Interesująca kwestia

Mat. 11:28 Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, i ja wam dam odpoczynek.

Czyż w powyższym tekście Chrystus nie oferuje łaskawie odpoczynku i zbawieniawszystkim, którzy pracują i są obciążeni”? Czyż nie wszyscy nienawróceni pasują do tego opisu (zarówno wybrani jak i potępieni) ? Czyż nie wszyscy doświadczają bolesnego pragnienia, brzemienia i przygniatającego ciężaru, powstałego w wyniku ich grzechu?

Kain tego doświadczał

1 Mojż. 4:13 Wtedy Kain powiedział do PANA: Zbyt ciężka jest moja kara, bym mógł ją znieść.

Judasz Iskariota także

Mat. 27:4 Mówiąc: Zgrzeszyłem, wydając krew niewinną.

Czyż Chrystus łaskawie nie woła i mówi do wszystkich: „Przyjdź do mnie”, obiecując wszystkim odpocząć… “jeśli tylko przyjdą do Niego!”?

Nie. Poniżej argumenty


Prawidłowa interpretacja tekstu

W odniesieniu do znaczenia Mateusza 11:28 w świetle używania tego tekstu w celu poparcia herezji dobrointencyjnej oferty zbawienia, która głosi, że Bóg

 • kocha wszystkich grzeszników bez wyjątku
 • miłością, która szczerze pragnie ich zbawienia,
 • oraz następnie próbuje urzeczywistnić tę uniwersalną wolę, tylko po to aby ponieść porażkę

Prawidłowa interpretacja wymaga od czytelnika zrozumienia pewnych podstawowych prawd:

A) Istnieje ogólne, zewnętrzne wezwanie Chrystusa do wszystkich ludzi, do których przychodzi zwiastowanie Ewangelii, w którym Bóg stawia przed nimi ich winę i odpowiedzialność za potępienie oraz obowiązek przyjścia do Jezusa poprzez wiarę w Niego. I stawia przed nimi całą prawdę, że jedyną drogą zbawienia jest przyjście przez wiarę do Jezusa i obietnicę, że każdy, kto przyjdzie, otrzyma całowite przebaczenie grzechów (odrzucenie dobrointencyjnej oferty w żaden sposób nie przeszkadza w głoszeniu Ewangelii).

B) Tekst Mateusza nie jest ogólnym wezwaniem, ale wezwaniem szczególnym, skierowanym do sprawcowanych i obciążonych. Nie jest to “oferta” zbawienia tak spracowanym osobom, lecz jest to obietnica zbawienie: Ja wam dam odpocznienie”.

Ci, którzy pracują i są obciążeni, w kontekście zbawienia od grzechu w Jezusie (a to z pewnością jest kontekst i atmosfera wezwania w Ewangelii Mateusza 11), to ci, którzy walczą i są obciążeni winą za swoje grzechy w świetle świętość i sprawiedliwość Boga. Są to ci, którzy doświadczają stania przed Bogiem, sprawiedliwym Sędzią.

 • Nie są to tylko osoby niezadowolone z ziemskiego życia
 • Nie są to osoby, które po prostu martwią się i trapią „konsekwencjami” grzechu.
  .
 • Nie są też jedynie osobami, które, jak tylko mogą, nie mogą uciec przed świadectwem Boga o Jego sprawiedliwej obecności i przyszłym sądzie.

Osoby z Ewangelii Mateusza 11 „pracują”, to znaczy zmagają się z wzdychaniem, pod ciężarem winy swoich grzechów, które “wyznają”. Bóg już rozpoczął w nich dzieło zbawienia, dając im poznać wielkość ich nędzy grzechu, aby szukali wyzwolenia objawionego w Ewangelii.

Jan 16:8 A gdy on [tj. Duch Święty] przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.


Charakter wezwania

Wezwanie Chrystusa jest zarówno szczególne, jak i skuteczne, to znaczy przyciąga tak wezwanych do Jezusa; nieomylnie przychodzą oni do Chrystusa jako do jedynego Zbawiciela dającego wyzwolenie od zmagania się z ciężarem winy grzechu.

Ich odpoczynek będzie uwolnieniem od winy grzechu. Ich odpoczynek będzie oświadczeniem w ich duszy, że im przypisana jest sprawiedliwość posłusznego życia i przebłagalnej śmierci Chrystusa Jezusa.

Rzym. 4:6-8 6. Jak i Dawid mówi, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg przypisze sprawiedliwość bez uczynków, mówiąc: 7. Błogosławieni, których nieprawości są przebaczone i których grzechy są zakryte. 8. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu.
.
Filip. 3:9 I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej która jest z prawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę;
.
Izaj. 61:10 Będę się wielce radować w PANU i moja dusza rozraduje się w moim Bogu, bo przyoblekł mnie w szaty zbawienia i przyodział mnie w płaszcz sprawiedliwości, jak przyozdobionego oblubieńca i jak oblubienicę ozdobioną swoimi klejnotami.
.
1 Kor. 1:30 Lecz wy z niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem;
.
2 Kor. 5:21 On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.

Próba poszerzenia kategorii “tych, którzy pracują” nie udaje się. Nawet jeśli ta “praca” jest jedynie poczuciem niezadowolenia z życia, które prowadzi niektórych do samobójstwa, nie wszyscy ludzie mają takie odczucia. Wielu idzie do grobu bez troski na świecie, z wyjątkiem niechęci do śmierci.

 • Bóg nie jest we wszystkich ich myślach.
  .
 • Nie mają poczucia winy przed świętym Bogiem.

Pracujący to ci ludzie, którzy mają Boga przed sumieniem. Ci, którzy pracują i są ciężko obciążeni, to ci, którzy mają wiedzę o swojej nędzy, jak nauczano w pierwszej części Katechizmu Heidelberskiego. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba wiedzieć, aby cieszyć się jedyną wygodą, a tym samym żyć i szczęśliwie umrzeć:

Pytanie 2: Z czego powinieneś zdawać sobie sprawę, aby żyć i umierać w taki sposób pocieszony?
.
Odpowiedź: Z trzech prawd: po pierwsze – z ogromu własnego grzechu i niedoli; po drugie – ze sposobu, w jaki zostałem z nich wyzwolony; i po trzecie – z wdzięczności, jaką winien jestem Bogu za to wyzwolenie. Rzym.7:24-25; 1 Kor. 6:11; Tyt.3:3-7; 1 Piotra 2:9-10

Tylko wybrani, narodzeni na nowo, wybrane dzieci Boże zawsze posiadają tę wiedzę, a zatem pracują i są ciężko obciążeni. Tylko do nich dociera wezwanie z Ewangelii Mateusza 11. Ostatecznie wezwanie z Mateusza 11:28 dociera do wybranych. Tylko im jest dana obietnica odpoczynku.
.


Konsekwencje herezji

Zwróćmy uwagę na to, co herezja dobrointencyjnej oferty ewangelii robi z powołaniem Jezusa i Ewangelią.

Po pierwsze przypisuje Jezusowi wolę zbawienia wielu, która ostatecznie kończy się niepowodzeniem. Wbrew woli Jezusa wielu ginie.

Po drugie, sprawia, że ​​obietnica Chrystusa jest nieskuteczna. Dam ci odpoczynek to pusta obietnica.

Po trzecie, co najgorsze, sprawia, że ​​wola Chrystusa, by dać odpocznienie, czyli zbawienie, zależy od przyjścia samego grzesznika, a nie od woli, wezwania i obietnicy Jezusa. Albowiem zgodnie z dobrointencyjną ofertą Chrystus pragnie dać odpoczynek wszystkim ludziom. edynym wyjaśnieniem przyjścia i zbawienia niektórych, w odróżnieniu od innych, którzy nie przychodzą i gubią się, jest ich wola. Niektórzy są chętni, a inni nie. Nie może to być wola Jezusa, ponieważ On chce zbawienia dla wszystkich jednakowo.

Oto kwestia między zwolennikami dobrointencyjnej oferty a Ewangelią wyznawaną przez Protestanckie Kościoły Reformowane:

“od kogo zależy przyjście do Jezusa na odpoczynek: woli grzeszników czy woli Jezusa Chrystusa?”

W gruncie rzeczy chodzi o to, kto jest zbawicielem grzeszników? Niereformowana teoria dobrointencyjnej oferty z konieczności przypisuje zbawienie woli grzesznika. My wyznajemy, że zbawienie jest dziełem wezwania Jezusa. Ta kwestia jest fundamentalna dla biblijnej Ewangelii zbawienia.

Jan 15:16 Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie go w moje imię.
.
Rzym. 9:16 A więc nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie.
.
1 Jana 4:10 Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy.


Pytania do zwolenników herezji

Oto kilka pytań, na które mają odpowiedzieć zwolennicy dobrointencyjnej oferty ewangelii:

 • Co to znaczy duchowo pracować i być obciążonym?
  .
 • Czy rzeczywiście wszyscy ludzie „pracują” z winą za grzech?
  ..
 • Czy dobrointencyjne wezwanie Jezusa: „Przyjdźcie do mnie” jest skuteczne, czy nieskuteczne?
  .
 • Komu Jezus obiecuje (nie „ofiaruje”, ale obiecuje) Swój odpoczynek?
 • Czy cieszenie się odpoczynkiem zależy od woli Jezusa, czy od grzesznika?
  .
 • Komu dobrointencyjna oferta przypisuje dzieło i chwałę zbawienia: człowiekowi czy Jezusowi?
  .
 • I dlaczego wyznający chrześcijanie Reformowani upierają się przy wyznawaniu heretyckiej teologii dobrointencyjnej oferty? Czy chcecie mieć Jezusa, który jest żałosną porażką?

Na podstawie, źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email