym wywierając zemstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. 9 Poniosą oni karę, wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały jego mocy;
.

Intencje śmierci Chrystusa inne niż zadośćuczynienie

Wystawienie na pokaz nieczystych duchów

Kol. 2:13-15 13 I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy; 14 Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam, i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża; 15 I rozbroiwszy zwierzchności i władze, jawnie wystawił je na pokaz, gdy przez niego odniósł triumf nad nimi.
.

Rządzić nad wszystkimi

Rzym 14:9 Gdyż po to Chrystus umarł, powstał i ożył, aby panować i nad umarłymi, i nad żywymi.
.

Odkupić stworzenie

Izaj. 35:1-4 1 Weselić się z tego będzie pustynia i miejsce leśne, a rozraduje się i zakwitnie jako róza. 2. Ślicznie zakwitnie, i radując się weselić się będzie z wykrzykaniem; chwała Libanu będzie jej dana, i ozdoba Karmelu i Saronu. One ujrzą chwałe Pańską i ozdobę Boga naszego. 3. Umacniajcie ręce osłabiałe, a kolana zemdlałe posilajcie. 4. Mówcie do zatrwożonych w sercu: Zmocnijcie się, nie bójcie się; oto Bóg wasz z pomsta przyjdzie; z nagrodą Bóg sam przyjdzie, i zbawi was.

Rzym. 8:20-23 20 Gdyż stworzenie jest poddane marności, nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał, w nadziei; 21 Że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci Bożych. 22 Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem jęczy i razem cierpi w bólach rodzenia aż dotąd. 23 A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony Ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała.
.

Aby stworzyć fundament dla prawdziwego powołania do ewangelii

Jan 6:39-40 39 A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym. 40 I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Jan 7:37-38 37 A w ostatnim, wielkim dniu tego święta, Jezus stanął i wołał: Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. 38 Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza.
.

Aby zapewnić czasową litość niewybranych

Mat. 5:45 Abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On bowiem sprawia, że jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i deszcz zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

1 Tym. 4:10 Dlatego pracujemy i jesteśmy lżeni, że pokładamy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących.
.

Na koniec rozważmy fragment z listu do Koryntian.

2 Kor. 5:14-15 14 Miłość Chrystusa bowiem przymusza nas, jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. 15 A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony.

 • Chrystus umarł za „wszystkich”.
 • „Wszyscy” zostali zdefiniowani jako ci, którzy umarli w Chrystusie.
 • „Wszyscy”, którzy umarli w Chrystusie żyją dla Chrystusa, za których Chrystus umarł i został wskrzeszony.
 • Chrystus umarł za tych, którzy umarli w Nim. Nie za wszystkich ludzi na świecie

Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email